Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2021. (II. 8.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 11. 26- 2022. 04. 28

Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2021. (II. 8.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2021.11.26.

Tokodaltáró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) önállóan működő Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda – Mini Bölcsőde, Tokodaltárói Bányász Művelődési Ház,

b) önállóan működő és gazdálkodó Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal.

2. § (1) Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat és intézményeinek 2021. évi működési és felhalmozási költségvetésének

a)1 bevételi főösszegét: 399.129 eFt-ban

b)2 kiadási főösszegét: 576.088 eFt-ban

c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét: -176.959 eFt-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét 176.959 eFt összegben az előző évi pénzmaradvány igénybevételével finanszírozza.

3. § A 2021. évi költségvetés összevont mérlegét 1. melléklet szerint, működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

4. § (1)3 A Képviselő-testület a 2. § (1) a) pontjában megállapított bevételi főösszegből a 358.619 eFt működési költségvetési bevételek részletezését az alábbiak szerint határozza meg:

a) önkormányzat működési bevételei: 15.422 eFt

aa) Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda – Mini Bölcsőde működési bevétele: 302 eFt

ab) Tokodaltárói Bányász Művelődési Ház működési bevétele: 54 eFt

ac) Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal működési bevétele: 4.872 eFt

ad) Tokodaltáró Község Önkormányzatának működési bevétele: 10.194 eFt

b) önkormányzat sajátos működési bevétele: 72.500 eFt

ba) vagyoni típusú adók: 32.000 eFt

bb) értékesítési és forgalmi adók: 40.000 eFt

bc) egyéb közhatalmi bevételek: 500 eFt

c) költségvetési támogatások: 218.544 eFt

d) egyéb működési bevételek: 51.581 eFt

e) államháztartáson belüli megelőlegezés: 572 eFt

(2)4 A Képviselő- testület a 2. § (1) a) pontjában megállapított bevételi főösszegből az 40.510 eFt felhalmozási költségvetési bevételek részletezését az alábbiak szerint határozza meg:

a) költségvetési támogatások: 19.110 eFt

b) felhalmozási és tőkejellegű bevételek: 6.400 eFt

c) egyéb felhalmozási bevételek: 15.000 eFt

5. § (1) A Képviselő-testület a 2. § (1) b) pontjában megállapított kiadási főösszegből a működési és felhalmozási kiadások részletezését intézményi szinten az alábbiak szerint határozza meg:

a)5 Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda – Mini Bölcsőde működési kiadásai: 112.168 eFt

aa) személyi jellegű kiadások: 74.330 eFt

ab) munkaadói járulékok kiadásai: 12.517 eFt

ac) dologi jellegű kiadások: 25.321 eFt

b) Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda – Mini Bölcsőde felhalmozási kiadásai: 680 eFt

ba) beruházási kiadások: 680 eFt

bb) felújítási kiadások: 0 eFt

c)6 Tokodaltárói Bányász Művelődési Ház működési kiadásai: 6.955 eFt

ca) személyi jellegű kiadások: 2.870 eFt

cb) munkaadói járulékok kiadásai: 395 eFt

cc) dologi jellegű kiadások: 3.690 eFt

d)7 Tokodaltárói Bányász Művelődési Ház felhalmozási kiadásai: 183 eFt

da) beruházási kiadások: 183 eFt

db) felújítási kiadások: 0 eFt

e)8 Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal működési kiadásai: 72.722 eFt

ea) személyi jellegű kiadások: 43.772 eFt

eb) munkaadói járulékok kiadásai: 7.972 eFt

ec) dologi jellegű kiadások: 20.978 eFt

f) Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai: 635 eFt

fa) beruházási kiadások: 635 eFt

fb) felújítási kiadások: 0 eFt

(2) A Képviselő-testület a 2. § (1) b) pontjában megállapított kiadási főösszeg részletezését önkormányzati szinten az alábbiak szerint határozza meg:

a)9 működési költségvetési kiadások: 378.525 eFt

aa) személyi jellegű kiadások: 188.251 eFt

ab) munkaadói járulékok kiadásai: 32.352 eFt

ac) dologi jellegű kiadások: 114.631 eFt

ad) egyéb működési kiadások: 16.746 eFt

ae) általános tartalék: 8.004 eFt

af) működési céltartalék: 10.000 eFt

ag) megelőlegezés visszafizetése: 8.541 eFt

b)10 felhalmozási költségvetési kiadások: 197.563 eFt

ba) beruházási kiadások: 105.174 eFt

bb) felújítási kiadások: 29.704 eFt

bc) felhalmozási céltartalék: 59.435 eFt

bd) egyéb felhalmozási kiadások: 3.250 eFt

(3) A kiadások költségvetési szervenkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

