Pusztamonostor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a Pusztamonostor Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 1/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 01

Pusztamonostor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a Pusztamonostor Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 1/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.12.01.

Pusztamonostor Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Pusztamonostor Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetési előirányzatainak módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá: 2021. évi költségvetési bevételi módosított előirányzata 453.035.087 Ft, bevételi előirányzat növekedése 229.905.623 Ft, módosított bevételi előirányzat: 682.940.710 Ft. 2021. évi költségvetési kiadási módosított előirányzata 453.035.087 Ft, kiadási előirányzat növekedése 229.905.623 Ft, módosított kiadási előirányzat: 682.940.710 Ft.

2. § (1) A Pusztamonostor Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Pusztamonostor Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Pusztamonostor Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet 9.1. és 9.2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2021. december 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

Pusztamonostor Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének összevont mérlege
Bevételek

A

B

C

D

E

F

1

Sorszám

Bevételi jogcím

2021. évi előirányzat

2

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

3

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

95 937 660

98 613 008

3 456 398

102 069 406

4

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

20 954 035

20 954 035

20 954 035

5

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

44 450 050

44 450 050

44 450 050

6

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

27 068 085

27 068 085

27 068 085

7

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 465 490

3 465 490

3 465 490

8

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

9

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2 675 348

3 456 398

6 131 746

10

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

5 560 800

15 143 636

3 218 628

18 362 264

11

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

12

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

13

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

14

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

15

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

5 560 800

15 143 636

3 218 628

18 362 264

16

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

17

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

26 416 009

26 416 009

222 521 397

248 937 406

18

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

19

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

20

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

21

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

22

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

26 416 009

26 416 009

222 521 397

248 937 406

23

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

26 416 009

26 416 009

200 000 000

226 416 009

24

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

18 600 000

18 600 000

18 600 000

25

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

18 600 000

18 600 000

18 600 000

26

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

1 600 000

1 600 000

1 600 000

27

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

17 000 000

17 000 000

17 000 000

28

4.2.

Gépjárműadó

29

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

30

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

31

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

17 541 000

112 359 276

709 200

113 068 476

32

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

33

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5 919 000

5 919 000

709 200

6 628 200

34

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

562 000

562 000

562 000

35

5.4.

Tulajdonosi bevételek

36

5.5.

Ellátási díjak

10 235 000

10 235 000

10 235 000

37

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

825 000

825 000

825 000

38

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

94 818 276

94 818 276

39

5.8.

Kamatbevételek

40

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

5.10.

Egyéb működési bevételek

42

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

43

6.1.

Immateriális javak értékesítése

44

6.2.

Ingatlanok értékesítése

45

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

46

6.4.

Részesedések értékesítése

47

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

48

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

49

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

50

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

51

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

52

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

53

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

54

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

55

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

56

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

57

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

58

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

164 055 469

271 131 929

229 905 623

501 037 552

59

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

60

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

61

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

62

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

63

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

64

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

65

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

66

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

67

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

68

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

181 364 966

181 903 158

181 903 158

69

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

181 364 966

181 903 158

181 903 158

70

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

71

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

72

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

73

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

74

13.3.

Betétek megszüntetése

75

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

76

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

77

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

79

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

80

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

81

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

181 364 966

181 903 158

181 903 158

82

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

345 420 435

453 035 087

229 905 623

682 940 710

Kiadások

1

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2021. évi előirányzat

2

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

3

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

175 465 938

280 915 711

20 142 485

301 058 196

4

1.1.

Személyi juttatások

74 860 200

81 862 301

2 073 056

83 935 357

5

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11 782 000

12 334 000

332 889

12 666 889

6

1.3.

Dologi kiadások

78 913 041

175 965 363

17 447 040

193 412 403

7

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 000 000

6 000 000

6 000 000

8

1.5

Egyéb működési célú kiadások

3 910 697

4 754 047

289 500

5 043 547

9

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

2 760 697

3 584 047

3 584 047

10

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

14

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

1.14.

