Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021 (III.9.) önkormányzati rendelete

Sármellék Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 11. 29

Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021 (III.9.) önkormányzati rendelete

Sármellék Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről

2021.11.29.

Sármellék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az államháztartás szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényben foglaltakra Sármellék Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya Sármellék község Önkormányzatára, a Képviselő-testületre, annak bizottságaira és intézményeire terjed ki.

2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal

b)1 önálló működő költségvetési szerv: Zöldgólya Óvoda és Bölcsőde

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.

(3)2 A képviselő-testület igazgatási kiadása önálló címet alkot, a képviselő-testület költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások külön-külön címet alkotnak.

3. §3 Sármellék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a bevételi és kiadási főösszegét 2021. évben, 611.796.620,- Ft-ban határozza meg.

4. § (1)4 Az Önkormányzat 2021. évi bevételeit és kiadásait, kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet tartalmazza.

(2)5 A 2021. évi költségvetési bevételi előirányzatokat az Önkormányzat és költségvetési szervei szerinti bontásban az 11,17, 28. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2021. évben hitel felvételét, adósságot keletkeztető ügylet megkötését nem tervezi.

5. § (1)6 Az Önkormányzat és költségvetési szervei működési, fenntartási kiadási előirányzatait 2021. évben az alábbiak szerint állapítja meg.

a) Működési, fenntartási kiadások főösszege: 348.441.974,- Ft

b) ebből: személyi juttatás 138.946.281,- Ft

c) munkaadókat terhelő jár. 22.333.180,- Ft

d) dologi kiadás 139.390.566,- Ft

e) pénzeszköz átadás 13.350.987,- Ft

f) önkormányzat által folyósított ellátás 14 575 000,- Ft

g) Állami megelőlegezések visszafizetése 7.140.983,- Ft

h) kötött tartalék 0,- Ft

i) általános tartalék 0,- Ft

j) elvonások és befizetések 12.704.977,- Ft

k) felhalmozási kiadások főösszege 263.354.646,- Ft

l) ebből: felújítási kiadás 44.728.607,- Ft

m) beruházási kiadás 218.626.039,- Ft

(2) A 2021. évi felhalmozási kiadásokat a 4. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az EU támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait az 7. melléklet

tartalmazza.

6. §7 Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként az 2, 11, 17, 25, 28 melléklet tartalmazza.

7. § (1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerűen az 3. melléklet mutatja be.

(2)8 A 2021. évi költségvetési bevételeket és kiadásokat kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2,11, 17, 28. melléklet tartalmazza.

(3)9 A tárgyév tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését a 16, 21, 22 melléklet szerinti előirányzat felhasználási ütemterv tartalmazza.

8. § (1)10 Az Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségvállalásainak előirányzatait éves bontásban a 9. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 8. sz. melléklet az tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek fő összesítője a költségvetési évet követő három év előirányzatait éves bontásban a 18 sz. melléklet tartalmazza.

9. § A Képviselő-testület az Önkormányzat közalkalmazotti létszámát 15 főben, köztisztviselői létszámát 10 főben, egyéb munkavállalói létszámát 7,5 főben, közfoglalkoztatottak létszámát 9 főben állapítja meg. A 2021. évi létszám előirányzatot a 10. számú melléklet tartalmazza.

10. § (1) A Képviselő-testület a Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 46.380, - Ft-ban határozza meg.

(2) A köztisztviselők cafeteria juttatásának éves keretét 2021. évre a Képviselő-testület nettó 231.900,- Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a közalkalmazottak részére havi 8000.- Ft összegű béren kívüli juttatást biztosít.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat alkalmazásában lévő munka törvénykönyve alapján dolgozók részére havi 8000.- Ft összegű béren kívüli juttatást biztosít.

11. § Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai évközben megváltoztathatóak.

12. § (1) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselőtestületet tájékoztatni köteles.

A pótelőirányzatról a polgármester a képviselőtestületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselőtestület legalább félévenként – adott év június 30-ig illetve december 31-ig – dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(3)Az önkormányzat képviselőtestülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

13. § Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve szabadon módosíthatja egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.

14. § (1) A költségvetés gazdálkodás biztonságáért a képviselőtestület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

(2) Az önállóan és részben önálló költségvetési szervek /intézmények/ költségvetésének végrehajtásáért, a takarékosság érvényesüléséért az intézmény vezetője a felelős.

Az intézmények többletbevételeiket csak a képviselőtestület döntése alapján használhatják fel.
(3)A gazdálkodási intézmények költségvetési támogatását az önkormányzat 1/12 részben finanszírozza az önkormányzatok mindenkori likviditási helyzetének megfelelően a központi finanszírozással azonos ütemben a tárgyhó 1-jén.

15. § Az önkormányzat képviselőtestülete a polgármester kezdeményezésére az önkormányzati rendeletben meghatározott módon önkormányzati biztost rendel ki, amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves eredeti előirányzatának 10 %-át, vagy a 100 millió forintot és a tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

16. § Az önkormányzat és intézményei bevételeit és kiadásait a Takarékbank Zrt-nél vezetett költségvetési számláján tartja nyilván.

17. § Jelen rendelet 2021. március 10. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január l-i hatállyal kell alkalmazni.

Sármellék, 2021. március 8.

1. melléklet

CÍMREND

I.

Sármellék Község Önkormányzata

2. melléklet11

Sármellék Község Önkormányzata

Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője

Sor-szám

Megnevezés

Sármellék összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami feladat

Sármellék összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami feladat

2021 évi eredeti előirányzat (Ft)

2021 évi módosított előirányzat (Ft)

KIADÁSOK

1

Személyi juttatások

141 535 186

141 535 186

0

138 946 281

138 946 281

0

2

Munkaadókat terhelő járulékok

22 579 990

22 579 990

0

22 333 180

22 333 180

0

3

Dologi és egyéb folyó kiadások

125 702 528

125 702 528

0

139 390 566

139 390 566

0

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

5.

Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)

19 412 387

19 412 387

14 752 079

27 925 987

5 060 308

22 865 679

a.

0

0

0

0

0

0

b.

Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül

4 837 387

4 837 387

2 837 079

13 350 987

2 400 308

10 950 679

0

0

0

0

0

0

c.

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások

14 575 000

14 575 000

11 915 000

14 575 000

2 660 000

11 915 000

d.

0

0

Általános és céltartalék

0

0

0

0

0

0

Kötött, - céltartalék

0

0

0

0

0

0

I.

Működési kiadások (1+….+5)

309 230 091

309 230 091

14 752 079

328 596 014

305 730 335

22 865 679

6.

Beruházás

158 614 196

158 614 196

0

218 626 039

218 626 039

0

7.

Felújítás

14 548 317

14 548 317

0

44 728 607

44 728 607

0

8.

Felhalmozási célú támogatásérétkű kiadás

0

0

0

0

II.

Felhalmozási kiadások (6+7+8)

173 162 513

173 162 513

0

263 354 646

263 354 646

0

III.

IV.

V.

Elvonások és befizetések

12 704 977

12 704 977

A.

Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)

482 392 604

482 392 604

14 752 079

0

604 655 637

581 789 958

22 865 679

0

BEVÉTELEK

1.

Intézményi Működési bevételek

15 364 434

15 364 434

0

18 867 248

18 867 248

0

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

31 305 000

31 305 000

0

39 723 985

39 723 985

0

2.1.

Helyi adók

29 600 000

29 600 000

0

38 095 473

38 095 473

0

2.2.

Átengedett központi adók

0

0

0

0

0

0

2.3.

Bírságok, egyéb bevételek

1 705 000

1 705 000

0

1 628 512

1 628 512

0

3.

Működési támogatások

173 390 779

173 390 779

0

189 001 213

189 001 213

0

3.1.

Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása

173 390 779

173 390 779

0

189 001 213

189 001 213

0

3.2.

Központosított előirányzatokból a működési célúak

0

0

0

0

0

0

3.3.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

0

0

0

0

0

0

4.

Egyéb működési bevételek

43 834 472

43 834 472

0

51 788 493

51 788 493

0

4.1.

Támogatásértékű működési bevételek összesen

42 384 472

42 384 472

0

49 648 842

49 648 842

0

4.2.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

4.3.

ÁFA visszaigénylés

1 450 000

1 450 000

0

2 139 651

2 139 651

0

4.4.

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

0

0

I.

Működési bevételek (1+2+3+4)

263 894 685

263 894 685

0

0

299 380 939

299 380 939

0

0

5.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

6 216 298

6 216 298

0

9 666 298

9 666 298

0

5.1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

1 867 000

1 867 000

0

5 317 000

5 317 000

0

5.2.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

4 349 298

4 349 298

0

4 349 298

4 349 298

0

6.

Felhalmozási támogatások

0

0

0

85 944 566

0

85 944 566

6.1.

Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak

0

0

6.2.

Fejlesztési célú támogatások

0

0

0

85 944 566

0

85 944 566

7.

Egyéb felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

7.1.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

0

0

0

7.2.

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

7.3.

előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány

0

0

II.