6. § A költségvetési támogatásokat a 3. melléklet, a működési és felhalmozási költségvetési bevételek részletezését a 4. melléklet és 5. melléklet tartalmazza.

7. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési létszám előirányzatát költségvetési szervenként, elkülönítve az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a)11 Tokodaltáró Község Önkormányzat létszáma: 15 fő

aa) főállású polgármester: 1 fő

ab) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott fogorvos: 1 fő

ac) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott fogorvosi asszisztens: 1 fő

ad) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott védőnő: 1 fő

ae) teljes munkaidőben foglalkoztatott fizikai munkavállaló: 4 fő

af) részmunkaidőben foglalkoztatott fizikai munkavállaló: 1 fő

ag) közfoglalkoztatotti éves átlaglétszám: 6 fő

b) Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal létszáma: 9 fő köztisztviselő

c)12

d) Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda – Mini Bölcsőde létszáma: 20 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott

(2) A létszám költségvetési szervenkénti részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

8. § A tervezett beruházási és felújítási előirányzat feladatonkénti felsorolását 8. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

9. § A költségvetési egyenleg bemutatását működési és felhalmozási bontásban és a hiány finanszírozását a 9. melléklet tartalmazza.

10. § Várható működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások tervezését a 10. melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 11. melléklet szerint jóváhagyja.

12. § A Képviselő-testület az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 12. melléklet szerint fogadja el.

13. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, valamint a felügyelete, irányítása alá tartozó önállóan működő Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda – Mini Bölcsőde, Tokodaltárói Bányász Művelődési Ház, és az önállóan működő és gazdálkodó Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal elemi költségvetését e rendelet módosításával megváltoztathatja.

14. § Az önkormányzat részére év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok rendelettel való elfogadásáról minden negyedévet követő első képviselő-testületi ülésén dönt.

15. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint a költségvetési szervek vezetőit a 2021. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére, illetve a kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosításra.

16. § A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatáskörök, a finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatáskörök, az előirányzatok módosítása, illetve a forrásfelhasználás, 300 eFt értékhatárig a polgármestert, ezt meghaladóan a Képviselő-testületet illetik meg.

17. § Az átmeneti gazdálkodásról önkormányzati rendeletet a Képviselő-testület nem hozott, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 25. § (3) bekezdése szerint a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételeknek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére 2021. január 1. napjától 2021. február 7. napjáig.

18. § Ez a rendelet 2021. február 9-én lép hatályba.

1. melléklet13

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK

Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)

Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)

Teljesítés (eFt)

Teljesítés (%)

KIADÁSOK

Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)

Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)

Teljesítés (eFt)

Teljesítés (%)