- Kamattámogatások

18

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 150 000

1 170 000

35 000

1 205 000

19

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

137 828 710

138 791 067

207 904 753

346 695 820

20

2.1.

Beruházások

137 828 710

138 791 067

207 904 753

346 695 820

21

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

123 061 130

123 061 103

188 996 600

312 057 703

22

2.3.

Felújítások

23

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

24

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

25

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

26

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

27

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

28

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

29

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

30

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

31

2.12.

- Lakástámogatás

32

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

33

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

28 288 280

29 490 802

1 858 385

31 349 187

34

3.1.

Általános tartalék

24 184 280

25 386 802

1 858 385

27 245 187

35

3.2.

Céltartalék

4 104 000

4 104 000

4 104 000

36

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

341 582 928

449 197 580

229 905 623

679 103 203

37

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

38

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

39

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

41

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

42

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

44

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

45

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

46

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

3 837 507

3 837 507

3 837 507

47

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

48

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3 837 507

3 837 507

3 837 507

49

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

50

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

51

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

52

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

53

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

54

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

55

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

56

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

3 837 507

3 837 507

3 837 507

57

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

345 420 435

453 035 087

229 905 623

682 940 710

Költségvetési finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

1

A

B

C

D

E

F

2

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor ) (+/-)

-177 527 459

-178 065 651

-178 065 651

3

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor ) (+/-)

177 527 459

178 065 651

178 065 651

Működési célú bevételek és kiadások mérlege Önkormányzati szinten

A

B

C

D

E

1

Bevételek

2 021

Kiadások

2 021

2

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

95 937 660

Személyi juttatások

74 860 200

3

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

5 560 800

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11 782 000

4

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

78 913 041

5

4.

Közhatalmi bevételek

18 600 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 000 000

6

5.

Működési bevételek

17 541 000

Egyéb működési célú kiadások

3 910 697

7

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

Tartalékok

28 288 280

8

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9

8.

10

9.

11

10.

12

11.

13

12.

14

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

137 639 460

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

203 754 218

15

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

66 114 758

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

16

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

66 114 758

Likviditási célú hitelek törlesztése

17

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

18

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

19

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

20

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

21

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

22

21.

Értékpapírok bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

23

22.

Váltóbevételek

Váltókiadások

24

23.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

25

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

66 114 758

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

26

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

203 754 218

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

203 754 218

27

26.

Költségvetési hiány:

66 114 758

Költségvetési többlet:

-

28

27.

Tárgyévi hiány:

-

Tárgyévi többlet:

-

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Önkormányzati szinten

A

B

C

D

E

1

Bevételek

2 021

Kiadások

2 021

2

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

26 416 009

Beruházások

137 828 710

3

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

4

3.

Felhalmozási bevételek

Felújítások

5

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

6

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

7

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

8

7.

9

8.

10

9.

11

10.

12

11.

Tartalékok

13

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

26 416 009

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

137 828 710

14

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

111 412 701

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

111 412 701

Hitelek törlesztése

16

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

19

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

21

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

22

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

23

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

24

23.

Értékpapírok kibocsátása

25

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

26

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

111 412 701

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)

27

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

137 828 710

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

137 828 710

28

27.

Költségvetési hiány:

111 412 701

Költségvetési többlet:

-

29

28.

Tárgyévi hiány:

-

Tárgyévi többlet:

2. melléklet

6. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

A

B

C

D

E

1

Beruházás megnevezése (Önkormányzat)

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

2

EFOP-1.5.3-16--JN1-2017-00019 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a Jászberényi járásban

535 940

535 940

0

535 940

3

KEHOP-2.2.2-15-2015-00003 Jászfényszaru Szennyvízelvezetési agglomerációt alkotó Jászfényszaru Város és Pusztamonostor Község derogációköteles szennyvízelvezetési feladatainak megvalósítására

47 167 846

47 167 819

0

47 167 819

4

TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00028 Mini bölcsődi kialakítása Pusztamonostoron

