Paloznak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (V.13.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hatályos: 2016. 11. 15- 2023. 12. 21

Paloznak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (V.13.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

2016.11.15.

Paloznak Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése

1. § (1)1 Paloznak Község Önkormányzata a település közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást az ÉBH Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (a továbbiakban: közszolgáltató) útján biztosítja.

(2)2 A települési hulladék környezetkímélő módon történő feldolgozása, kezelése, ártalmatlanítása, az elkülönítetten gyűjtött hulladék előkezelése, hasznosításra történő átadása tekintetében a közszolgáltató üzemelésében lévő Királyszentistváni Regionális Hulladékkezelő Központ végzi a közszolgáltatást.

(3)3 A közszolgáltató az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtését, előkezelését, hasznosításra történő átadását közreműködő bevonásával végzi.

(4) A települési hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás nem terjed ki a veszélyes hulladékra.

(5)4 A közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvételét, gyűjtését, elszállítását közreműködőként a Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. végzi.

(6) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében az intézményes települési hulladékszállítás Paloznak belterületén kívül kiterjed valamennyi, Paloznak közigazgatási területén lévő – hulladékszállító járművel megközelíthető – utcára, köz- és magánterületre.

2. A közszolgáltatás igénybevétele

2. § (1) A közszolgáltatási kötelezettség és jogosultság az ingatlanhasználóval – szerződéskötési kötelezettség mellett – e rendelet alapján jön létre.

(2) A közszolgáltató és az ingatlanhasználó között a kötelező közszolgáltatással kapcsolatos jogviszony szolgáltatási szerződés megkötésével jön létre. A települési hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás megkezdéséről és nyújtásának lényeges feltételeiről a közszolgáltató az ingatlanhasználót írásban értesíti.

(3) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a rendszeres hulladékszállításba bevont ingatlanok ingatlan használója köteles igénybe venni és erre vonatkozó szolgáltatási szerződést kötni a közszolgáltatóval. Paloznak községben a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást az 1. mellékletben felsorolt utcákban kötelező igénybe venni.

(4) A közszolgáltatási szerződés tartalmi elemei:

a) a felek megnevezése,

b) a szerződés tárgya,

c) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő időpontja, a szerződés időbeli hatálya,

d) a teljesítés helye,

e) az ürítési gyakorisága és az ürítés ideje,

f) a közszolgáltatás díja,

g)5

h) a közszolgáltatás teljesítésének feltételei,

i) a szerződés módosításának, felmondásának feltételei,

j) az irányadó jogszabályok meghatározása, és

k) egyéb, a szerződő felek által lényegesnek tartott feltételek.

3. § (1) A közszolgáltatás igénybevétele – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – egész évben kötelező.

(2) Az ingatlanhasználó az idényjellegű üdülő, nyaraló ingatlanán keletkezett települési hulladékra vonatkozóan április 15-től október 15-ig köteles igénybe venni a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást és ez időszakra köteles a közszolgáltatási díjat megfizetni.

(3) A (2) meghatározott időszakon kívül az idényjellegű nyaraló, üdülő ingatlanán a használat folytán keletkezett települési hulladék kezeléséről az ingatlanhasználó köteles gondoskodni.

4. § (1) A természetes személy ingatlanhasználó az ingatlanon keletkező hulladék térfogatának megfelelő, de lakó- és üdülőegységenként legalább 50 liter/hét, a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a rendszeresen keletkező hulladék térfogatának megfelelő, de legalább 110 liter/hét hulladék mennyiségre köteles a közszolgáltatóval a szolgáltatási szerződést megkötni.

(2) Gazdálkodó szervezet – a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék részét képező, elkülönítetten gyűjtött hulladék kezelését kivéve – köteles igénybe venni a közszolgáltatást.

5. § (1) Az ingatlanhasználó köteles ingatlanonként legalább egy db, szabványos, a szerződött hulladék mennyiségének megfelelő méretű hulladékgyűjtő edényt saját költségen beszerezni, használni.