Felhalmozási bevételek (5+6+7)

6 216 298

6 216 298

0

0

95 610 864

9 666 298

85 944 566

0

III.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

2 000 000

2 000 000

2 100 000

2 100 000

IV.

Pénzforgalom nélküli bevételek

B.

Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV)

272 110 983

272 110 983

0

0

397 091 803

311 147 237

85 944 566

0

A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B)

210 281 621

210 281 621

14 752 079

0

207 563 834

270 642 721

-63 078 887

0

Felügyeleti szervtől kapott támogatás

0

0

V.

Pénzmaradvány igénybevétele

217 217 252

217 217 252

0

214 499 465

214 499 465

0

1.

Működési célra

50 606 994

50 606 994

0

47 889 207

47 889 207

0

2.

Felhalmozási célra

166 610 258

166 610 258

166 610 258

166 610 258

C.

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V)

217 217 252

217 217 252

0

214 499 465

214 499 465

0

VI.

Értékpapír értékesítésének bevétele

0

0

VII.

Hitelek felvétele

0

0

0

0

0

0

1.

ÁHT-n kívülre nyújtott működési célú hitel bevétele

0

0

2.

Felhalmozási célú hitel felvétele

0

0

3.

Bérhitel

4.

Folyószámlahitel

D.

Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII)

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések

205 352

205 352

E.

Finanszírozási bevételek (C+D)

217 217 252

217 217 252

0

214 704 817

214 704 817

0

VIII.

Felügyeleti szervi támogatás

IX.

Hitelek törlesztése

0

0

0

0

0

0

1.

Működési célú hitel nyújtása (éven belüli)

0

0

2.

Működési célú hitel nyújtása (éven túli)

0

0

3.

Felhalmozási célú hitel törlesztése

0

0

X.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6 935 631

6 935 631

7 140 983

7 140 983

F.

Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX+X)

6 935 631

6 935 631

0

7 140 983

7 140 983

0

G.

Tárgyévi kiadások össsesen (A+F)

489 328 235

474 576 156

14 752 079

0

611 796 620

588 930 941

22 865 679

0

H.

Tárgyévi bevételek összesen (B+E)

489 328 235

489 328 235

0

0

611 796 620

525 852 054

85 944 566

0

3. melléklet12

2021. ÉVI módosított KÖLTSÉGVETÉS

Sármellék Község Önkormányzata

működési és felhalmozási célú bevételi éskiadási előirányzatok bemutatása tájékoztató jelleggel

Forintban

Sorszám

Megnevezés

Önkormányzat összesen

Megnevezés

Önkormányzat összesen

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

1.

Működési bevételek

15 364 434

18 867 248

1.

Személyi juttatások

141 535 186

138 946 281

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

31 305 000

39 723 985

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

22 579 990

22 333 180

3.

Működési támogatások

173 390 779

189 001 213

3.

Dologi és egyéb folyó kiadások

125 702 528

139 390 566

4.

Egyéb működési bevételek

43 834 472

51 788 493

4.

Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)

19 412 387

27 925 987

a.

Támogatásértékű működési kiadások

b.

Működési célú pénzeszközátadás

4 837 387

13 350 987

c.

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások, támogatás

14 575 000

14 575 000

d.

5.

Általános és céltartalék

0

0

A.

Működési bevételek (1+2+3+49)

263 894 685

299 380 939

A.

Működési kiadások (1+….+5)

309 230 091

328 596 014

I.

Működési bevételek és működési kiadások különbözete:

-45 335 406

-29 215 075

5.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

6 216 298

95 610 864

6.

Beruházási kiadások

158 614 196

218 626 039

6.

Felhalmozási támogatások

0

0

7.

Felújítás

14 548 317

44 728 607

7.

Egyéb felhalmozási bevételek

0

0

8.

Egyéb felhalmozási kiadások

B.

Felhalmozási bevételek (5+6+7)

6 216 298

95 610 864

B.

Felhalmozási kiadások (6+….+8)

173 162 513

263 354 646

II.

Felhalmozási bevételek és kiadások különbözete:

-166 946 215

-167 743 782

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

6 935 631

7 140 983

8.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

2 000 000

2 100 000

9.

Pénzmaradvány igénybevétele

217 217 252

214 499 465

10.

Értékpapír értékesítésének bevétele

11.

Hitelek

Államháztartáson belüli meglelőlegezés

205 352

Elvonások és befizetések

12 704 977

C.

Finanszírozási bevételek (8+9+10+11)

219 217 252

216 599 465

D.

Finanszírozási kiadások

6 935 631

7 140 983

Felügyeleti szervi támogatás

D.

Költségvetési Bevételek Összesen (A+B+C)

489 328 235

611 796 620

E.

Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)

489 328 235

611 796 620

Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege

4. melléklet13

2021. Évi költségvetés

Sármellék Község Önkormányzata

Felhalmozási kiadások feladatonként intézményekkel együtt

Felhalmozási kiadás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2020.XII.31-ig

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

1

2

3

4

5

5

Felújítási kiadások célonként

14 548 317

0

14 548 317

44 728 607

BM pályázat: Hivatali épület felújításának önrésze

2 000 000

2 000 000

2 000 000

TOP-3.2.1.-16-ZA1-2018-00041 Művelődési ház energetikai korszerűsítési pályázat

9 903 359

9 903 359

11 171 029

Pincevillany korszerűsítése, felújítása

450 000

450 000

460 000

Gazdasági épület felújítási, építési munkái zártkert 2162 hrsz.

2 194 958

2 194 958

2 194 958

Hegyi pincébe cserépkályha építés

347 420

MFP-ÖTIK Önkormányzati igatlan fejlesztése pályázat: szolgálati lakás felújítása

28 555 200

Beruházási kiadások feladatonként (óvoda,bölcsőde)

399 250

0

0

399 250

132 220

udvari árnyékolás (K64)

127 000

127 000

0

Felnőtt ruhafogas (K64)

38 100

38 100

0

Cipótároló (K64)

50 800

50 800

0

Érintésmentes fertőtlenítő adagoló ( K64)

31 750

31 750

31 750

Homokozóra takaróponyva (K64)

63 500

63 500

0

2 db címer (K64)

40 000

Egyéb tárgyi eszköz beszerzések összesen (K64+ K67)

311 150

311 150

71 750

SSD kártya beszerzése számítógéphez ( K63+K67)

30 000

30 000

14 399

Wifi erősítő beszerzése (K63+K67)

20 000

20 000

7 971

Informatikai beszerzések összesen (K63+ K67)

50 000

50 000

22 370

Óvoda beszerzések összesen: (K63+K64+K67))

361 150

0

361 150

94 120

Érintésmentes fertőtlenítő adagoló ( K64)

31 750

31 750

31 750

Vialli K40 hajtogatott kéztörlő adagoló ( K64)

6 350

6 350

6 350

Bölcsőde összesen:

38 100

0

38 100

38 100

AVELI 265 x 149 (16/9) Vetítő vászon

31 490

31 490

31 490

Projektor tartókonzol mennyezetre fehér

5 690

5 690

5 690

Projektor és notebook közötti CAT5E netkábel 10 m

1 390

1 390

1 390

Becpeco SH56 Hangfal fali tartókonzol 2db

17 841

17 841

17 841

Becpeco PYJ S200 Hangfalkábel adapter 2db

9 780

9 780

9 780

20 m hangfal kábel

5 800

5 800

5 800

Neutrik NL 4 MMX Hangfalkábel átalakító 2db

5 180

5 180

5 180

Vasalódeszka

20 000

20 000

0

Zárható kulcsszekrény

4 990

4 990

4 990

Laminálógép

7 000

7 000

7 000

Kültéri fali LED lámpa 3 db

21 995

Beruházási kiadások Közösségi színtér összesen

109 161

0

0

109 161

111 156

Külső merevlemez közművelődés részére ( K63+K67)

27 990

Informatikai beszerzések önkormányzat összesen (K63+ K67)

0

27 990

Közösségi színtér kiadásai Összesen:

109 161

0

0

109 161

139 146

SSD kártya 1 db számítógéphez memóriabővítés

12 000

12 000

11 000

informatikai eszközök beszerzése

200 000

200 000

2 db pénzkazetta beszerzése

11 800

11 800

11 800

Panasonic KX-TS500 HGW telefon vásárlás (igazgatás részére)

5 975

150x150 Vetítővászon beszerzése

17 900

17 900

17 900

szerver ( 5 éves )

213 000

Microsoft Office 2019 szoftver 1 db

72 000

nyomtató beszerzése (pénztár)

94 000

Legrand szünetmentes tápegység

27 000

Közös Hivatal beszerzése Összesen:

241 700

0

0

241 700

452 675

VP Külterületi útépítés önrésze (K62)

6 816 719

6 816 719

6 816 719

VP Külterületi útépítés pályázat (K62)

19 000 176

19 000 176

19 000 176

Ipari park fejlesztése pályázat (K62)

125 045 422

125 045 422

125 045 422

TOP-1.2.1-15 Kerékpárút pályázat forgalomba helyezés megvalósítási terv (K62)

150 000

TOP-4.1.1.15-00046 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázat: védőnői tanácsadó kialakítása

47 062 540

VP6-19.2.1-42.5-17 Helyi értékeken alapuló turisztikai célú fejlesztés pályázat: Orbán szobor javítása

