Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(II.29.) önkormányzati rendelete

Siófok Város Önkormányzata által biztosítható települési támogatásokról

Hatályos: 2022. 01. 01

Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(II.29.) önkormányzati rendelete

Siófok Város Önkormányzata által biztosítható települési támogatásokról

2022.01.01.

Siófok Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, a 25. § (3) bekezdés b) pontjában, a 26. §-ában, a 32. § (1) bekezdés b) pontjában (3) bekezdésében, a 45. § (1) és (7) bekezdéseiben, a 48. § (4) bekezdésében a 62. § (2) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés g) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében és a 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, szem előtt tartva a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendeletrendelkezéseit, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Hatály, fogalmak, hatásköri szabályok

1. § (1) A rendelet célja, hogy meghatározza Siófok Város Önkormányzata által biztosított szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeli ellátások formáit, feltételeit, mértékét, valamint igénybevételük rendjét.

(2)1 A rendelet hatálya kiterjed a Siófok város közigazgatási területén életvitelszerűen élő, siófoki lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyekre.

(3)2 A gyermekintézményben fizetendő személyi étkezési térítési díjhoz nyújtott települési támogatásra vonatkozó rendelkezések a Siófok város közigazgatási területén működő bölcsőde- és köznevelési intézmények szolgáltatását igénybe vevő Siófokon életvitelszerűen élő, siófoki lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyekre terjednek ki.

2. § E rendelet alkalmazásában:

a)3

b) egyedül élő: aki egyszemélyes háztartásban lakik;

c)4 gyermek: a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 4. § (1) bekezdés db) és dc) pontjában meghatározott közeli hozzátartozó,

d)5 háztartás: az Szt. 4. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott személyek közössége,

e)6 jövedelemnek az Szt. 4. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bevételek tekintendők,

f) környezettanulmány: a kérelmező családi és vagyoni viszonyainak, továbbá a kérelem szempontjából lényeges tények, adatok, előírt kötelezettségek teljesítésének esetenkénti helyszíni ellenőrzése;

g) különös méltánylást érdemlő eset: különösen fogyatékosság, betegség, baleset, haláleset, munkanélküliség, tartós jövedelemromlás, elemi kár, egyéb rendkívüli élethelyzet vagy létfenntartást veszélyeztető körülmény megléte, bekövetkezése;

h) munkáltató: a foglalkoztató jogi személy munkáltatói jogkörrel rendelkező vezetője.

i)7 nyugdíjas: e rendelet alkalmazásában nyugdíjasnak minősül az öregségi nyugdíjban, özvegyi nyugdíjban, szülői nyugdíjban, árvaellátásban, baleseti hozzátartozói nyugellátásban, mezőgazdasági járadékban, időskorúak járadékában, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban, bányász dolgozók egészségkárosodási járadékában, rokkantsági járadékban, rehabilitációs járadékban, hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásaiban, politikai rehabilitációs ellátásokban, házastársi pótlékban, házastárs után járó jövedelempótlékban és közszolgálati járadékban részesülő személy.

j)8 vagyonnak az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyonelemek minősülnek.

3. § (1) Pénzbeli ellátás odaítélése esetén a jogosult kötelezhető arra, hogy a támogatás rendeltetésszerű felhasználását számlával igazolja.

(2) Egy háztartásban élők részére, - a rendeletben meghatározott természetben nyújtható települési támogatás kivételével -, egy jogcímen állapítható meg rendszeres települési támogatás. Amennyiben az egy háztartásban élők valamelyike rendszeres települési támogatásban részesül, további rendszeres települési támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelmet el kell utasítani.

(3)9 Az e rendelet hatálya alá tartozó ellátások megállapításáról, valamint az egyes ellátások iránti kérelmek tekintetében a méltányosság gyakorlásáról a képviselő-testület által átruházott hatáskörben a jegyző dönt.

(3a)10 A jegyző döntésével szembeni jogorvoslat Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületénél terjeszthető elő az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szerinti eljárásrendnek, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény önkormányzati hatósági ügyekre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően.

(4)11

2. Eljárási rendelkezések

4. § Az önkormányzat saját hatáskörében nyújtott ellátásaira – az a rendeletben foglalt kivételekkel – a Szt.-ben, valamint a pénzbeli és természetbeni ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadóak.

5. § (1) A pénzbeli és természetben nyújtott települési ellátások iránti kérelmet, ha magasabb szintű jogszabály vagy e rendelet másként nem rendelkezik év közben folyamatosan az erre rendszeresített formanyomtatványon, Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez (a továbbiakban: jegyző) címezve lehet benyújtani.

(2)12 A kérelemhez csatolni kell a kérelmező és a háztartás tagjainak jövedelméről szóló igazolásokat, melynek irányadó időszakára a Szt.-ben meghatározottakat kell figyelembe venni.