Önkormányzat működési bevételei

15 422

15 422

0

0%

Személyi juttatások

183 349

188 251

0

0%

ebből: - kötelezően ellátandó feladatok

15 422

15 422

0%

ebből: - kötelezően ellátandó feladatok

183 349

188 251

0%

- önként vállalt feladatok

0

0

0%

- önként vállalt feladatok

0

0

0%

Önkormányzat sajátos bevételei

72 500

72 500

0%

Munkaadókat terhelő járulékok

31 595

32 352

0

0%

Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele

1 000

6 400

0%

ebből: - kötelezően ellátandó feladatok

31 595

32 352

0%

Működési és felhalmozási bevételek

88 922

94 322

0

0%

- önként vállalt feladatok

0

0

0%

Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz

3 664

14 016

0%

Dologi és egyéb folyó kiadások

109 754

114 631

0

0%

NEAK-től átvett pénzeszköz

37 565

37 565

0%

ebből: - kötelezően ellátandó feladatok

109 754

114 631

0%

Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz

0

15 000

0%

- önként vállalt feladatok

0

0

0%

Önkormányzat költségvetési támogatása

199 215

237 654

0%

Működési célú kiadások

324 698

335 234

0

0%

ebből: - kötelezően ellátandó feladatok

199 215

237 654

0%

Működési célú pénzeszk. átadás, tám., elvonás

11 650

13 746

0%

- önként vállalt feladatok

0

0

0%

Felhalmozási célú pénzeszk. átadás, támogatás

0

3 250

0%

Irányító szervtől kapott támogatás

0

0

0%

Végleges pénzeszközátadás, egyéb tám.

11 650

16 996

0

0%

Támog., kieg. és átvett pénzeszk. összesen

240 444

304 235

0

0%

Ellátottak pénzbeli juttatása

3 000

3 000

0%

Értékpapírok bevételei

0

0

0%

Felújítási kiadások összesen

1 422

29 704

0%

Támogatási kölcsönök visszatérülése

0

0

0%

Beruházási kiadások összesen

83 543

105 174

0%

Folyó évi bevételek összesen

329 366

398 557

0

0%

Céltartalékok

64 043

69 435

0%

Működési hitel

0

0

0%

Általános tartalék

10 000

8 004

0%

Felhalmozási hitel

0

0

0%

Folyó évi kiadások összesen

498 356

567 547

0

0%

Előző év(ek) pénzmaradványának igénybevétele

176 959

176 959

0%

Hitelek és kölcsönök kiadásai

0

0

0%

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

572

0%

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.

7 969

8 541

0%

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

506 325

576 088

0

0%

KIADÁSOK ÖSSZESEN

506 325

576 088

0

0%

2. melléklet14

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlege működési és felhalmozási bontásban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)

Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)

Teljesítés (eFt)

Teljesítés (%)

Megnevezés

Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)

Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)

Teljesítés (eFt)

Teljesítés (%)

MŰKÖDTETÉS

Önkormányzat működési bevételei

15 422

15 422

0

0%

Személyi juttatások

183 349

188 251

0

0%

ebből: - kötelezően ellátandó feladatok

15 422

15 422

0%

ebből: - kötelezően ellátandó feladatok

183 349

188 251

0%

- önként vállalt feladatok

0

0

0%

- önként vállalt feladatok

0

0

0%

Sajátos bevételek

72 500

72 500

0%

Munkáltatót terhelő járulékok

31 595

32 352

0

0%

Önkormányzat költségvetési támogatása

199 215

218 544

0

0%

ebből: - kötelezően ellátandó feladatok

31 595

32 352

0%

ebből: - kötelezően ellátandó feladatok

199 215

218 544

0%

- önként vállalt feladatok

0

0

0%

- önként vállalt feladatok

0

0

0%

Dologi kiadások

109 754

114 631

0

0%

Irányító szervtől kapott támogatás

0

0

0%

ebből: - kötelezően ellátandó feladatok

109 754

114 631

0%

Működési célú támog., átvett pénzeszk.

3 664

14 016

0%

- önként vállalt feladatok

0

0

0%

NEAK-től átvett pénzeszköz

37 565

37 565

0%

Működési célú pénzeszk. átadás, tám., elvonás

11 650

13 746

0%

Folyó évi működési bevételek

328 366

358 047

0

0%

Ellátottak pénzbeli juttatása

3 000

3 000

0%

Előző évi pénzmaradvány működési része

96 939

96 939

0%

Céltartalék működési része

10 000

10 000

0%

Működési kölcsön megtérülés

0

0

0%

Általános tartalék

10 000

8 004

0%

Működési hitel

0

0

0%

Folyó évi működési kiadások

359 348

369 984

0

0%

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

572

0%

Hitelek és kölcsönök működési része

0

0

0%

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.

