Gyöngyöshalász Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete

A helyi iparűzési adóról szóló 20/2015. ( XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 01- 2021. 12. 31

Gyöngyöshalász Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete

A helyi iparűzési adóról szóló 20/2015. ( XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.01.01.

Gyöngyöshalász Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában szabályozott feladatkörében a következőket rendeli el:

1. § A helyi iparűzési adóról szóló 20/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelet 3/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3/A. § (1) A vállalkozó – figyelemmel a jelen § (3) bekezdésére is – adókedvezményt vehet igénybe az adóévben üzembe helyezett beruházásai értékének 50%-a után. Az adókedvezmény igénybe vételének feltétele, hogy a beruházás(ok) megfeleljen(ek) a Htv. 52. § 54. pontjának.

(2) A vállalkozó az (1) bekezdés szerinti adókedvezmény összegét az önkormányzathoz fizetendő helyi iparűzési adójából legfeljebb az adóalapra jutó iparűzési adó 40%-áig érvényesítheti.

(3) Az (1) bekezdés szerinti adókedvezmény összegének meghatározásakor a vállalkozó a beruházásai értékét csökkenti az azokhoz kapcsolódóan igénybe vett állami támogatás összegével.

(4) Ha az (1) bekezdésben foglaltak szerint meghatározott adókedvezmény összege meghaladja az adóévben a településre megállapított helyi iparűzési adó összegét, a vállalkozó az adókedvezményként igénybe nem vett összeget az adóévet követő adóévekben adókedvezményként igénybe veheti.”

2. § Hatályát veszti a helyi iparűzési adóról szóló 20/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelet

a) „Adókötelezettség” alcím címe,

b) „Az adó mértéke” alcím címe,

c) „Adómentesség” alcím címe,

3. § Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba, és 2022. január 2-án hatályát veszti.

1

Gyöngyöshalász Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XI.26.) önkormányzati rendelete 1. §-a alapján nem lép hatályba.