882 650

Zártkert 2172. hrsz. Orbán szobor villamos fogyasztásmérő kialakítása

275 590

Ingatlanok beszerzése, létesítése (önkormányzat) összesen (K62) + (K67)

150 862 317

0

0

150 862 317

199 233 097

FIAT Dublo Cargo 1,6 MJET SXMAX beszerzése

5 586 730

5 586 730

5 586 730

Tuchel Sweep Eco 180 seprőgép

1 268 138

1 268 138

1 268 138

Védőnő részére : Babydoppler magzati szívhang hallgató készülék , szűrőaudiometer, Auditest

146 900

146 900

357 800

Blackmount 200x200 vetítővászon (hivatal)

26 900

Agrimotor Betonkeverő B1510-FK 150 literes

81 000

Kerekes kuka beszerzése orvosi rendelőhöz

13 400

Rozsdamentes edény+fedő 10 db iskolai étkezés részére

92 753

Rozsdamentes edény+fedő 10 db iskolai étkezés részére

61 297

Panasonic asztali telefonkészülék

5 300

2 db mennyezeti LED lámpa, 2 db falikarral

27 995

Eszközbeszerzések VP6-19.2.1-42.5-17 Helyi értékeken alapuló turisztikai célú fejlesztés pályázat

2 516 268

MFP-ÖTIK Önkormányzati igatlan fejlesztése pályázat: szolgálati lakás felújítás eszközbeszerzései

944 797

TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió pályázat: eszközbeszerzések

381 000

TOP-4.1.1.15-00046 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázat: eszközbeszerzések

7 125 911

Önkormányzat épülete elé kerékpárállvány

38 280

Szünetmentes tápegység

9 700

Bortartály rozsdamentes 150 literes

64 161

Bortartály rozsdamentes 120 literes

61 371

Beruházási kiadások összesen

7 001 768

0

0

7 001 768

18 662 801

Logitech K120 HUN USB fekete billentyűzet (K63+K67)

6 100

Informatikai beszerzések önkormányzat összesen (K63+ K67)

0

6 100

Beruházási kiadások ÖSSZESEN:

173 162 513

0

0

173 162 513

263 354 646

5. melléklet14

2021 ÉVI módosított KÖLTSÉGVETÉS

Sármellék Község Önkormányzata

Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése

Forintban

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

Lakásfenntartási támogatás

1

2 600 000

K48

2 600 000

Gyógyszer támogatás

2

60 000

K48

60 000

Települési támogatás

4

2 660 000

K48

2 660 000

Egyéb rendkívüli települési támogatás

5

5 774 000

K48

5 774 000

Idősek rendkívüli települési támogatás 9000 Ft*321 fő

6

2 889 000

K48

2 889 000

Gyerekek rendkívüli települési támogatás 12000Ft *221 fő

7

2 652 000

K48

2 652 000

Babakötvény

8

600 000

K48

600 000

Rendkívüli települési támogatás

9

11 915 000

K48

11 915 000

Települési + rendkívüli települési támogatás mindösszesen

10

14 575 000

K48

14 575 000

6. melléklet15

2021. ÉVI módosított KÖLTSÉGVETÉS

Sármellék Község Önkormányzata

Működési célú pénzeszköz-átadások részletezése

2021.évi eredeti előirányzat

forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Rovatkód

Módosított előirányzat

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül

Bursa Hungarica ösztöndíj-támogatás

400 000

K506-08

800 000

Keszthelyi és Környéke többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi házi segítségnyújtás, család és gyermekjóléti szolgáltatás támogatás

671 741

K506-08

671 741

Sármellék Zalavár Kármentesítő Társulás

150 000

K506-08

150 000

Keszthelyi és Környéke többcélú Kistérségi Társulás 2021 tagdíj

391 650

K506-08

391 650

Keszthelyi Kistérségi támogatás ( belső ellenőrzési hozzájárulás)

386 917

K506-08

386 917

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül összesen

2 000 308

2 400 308

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül

Sármelléki Polgárőrség

500 000

0

Sármelléki Sportegyesület

750 000

K512-03

0

Egyéb alapítványok támogatása

100 000

K512-02

0

Keszthelyi Mentőszolg.Alapítvány

30 000

K512-02

30 000

Sármelléki Gyermekeiért Alapítvány támogatása (karácsonyi csomagok )

670 000

670 000

Erdős Bt (Iskola e.ü.) 9500 Ft/hó

114 000

K512-08

114 000

Veszprém_Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány támogatása

673 079

K512

673 079

Vonyarcvashegyi Football Club támogatása

K512

100 000

2021. évi Lakossági víz- és csatornatámogatás továbbutalása DRV Zrt. Részére

K512

9 363 600

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül összesen

2 837 079

K512

10 950 679

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belűl és kívül összesen

4 837 387

13 350 987

K89-02

K89-01

Felhalmozási célúcélú pénzeszköz átadás összesen

0

0

7. melléklet16

2021. Évi módosított költségvetés

Sármellék Község Önkormányzata

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Forintban

EU-s projekt azonosítója:

TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00012 számú A helyi identitás és kohézió erősítése című pályázati támogatás

Források

2 020

2 021

2 022

Összesen

Saját erő

-

saját erőből központi támogatás

-

EU-s forrás

11 130 915

11 130 915

Társfinanszírozás

-

Hitel

-

Egyéb forrás

-

Források összesen

-

11 130 915

-

11 130 915

Kiadások, költségek

2 020

2 021

2 022

Összesen

Személyi jellegű

559 020

2 030 490

2 589 510

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybevétele

8 541 405

8 541 405

Tartalék

-

Összesen

559 020

10 571 895

-

11 130 915

2021. Évi módosított költségvetés

Sármellék Község Önkormányzata

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Forintban

EU-s projekt azonosítója:

TOP 3.2.1. Művelődési ház energetikai korszerűsítése pályázat

Források

2 019

2 020

2 021

Összesen

Saját erő

-

saját erőből központi támogatás

-

EU-s forrás

13 010 700

13 010 700

Társfinanszírozás

-

Hitel

-

Egyéb forrás

-

Források összesen

13 010 700

-

-

13 010 700

Kiadások, költségek

2 019

2 020

2 021

Összesen

Személyi jellegű

129 460

181 244

310 704

Beruházások, beszerzések

9 903 359

9 903 359

Szolgáltatások igénybevétele

558 800

95 250

2 142 587

2 796 637

Tartalék

-

Összesen

558 800

224 710

12 227 190

13 010 700

2021. Évi módosított költségvetés

Sármellék Község Önkormányzata

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Forintban

TOP 1.1.1.1. Ipari park fejleszétése pályázat

EU-s projekt azonosítója:

Források

2 020

2 021

2 022

Összesen

Saját erő

-

saját erőből központi támogatás

-

EU-s forrás

148 118 706

148 118 706

Társfinanszírozás

-

Hitel

-

Egyéb forrás

-

Források összesen

148 118 706

-

-

148 118 706

Kiadások, költségek

2 020

2 021

2 022

Összesen

Személyi jellegű

321 320

158 164

479 484

Beruházások, beszerzések

125 045 422

125 045 422

Szolgáltatások igénybevétele

2 977 553

19 616 247

22 593 800

Tartalék

-

Összesen

3 298 873

144 819 833

-

148 118 706

8. melléklet17

2021. évi módosított költségvetés

Sármellék Község Önkormányzata

Adott, közvetett támogatások

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

1

2

3

4

3

4

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

6.

-ebből: Építményadó

7.

Telekadó

8.

Vállalkozók kommunális adója

9.

Magánszemélyek kommunális adója

8 510 000

887 600

8 780 000

927 600

10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11.

Idegenforgalmi adó épület után

12.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

13.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

14.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

15.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

16.

Egyéb kedvezmény

17.

Egyéb kölcsön elengedése

18.

19.

Összesen:

8 510 000

887 600

8 780 000

927 600

9. melléklet18

2021 évi módosított Költségvetés

Sármellék Község Önkormányzata

Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások listája

Ezer forintban

Sor-
szám

Kötelezettség jogcíme

Köt. váll.
éve

2019. előtti kifizetés

Kiadás vonzata évenként

Összesen

2019.

2 020

2021.

2021. után

1

2

3

4

5

6

7

8

9=(4+5+6+7+8)

1.

Működési célú hiteltörlesztés tőke

2.

3.

4.

Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)

5.

6.

7.

Beruházás feladatonként

559

4 083

18 512

260 611

283 765

8.

TOP-3.2.1. Művelődési ház fejlesztési energetikai korszerűsítése

559

225

12 227

13 011

9.

TOP-5-3-1-16-ZA1-2017-00012 számú A helyi identitás és kohézió erősítése

559

2 991

7 581

11 131

10.

TOP-1.1.1.1 számú Ipari park fejlesztése

3 299

168

144 652

148 119

11.

VP6 Külterületi utak pályázat

438

25 379

25 817

12.

MFP-ÖTIK Önkormányzati ingatlan fejlesztése pályázat: szolgálati lakás felújítása

935

28 564

29 499

13.