(3) A jövedelem igazolható:

a) munkabérből származó jövedelem esetén, a munkáltató által kiállított igazolással (amennyiben az adott hónapban 13. havi munkabér, illetve más jogcímen egy-egy többletjuttatás is kifizetésre került, annak összegét a havi munkabértől elkülönítve kell feltüntetni);

b) munka elvesztése nyomán kapott ellátás esetén az ellátást megállapító hatóság által kiállított igazolással;

c) nyugdíj vagy nyugdíjszerű ellátás esetén, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által a tárgyév elején megküldött elszámolási lappal, vagy a megelőző hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvényével és a nyugdíjas igazolvány fénymásolatával;

d) családtámogatási ellátások esetén a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátás igazoló szelvényével vagy a kifizető szerv igazolásával;

e) őstermelők esetén a bevételről vezetett dokumentum fénymásolatával, illetve az állami adóhatóság által kiállított igazolással, továbbá támogatás esetén a támogatás összegéről szóló igazolással;

f) vállalkozásból származó jövedelem esetén az állami adóhatóság igazolásával, továbbá az adóbevallással nem lezárt időszakra vonatkozóan az egy havi átlagjövedelemről szóló könyvelői igazolással, ennek hiányában az érintett nyilatkozatával;

g) tartásdíj esetén a ténylegesen felvett tartásdíjról szóló irattal (elismervény, postai feladóvevény, stb.) és a szülők közötti egyezséget tartalmazó közokirattal, vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal, illetve a tartásdíj megállapításáról szóló jogerős bírói ítélettel, állam által megelőlegezett gyermektartásdíjról a gyámhatóság határozatával;

h) ösztöndíjról szóló igazolással;

i) a foglalkoztatási szerv igazolása arról, hogy a támogatást igénylő személy és a vele egy háztartásban élő regisztrált munkanélküli és támogatásban nem részesül;

j) a járási hivatal által nyújtott aktív korúak ellátása, ápolási díj, időskorúak járadékáról szóló igazolással;

k) az a)-j) pontokba nem tartozó jövedelmek esetén egyéb, a jövedelem típusának megfelelő igazolással;

l) amennyiben a d), g) és h) pontban meghatározott ellátások folyószámlára kerülnek átutalásra, úgy a jövedelem a bankszámlakivonattal is igazolható.

(4)13 A települési támogatási kérelemhez - a (2) bekezdésben foglaltakon túl - csatolni kell:

a) a 16. életévet betöltött önálló keresettel nem rendelkező a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermek esetén az iskolalátogatási igazolást,

b) a kérelem formanyomtatványon közölt adatokat alátámasztó igazolásokat,

c) elvált személy esetén a házasság felbontásáról, illetve a gyermek elhelyezéséről szóló jogerős bírósági döntést, vagy házastársától, illetve gyermeke édesapjától külön élő személy esetén a gyámhatóság jegyzőkönyvét,

d) minden olyan egyéb igazolást, ami a támogatás megállapításának indokoltságát igazolja.

(5)14 Rendkívüli temetési támogatás iránti kérelem esetén – a (2) és a (4) bekezdésekben foglaltakon túl - csatolni kell:

a) a temetés költségeiről kiállított számla eredeti példányát,

b) az elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonatát.

6. § (1)15 A rendszeres települési támogatás legkorábban a kérelem benyújtás hónapjának első napjától illeti meg az érintettet. A korábban megállapított rendszeres települési támogatás legkorábban a lejárat előtti hónapban igényelhető ismét azzal, hogy legkorábban lejáratot követő hónap első napjától állapítható meg.

(2) A havi rendszerességgel nyújtott pénzbeli ellátásokat utólag, minden hónap ötödik napjáig kell folyósítani. A kifizetés történhet postai úton, illetve a jogosult kérelme alapján annak bankszámlájára.

(3) A havi rendszerességgel nyújtott települési támogatás bármely okból történő megszüntetése esetén a jogosultságot – az (4) bekezdésben foglalt kivétellel – a határozathozatal hónapjának utolsó napjával kell megszüntetni.

(4) Ha a havi rendszerességgel nyújtott települési támogatásra jogosult az ellátás folyósítása alatt Siófokról elköltözik, a jogosultságot a lakcímváltozás hónapjának utolsó napjával kell megszüntetni.

7. § Települési támogatásra jogosult az a személy, vagy háztartás:

a)16 ahol az egyszemélyes háztartásban élő havi nettó jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 260 %-át nem haladja meg, egyszemélyes háztartásban élő nyugdíjas esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át nem haladja meg, és a 2. § j) pontja szerinti vagyonnal nem rendelkezik,

b)17 ahol a többszemélyes háztartásban az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át nem haladja meg, és a 2. § j) pontja szerinti vagyonnal nem rendelkezik.

