Kunfehértó Község Képviselő-testületének 1/2021 (I.29..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 11. 26

Kunfehértó Község Képviselő-testületének 1/2021 (I.29..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2021.11.26.

Kunfehértó Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm.rendeletre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését: 471 536 128 Ft költségvetési bevétellel, 475 347 645 Ft költségvetési kiadással, 3 811 517 Ft költségvetési hiánnyal ezen belül 47 238 323 Ft tartalékkal állapítja meg.
(1a)2 A képviselő-testület az (1) bekezdésben megjelölt hiány finanszírozásának módját
a)belső finanszírozással, maradvány igénybevételével, ezen belül
aa)1 666 982 Ft felhalmozási célú
ab)2 144 535 Ft működési célú igénybevételével állapítja meg.
(2)3 A Képviselő-testület az intézmények önkormányzati támogatásának előirányzatát 166 567 288 Ft-ban állapítja meg.
(3)A Képviselő-testület az önkormányzati köztisztviselők illetményalapját 55 000 Ft-ban állapítja meg.
(4)Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzat és intézményei összesen, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(5)A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(6)A felhalmozási hiány finanszírozása a működési többletből történik.

3. §

A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(1)Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási és felújítási kiadásainak feladatonkénti részletezését a 3. és 4. melléklet szerint határozza meg.
(2)A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, költségvetési szervenként az 5.1, 5.2., 5.3 mellékletek szerint határozza meg.
(3)4 Az Önkormányzat a kiadások között 47 238 323 Ft általános tartalékot állapít meg.

4. §

Az előirányzatok módosítása

(1)Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) alapján a polgármester az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosítását, valamint a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítását, a képviselő-testület döntése nélkül, saját hatáskörében hajthatja végre.
(2)A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(3)5 A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (1) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
(4)Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(5)A képviselő-testület által jóváhagyott költségvetési főösszeget valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

5. §

A gazdálkodás szabályai

(1)A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2)A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3)A Polgármesteri Hivatal, valamint az intézmények évközi előirányzat-módosításairól a jegyző által elrendelt formában köteles a hivatal naprakész nyilvántartást vezetni.

6. §

Átmeneti gazdálkodás

A 2021. évi költségvetési rendelet megalkotásáig – átmeneti gazdálkodás időtartama – a 2020. évről áthúzódó kiadások teljesültek és a 2020. évi eredeti előirányzat időarányos részét meghaladóan kiadás nem teljesült, valamint a bevételek beszedése megtörtént. A 2021. évet érintő beszedett bevételek és teljesült kiadások a 2021. évi költségvetési rendelet eredeti előirányzatába beépítésre kerültek.

7. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1)Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2)Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatala útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
7/A §.6
A költségvetés végrehajtása során készpénzben teljesíthető kifizetések jogcímei:
a)a fizetési számlára befizetett készpénz,
b)a közfoglalkoztatottak részére bérkifizetés,
c)a szervezetünk tevékenységével összefüggésben anyag- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések,
d)kiküldetési, reprezentációs kiadások,
e)egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,
f)a társadalom- és szociálpolitikai juttatások,
g)megbízási díjak, munkabérek,
h)vásárlási és üzemanyag előleg.

8. §

Záró és vegyes rendelkezések

(1)7 Jelen rendelet az alábbi mellékleteket tartalmazza:
1.sz. melléklet Kunfehértó Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének összevont mérlege
2.sz. melléklet Feladatbontás
3.sz. melléklet Működési célú bevételek és kiadások 2021. évi mérlege
4.sz. melléklet Felhalmozási célú bevételek és kiadások 2021. évi mérlege
5.sz. melléklet Beruházási kiadások 2021. évi előirányzata beruházásonként
6.sz. melléklet Felújítási kiadások 2021. évi előirányzata felújításonként
7.sz. melléklet Kunfehértó Község Önkormányzat 2021. évi bevételei, kiadásai
8.sz. melléklet Polgármesteri Hivatal 2021. évi bevételei, kiadásai
9.sz. melléklet Mosolyvár Óvoda 2021. évi bevételei, kiadásai
(2)Ez a rendelet a kihirdetése utáni napon lép hatályba.
(3)A rendelet rendelkezéseit 2021. január 1.napjától kell alkalmazni.
1

Kunfehértó Község Képviselő-Testülete 6/2021. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1.§-ával megállapított szöveg. A (1) bekezdése a Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 1. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

Kunfehértó Község Képviselő-Testülete 6/2021. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1.§-ával megállapított szöveg.

3

Kunfehértó Község Képviselő-Testülete 6/2021. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1.§-ával megállapított szöveg. A (2) bekezdése a Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 1. § b) pontja szerint módosított szöveg.

4

A (3) bekezdése a Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-a szerint módosított szöveg.

5

Kunfehértó Község Képviselő-Testülete 6/2021. (VI.30.) önkormányzati rendelet 3.§-ával megállapított szöveg.

6

Kunfehértó Község Képviselő-Testülete 6/2021. (VI.30.) önkormányzati rendelet 4.§-ával megállapított szöveg.

7

Kunfehértó Község Képviselő-Testülete 6/2021. (VI.30.) önkormányzati rendelet 2.§-ával megállapított szöveg.

8

Az 1. melléklet a Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 1. mellékletével megállapított szöveg.

9

A 2. melléklet a Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. mellékletével megállapított szöveg.

10

A 3. melléklet a Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. mellékletével megállapított szöveg.

11

A 4. melléklet a Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 4. mellékletével megállapított szöveg.

12

Az 5. melléklet a Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 5. mellékletével megállapított szöveg.

13

A 6. melléklet a Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 6. mellékletével megállapított szöveg.

14

A 7. melléklet a Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 7. mellékletével megállapított szöveg.

15

A 8. melléklet a Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 8. mellékletével megállapított szöveg.

16

A 9. melléklet a Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 9. mellékletével megállapított szöveg.