TOP-4.1.1.15-00046 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázat: védőnői tanácsadó kialakítása

1 753

52 435

54 188

14.

BM pályázat: Hivatali épület felújításának önnrésze

2 000

2 000

15.

............................

16.

Egyéb

17.

Összesen (1+4+7+9+11)

559

4 083

18 512

260 611

283 765

10. melléklet19

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Zöld Gólya Óvoda és Bölcsőde Álatalános Művelődési Központ

Sármellék Község Önkormányzata

Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal

Éves létszám-előirányzat

Éves létszám-előirányzat

Éves létszám-előirányzat

Szakfeladat száma

Szakfeladat megnevezése

Éves létszám-előirányzat (fő)

Szakfeladat száma

Szakfeladat megnevezése

Éves létszám-előirányzat (fő)

Szakfeladat száma

Szakfeladat megnevezése

Éves létszám-előirányzat (fő)

096015

Iskiolai Intézményi étkeztetés

2

011130

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (2021.03.31-ig 6 fő, 2021.04.01-től 7 fő)

7

091110

Óvodai nevelés szakmai feladatai

4

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

0,5

011131

Önkományzati jogalkotás

1

104030

Bölcsőde

3

066020

Községgazdálkodás

7,00

011220

Helyi adók

1

091140

Óvoda működtetés

2

011130

Önkormányzati jogalkotás

1

074031

család és nővédelem

1

082092

közművelődés -GINOP ifjúságvéd.program (2021.03.31.ig)

082092

közösségi színtér - közösségfejlesztő

1

107051

Szociális étkeztetés

1

Önkormányzat összesen

13,50

Önkormányzat összesen

9,00

Önkormányzat összesen

9,00

Közfoglalkoztatás éves létszám-előirányzata

Szakfeladat száma

Szakfeladat megnevezése

Éves létszám-előirányzat (fő)

041233

Közfoglalkoztatás

9,00

Önkormányzat összesen

40,50

11. melléklet20

Zöldgólya Óvoda és Bölcsőde

Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője

Sor-szám

Megnevezés

Zöld Gólya Óvoda és Bölcsőde ÁMK összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami feladat

Zöldgólya Óvoda és Bölcsőde összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami feladat

2021. évi eredeti előirányzat (eFt)

2021. évi módosított előirányzat (eFt)

KIADÁSOK

1

Személyi juttatások

35 738

35 738

35 310

35 310

2

Munkaadókat terhelő járulékok

5 586

5 586

5 535

5 535

3

Dologi és egyéb folyó kiadások

9 843

9 843

7 250

7 250

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5.

Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)

0

0

0

0

a.

Támogatásértékű működési kiadások

b.

Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül

Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás

c.

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások

d.

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás

Általános és céltartalék

I.

Működési kiadások (1+….+5)

51 167

51 167

0

48 095

48 095

0

6.

Beruházás

399

399

132

132

7.

Felújítás

8.

Egyéb felhalmozási kiadások

II.

Felhalmozási kiadások (6+7+8)

399

399

0

132

132

0

III.

IV.

0

0

V.

0

0

A.

Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)

51 566

51 566

0

0

48 227

48 227

0

0

BEVÉTELEK

1.

Intézményi Működési bevételek

0

0

-

2 132

2 132

-

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

0

0

0

0

0

0

2.1.

Helyi adók

2.2.

Átengedett központi adók

2.3.

Bírságok, egyéb bevételek

3.

Működési támogatások

0

0

0

0

0

0

3.1.

Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása

3.2.

Központosított előirányzatokból a működési célúak

0

0

3.3.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

4.

Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

0

0

4.1.

Támogatásértékű működési bevételek összesen

0

0

0

0

4.2.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

4.3.

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel

0

0

4.4.

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

0

0

I.

Működési bevételek (1+2+3+4)

0

0

0

0

2 132

2 132

0

0

5.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

0

0

0

0

5.1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

0

0

5.2.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

6.

Felhalmozási támogatások

0

0

0

0

0

0

6.1.

Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak

0

0

6.2.

Fejlesztési célú támogatások

0

0

0

0

0

0

7.

Egyéb felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

7.1.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen

7.2.

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

0

0

7.3.

előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány

0

0

II.

Felhalmozási bevételek (5+6+7)

0

0

0

0

0

0

0

0

III.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

IV.

Pénzforgalom nélküli bevételek

B.

Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV)

0

0

0

0

2 132

2 132

0

0

A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B)

51 566

51 566

0

0

46 095

46 095

0

0

Felügyeleti szervtől kapott támogatás

51 303

51 303

45 773

45 773

V.

Pénzmaradvány igénybevétele

263

263

322

322

1.

Működési célra

263

263

322

322

2.

Felhalmozási célra

C.

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V)

263

263

0

322

322

0

VI.

Értékpapír értékesítésének bevétele

0

0

VII.

Hitelek felvétele

0

0

0

0

0

0

1.

Működési célú hitel felvétele

0

0

2.

Felhalmozási célú hitel felvétele

0

0

3.

Bérhitel

4.

Folyószámlahitel

D.

Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII)

0

0

0

0

0

0

E.

Finanszírozási bevételek (C+D)

51 566

51 566

0

46 095

46 095

0

VIII.

Értékpapír vásárlásainak kiadása

0

0

IX.

Hitelek törlesztése

0

0

0

0

0

0

1.

Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel)

0

0

2.

Működési célú hitel törlesztése (éven túli)

0

0

3.

Felhalmozási célú hitel törlesztése

0

0

F.

Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX)

0

0

0

0

0

0

G.

Tárgyévi kiadások össsesen (A+F)

51 566

51 566

0

0

48 227

48 227

0

0

H.

Tárgyévi bevételek összesen (B+E)

51 566

51 566

0

0

48 227

48 227

0

0

12. melléklet21

BÖLCSŐDE 2021. évi KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

Megnevezés

összeg

ÁFA

Mindösszesen

összeg

ÁFA

Mindösszesen

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

11 723 790

0

11 723 790

11 689 807

0

11 689 807

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

400 000

0

400 000

100 000

0

100 000

Helyettesítési díj (K1104)

133 983

0

133 983

Béren kívüli juttatások (K1107)

288 000

0

288 000

288 000

0

288 000

Közlekedési költségtérítés (K1109)

88 200

0

88 200

88 200

0

88 200

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1113)

160 000

0

160 000

160 000

0

160 000

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN (K1)

12 659 990

0

12 659 990

12 459 990

0

12 459 990

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ (K2)

1 991 827

0

1 991 827

1 940 060

0

1 940 060

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN

14 651 817

0

14 651 817

14 400 050

0

14 400 050

Szakmai ismeretek, folyóirat előfizetése

20 000

1 000

21 000

20 000

1 000

21 000

Szakmai anyagok beszerzése

236 221

63 779

300 000

150 000

40 500

190 500

szakmai anyagok beszerzése összesen (K311)

256 221

64 779

321 000

170 000

41 500

211 500

papír, írószer, fénymásoló papír, nyomtatvány

130 000

35 100

165 100

130 000

5 000

135 000

tintaparton, toner

30 000

8 100

38 100

30 000

8 100

38 100

tisztítószer

200 000

54 000

254 000

180 000

48 600

228 600

munkaruha 3 fő részére

60 000

0

60 000

60 000

0

60 000

Gyógyszerszekrény feltöltése

30 000

8 100

38 100

30 000

8 100

38 100

Tisztasági festéséhez anyagok beszerzése, zár

30 000

8 100

38 100

30 000

8 100

38 100

Játékokbeszerzése bölcsőde karácsonyra (2500 Ft/fő)

30 000

8 100

38 100

30 000

8 100

38 100

Játékok, könyvek beszerzése bölcsőde

40 000

10 800

50 800

30 000

1 500

31 500

homok játszótérhez bölcsőde

20 000

5 400

25 400

20 000

5 400

25 400

Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen (K312)

570 000

137 700

707 700

540 000

92 900

632 900

KÉSZLETBESZERZÉS (K31)

826 221

202 479

1 028 700

710 000

134 400

844 400

Adatátviteli célú távközlési díj:internet

6 000

1 620

7 620

14 885

4 019

18 904

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

6 000

1 620

7 620

14 885

4 019

18 904

Telefondíj, mobil telefon díjak

96 000

25 920

121 920

25 000

6 750

31 750

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

96 000

25 920

121 920

25 000

6 750

31 750

KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK (K32)

102 000

27 540

129 540

39 885

10 769

50 654

Vizdíj, gázdíj, áramdíj

300 000

81 000

381 000

400 000

108 000

508 000

Közüzemi díjak (K331)

300 000

81 000

381 000

400 000

108 000

508 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

60 000

16 200

76 200

20 000

5 400

25 400

üzemorvosi díj (K336)

42 000

0

42 000

42 000

0

42 000

szakmai tréning (K336)

35 000

9 450

44 450

35 000

0

35 000

Alkalmassági vizsgálat (Keszthelyi Kórház) (K336)

0

0

0

6 800

0

6 800

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

77 000

9 450

86 450

83 800

0

83 800

munkahelyi kockázati tényezők szabályzata: Vörös Tibor (K337)