75 357 344

75 357 344

0

75 357 344

5

Magyar Falu Fejlesztési Program - faluházak felújítása

14 467 580

14 816 830

0

14 816 830

6

Magyar Falu program - ÚHK/2021 Út,híd kerékpárforg.létesítmény építése/felújítása

0

150 000

18 878 778

19 028 778

7

TOP-2.1.3-16 vízelvezető hálózat fejlesztése

188 996 600

188 996 600

8

Eszközök( láncfűrész, 2 db mobiltelefonok,sövényvágó,fűkasza,taliga, vérnyomásmérő, látásvizsgáló tábla)

289 779

29 375

319 154

9

Szabadság út 82. szennyvíz bekötés

0

173 355

173 355

10

ÖSSZESEN:

137 528 710

138 491 067

207 904 753

346 395 820

11

Felújítás megnevezése

12

13

ÖSSZESEN:

A

B

C

D

E

1

Beruházás megnevezése (Tündérkert Művészeti Óvoda és Önkormányzati Konyha)

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

2

Eszközbeszerzésekre

300 000

300 000

300 000

3

Összesen:

300 000

300 000

300 000”

3. melléklet

9. melléklet
Bevételek - kiadások
9.1

A

B

C

D

E

F

1

Költségvetési szerv megnevezése

Önkormányzat

01

2

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

3

Ft-ban

4

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2021

5

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

95 937 660

98 613 008

3 456 398

102 069 406

6

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

20 954 035

20 954 035

20 954 035

7

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

44 450 050

44 450 050

44 450 050

8

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

27 068 085

27 068 085

27 068 085

9

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 465 490

3 465 490

3 465 490

10

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

0

0

0

11

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2 675 348

3 456 398

6 131 746

12

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

5 560 800

15 143 636

3 218 628

18 362 264

13

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

14

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

15

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

17

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

5 560 800

15 143 636

3 218 628

18 362 264

18

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

19

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

26 416 009

26 416 009

222 521 397

248 937 406

20

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

21

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

22

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

23

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

24

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

26 416 009

26 416 009

222 521 397

248 937 406

25

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

26 416 009

26 416 009

200 000 000

226 416 009

26

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

18 600 000

18 600 000

0

18 600 000

27

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

18 600 000

18 600 000

0

18 600 000

28

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

1 600 000

1 600 000

1 600 000

29

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

17 000 000

17 000 000

17 000 000

30

4.2.

Gépjárműadó

0

31

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

32

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

0

33

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

7 541 000

102 359 276

0

102 359 276

34

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

0

35

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5 919 000

5 919 000

5 919 000

36

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

562 000

562 000

562 000

37

5.4.

Tulajdonosi bevételek

0

38

5.5.

Ellátási díjak

235 000

235 000

235 000

39

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

825 000

825 000

825 000

40

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

94 818 276

94 818 276

41

5.8.

Kamatbevételek

0

42

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

43

5.10.

Egyéb működési bevételek

44

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

0

0

0

45

6.1.

Immateriális javak értékesítése

46

6.2.

Ingatlanok értékesítése

47

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

48

6.4.

Részesedések értékesítése

49

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

50

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

0

0

0

0

51

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

52

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

53

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

54

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

55

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

0

0

0

0

56

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

57

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

58

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

59

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

60

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

154 055 469

261 131 929

229 196 423

490 328 352

61

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0

62

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

63

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

65

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0

66

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

67

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

68

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

69

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

70

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

181 364 966

181 364 966

0

181 364 966

71

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

181 364 966

181 364 966

181 364 966

72

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

73

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

0

0

0

0

74

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

75

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

76

13.3.

Betétek megszüntetése

77

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

0

0

0

0

78

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

80

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

81

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

82

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

181 364 966

181 364 966

0

181 364 966

84

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

335 420 435

442 496 895

229 196 423

671 693 318

85

KIADÁSOK

86

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

102 948 938

208 217 711

19 282 285

227 499 996

87

1.1.