7 969

8 541

0%

Működési célú bevételek összesen

425 305

455 558

0

0%

Működési célú kiadások összesen

367 317

378 525

0

0%

FELHALMOZÁS

Önkormányzat költségvetési támogatása

0

19 110

0%

Felhalmozási célú pénze.átadás, támogatás

0

3 250

0%

Felhalm. célú tám és átvett pénzeszk

0

15 000

0%

Felújítási kiadások

1 422

29 704

0%

Sajátos felhalm. és tőkejellegű bevételek

1 000

6 400

0%

Beruházási kiadások

83 543

105 174

0%

Értékpapírok bevételei

0

0

0%

Céltartalék felhalmozási része

54 043

59 435

0%

Támogatási kölcsönök visszatérülése

0

0

0%

Általános tartalék felhalmozási része

0

0

0%

Folyó évi felhalmozási bevételek

1 000

40 510

0

0%

Folyó évi felhalmozási kiadások

139 008

197 563

0

0%

Előző évi pénzm. felhalmozási része

80 020

80 020

0%

Hitelek és kölcsönök felhalmozási része

0

0

0%

Felhalmozási hitel

0

0

0%

Felhalmozási célú bevételek összesen

81 020

120 530

0

0%

Felhalmozási célú kiadások összesen

139 008

197 563

0

0%

3. melléklet15

A helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított 2021. évi bevételei

Jogcím száma

Megnevezés

Tárgy évi eredeti előirányzat (Ft)

Tárgy évi módosított előirányzat (Ft)

Teljesítés (Ft)

1.1

Települési önkormányzatok működésének általános támogatása

70 711 656

71 033 060

1.2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

74 702 750

77 096 750

1.3.1

Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

13 396 535

13 396 535

1.3.3

Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

10 650 000

10 650 000

1.4.1

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

22 519 058

22 846 838

1.4.2

Szünidei étkeztetés támogatása

566 390

566 390

1.5

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

6 668 410

6 779 038

6.3

Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások

0

16 175 295

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések

0

19 110 122

Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen

199 214 799

237 654 028

0

4. melléklet16

Az Önkormányzat 2021. évi bevételei

Megnevezés

Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)

Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)

Teljesítés (eFt)

Teljesítés (%)

Kötelezően ellátandó feladatok:

15 422

15 422

0

0%

Önkormányzat működési bevétele

9 677

10 194

0%

Polgármesteri Hivatal működési bevétele

4 872

4 872

0%

Tokodaltárói Bányász Művelődési Ház működési bevétele

571

54

0%

Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde működési bevétele

302

302

0%

Önként vállalt feladatok:

0

0

0%

Működési bevételek összesen

15 422

15 422

0

0%

Vagyoni típusú adók

32 000

32 000

0%

Értékesítési és forgalmi adók

40 000

40 000

0%

Gépjárműadó

0

0

0%

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0%

Egyéb közhatalmi bevételek

500

500

0%

Közhatalmi bevételek

72 500

72 500

0

0%

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

1 000

6 400

0%

Üzemeltetési bevétel felhalmozási része

0

0

0%

Lakásértékesítésből származó bevétel

0

0

0%

Lakásértékesítésből származó bevétel (törlesztés)

0

0

0%

Egyéb sajátos felhalmozási célú bevétel

0

0

0%

Hozam-, osztalék- és privatizációs bevétel

0

0

0%

Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele összesen

1 000

6 400

0

0%

Irányító szervtől kapott támogatások

0

0

0%

Működésre átvett pénzeszközök

41 229

51 581

0%

Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz összesen

41 229

51 581

0

0%

Fejlesztési célú támogatások

0

0

0%

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

0

15 000

0%

Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz összesen

0

15 000

0

0%

Önkormányzat költségvetési támogatása összesen

199 215

237 654

0

0%

Ebből: - működési célú költségvetési támogatás

199 215

218 544

0%

- felhalmozási célú költségvetési támogatás

0

19 110

0%

Hitelek, kölcsönök

0

0

0%

Pénzforgalom nélküli bevételek

176 959

177 531

0%

BEVÉTEL összesen

506 325

576 088

0%

5. melléklet17

Az Önkormányzat és intézményeinek működési bevételei

Megnevezés

Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)

Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)

Teljesítés (eFt)

Ellátási díjak

Szolg. ellenértéke

Közvetített szolg.

Kamat bevétel

Kiszám- lázott áfa

Egyéb bevétel

Összesen

Ellátási díjak

Szolg. ellenértéke

Közvetített szolg.