16 000

4 320

20 320

16 000

16 000

tűzvédelmi és baleseti oktatás: Vörös Tibor (K337)

12 300

3 321

15 621

12 300

12 300

rágcsálóírtás (K337)

5 000

1 350

6 350

5 000

0

5 000

postaköltségek (K337)

10 000

2 700

12 700

10 000

2 700

12 700

Bölcsődeorvos díja 2 évre (K337)

480 000

0

480 000

0

0

0

Kéményseprésií díj (K337)

660

178

838

Játszótéri eszközök ellenőrzése (K337)

64 000

17 280

81 280

Egyéb szolgáltatások összesen (K337)

523 300

11 691

534 991

107 960

20 158

128 118

Szolgáltatási kiadások (K33)

960 300

118 341

1 078 641

611 760

133 558

745 318

Kiküldetések kiadásai (K341)

50 000

0

50 000

30 000

0

30 000

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

50 000

0

50 000

30 000

0

30 000

Működési célú általános forgalmi adó (K351)

0

348 360

348 360

0

278 727

278 727

Egyéb dologi kiadás (K355)

5 000

0

5 000

5 000

0

5 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

5 000

348 360

353 360

5 000

278 727

283 727

DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K3)

1 943 521

348 360

2 291 881

1 396 645

278 727

1 675 372

bölcsődei beruházások:

Érintésmentes fertőtlenítő adagoló (K64)

25 000

6 750

31 750

25 000

6 750

31 750

Vialli K40 hajtogatott kéztörlő adagoló (K64)

5 000

1 350

6 350

5 000

1 350

6 350

Egyéb tárgyi eszközök összesen (K64)

30 000

8 100

38 100

30 000

8 100

38 100

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67)

8 100

8 100

8 100

8 100

BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN

30 000

8 100

38 100

30 000

8 100

38 100

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

16 625 338

356 460

16 981 798

15 826 695

286 828

16 113 523

13. melléklet22

ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

Megnevezés

összeg

ÁFA

Mindösszesen

összeg

ÁFA

Mindösszesen

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

21 437 988

0

21 437 988

21 556 748

0

21 556 748

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

660 000

0

660 000

60 000

0

60 000

Helyettesítési díj (K1104)

181 240

181 240

Béren kívüli juttatások (K1107)

576 000

0

576 000

576 000

0

576 000

Közlekedési költségtérítés (K1109)

203 820

0

203 820

275 820

0

275 820

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1113)

200 000

0

200 000

200 000

0

200 000

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN (K1)

23 077 808

0

23 077 808

22 849 808

0

22 849 808

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ (K2)

3 594 668

0

3 594 668

3 594 668

0

3 594 668

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN

26 672 476

0

26 672 476

26 444 476

0

26 444 476

Szakmai ismeretek, folyóirat előfizetése

150 000

7 500

157 500

150 000

7 500

157 500

szakmai anyagok csoport foglalkozásokhoz

236 220

63 779

299 999

236 220

63 779

299 999

szakmai anyagok beszerzése összesen (K311)

386 220

71 279

457 499

386 220

71 279

457 499

papír, írószer, fénymásoló papír, nyomtatvány

50 000

13 500

63 500

50 000

5 000

55 000

tintaparton, toner

30 000

8 100

38 100

30 000

8 100

38 100

tisztasági festés, festési anyagok

250 000

67 500

317 500

250 000

25 000

275 000

tisztítószer

250 000

0

250 000

250 000

25 000

275 000

díszfák, virágosítás, játéktároló kosarak, melléképület betonozása , egyéb

236 220

63 779

299 999

200 000

18 000

218 000

hosszabító, viaszkos vászon, egyéb

30 000

8 100

38 100

30 000

8 100

38 100

homok , virágföld

100 000

27 000

127 000

100 000

27 000

127 000

játékok, mesekönyvek beszerzése

150 000

40 500

190 500

100 000

27 000

127 000

játékok beszerzése karácsonyra (2500 Ft/fő)

125 000

33 750

158 750

125 000

33 750

158 750

munkaruha 6 fő részére

120 000

0

120 000

120 000

0

120 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen (K312)

1 341 220

262 229

1 603 449

1 255 000

176 950

1 431 950

KÉSZLETBESZERZÉS (K31)

1 727 440

333 509

2 060 949

1 641 220

248 229

1 889 449

Adatátviteli célú távközlési díj:internet

70 000

18 900

88 900

52 780

14 251

67 031

OKOS ÓVODA HONLAP ÉVES DÍJA

0

0

30 000

8 100

38 100

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

70 000

18 900

88 900

82 780

22 351

105 131

Telefondíj, mobil telefon díjak

100 000

27 000

127 000

75 000

20 250

95 250

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

100 000

27 000

127 000

75 000

20 250

95 250

KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK (K32)

170 000

45 900

215 900

157 780

42 601

200 381

Közüzemi díjak (K331)

1 300 000

351 000

1 651 000

1 300 000

307 809

1 607 809

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

60 000

16 200

76 200

40 000

10 800

50 800

Közvetített szolgáltatások (K335)

2 160 000

583 200

2 743 200

901 573

243 425

1 144 998

szakmai tréning (K336)

85 000

22 950

107 950

85 000

0

85 000

Alkalmassági vizsgálat (Keszthelyi Kórház) (K336)

3 400

0

3 400

11 900

0

11 900

üzemorvosi díj (K336)

60 000

0

60 000

60 000

0

60 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

148 400

22 950

171 350

156 900

0

156 900

rágcsálóírtás (K337)

40 000

10 800

50 800

40 000

0

40 000

munkahelyi kockázati tényezők szabályzata: Vörös Tibor (K337)

30 000

8 100

38 100

30 000

30 000

munkahelyi tűzvédelmi és baleseti oktatás: Vörös Tibor (K337)

60 000

16 200

76 200

60 000

60 000

érintésvédelmi vizsgálat (K337)

100 000

27 000

127 000

45 000

0

45 000

bankköltségek, postaköltségek, kerekítés (K337)

230 000

20 000

250 000

264 202

12 532

276 734

Egyéb szolgáltatások (bérleti díj TÖMB 2002 Kft) (K337)

0

0

Kéményseprésií díj (K337)

2 340

632

2 972

Egyéb szolgáltatások (K337)

460 000

82 100

542 100

441 542

13 164

454 706

Szolgáltatási kiadások (K33)

4 128 400

1 055 450

5 183 850

2 840 015

575 198

3 415 213

Kiküldetések kiadásai (K341)

70 000

0

70 000

50 000

0

50 000

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

70 000

0

70 000

50 000

0

50 000

Működési célú általános forgalmi adó (K351)

0

1 434 859

1 434 859

0

866 028

866 028

Egyéb dologi kiadás (K355)

20 000

0

20 000

20 000

0

20 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

20 000

1 434 859

1 454 859

20 000

866 028

886 028

DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K3)

6 115 840

1 434 859

7 550 699

4 709 015

866 028

5 575 043

SSd kártya beszerzése (K63)

23 622

6 378

30 000

11 338

3 061

14 399

Wifi erősítő beszerzése (K63)

15 748

4 252

20 000

6 276

1 695

7 971

Informatikai beszerzések összesen: (K63+67)

39 370

10 630

50 000

17 614

4 756

22 370

homokozóra takaróponyva (64)

50 000

13 500

63 500

0

0

felnőtt ruhafogas (64)

30 000

8 100

38 100

0

0

Cipőtároló (K64)

40 000

10 800

50 800

0

0

Udvari árnyékolás (K64)

100 000

27 000

127 000

0

0

Érintésmentes fertőtlenítő adagoló (K64)

25 000

6 750

31 750

25 000

6 750

31 750

2 db címer beszerzése (K64)

31 496

8 504

40 000

Egyéb tárgyi eszközök összesen (K64)

245 000

66 150

311 150

56 496

15 254

71 750

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67)

76 780

76 780

20 010

20 010

Beruházási kiadások mindösszesen (K63+K64+K67)

284 370

76 780

361 150

74 110

20 010

94 120

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

33 072 686

1 511 639

34 584 325

31 227 601

886 037

32 113 638

14. melléklet23

Zöld Gólya Óvoda és Bölcsőde ÁMK 2021. évi bevétele

2021 évi eredeti

2021 évi módosított

Állami támogatás

Kiadás

különbség

Állami támogatás

Kiadás

különbség

Óvoda

Pedagógusok átlagbéralapú támogatása

21 390 600

21 876 750

Óvodaműködtetési támogatás

4 577 800

4 645 980

Ped. II. sorolt pedagógusok segítők kiegészítő támogatása

864 000

432 000

Pedagógusi szakképzettséggel nem rendelkezők, a pedagógus munkát segítők száma

5 838 000

6 636 000

Mesterpedagógus kiegészítő támogatása

1 476 750

Óvodai állami támogatás összesen

32 670 400

34 584 325

-1 913 925

35 067 480

32 113 638

2 953 842

Bölcsőde

Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása

12 780 000

12 780 000

Bölcsődei üzemeltetési támogatás

1 418 000

1 353 000

Bölcsődei állami támogatás összesen

14 198 000

16 981 798

-2 783 798

14 133 000

16 113 523

-1 980 523

Bölcsőde és Óvodai állami támogatások összesen

46 868 400

51 566 123

-4 697 723

49 200 480

48 227 161

973 319

2020. december 31-i pénzkészlet összesen:

