Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XI. 17.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 9/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 18 - 2021. 11. 19

Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XI. 17.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 9/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.11.18.

Gyanógeregye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ban, 32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 60. § (4) bekezdésében, 90. § (3) bekezdésében, 92. § (1) bekezdés a) pontjában, 92. § (2) bekezdésében, 115. § (3) bekezdésében és a 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13 § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 9/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„9.§ (1) Rendkívüli települési támogatásban részesíthető az a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személy, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem - az elemi kár esetén nyújtandó rendkívüli települési támogatás kivételével - nem éri el öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500%-át.”

2. § Az Ör. a következő 10/A. §-sal egészül ki:

„10/A.§ (1) Újszülött érkezéséhez rendkívüli települési támogatásra jogosult az a szociálisan rászorult személy, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 800%-át, ha a szülő nő terhessége alatt legalább négy alkalommal – koraszülés esetén legalább egyszer – várandósgondozáson vett részt, valamint az újszülött és a kérelmező szülő lakóhelye az újszülött születésének, valamint a kérelem benyújtásának időpontjában Gyanógeregye községben van.
(2) A gyermek születésének tényére, a szülő személyének megállapítására, a születés időpontjára a gyermek születési anyakönyvi bejegyzéséhez szereplő adatok az irányadók.
(3) Az újszülött érkezéséhez támogatásra az újszülött gyermek egyik szülője egyszeri alkalommal jogosult.
(4) Újszülött érkezéséhez támogatási kérelem az újszülött egy éves koráig nyújtható be.
(5) Az újszülött érkezéséhez nyújtott támogatás összege gyermekenként legfeljebb 40.000 Ft.”

3. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Sejber Tiborné
polgármester

Dr. Varga Krisztina
jegyző