Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

Szedres Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 01 - 2021. 12. 02

Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

Szedres Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.12.01.

Szedres Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében eljárva, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) A Szedres Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 28. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény hatálya alá tartozó munkavállalók cafetéria-juttatásának keretét 2021. évben bruttó 430 000 Ft összegben állapítja meg.”

(2) A Szedres Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 28. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A Képviselő-testület a Szedresi Bezerédj Amália Óvoda és Mini Bölcsőde intézményben dolgozó munkavállalók cafetéria-juttatásának keretét 2021. évben bruttó 115 000 Ft összegben állapítja meg.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.