262 861

322 531

pénztár 2020. december 31-i egyenlege

50 080

költségvetési elszámolási számla 2020. december 31-i egyenlege

212 781

helyesbített pénzmaradvány

322 531

Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem kaposvári Campus: Pataki-Szirer Szabina szakmai gyakorlata

5 000

TÖMB 2002 Szolg. Kft.: Nyitok bérleti díja

1 300 000

Kamatbevételek

60

Villamos energia visszatérítés

822 527

Kerekítések miatti bevétel

4 472

Bevételek mindösszesen

47 131 261

51 655 070

kiadások mindösszesen

51 566 123

48 227 161

Különbség

-4 434 862

3 427 909

Központi, irányítószervi elvonás

-3 427 909

15. melléklet24

Zöldgólya Óvoda és Bölcsőde KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

Megnevezés

összeg

ÁFA

Mindösszesen

összeg

ÁFA

Mindösszesen

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

33 161 778

0

33 161 778

33 246 555

0

33 246 555

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

1 060 000

0

1 060 000

160 000

0

160 000

Helyettesítés díja (K1104)

315 223

315 223

Béren kívüli juttatások (K1107)

864 000

0

864 000

864 000

0

864 000

Közlekedési költségtérítés (K1109)

292 020

0

292 020

364 020

0

364 020

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1113)

360 000

0

360 000

360 000

0

360 000

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN (K1)

35 737 798

0

35 737 798

35 309 798

0

35 309 798

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ (K2)

5 586 495

0

5 586 495

5 534 728

0

5 534 728

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN

41 324 293

0

41 324 293

40 844 526

0

40 844 526

Szakmai ismeretek, folyóirat előfizetése

170 000

8 500

178 500

170 000

8 500

178 500

szakmai anyagok csoport foglalkozásokhoz

472 441

127 558

599 999

386 220

104 279

490 499

szakmai anyagok beszerzése összesen (K311)

642 441

136 058

778 499

556 220

112 779

668 999

papír, írószer, fénymásoló papír, nyomtatvány

180 000

48 600

228 600

180 000

10 000

190 000

tintaparton, toner

60 000

16 200

76 200

60 000

16 200

76 200

tisztasági festés, festési anyagok, zár

280 000

75 600

355 600

280 000

33 100

313 100

tisztítószer

450 000

54 000

504 000

430 000

73 600

503 600

díszfák, virágosítás, játéktároló kosarak, melléképület betonozása , egyéb

236 220

63 779

299 999

200 000

18 000

218 000

hosszabító, viaszkos vászon, egyéb

30 000

8 100

38 100

30 000

8 100

38 100

homok , virágföld, játszótérhez homok

120 000

32 400

152 400

120 000

32 400

152 400

játékok, mesekönyvek beszerzése

190 000

51 300

241 300

130 000

28 500

158 500

játékok beszerzése karácsonyra (2500 Ft/fő)

155 000

41 850

196 850

155 000

41 850

196 850

munkaruha 6 fő részére

180 000

0

180 000

180 000

0

180 000

Gyógyszerszekrény feltöltése

30 000

8 100

38 100

30 000

8 100

38 100

Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen (K312)

1 911 220

399 929

2 311 149

1 795 000

269 850

2 064 850

KÉSZLETBESZERZÉS (K31)

2 553 661

535 988

3 089 649

2 351 220

382 629

2 733 849

Adatátviteli célú távközlési díj:internet

76 000

20 520

96 520

67 665

18 270

85 935

OKOS ÓVODA HONLAP ÉVES DÍJA

0

0

30 000

8 100

38 100

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

76 000

20 520

96 520

97 665

26 370

124 035

Telefondíj, mobil telefon díjak

196 000

52 920

248 920

100 000

27 000

127 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

196 000

52 920

248 920

100 000

27 000

127 000

KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK (K32)

272 000

73 440

345 440

197 665

53 370

251 035

Közüzemi díjak (K331)

1 600 000

432 000

2 032 000

1 700 000

415 809

2 115 809

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

120 000

32 400

152 400

60 000

16 200

76 200

Közvetített szolgáltatások (K335)

2 160 000

583 200

2 743 200

901 573

243 425

1 144 998

szakmai tréning (K336)

120 000

32 400

152 400

120 000

120 000

Alkalmassági vizsgálat (Keszthelyi Kórház) (K336)

3 400

0

3 400

18 700

0

18 700

üzemorvosi díj (K336)

102 000

0

102 000

102 000

0

102 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

225 400

32 400

257 800

240 700

0

240 700

rágcsálóírtás (K337)

45 000

12 150

57 150

45 000

0

45 000

munkahelyi kockázati tényezők szabályzata: Vörös Tibor (K337)

46 000

12 420

58 420

46 000

46 000

munkahelyi tűzvédelmi és baleseti oktatás: Vörös Tibor (K337)

72 300

19 521

91 821

72 300

72 300

érintésvédelmi vizsgálat (K337)

100 000

27 000

127 000

45 000

45 000

bankköltségek, postaköltségek (K337)

240 000

22 700

262 700

274 202

15 232

289 434

Bölcsődeorvos díja 2 évre (K337)

480 000

0

480 000

0

0

0

Egyéb szolgáltatások (bérleti díj TÖMB 2002 Kft (K337)

0

0

Kéményseprésií díj (K337)

3 000

810

3 810

Játszótéri eszközök ellenőrzése (K337)

64 000

17 280

81 280

Egyéb szolgáltatások (K337)

983 300

93 791

1 077 091

549 502

33 322

582 824

Szolgáltatási kiadások (K33)

5 088 700

1 173 791

6 262 491

3 451 775

708 756

4 160 531

Kiküldetések kiadásai (K341)

120 000

0

120 000

80 000

0

80 000

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

120 000

0

120 000

80 000

0

80 000

Működési célú általános forgalmi adó (K351)

0

1 783 219

1 783 219

0

1 144 755

1 144 755

Egyéb dologi kiadás (K355)

25 000

0

25 000

25 000

0

25 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

25 000

1 783 219

1 808 219

25 000

1 144 755

1 169 755

DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K3)

8 059 361

1 783 219

9 842 580

6 105 660

1 144 755

7 250 415

SSd kártya beszerzése (K63)

23 622

6 378

30 000

11 338

3 061

14 399

Wifi erősítő beszerzése (K63)

15 748

4 252

20 000

6 276

1 695

7 971

Informatikai beszerzések összesen: (K63+67)

39 370

10 630

50 000

17 614

4 756

22 370

homokozóra takaróponyva (64)

50 000

13 500

63 500

0

0

felnőtt ruhafogas (64)

30 000

8 100

38 100

0

0

0

Cipőtároló (K64)

40 000

10 800

50 800

0

0

0

Udvari árnyékolás (K64)

100 000

27 000

127 000

0

0

Érintésmentes fertőtlenítő adagoló (K64)

50 000

13 500

63 500

50 000

13 500

63 500

Vialli K40 hajtogatott kéztörlő adagoló (K64)

5 000

1 350

6 350

5 000

1 350

6 350

2 db címer (K64)

31 496

8 504

40 000

Egyéb tárgyi eszközök összesen (K64)

275 000

74 250

349 250

86 496

23 354

109 850

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67)

84 880

84 880

28 110

28 110

Beruházási kiadások mindösszesen (K63+K64+K67)

314 370

84 880

399 250

104 110

28 110

132 220

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

49 698 024

1 868 099

51 566 122

47 054 296

1 172 864

48 227 161

16. melléklet25

2021. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Zöldgólya Óvoda és Bölcsőde

ezer ft-ban

Megnevezés

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

Személyi juttatások

2 978

2 978

2 979

2 979

2 978

2 938

2 905

2 915

2 915

2 915

2 915

2 915

35 310

Munkaadót terhelő járulékok

465

465

466

466

466

435

462

462

462

462

462

462

5 535

Dologi és egyéb folyó kiadások

820

820

823

820

820

820

388

388

388

388

388

387

7 250

Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás

0

Társadalom és szoc.pol. Ellátások

0

Felhalmozási kiadások

22

110

132

Tartalék

Kiadások összesen

4 263

4 263

4 290

4 265

4 264

4 193

3 755

3 765

3 765

3 765

3 875

3 764

48 227

Intézményi müködési bevételek

823

2

500

5

600

2

200

2 132

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

0

Működési támogatások

0

Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök

4 275

4 275

4 275

4 275

4 225

4 139

3 385

3 385

3 385

3 385

3 385

3 384

45 773

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

Pénzmaradvány igénybevétele

322

322

Bevételek összesen

5 420

4 275

4 275

4 277

4 725

4 144

3 985

3 387

3 585

3 385

3 385

3 384

48 227

17. melléklet26

Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal

Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője

Sor-szám

Megnevezés

Közös Önkormányzati Hivatal összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami feladat

Közös Önkormányzati Hivatal összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami feladat

2021. évi eredeti előirányzat (eFt)

2021. évi módosított előirányzat (eFt)

KIADÁSOK

1

Személyi juttatások

42 835

42 835

41 801

41 801

2

Munkaadókat terhelő járulékok

6 916

6 916

6 891

6 891

3

Dologi és egyéb folyó kiadások

4 471

4 471

4 797

4 797

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5.

Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)

0

0

0

0

a.

Támogatásértékű működési kiadások

b.

Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül

Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás

c.

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások

d.

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás

Általános és céltartalék

I.

Működési kiadások (1+….+5)

54 222

54 222

53 489

53 489

6.

Beruházás

242

242

453

453

7.

Felújítás

8.

Egyéb felhalmozási kiadások

II.

Felhalmozási kiadások (6+7+8)

242

242

453

453

III.

IV.

0

0

V.

0

0

A.

Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)

54 464

54 464

0

0

53 942

53 942

0

0

BEVÉTELEK

1.

Intézményi Működési bevételek

-

3

3

-

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

0

0

0

0

0

0

2.1.

Helyi adók

2.2.

Átengedett központi adók

2.3.

Bírságok, egyéb bevételek

3.

Működési támogatások

0

0

0

0

0

0

3.1.

Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása

0

0

0

0

3.2.

Központosított előirányzatokból a működési célúak

0

0

3.3.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

4.

Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

0

0

4.1.

Támogatásértékű működési bevételek összesen

4.2.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

4.3.

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel

0

0

4.4.

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

0

0

I.

Működési bevételek (1+2+3+4)

0

0

0

0

3

3

0

0

5.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

0

0

0

0

5.1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

0

0

5.2.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

6.

Felhalmozási támogatások

0

0

0

0

0

0

6.1.

Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak

0

0

6.2.

Fejlesztési célú támogatások

0

0

0

0

7.

Egyéb felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

7.1.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen

7.2.

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

0

0

7.3.

előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány

0

0

II.

Felhalmozási bevételek (5+6+7)

0

0

0

0

0

0

0

0

III.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

IV.

Pénzforgalom nélküli bevételek

B.

Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV)

0

0

0

0

3

3

0

0

A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B)

54 464

54 464

0

0

53 939

53 939

0

0

Felügyeleti szervtől kapott támogatás

51 416

51 416

50 891

50 891

V.

Pénzmaradvány igénybevétele

3 048

3 048

3 048

3 048

1.

Működési célra

3 048

3 048

3 048

3 048

2.

Felhalmozási célra

C.

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V)

3 048

3 048

0

3 048

3 048

0

VI.

Értékpapír értékesítésének bevétele

0

0

VII.

Hitelek felvétele

0

0

0

0

1.

Működési célú hitel felvétele

0

0

2.

Felhalmozási célú hitel felvétele

0

0

3.

Bérhitel

4.

Folyószámlahitel

D.

Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII)

0

0

0

0

E.

Finanszírozási bevételek (C+D)

3 048

3 048

0

3 048

3 048

0

VIII.

Értékpapír vásárlásainak kiadása

0

0

IX.

Hitelek törlesztése

0

0

0

0

0

0

1.

Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel)

0

0

2.

Működési célú hitel törlesztése (éven túli)

0

0

3.

Felhalmozási célú hitel törlesztése

0

0

F.

Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX)

0

0

0

0

0

0

G.

Tárgyévi kiadások össsesen (A+F)

54 464

54 464

0

0

53 942

53 942

0

0

H.

Tárgyévi bevételek összesen (B+E)

54 464

54 464

0

0

53 942

53 942

0

0

18. melléklet27

Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi kiadásai mindösszesen

2021 évi eredeti előirányzat

2021 évi módosított előirányzat

Megnevezés

összeg

ÁFA

Mindösszesen

összeg

ÁFA

Mindösszesen

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

37 056 300

0

37 056 300

37 056 300

0

37 056 300

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

875 000

0

875 000

0

0

0

Jubileumi jutalom (K1106)

1 125 000

0

1 125 000

1 125 000

0

1 125 000

Béren kívüli juttatások (K1107)

2 359 800

0

2 359 800

2 359 800

0

2 359 800

Közlekedési költségtérítés (K1109)

294 720

0

294 720

294 720

0

294 720

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)

704 138

0

704 138

594 853

0

594 853

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

42 414 958

0

42 414 958

41 430 673

0

41 430 673

Megbízási díj (K122)

400 000

0

400 000

350 000

0

350 000

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

20 000

0

20 000

20 000

0

20 000

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN (K1)

42 834 958

0

42 834 958

41 800 673

0

41 800 673

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ (K2)

6 915 869

0

6 915 869

6 891 179

0

6 891 179

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN (K1) + MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ (K2)

49 750 827

0

49 750 827

48 691 852

0

48 691 852

Költségvetési levelek előfizetése

64 171

3 209

67 380

64 171

3 209

67 380

szakmai anyagok beszerzése összesen (K311)

64 171

3 209

67 380

64 171

3 209

67 380

papír, írószer, fénymásoló papír, nyomtatvány

500 000

20 000

520 000

478 740

13 558

492 298

tintaparton, toner

350 000

81 000

431 000

350 000

81 000

431 000

egyéb készletbeszerzés (hosszabító, szerelvények)

10 000

2 700

12 700

10 000

2 700

12 700

Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen (K312)

860 000

103 700

963 700

838 740

97 258

935 998

KÉSZLETBESZERZÉS (K31)

924 171

106 909

1 031 080

902 911

100 467

1 003 378

wINsZOC program díja: ABAUS

94 800

25 596

120 396

94 800

25 596

120 396

informatikai eszk. Karbantartás:TC Informatika

378 761

98 825

477 586

378 761

98 825

477 586

IT rendszergazdai szolgáltatás:TC Informatika

74 787

20 193

94 980

74 787

20 193

94 980

ECOSTAT rendszer karbantartás:CompuTrend

191 700

51 759

243 459

191 700

51 759

243 459

Információs biztonsági referens éves díj:Cloudworks Kft

336 000

0

336 000

336 000

0

336 000

Adatvédelmi tevékenység:CloudFactory Internet_kft.

144 000

0

144 000

144 000

0

144 000

E-szoftverfejlesztő Kft (kataszteri nyilvántartás)

96 144

25 959

122 103

233 193

62 962

296 155

Adatátviteli célú távközlési díj:internet

128 461

6 423

134 884

128 461

6 423

134 884

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

1 444 653

202 797

1 551 306

1 581 702

202 797

1 551 306

Telefondíj, mobil telefon díjak

212 574

57 395

269 969

212 574

57 395

269 969

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

212 574

57 395

269 969

212 574

57 395

269 969

KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK (K32)

1 657 227

260 192

1 821 275

1 794 276

260 192

1 821 275

Internet modem bérleti díja

33 660

9 088

42 748

33 660

9 088

42 748

Fiók bérleti díja:posta 9195/név

36 780

9 931

46 711

36 780

9 931

46 711

Bérleti és lízing díjak (K333)

70 440

19 019

89 459

70 440

19 019

89 459

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

10 000

2 700

12 700

50 000

10 939

60 939

Szakmai tev.segítő szolg.: üzemorvosi dÍj (K336)

80 000

0

80 000

80 000

0

80 000

Szakmai tev.segítő szolg.: továbbképzések díja, vizsgadíjak (K336)

60 000

3 000

63 000

60 000

3 000

63 000

Szakmai tev.segítő szolg.: üzletviteli tanácsadás (szabályzatok aktualizálása) (K336)

76 500

20 655

97 155

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

140 000

3 000

143 000

216 500

23 655

240 155

Postaköltségek, postafiókbérlet (K337)

470 000

470 000

494 434

494 434

Bankköltségek (K337)

250 000

0

250 000

252 120

0

252 120

tisztviselői normatíva :Nemzeti Közszolgálati Egyetem

225 712

0

225 712

225 712

0

225 712

munkavédelmi oktatás:Vörös Tibor

72 000

0

72 000

72 000

0

72 000

e-hiteles térképmásolat költségei (K337)

120 000

0

120 000

120 000

0

120 000

Kiszállás díja (tc INFORMATIKA (K337)

8 000

2 160

10 160

60 000

16 200

76 200

Közigazgatási alapvizsgadíj:Csűri-Szabó Luca (K337)

38 650

0

38 650

Egyéb szolgáltatások (K337)

1 145 712

2 160

1 147 872

1 262 916

16 200

1 240 466

Szolgáltatási kiadások (K33)

1 366 152

26 879

1 393 031

1 599 856

69 813

1 631 019

Kiküldetések kiadásai (K341)

100 000

0

100 000

40 000

0

40 000

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

100 000

0

100 000

40 000

0

40 000

Működési célú általános forgalmi adó (K351)

0

393 979

393 979

0

430 471

430 471

Egyéb dologi kiadás (K355)

30 000

0

30 000

30 000

0

30 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

30 000

393 979

423 979

30 000

430 471

460 471

DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K3)

4 077 550

393 979

4 471 529

4 367 043

430 471

4 797 514

Memóriabővítés számítógéphez 1 db

9 449

2 551

12 000

8 661

2 338

10 999

Szerver (5 éves)

167 717

45 283

213 000

Mikrosoft Office 2019 szoftver 1 db

56 693

15 307

72 000

Legrand szünetmentes tápegység 1 db

21 260

5 740

27 000

nyomtató (K64)

157 480

42 520

200 000

74 016

19 984

94 000

Informatikai eszközök beszerzése (K63)

9 449

2 551

12 000

328 347

88 653

417 000

2 db pénzkazetta beszerzése (K64)

11 800

0

11 800

11 800

0

11 800

Panasonic telefonkészülék beszerzése (K64)

4 705

1 270

5 975

Blackmount 1/1 MN150 ECRPER Vetítővászon 150x150 (K64)

14 094

3 806

17 900

14 094

3 806

17 900

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (K64)

25 894

3 806

29 700

30 599

5 076

35 675

Beruházások mindösszesen (K6)

35 343

6 357

41 700

358 946

93 729

452 675

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

53 863 720

400 337

54 264 057

53 417 840

524 201

53 942 041

19. melléklet28

2021. évi bevételek Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal

2021. évi eredeti bevételek

2021. évi módosított bevételek

Bevétel

összeg

Bevétel

összeg

Önk.hiv. működési támogatás

49 891 201

Önk.hiv. működési támogatás

49 891 201

Szentgyörgyvári Önk. Átvett pénzeszköz:int.fin.