II. Fejezet

PÉNZBEN VAGY TERMÉSZETBEN RENDSZERES ELLÁTÁSKÉNT NYÚJTOTT TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSOK

8. § (1) A jegyző a rendelet alapján a jogosult részére települési támogatást nyújthat.

(2) A pénzbeli rendszeres települési támogatás formái:

1. lakásfenntartási támogatás;

2. létfenntartási támogatás.

(3) Természetben rendszeres ellátásként gyermekintézmények étkezési térítési díjának megfizetéséhez nyújtható támogatás.

8/A. §18 (1) Pénzbeli rendszeres települési támogatásra jogosult köteles

a) az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel kívül határos terület, járda tisztán tartására,

b) az ingatlan állagának és rendeltetésszerű használhatóságának biztosítására, és

c) az ingatlan higiénikus állapotának biztosítására.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettségek nem teljesítésére vonatkozó bejelentést a Jegyző köteles kivizsgálni.

(3) Amennyiben a (2) bekezdés szerinti vizsgálat megállapítása alapján a jogosult az (1) bekezdés szerinti kötelezettségét nem teljesítette, a Jegyző a jogosultat legalább ötnapos határidő kitűzésével felszólítja a kötelezettségének teljesítésére az elvégzendő tevékenységek konkrét megjelölésével.

(4) Amennyiben a (3) bekezdés szerinti felszólításban részletezett elvégzendő tevékenységeket a megjelölt határidőben a jogosult nem teljesíti, a pénzbeli rendszeres települési támogatás nyújtását a tárgyhónap végével meg kell szüntetni.

1. Lakásfenntartási támogatás

9. § (1) Az önkormányzat települési támogatás keretében a szociálisan rászoruló háztartások részére, a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez lakásfenntartási támogatást nyújthat.

(2)19 A lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani, folyósítása havi rendszerességgel történik.

(3)20 Lakásfenntartási támogatásként egy hónapra 10 000,- Ft állapítható meg.

2. Létfenntartási támogatás

10. § (1)21 Az önkormányzat települési támogatás keretében a szociálisan rászoruló háztartások részére a nem lakhatásuk fenntartásához kapcsolódó rendszeres kiadásaik viseléséhez létfenntartási támogatást nyújthat.

(2)22 A létfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani, folyósítása havi rendszerességgel történik.

(3)23 Létfenntartási támogatásként egy hónapra 10 000,- Ft állapítható meg.

2. Gyermekintézmények étkezési térítési díjának megfizetéséhez nyújtható támogatás

11. § (1) A gyermekintézményi étkezési térítési díj megfizetéséhez természetbeni ellátásként a gyermek részére tárgyhóra megállapított étkezési díj 50 %-ának megfelelő támogatás nyújtható, melyet közvetlenül az intézménynek kell folyósítani.

(2) Nem állapítható meg települési támogatás a gyermekintézményben megállapított térítési díj megfizetéséhez, annak, aki, vagy akivel az egy háztartásban élő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.

(3) Az (1) bekezdésben körülírt települési támogatás legfeljebb tanév időtartamára (szeptember 1.-június 15.) igényelhető.

III. Fejezet

Pénzbeli rendkívüli ellátásként nyújtott települési támogatások

12. § A pénzbeli rendkívüli települési támogatás formái:

1. rendkívüli létfenntartási támogatás,

2.24 rendkívüli temetési támogatás.

3.25

1. Rendkívüli létfenntartási támogatás

13. § (1)26 A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére a rendeletben meghatározottak szerint az arra rászoruló részére rendkívüli létfenntartási támogatás állapítható meg.

(2) Rendkívüli létfenntartási támogatás egy naptári évben maximum három alkalommal állapítható meg.

(3)27 Az egy alkalommal megállapított rendkívüli létfenntartási támogatás, a rászorultságtól függően az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-áig terjedhet, és a tárgyévben biztosított rendkívüli létfenntartási támogatás együttes összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 150 %-ának háromszorosát.

13/A. §28 A jegyző a képviselő-testület által átruházott hatáskörben a 13. § -ban foglaltaktól eltérően az e rendeletben meghatározott különös méltánylást érdemlő esetben rendkívüli létfenntartási támogatást állapíthat meg az érintett személy vagy háztartás részére, amennyiben:

a) az egyszemélyes háztartásban élő havi nettó jövedelme nem haladja meg a 7. § a) pontjában meghatározott mérték háromszorosát,

b) a többszemélyes háztartásban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 7. § b) pontjában meghatározott mérték háromszorosát. (2) A különös méltánylást érdemlő esetben az esetenként, valamint egy éven belül adható létfenntartási támogatás összege nem haladhatja meg a 13. § (3) bekezdésében meghatározott, esetenként, valamint egy éven belül megállapítható összeg ötszörösét.