Kamat bevétel

Kiszám- lázott áfa

Egyéb bevétel

Összesen

Ellátási díjak

Szolg. ellenértéke

Közvetített szolg.

Kamat bevétel

Kiszám- lázott áfa

Egyéb bevétel

Összesen

Önkormányzat

0

6 300

1 650

0

527

1 200

9 677

0

6 646

1 700

0

648

1 200

10 194

0

Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal

3 757

100

0

0

1 015

0

4 872

3 757

100

0

0

1 015

0

4 872

0

Tokodaltárói Bányász Művelődési Ház

0

400

50

0

121

0

571

0

54

0

0

0

0

54

0

Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde

238

0

0

0

64

0

302

238

0

0

0

64

0

302

0

MINDÖSSZESEN

3 995

6 800

1 700

0

1 727

1 200

15 422

3 995

6 800

1 700

0

1 727

1 200

15 422

0

0

0

0

0

0

0

ebből: - kötelezően ellátandó feladatok:

3 995

6 800

1 700

0

1 727

1 200

15 422

3 995

6 800

1 700

0

1 727

1 200

15 422

0

0

0

0

0

0

0

- önként vállalt feladatok:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- …

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6. melléklet18

Az Önkormányzat és intézményeinek 2021. évi működési kiadásai

Megnevezés

Tárgy évi eredeti előirányzat

Tárgy évi módosított előirányzat

Tárgy évi teljesítés

Kiemelt előirányzat megnevezése (eFt)

Kiadási előirányzat összesen

Kiemelt előirányzat megnevezése (eFt)

Kiadási előirányzat összesen

Kiemelt előirányzat megnevezése (eFt)

Kiadási előirányzat összesen

Személyi juttatás.

Munkaadói járulékok

Dologi kiadások

Pénzeszköz átadás

Ellátottak pénzbeli jutt.

Tartalék

Hitel, kölcsön, megelőlegezés

Személyi juttatás.

Munkaadói járulékok

Dologi kiadások

Pénzeszköz átadás

Ellátottak pénzbeli jutt.

Tartalék

Hitel, kölcsön, megelőlegezés

Személyi juttatás.

Munkaadói járulékok

Dologi kiadások

Pénzeszköz átadás

Ellátottak pénzbeli jutt.

Tartalék

Hitel, kölcsön, megelőlegezés

Önkormányzat

61 343

10 382

57 681

11 650

3 000

20 000

7 969

172 025

67 279

11 468

64 642

13 746

3 000

18 004

8 541

186 680

0

0

0

0

0

0

0

0

Önkormányzati igazgatás és jogalkotás

17 959

3 054

36 906

9 650

67 569

20 135

3 446

35 534

11 646

70 761

0

Működési célú tartalékok

20 000

20 000

18 004

18 004

0

Szociális támogatások

3 000

3 000

943

3 000

3 943

0

Védőnői ellátás

7 380

1 235

324

8 939

7 380

1 235

324

8 939

0

Fogorvosi alapellátás

25 995

4 390

1 524

31 909

25 995

4 390

1 524

31 909

0

Közvilágítás

5 144

5 144

7 144

7 144

0

Zöldterület-kezelés

1 333

1 333

1 450

1 450

0

Közutak fenntartása

3 175

3 175

3 357

3 357

0

Hulladékszállítási feladatok

635

635

3 509

3 509

0

Lakóingatlannal kapcsolatos feladat

3 116

3 116

3 116

3 116

0

Város- és községgazd. m.n.s szolg.

6 095

1 037

5 524

12 656

6 105

1 037

5 546

12 688

0

Közfoglalkoztatás

3 914

666

4 580

3 914

666

4 580

0

Közművelődési feladatok

0

3 750

694

2 195

6 639

0

Civil szervezetek támogatása

2 000

2 000

2 100

2 100

0

Finanszírozási műveletek

7 969

7 969

8 541

8 541

0

Polgármesteri Hivatal

43 632

7 972

20 978

72 582

43 772

7 972

20 978

72 722

0

Tokodaltárói Bányász Művelődési Ház

6 401

1 089

5 774

13 264

2 870

395

3 690

6 955

0

Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde

71 973

12 152

25 321

109 446

74 330

12 517

25 321

112 168

0

MINDÖSSZESEN

183 349

31 595

109 754

11 650

3 000

20 000

7 969

367 317

188 251

32 352

114 631

13 746

3 000

18 004

8 541

378 525

0

0

0

0

0

0

0

0

Ebből kötelezően ellátandó feladatok:

183 349

31 595

109 754

11 650

3 000

20 000

7 969

367 317

188 251

32 352

114 631

13 746

3 000

18 004

8 541

378 525

0

0

0

0

0

0

0

0

Önként vállalt feladatok:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- ….

