Diósd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete

Diósd Város Díszpolgára cím adományozásáról

Hatályos: 2021. 11. 29

Diósd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete

Diósd Város Díszpolgára cím adományozásáról

2021.11.29.

Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás, az Alaptörvény 32. cikk (1) a) és i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete azon céltól vezérelve, hogy a helyi közösség szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett személyek cselekedeteit megfelelőképpen értékelve állíthassa példaként a jelen és az utókor elé, Diósd Város Díszpolgára címet alapít.

2. § (1) Diósd Város Díszpolgára cím (továbbiakban: díszpolgári cím) azon magyar vagy külföldi állampolgárnak adományozható, aki Diósd város fejlődéséhez, jó hírnevének öregbítéséhez kiemelkedően jelentős munkájával, vagy egész életművével hozzájárult, továbbá példamutató emberi magatartása miatt köztiszteletben áll, illetve állt.

(2) Díszpolgári cím adományozható annak is, aki kiemelkedő tevékenységével jelentősen hozzájárul a demokratikus fejlődés, és az emberi szabadságjogok kiteljesedéséhez.

3. § (1) Az 1. §-ban meghatározott célból évente egy díszpolgári cím adományozható.

(2) Elhunyt személynek posztumusz díszpolgári cím adományozható.

4. § (1) A díszpolgári címmel díszoklevél és város stilizált makettje jár.

(2) A díszpolgári címmel járó díszoklevél tartalmának leírását az 1. melléklet tartalmazza.

(3) A díszpolgári cím a Diósd Város tiszteletét és háláját kifejező elismerés – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – nem biztosít előjogokat.

(4) Diósd Város Díszpolgára:

a) Tanácskozási joggal részt vehet a képviselő-testület ülésein.

b) Az önkormányzat által rendezett minden települési ünnepségre hivatalos, és a lehetőségek szerint ezeken az ünnepségeken megkülönböztetett hely illeti meg.

c) Felkérhető a települést képviselő bármely delegáció résztvevőjének.

d) Halála esetén az önkormányzat a köztemető üzemeltetésétől rendelkező rendeletében foglaltak szerint díszsírhelyre jogosult.

5. § (1) A képviselő-testület tárgyév május 31. napjáig dönt arról, hogy kíván-e adott évben díszpolgári címet adományozni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti díszpolgári cím adományozásáról szóló döntés esetén a díszpolgári cím odaítélésére július 31. napjáig javaslatot tehet:

a) a képviselő-testület tagja;

b) településen működő politikai párt;

c) bármely helyi közösség vagy társadalmi szervezet.

(3) A javaslatnak tartalmaznia kell:

a) Az ajánlott személy nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, lakóhelyét, állampolgárságát, tevékenységére vonatkozó adatokat.

b) Posztumusz adományozás esetén az oklevél és emlékplakett átvételére jogosult személy családi és utónevét, valamint lakcímét.

(4) A díszpolgári cím adományozását Diósd Város Polgármesterénél lehet indítványozni.

6. § (1) A díszpolgári cím adományozására irányuló javaslatokat az e célra létrehozott Előkészítő Bizottság véleményezi. Az Előkészítő Bizottság tagjai: képviselő-testület állandó bizottságainak elnökei és a polgármester.

(2) Az Előkészítő Bizottság ülését a polgármester vezeti.

(3) Az Előkészítő Bizottság ajánlása alapján az adományozásra a polgármester tesz javaslatot a képviselő-testületnek. Az adományozásra irányuló előterjesztésben a megalapozott döntéshez szükséges részletességgel be kell mutatni a jelölt személy életútját, valamint a díszpolgári cím alapjául szolgáló érdemeket.

(4) A díszpolgári cím odaítéléséről a képviselő-testület minősített többséggel határoz.

7. § (1) A képviselő-testület kilenc tagjának - a Díszpolgári címre javasolt személy jelölését is tartalmazó - polgármesterhez benyújtott írásbeli kezdeményezése (rendkívüli eljárás) esetén a képviselő-testület minősített többséggel meghozott döntésével mellőzheti a 5-6. §-ban rögzített előkészítő eljárást.