(2) A közszolgáltató jogosult a szerződött ingatlanhasználót felszólítani a megkötött szolgáltatási szerződés módosítására, ha az ingatlanhasználó rendszeresen a szerződött mennyiségen felül, nem az előírtaknak megfelelő módon többlethulladékot helyez el a hulladékgyűjtő edényben vagy mellette.

(3) A közszolgáltató saját tulajdonában lévő hulladékgyűjtő edényeket, konténereket is elhelyezhet külön használati díj ellenében, ezen kívül alkalmazhatja az egyedi zsákos hulladékelszállítás módszerét, a közszolgáltató emblémájával ellátott zsákokban.

(4) Azon ingatlanok esetében, amelyek nincsenek bevonva a rendszeres hulladékszállításba, Paloznak Község Önkormányzata térítésmentesen évente helyrajzi számonként 10 darab, 110 literes, a közszolgáltató emblémájával ellátott hulladékgyűjtő zsákot biztosít, amennyiben az ingatlanon található felépítmény és a tulajdonosnak nincs adótartozása az önkormányzat felé.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott zsákok minden évben május 1. és június 30. között vehetőek át Paloznak Község Önkormányzatánál.

6. §6 A közszolgáltatási díj számlázását és a díjak beszedését a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság végzi.

7. § (1) A rendszeres települési hulladékszállításba bekapcsolt területeken a természetes személy ingatlanhasználótól a települési hulladék elszállítása heti egy alkalommal, a közszolgáltató által meghatározott napon történik.

(2) Gazdálkodó szervezet ingatlanhasználótól a települési hulladék elszállítása a szerződésben meghatározottak alapján, de legalább heti egy alkalommal történik.

(3) A közszolgáltató az ingatlanhasználóval szemben a teljesítést csak a jogszabályban, illetve a jelen rendeletben meghatározott esetben szüneteltetheti, illetve korlátozhatja.

(4) A közszolgáltató a kötelező közszolgáltatás keretében megtagadhatja a háztartási hulladék elszállítását, ha

a) az nem szabványos gyűjtőedényben kerül átadásra, vagy

b) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy olyan anyagot tartalmaz, amely háztartási hulladékkal együtt nem gyűjthető, szállítható, illetve ártalmatlanítható.

Ilyen esetben a hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról az ingatlanhasználó köteles gondoskodni.

8. § (1) A lakóegység (üdülőegység) használaton kívülisége esetén az ingatlanhasználó írásban kérhet mentességet a közszolgáltatótól a hulladékszállítási díj megfizetése alól, ha

a) a használaton kívüli időszakra (üdülő esetén a teljes nyaraló időszakra, azaz 6 hónapra) vonatkozóan a közműszolgáltató által leolvasottan „0” fogyasztást igazoló közüzemi elszámoló számla [víz (m3) vagy villany (kWh)] másolatát utólag, a tárgyévben megküldi, és

b) az ingatlanhasználónak díjtartozása nincs.

(2) A közszolgáltató a tárgyévre vonatkozó mentesség iránti kérelmet kizárólag a tárgyévet követő január 20-ig fogadja el.

(3) A jegyző az üdülőingatlanok kivételével, környezettanulmány alapján igazolást ad ki az állandó lakosok által használt ingatlanok használaton kívüliségéről.

9. § (1) A hulladékszállító jármű személyzete a hulladékot elszállításkor az ingatlan előtti közterületen veszi át.

(2) A hulladékgyűjtő edények közterületre való kihelyezéséről és a hulladék kiürítése utáni eltávolításáról az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a hulladékszállítás napján. A hulladékgyűjtő edényeket közterületre a közlekedést nem akadályozó módon szabad kihelyezni úgy, hogy a hulladék átadása a környezet veszélyeztetését, szennyezését, károsítását, a hulladék kiszóródását kizáró módon megtörténhessen.

(3) A kihelyezett gyűjtőedény helyét tisztán, akadálymentesen, télen hótól, síkosságtól mentesen kell tartani. Közterületre csak csukott fedelű, illetve bekötött szájú emblémás zsákot lehet kihelyezni.