0

0

0

7. melléklet

Az Önkormányzat és intézményeinek 2021. évi létszám-előirányzata


Intézmény neve

Előző évi tervezett létszámadat

Tárgy évi tervezett létszámadat

teljes

rész


állományba nem tartozó


Összesen

teljes

rész


állományba nem tartozó


Összesen

munkaidős létszám

munkaidős létszám

Önkormányzat

17

1

6

24

12

1

6

19

Önkormányzati igazgatás

1

0

6

7

1

0

6

7

Védőnői ellátás

1

0

0

1

1

0

0

1

Fogorvosi ellátás

2

0

0

2

2

0

0

2

Város- és községgazd. m. n. s. szolg.

3

1

0

4

2

1

0

3

Közfoglalkoztatás (átlaglétszám)

10

0

0

10

6

0

0

6

Polgármesteri Hivatal

9

0

0

9

9

0

0

9

Tokodaltárói Bányász Művelődési Ház

2

0

0

2

2

0

0

2

Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde

18

0

0

18

20

0

0

20

MINDÖSSZESEN

46

1

6

53

43

1

6

50

8. melléklet19

Az Önkormányzat és intézményeinek 2021. évi felhalmozási kiadásai

Megnevezés

Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)

Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)

Teljesítés (eFt)

Teljesítés (%)

Megnevezés

Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)

Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)

Teljesítés (eFt)

Teljesítés (%)

BERUHÁZÁSI KIADÁSOK

FELÚJíTÁSI KIADÁSOK

Ágdaráló

1 000

1 524

0%

Útfelújítás (Illyés Gy. u. aszfaltozás)

922

922

0%

Tisztítsuk meg az országot program pályázat - kamerarendszer bővítés

0

3 813

0%

Uszoda Vasút utcai kerítésének felújítása

500

271

0%

Csapadékvízelvezető rendszer kiépítése (TOP pályázat)

80 020

76 770

0%

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés pályázat - Iskola tornaterem

0

25 619

0%

Teherautó vásárlás

0

4 800

0%

0%

Tanyagondnoki busz beszerzése (MFP pályázat)

0

15 000

0%

0%

Kommunális beruházások összesen

81 020

101 907

0

0%

Kommunális felújítások összesen

1 422

26 812

0

0%

Önkormányzati eszközbeszerzés

700

1 769

0%

Tokodaltárói Bányász Művelődési Ház felújítása

0

2 892

0%

Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde eszközbeszerzés

680

680

0%

Tokodaltárói Bányász Művelődési Ház eszközbeszerzés

508

183

0%

Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés

635

635

0%

Intézményi beruházások összesen

2 523

3 267

0

0%

Intézményi felújítás összesen

0

2 892

0

0%

BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

83 543

105 174

0

0%

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 422

29 704

0

0%

9. melléklet20

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési egyenlegének levezetése és a hiány finanszírozásának bemutatása

MEGNEVEZÉS

Tárgy évi eredeti előirányzat összege (eFt)

Tárgy évi módosított előirányzat összege (eFt)

Tárgy évi teljesítés összege (eFt)

Önkormányzat működési bevételek

15 422

15 422

Önkormányzat sajátos bevételei

72 500

72 500

Önkormányzat költségvetési támogatása

199 215

218 544

Működési célú átvett pénzeszközök

41 229

51 581

Támogatási működési kölcsönök visszatérülése

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

572

Költségvetési működési bevételek

328 366

358 619

0

Önkormányzat költségvetési támogatása

0

19 110

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

15 000

Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek

1 000

6 400

Támogatási felhalmozási kölcsönök visszatérülése

0

0

Költségvetési felhalmozási bevételek

1 000

40 510

0

Költségvetési bevételek összesen

329 366

399 129

0

Személyi juttatások

183 349

188 251

Munkaadót terhelő járulékok

31 595

32 352

Dologi és egyéb folyó kiadások

109 754

114 631

Működési célú pénzeszköz átadás

11 650

13 746

Ellátottak pénzbeli juttatása

3 000

3 000

Tartalékok működési része

20 000

18 004

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.