1 000 000

Szentgyörgyvári Önk. Átvett pénzeszköz:int.fin.

1 000 000

2020. december 31.-i pénzmaradvány

3 048 197

Helyesbített pénzmaradvány

3 048 197

pénztár:

34 495

pénztár:

bankszámla

3 013 702

bankszámla

Kamatbevételek

Kamatbevételek

85

Kerekítés miatti bevétel

Kerekítés miatti bevétel

2 558

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

53 939 398

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

53 942 041

kiadások 8 órás

54 464 056

kiadások

53 942 041

Különbözet

-524 658

Különbözet

0

20. melléklet29

Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi dologi kiadásai

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

Összesen

011130

011120

Összesen

011130

011120

Szakmai anyagok beszerzése

01

311

64 171

64 171

64 171

64 171

Üzemeltetési anyagok beszerzése

02

312

5102

860 000

860 000

838 740

838 740

Árubeszerzés

03

313

5113

0

0

0

0

Készletbeszerzés (01+…+3)

04

5103

924 171

924 171

0

902 911

902 911

0

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

05

321

1 444 653

1 444 653

1 581 702

1 581 702

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

06

322

212 574

212 574

212 574

212 574

Kommunikációs szolgáltatások (5+6)

07

1 657 227

1 657 227

0

1 794 276

1 794 276

0

Közüzemi díjak

08

331

0

0

0

0

Vásárolt élelmezés

09

332

5108

0

0

0

0

Bérleti és lízing díjak

10

333

70 440

70 440

70 440

70 440

ebből PPP alapuló szerződéses konstrukció

11

5110

0

0

0

0

Karbantartási kisjavítási szolgáltatások

12

334

10 000

10 000

50 000

50 000

Közvetített szolgáltatások

13

335

5112

0

0

0

0

ebből ÁHT-n belül

14

5113

0

0

0

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

15

336

140 000

140 000

216 500

216 500

Egyéb szolgáltatások

16

337

5201

1 145 712

1 145 712

1 262 916

1 262 916

Szolgáltatási kiadások (08+09+10+12+13+15+16)

17

1 366 152

1 366 152

0

1 599 856

1 599 856

0

Kiküldetés kiadásai

18

341

100 000

100 000

40 000

40 000

Reklám- és propaganda kiadások

19

342

0

0

0

0

Kiküldetés, reklám kiadások (18+19)

20

5204

100 000

100 000

0

40 000

40 000

0

Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA

21

351

5205

393 979

393 979

430 471

430 471

Fizetendő ÁFA

22

352

0

0

0

0

Kamatkiadások (24+25)

23

353

0

0

0

0

0

0

ebből ÁÁHT-n belül

24

353

5207

0

0

0

0

ebből fedezeti ügyletek kamatkiadásai

25

353

5208

0

0

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai(27+28+29)

26

354

0

0

0

0

0

0

ebből valuta, deviza eszközök realizált árf. Veszt.

27

354

5210

0

0

0

0

ebből hitelviszonyt megtestesítő értékp. Árf. Különbözet

28

354

5211

0

0

0

0

ebből deviza kötelezettségek realizált árf. Veszt.

29

354

5212

0

0

0

0

Egyéb dologi kiadások

30

355

30 000

30 000

30 000

30 000

KLF. Befizetések, egyéb dologi kiadások (21+22+23+26+30)

31

423 979

423 979

0

460 471

460 471

0

DOLOGI KIADÁSOK (4+7+17+20+31)

32

4 471 529

4 471 529

0

4 797 514

4 797 514

0

Informatikai beruházások (K63)

33

564

9 449

9 449

0

328 347

328 347

0

Informatikai beruházások áfaja (K67)

34

567

2 551

2 551

0

88 653

88 653

0

Egyéb tárgyi eszköz beszerzések (K64)

33

564

183 374

183 374

0

30 599

30 599

0

Egyéb tárgyi eszköz beszerzések ÁFA-ja (K67)

34

567

46 326

46 326

0

5 076

5 076

0

BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN (K6)

35

241 700

241 700

0

452 675

452 675

0

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERJELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:

49 750 827

45 488 512

4 262 315

48 691 852

44 545 037

4 146 815

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

36

54 464 056

50 201 741

4 262 315

53 942 041

49 795 226

4 146 815

21. melléklet30

2021. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal

ezer ft-ban

Megnevezés

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

Személyi juttatások

3 568

3 568

3 568

3 571

3 570

3 556

3 400

3 400

3 400

3 400

3 400

3 400

41 801

Munkaadót terhelő járulékok

576

576

576

577

577

577

572

572

572

572

572

572

6 891

Dologi és egyéb folyó kiadások

372

372

372

470

373

412

373

373

373

562

373

372

4 797

Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás

0

Társadalom és szoc.pol. Ellátások

0

Felhalmozási kiadások

18

100

335

453

Tartalék

Kiadások összesen

4 516

4 534

4 616

4 618

4 520

4 545

4 345

4 345

4 345

4 869

4 345

4 344

53 942

Intézményi müködési bevételek

0

3

3

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

0

0

Intézményfinanszírozás

4 284

4 284

4 284

4 284

4 285

4 285

4 198

4 198

4 198

4 198

4 197

4 196

50 891

Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök

0

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

Pénzmaradvány igénybevétele

3 048

3 048

Bevételek összesen

7 332

4 284

4 284

4 284

4 285

4 285

4 198

4 198

4 201

4 198

4 197

4 196

53 942

22. melléklet31

2021 ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ütemTERV

Sármellék Község Önkormányzata

ezer ft-ban

Megnevezés

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

Személyi juttatások

5 246

5 246

5 247

5 247

5 247

5 247

5 247

5 247

5 247

4 872

4 872

4 871

61 836

Munkaadót terhelő járulékok

839

839

840

840

840

840

840

840

840

783

783

783

9 907

Dologi és egyéb folyó kiadások

5 101

9 282

9 700

9 700

9 703

9 702

9 700

9 700

13 689

13 689

13 689

13 688

127 343

Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás

1 673

600

100

57

30

25

10 816

25

25

13 351

Társadalom és szoc.pol. Ellátások

222

1 000

275

275

275

275

275

275

275

275

4 909

6 244

14 575

Előző évi állami visszafiz.

0

Felhalmozási kiadások

2 284

6 184

1 268

20 348

20 348

20 348

20 348

20 350

50 430

50 431

50 431

262 770

Tartalék (kötött, kötelezettségekkel terhelt)

0

államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7 140

7 140

Intézmény finanszírozás

8 559

8 559

8 561

8 560

8 560

8 560

8 560

8 560

7 047

7 046

7 046

7 046

96 664

Hitelek

0

Elvonások és befizetések

12 705

12 705

Kiadások összesen

27 107

27 210

32 480

26 490

45 073

45 029

45 000

44 995

58 264

77 120

81 730

83 088

606 291

Intézményi müködési bevételek

1 280

1 280

1 284

1 280

1 280

1 280

1 280

1 280

1 280

1 736

1 737

1 736

16 733

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

15 653

24 071

39 724

Működési támogatások

14 449

14 449

14 450

14 450

14 450

14 450

14 450

14 450

22 252

22 253

14 449

14 449

189 001

Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök

502

11 633

902

1 172

902

10 652

1 172

902

4 226

1 172

9 652

8 901

51 788

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

1 450

4 766

3 450

9 666

Egyéb felhalmozási bevételek

54 189

381

894

29 500

981

85 945

Pénzmaradvány igénybevétele

35 651

35 651

35 651

35 651

35 651

32 874

211 129

Hitelek

0

Támogatási kölcsönök visszatérülése

1 000

1 100

2 100

államháztartáson belüli megelőlegezések

205

205

Bevételek összesen

106 071

63 394

67 940

54 897

52 283

59 256

46 402

16 632

56 595

26 142

25 838

28 536

606 291

23. melléklet32

Sármellék Község Önkormányzata