Személyi juttatások

31 851 200

38 697 301

1 943 056

40 640 357

88

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 981 000

5 508 000

311 889

5 819 889

89

1.3.

Dologi kiadások

56 206 041

153 258 363

16 737 840

169 996 203

90

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 000 000

6 000 000

6 000 000

91

1.5

Egyéb működési célú kiadások

3 910 697

4 754 047

289 500

5 043 547

92

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

2 760 697

3 584 047

3 584 047

93

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

0

0

0

94

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

0

0

0

95

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

0

0

0

96

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

0

0

0

97

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

0

0

0

98

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

0

0

0

99

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

0

0

0

100

1.14.

- Kamattámogatások

0

0

0

101

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 150 000

1 170 000

35 000

1 205 000

102

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

137 528 710

138 491 067

207 904 753

346 395 820

103

2.1.

Beruházások

137 528 710

138 491 067

207 904 753

346 395 820

104

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

123 061 130

123 061 103

188 996 600

312 057 703

105

2.3.

Felújítások

0

106

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

107

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

108

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

109

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

110

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

111

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

112

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

113

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

114

2.12.

- Lakástámogatás

115

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

116

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

28 288 280

29 490 802

1 858 385

31 349 187

117

3.1.

Általános tartalék

24 184 280

25 386 802

1 858 385

27 245 187

118

3.2.

Céltartalék

4 104 000

4 104 000

0

4 104 000

119

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

268 765 928

376 199 580

229 045 423

605 245 003

120

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

0

0

0

0

121

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

122

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

123

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

124

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

0

0

0

0

125

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

126

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

127

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

128

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

129

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

3 837 507

3 837 507

0

3 837 507

130

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

131

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3 837 507

3 837 507

3 837 507

132

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

0

133

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

134

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

0

0

0

0

135

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

136

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

137

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

138

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

139

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

3 837 507

3 837 507

0

3 837 507

140

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

272 603 435

380 037 087

229 045 423

609 082 510

141

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

17

17

142

Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

5

5

3

8

9.2

A

B

C

D

E

F

1

Költségvetési szerv megnevezése

Tündérkert Művészeti Óvoda és Önkormányzati Konyha

03

2

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

3

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2021

4

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

10 000 000

10 000 000

709 200

10 709 200

5

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

0

6

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

0

709 200

709 200

7

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

0

8

1.4.

Tulajdonosi bevételek

0

9

1.5.

Ellátási díjak

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

11

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

0

12

1.8.

Kamatbevételek

0

13

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

14

1.10.

Egyéb működési bevételek

0

15

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

0

0

0

0

16

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

17

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

0

18

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

19

2.4.

- ebből EU támogatás

0

20

3.

Közhatalmi bevételek

0

0

21

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

0

0

0

0

22

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

0

23

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

24

4.3.

- ebből EU-s támogatás

0

25

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

0

26

5.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

27

5.2.

Ingatlanok értékesítése

0

28

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

29

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

30

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

31

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

10 000 000

10 000 000

709 200

10 709 200

32

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

62 817 000

62 998 000

151 000

63 149 000

33

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

538 192

538 192

34

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

0

35

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

62 817 000

62 459 808

151 000

62 610 808

36

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

72 817 000

72 998 000

860 200

73 858 200

37

KIADÁSOK

38

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

72 517 000

72 698 000

860 200

73 558 200

39

1.1.

Személyi juttatások

43 009 000

43 165 000

130 000

43 295 000

40

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 801 000

6 826 000

21 000

6 847 000

41

1.3.

Dologi kiadások

22 707 000

22 707 000

709 200

23 416 200

42

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

43

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

0

44

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

300 000

300 000

0

300 000

45

2.1.

Beruházások

300 000

300 000

300 000

46

2.2.

Felújítások

0

47

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

0

48

2.4.

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

0

49

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

72 817 000

72 998 000

860 200

73 858 200

50

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

51

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

0”