7 969

8 541

Támogatási kölcsönök nyújtása

0

0

Költségvetési működési kiadások

367 317

378 525

0

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás

0

3 250

Felújítási kiadások

1 422

29 704

Beruházási kiadások

83 543

105 174

Tartalékok felhalmozási része

54 043

59 435

Költségvetési felhalmozási kiadások

139 008

197 563

0

Költségvetési kiadások összesen

506 325

576 088

0

Költségvetési egyenleg

-176 959

-176 959

0

Költségvetési hiány belső finanszírozása

176 959

176 959

0

- Előző év(ek) pénzmaradványának igénybevétele

176 959

176 959

- …

Költségvetési hiány külső finanszírozása

0

0

0

- Likvid hitel felvétele

0

0

0

10. melléklet21

Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai 2021-2024

MEGNEVEZÉS

Tárgy évi módosított előirányzat

2022. évi terv

2023. évi terv

2024. évi terv

Működési bevételek

15 422

19 000

19 500

20 000

Önkormányzat sajátos bevétele

72 500

85 000

90 000

95 000

Önkormányzat költségvetési támogatása

218 544

240 000

260 000

265 000

Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről

0

0

0

0

Támogatásértékű működési bevétel

51 581

57 000

65 000

67 000

Továbbadási célú működési bevétel

0

0

0

0

Működési célú kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek

0

0

0

0

Értékpapírok bevételei

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitel

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezés

572

0

0

0

Működési célú előző évi pénzmaradvány

96 939

124 000

127 000

130 000

Működési célú bevételek összesen

455 558

525 000

561 500

577 000

Személyi juttatások

188 251

190 000

192 000

194 000

Munkaadót terhelő járulékok

32 352

34 000

37 000

40 000

Dologi és egyéb folyó kiadások

114 631

116 000

120 000

122 000

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

2 250

3 000

3 500

4 000

Támogatásértékű működési kiadás

11 496

13 000

14 000

15 000

Továbbadási célú működési kiadások

0

0

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatása

3 000

3 000

3 000

3 000

Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitel visszafizetése

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitel kamata

0

0

0

0

Rövid lejáratú értékpapírok beváltása

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

8 541

9 000

9 000

9 000

Tartalékok

18 004

20 000

20 000

20 000

Működési célú kiadások összesen

378 525

388 000

398 500

407 000

Önkormányzat költségvetési támogatása

19 110

0

0

0

Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei

6 400

11 000

10 000

7 000

Fejlesztési célú támogatások

15 000

0

0

0

Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről

0

0

0

0

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

0

0

0

Továbbadási célú felhalmozási bevétel

0

0

0

0

Felhalmozási ÁFA visszatérülése

0

0

0

0

Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfá-ja

0

0

0

0

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0

Hosszú lejáratú hitelek

0

0

0

0

Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

Felhalm.célú pénzmaradvány igénybevétele

80 020

43 000

10 000

0

Felhalmozási célú bevételek összesen

120 530

54 000

20 000

7 000

Beruházási kiadások

105 174

48 000

40 000

40 000

Felújítási kiadások

29 704

56 000

52 000

52 000

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

3 250

0

0

0

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

0

0

0

0

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

0

0

0

Felhalmozási célú kölcsön nyújtás, törlesztés

0

0

0

0

Hosszú lejáratú hitel visszafizetése

0

0

0

0

Hosszú lejáratú hitel kamata

0

0

0

0

Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása

0

0

0

0

Tartalékok

59 435

87 000

91 000

85 000

Felhalmozási célú kiadások összesen

197 563

191 000

183 000

177 000

Önkormányzati bevételek összesen

576 088

579 000

581 500

584 000

Önkormányzati kiadások összesen

576 088

579 000

581 500

584 000

11. melléklet

Az Önkormányzat által 2021. évben nyújtott közvetett támogatások

Közvetett támogatás

Tételszám

Előző évi eredeti előirányzat

Tételszám

Tárgy évi eredeti előirányzat

jogcíme (jellege)

mértéke

összege (eFt)

jogcíme (jellege)

mértéke

összege (eFt)