(4) A hulladékszállítás alkalmával az átvételkor szennyeződött terület megtisztításáról a közszolgáltató köteles gondoskodni. A közszolgáltató felelős a hulladékszállításra használt gépek, berendezések környezetvédelmi szempontból kifogástalan műszaki állapotban tartásáért.

(5) Hulladékszállítást csak fedett, vagy letakart gépjárművel szabad végezni.

(6) A közszolgáltató köteles a hulladékgyűjtő edények ürítését gondosan végezni. Az edényekben az általa okozott károkat köteles kijavítani, vagy ennek ellehetetlenülése esetén új edényeket biztosítani.

(7) A hulladékszállító jármű személyzete a hulladékgyűjtő edényeket kiürítés után köteles az átvétel helyére visszahelyezni.

(8) Tilos a kihelyezett hulladékgyűjtő edények tartalmának válogatása, szétszórása, hulladékgyűjtőbe égő gyufaszál, cigarettavég, egyéb gyulladást előidéző, vagy robbanó anyag bedobása, elhelyezése.

(9) A hulladékgyűjtő edény karbantartásáról és fertőtlenítéséről az ingatlanhasználó szükség szerint köteles gondoskodni.

3. Elkülönítetten gyűjtött hulladék, lomhulladék

10. § (1) A közszolgáltató biztosítja az elkülönítetten gyűjtött hulladék elhelyezésének lehetőségét közterületen kialakított gyűjtőszigetek térítésmentes igénybevételével.

(2) A hulladékgyűjtő szigetek gyűjtőedényeibe a felirat szerinti, külön gyűjtött hulladék helyezhető el. Ezek a hulladékok a vegyesen gyűjtött települési hulladékhoz nem keverhetők.

11. § (1) A közszolgáltató évente egy alkalommal térítésmentesen lomhulladék szállítást végez.

(2) A lomhulladékot a közszolgáltató által megjelölt időpontban szabad kihelyezni közterületre, szállítható állapotban, olyan módon, hogy a közlekedést ne akadályozza.

(3) Az alább felsorolt hulladék fajtákra a lomtalanítás nem terjed ki:

a) veszélyes hulladék,

b) építésből, bontásból származó anyag, törmelék,

c) bontott jármű, karosszéria, gumiabroncs,

d) elektronikai hulladék,

e) növényi hulladék, zöldhulladék, és

f) kézi erővel nem rakodható túlsúlyos (50 kg-nál súlyosabb) vagy túlméretes (2 m2-nél nagyobb terjedelmű) hulladék.

4. Közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelése

12. §7

5. Záró rendelkezések

13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a környezetvédelemről és az üdülőhely rendjéről szóló 15/2004. (VI.23.) önkormányzati rendelet 38 – 39/D. §-a és az 1/A. számú melléklete.

1. melléklet a 10/2015. (V. 13.) önkormányzati rendelethez

Paloznak községben a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásba bevont utcák
Ady utca
Balatoni utca
Boldog Apor Vilmos utca
Camping utca
Deák Ferenc utca
Fűzfa utca
Fő utca
Görbe utca
Hajódi utca
Hegyalja utca 26 számig
Királydombi utca
Kishegyi utca
Kisköre utca
Kisparti utca
Kossuth utca
Napsugár utca
Petőfi utca
Pipacs utca
Rákóczi utca
Sáfrány utca
Sport utca
Szőlőkalja utca
Tó utca
Tódi utca
Vadrózsa utca
Vincellér utca
Vörösparti sor
Zrínyi utca
1

Módosította a 14/2016. (XI.14.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2016. november 15-től.

2

Módosította a 14/2016. (XI.14.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2016. november 15-től.

3

Módosította a 14/2016. (XI.14.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2016. november 15-től.

4

A közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvételét, gyűjtését, elszállítását közreműködőként a Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. végzi.

5

Hatályon kívül helyezte a 8/2016. (VII.12.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatálytalan: 2016. július 13-tól.

6

Módosította a 8/2016. (VII.12.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2016. július 13-tól.

7

Hatályon kívül helyezte a 8/2016. (VII.12.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatálytalan: 2016. július 13-tól.