(2) A rendkívüli eljárásban történő díszpolgári cím adományozásra önkormányzati ciklusonként legfeljebb egy alkalommal kerülhet sor.

(3) Az előkészítő eljárás mellőzéséről szóló (1) bekezdés szerinti döntést követően a képviselő-testület minősített többséggel szavaz a kezdeményezésben ajánlott személy részére történő díszpolgári cím adományozásról.

8. § (1) Az adományozásra jelölt az adományozást megelőzően nyilatkozatot tesz a díszpolgári cím elfogadásáról és a személyes adatainak e rendelet szerinti kezeléséhez történő hozzájárulásról.

(2) A személyes adatok kezelésre vonatkozó nyilatkozat hiányában az adományozásra jelölt a kitüntetésben nem részesíthető. A nyilatkozat formanyomtatványát a 2. melléklet tartalmazza.

9. § (1) A polgármester a díszpolgári cím adományozásáról szóló oklevelet és emlékplakettet - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a Szent Gellért Hét ünnepségsorozat megnyitó ünnepségén ünnepélyes keretek között adja át.

(2) A 7. § szerinti rendkívüli eljárásban adományozott díszpolgári cím az (1) bekezdésben meghatározott időponttól elértő időpontban is átadható. Az átadásának a díszpolgári cím rangjához méltó, ünnepélyes keretek közt kell megtörténnie.

10. § (1) A Posztumusz díszpolgári címmel járó oklevél és emlékplakett átvételére - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kitüntetett Polgári Törvénykönyv szerinti közvetlen hozzátartozója jogosult az alábbi sorrendben:

a) a házastárs;

b) egyenesági rokon;

c) nevelt vagy örökbe fogadott gyermek;

d) nevelőszülő.

(2) A díszpolgári cím posztumusz odaítélése esetén, amennyiben a kitüntetettnek az (1) bekezdésben felsorolt hozzátartozói nincsenek, a díszoklevelet és az emlékplakettet helytörténeti gyűjteményben kell elhelyezni.

11. § (1) A díszpolgári címet a képviselő-testület a polgármester előterjesztésére visszavonja attól, aki arra érdemtelenné vált.

(2) A polgármester a visszavonásra vonatkozó előterjesztést 6. § (1) bekezdés szerint létrehozott előkészítő bizottság javaslata alapján készíti elő.

(3) A díszpolgár cím visszavonásáról a képviselő-testület minősített többséggel dönt.

12. § (1) A kitüntetett személyekről a Hivatal nyilvántartást vezet. A nyilvántartás a kitüntetett személy nevét, születési helyét és idejét, valamint a díszpolgári cím adományozásának rövid indokolását, időpontját, továbbá a díszpolgári cím visszavonása esetén a visszavonás tényét, okát és időpontját tartalmazza.

(2) A díszpolgári cím adományozásával kapcsolatos teendőket a Hivatal látja el.

(3) A kitüntetett személy nevét, valamint méltatását az önkormányzat hivatalos honlapján közzé kell tenni.

(4) A díszpolgári cím adományozásával járó költség fedezetét a képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetésében biztosítja.

13. § Hatályát veszti a Diósd Város Díszpolgára cím alapításáról és adományozásáról szóló 29/2018. (X.30.) önkormányzati rendelet.

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet

Díszoklevél, emlékplakett tartalma
Diósd Város Díszpolgára cím díszoklevelének leírása
A díszoklevél tartalma: település címere, a díjazott neve, a díj megjelölése, az adományozás éve, a polgármester aláírása és az önkormányzat bélyegzőlenyomata.

2. melléklet

Nyilatkozat
Alulírott,……………………………..
Diósd Város Díszpolgára címre jelöltként, hozzájárulok ahhoz, hogy a Diósdi Polgármesteri Hivatal a természetes személyazonosító adataimat (név, születési hely, születés dátuma, anyja neve), lakcím adataimat, valamint az adományozásra irányuló javaslat megalapozásához szükséges személyes adataimat nyilvántartsa.
Elismerésben részesítésem esetén hozzájárulok nevemnek és méltatásomnak az önkormányzat honlapján való közzétételéhez.
Dátum