Kommunális adó mentesség ( 70 év feletti egyedülálló )

100

egyedülálló

100%

300

69

egyedülálló

100%

207

ÖSSZESEN

100

300

85

207

12. melléklet22

Az Önkormányzat 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés

ELŐIRÁNYZAT

Mindösszesen (eFt)

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

Hitelfelvétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saját bevételek

1 285

1 285

1 285

1 285

1 285

1 285

1 285

1 285

1 285

1 285

1 286

1 286

15 422

Egyéb sajátos bevételek

800

2 700

20 000

12 000

2 500

700

800

2 500

22 000

5 000

500

3 000

72 500

Sajátos felhalmozási bevétel

0

0

0

0

1 000

5 400

0

0

0

0

0

6 400

Támogatási kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Átvett pénzeszközök (működési és felhalmozási)

3 741

3 741

3 741

10 430

3 741

3 741

18 741

3 741

3 741

3 741

3 741

3 741

66 581

Költségvetési támogatás

16 601

16 601

16 601

16 601

16 601

24 668

17 209

17 209

36 320

24 825

17 209

17 209

237 654

Címzett- és céltámogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezés

125

119

18

0

134

0

0

176

0

0

0

0

572

Pénzmaradvány igénybevétele

176 959

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

176 959

Bevételek összesen

199 511

24 446

41 645

40 316

25 261

35 794

38 035

24 911

63 346

34 851

22 736

25 236

576 088

KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK

Személyi juttatások

15 687

15 687

15 688

15 688

15 688

15 687

15 687

15 688

15 687

15 688

15 688

15 688

188 251

Munkáltatói járulékok

2 696

2 696

2 696

2 696

2 696

2 696

2 696

2 696

2 696

2 696

2 696

2 696

32 352

Dologi kiadások

9 146

9 146

9 146

9 146

9 146

9 146

9 148

9 328

10 049

10 096

10 439

10 695

114 631

Céljelleggel adott támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatása

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

3 000

Felújítási kiadások

922

0

500

0

0

1 750

0

913

0

0

25 619

0

29 704

Beruházási kiadások

0

0

4 800

5 270

700

450

25 020

1 161

21 750

15 273

30 000

750

105 174

Hitel, kölcsön törlesztés, kiadás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Átadott pénzeszközök

0

0

6 621

0

0

2 375

0

0

5 625

0

0

2 375

16 996

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.

8 094

119

0

18

134

0

0

176

0

0

0

0

8 541

Általános és céltartalék

77 439

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77 439

Kiadás összesen

114 234

27 898

39 701

33 068

28 614

32 354

52 801

30 212

56 057

44 003

84 692

32 454

576 088

Bevételek és kiadások havi különbözete

85 277

-3 452

1 944

7 248

-3 353

3 440

-14 766

-5 301

7 289

-9 152

-61 956

-7 218

1

A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 4. § (1) bekezdése a Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése a Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

4

A 4. § (2) bekezdése a Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdése a Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

5

Az 5. § (1) bekezdés a) pontja a Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

Az 5. § (1) bekezdés c) pontja a Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdés c) pontja a Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

Az 5. § (1) bekezdés d) pontja a Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdés d) pontja a Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

Az 5. § (1) bekezdés e) pontja a Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

9

Az 5. § (2) bekezdés a) pontja a Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (2) bekezdés a) pontja a Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

10

Az 5. § (2) bekezdés b) pontja a Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (2) bekezdés b) pontja a Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 7. § (1) bekezdés a) pontja a Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

12

A 7. § (1) bekezdés c) pontját a Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 6. §-a hatályon kívül helyezte.

13

Az 1. melléklet a Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 2. melléklet a Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 3. melléklet a Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 4. melléklet a Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

17

Az 5. melléklet a Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 6. melléklet a Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 5. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 8. melléklet a Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 5. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 9. melléklet a Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 5. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 10. melléklet a Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 5. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 12. melléklet a Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 5. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.