2. Rendkívüli temetési támogatás

14. § (1) A rendeletben meghatározott feltételek szerint rendkívüli temetési támogatás állapítható meg annak, aki az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti.

(2)29 A rendkívüli temetési támogatás akkor állapítható meg, ha a temetési költség együttes összege nem haladja meg a 300.000.-Ft-ot.

(3) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként rendkívüli temetési támogatásként legfeljebb 50 000.- Ft állapítható meg. A rendkívüli temetési támogatás iránti kérelem a temetési számla kiállítását követő 3 hónapon belül nyújtható be.

(4) A temetési költségek mérséklése miatti rendkívüli temetési támogatás iránti kérelem benyújtása esetén a támogatás nem állapítható meg annak a személynek, aki a hadigondozásról szóló törvény alapján temetési hozzájárulásban részesül.

(5) A megállapított támogatás összegét vagy a kérelem elutasításának tényét az arról szóló határozat számával együtt a temetési számlára rá kell vezetni és a számlát a kérelmező részére a döntésről szóló határozattal együtt vissza kell juttatni.

15. §30 (1) A köztemetés költségeinek megtérítésére az eltemettetésre köteles személyt átruházott hatáskörben a jegyző kötelezi.

(2) A jegyző kérelemre a közköltségen történő eltemettetés költségeinek részben vagy egészben történő elengedését különös méltánylást érdemlő esetben engedélyezheti.

(3) A jegyző a közköltségen történő eltemettetés költségének megtérítésére – erre irányuló kérelem esetén - legfeljebb 12 havi részletfizetést engedélyezhet.

(4) A (2) és (3) bekezdés szerinti kérelem az (1) bekezdés szerinti kötelezés véglegessé válásától számított legfeljebb 30 napon belül terjeszthető elő.

(5) A Siófok Város Polgármestere által elrendelt közköltségen történő eltemettetés költsége nem haladhatja meg a 200 000, - Ft-ot.

3. Rendkívüli születési támogatás

16. §31

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

17. § A rendelet 2016. március 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

18. §32 (1) A rendelet hatályba lépését megelőzően az Ör. alapján hozott egyedi, önkormányzati hatósági határozattal már megállapított, és a rendelet hatályba lépését követően is még folyósítandó települési támogatásokat 2022. január 1-jétől a hatósági határozatban megállapított időpontig az e rendeletben meghatározott összegben kell a jogosultak részére folyósítani.

(2) A (2) bekezdésben meghatározott települési támogatás összegének módosításáról az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CXL. törvényben 80. § (4) bekezdése alapján a jegyző a határozathozatalt mellőzi.

1

Az 1. § (2) bekezdése a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. § (3) bekezdése a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

Hatályon kívül helyezte a 19/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelet, hatálytalan 2017. július 1-jétől.

4

Módosította a 19/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelet, hatályos 2017. július 1-jétől. A 2. § c) pontja a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 2. § d) pontja a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 2. § e) pontja a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

Módosította a 19/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelet, hatályos 2017. július 1-jétől.

8

A 2. § j) pontja a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 3. § (3) bekezdése a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 3. § (3a) bekezdését a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése iktatta be.

11

A 3. § (4) bekezdését a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 7. §-a hatályon kívül helyezte.

12

Módosította a 19/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelet, hatályos 2017. július 1-jétől.

13

Módosította a 19/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelet, hatályos 2017. július 1-jétől.

14

Beiktatta a 19/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelet, hatályos 2017. július 1-jétől.

15

Módosította a 19/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelet, hatályos 2017. július 1-jétől.

16

A 7. § a) pontja a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 7. § a) pontja a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

17

A 7. § b) pontja a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 7. § b) pontja a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

18

Beiktatta a 19/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelet, hatályos 2017. július 1-jétől.

19

A 9. § (2) bekezdése a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

20

A 9. § (3) bekezdése a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

21

Módosította a 19/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelet, hatályos 2017. július 1-jétől.

22

A 10. § (2) bekezdése a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

23

A 10. § (3) bekezdése a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

24

A 12. § 2. pontja a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

25

A 12. § 3. pontját a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 4. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

26

Módosította a 19/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelet, hatályos 2017. július 1-jétől.

27

Módosította a 19/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelet, hatályos 2017. július 1-jétől.

28

A 13/A. §-t a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 5. §-a iktatta be.

29

A 14. § (2) bekezdése a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

30

Módosította a 13/2019. (IX. 27.) önkormányzati rendelet, hatályos 2019. október 1-jétől.

31

A 16. §-t a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 4. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

32

A 18. §-t a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 6. §-a iktatta be.