Rigács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2020. (XII. 30.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Hatályos: 2021. 12. 04- 2023. 11. 22

Rigács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2020. (XII. 30.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

2021.12.04.

Rigács Község Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat közművelődési feladatairól a következőket rendeli el:1

A rendelet célja

1. §2

A rendelet hatálya

2. §3

Az Önkormányzat által biztosított közművelődési alapszolgáltatás

3. § (1) Az Önkormányzat a Kultv. 76. § (3) bekezdés a) pontjában szereplő művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása közművelődési alapszolgáltatást biztosítja a következők szerint:

(2) a) rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi tevékenység végzésének helyszínét a közösségi színtérben biztosítja;

a) a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei számára az önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatás igénybevételét ingyenesen biztosítja;

b) a művelődő közösségek számára bemutatkozási lehetőségeket teremt a községi rendezvényeken, a partner települések programjain, valamint támogathatja a programokon való részvételüket;

c) fórumot szervez a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat;

d) az ünnepek kultúrájának gondozása érdekében a helyi szokások figyelembevételével, a művelődő közöségek, illetve a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítésével foglalkozó közösségek bevonásával szervezi az állami, a nemzeti, a társadalmi és településhez kötődő ünnepek helyi alkalmait, támogatja azok megvalósulását;

e) helyet biztosít az iskolarendszeren kívüli önképző, képességfejlesztő szakkörök megvalósításához;

f) ismeretterjesztő alkalmakat szervez, támogatja azok megvalósulását és ismeretszerző lehetőséget biztosít;

g) biztosítja a helyi lakosság művelődéséhez, a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez az előadások, koncertek, estek megrendezését;

h) támogatja a településen élő hátrányos helyzetben lévő személyek tehetségének kibontakoztatását;

i) kiállítási lehetőséget biztosít a művészeti alkotások számára, közösségi színteret bocsát rendelkezésre művészeti rendezvények szervezésére;

j) hozzásegíti a lakosságot az elektronikus közszolgáltatások megismeréséhez, a digitális világban történő eligazodáshoz, valamint segíti az információs és kommunikációs technológiák kulturális alapú használatát;

k) A település, a régió természeti, környezeti, kulturális, közösségi értékeinek közismertté tétele, találkozók rendezése, a helyi értékek ismertté tételében közreműködés; erősödjön a lokálpatriotizmus;

l) ösztönzi ismeretszerző amatőr közösségek létrejöttét, működésükhöz helyiséget biztosít és a pályázatokon való részvételüket támogatja;

m) közreműködik a kiemelkedő tehetségű helyi, elszármazott alkotók közismertté tételében;

n) segíti a különböző életkorú személyek, érték- és értékrendszerű civil közösségek működését, művelődési szándékukat támogatja;

(3) Az Önkormányzat a közművelődési lehetőségekről plakátok, szórólapok útján, valamint a Rigács Község Önkormányzata www.rigacs.hu honlapon és facebook oldalon ad tájékoztatást a lakosság részére.

(4) Az Önkormányzat a Kultv. 78/H. § (3) értelmében a Közösségi Színtér működtetése, továbbá a helyi közösségi művelődés szervezése és a közművelődési alapszolgáltatások hozzáférhetőségének biztosítása érdekében legalább középfokú végzettséggel rendelkező közművelődési szakemberrel biztosítja.

(5) Az Önkormányzat biztosítja a feladatok ellátásához és a közösségi színtér fenntartásához szükséges, a Kultv. szerinti szervezeti, személyi, szakképzettségi és tárgyi feltételeket, működésének módját, használati szabályait a házirend - a R. 1. melléklete - szerint.

(6) Az Önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez a közművelődési szakember által készített, a tárgyév március 1-jéig a képviselő-testület részére benyújtott Szolgáltatási tervet fenntartói jóváhagyás után 15 napon belül a közösségi színtérben és a helyben szokásos módon közzéteszi.

Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátási formája, módja

4. § (1) Az önkormányzat a közművelődési feladatai folyamatos hozzáférhetősége érdekében Művelődési Ház megnevezésű közösségi színteret működtet.

(2) Az Önkormányzat a Kultv. 76. § (3) a) bekezdése szerint kötelező feladatainak ellátásához Rigács, Kossuth u. 19. szám alatt álló 72. hrsz. alatti az (1) bekezdésben megnevezett, önkormányzati tulajdonban lévő nyilvántartott épület szolgál.

(3) A közművelődési alapszolgáltatások biztosításának formája: közművelődési alapszolgáltatások és egyéb tevékenységek megszervezésének helyszínt biztosító közösségi színtér.

5. § (1) A közösségi színtér:

a) segíti a közösségi tevékenységeket, a művelődő közösségek működését, ösztönzi a társadalmi összetartozást és a közösségek kulturális értékteremtésben való aktív részvételt,

b) működése a közösségek öntevékenységén alapul, és azt ösztönzi, tevékenységét a közösségek érdeklődése, igényei és szükségletei alapján végzi, tevékenységének tervezésébe, értékelésébe a közösségeket bevonja,

c) mindenki számára nyitott, mindenki számára hozzáférhető,

d) együttműködik a civil, gazdasági és egyéb szervezetekkel, kulturális intézményekkel, más szakterületekhez tartozó intézményekkel,

e) alaptevékenysége körében nem gazdasági haszonszerzés céljából jön létre,

f) részt vesz a kulturális alapellátás kiterjesztésében.

(2) Az önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátása során együttműködik:

a) a köznevelési intézményekkel (iskola, óvoda),

b) a településen működő, művészeti, hagyományőrző, hagyományápoló, kulturális tevékenységet végző önszerveződő közösségekkel, szervezetekkel, személyekkel,

c) egyházakkal,

d) civil szervezetekkel,

e) országos szakmai szervezetekkel, valamint a Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém Megyei Igazgatóságával.

(3) Közösségi színtér díjmentes használatát a rigácsi lakosok vehetik igénybe előzetes egyeztetés után, a házirend elfogadásával és betartásával.

(4)4

Közművelődési tevékenység irányítása és ellenőrzése

6. § A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény és az e rendelet által meghatározott közművelődési feladatokkal kapcsolatos fenntartói, felügyeleti és egyéb jogköröket a képviselő-testület gyakorolja.

A közművelődési feladatellátás finanszírozása

7. § (1) A Közösségi színtér nem önálló jogi személy, fenntartója az Önkormányzat.

(2) Az Önkormányzat közművelődési feladatait és a Közösségi színtér működését költségvetéséből finanszírozza, amelynek forrása

a) a központi költségvetésből származó közművelődési állami hozzájárulás,

b) az éves költségvetési rendeletben meghatározott önkormányzati saját bevétel,

c) pályázati úton elnyerhető forrás.

Záró rendelkezések

8. § Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi közművelődésről szóló 2/2000. (II.23.) önkormányzati rendelet.

9. § Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

HÁZIREND
Művelődési ház – Rigácsi közösségi színtér
(8348 Rigács, Kossuth u. 19.)
Rigács település közösségének zavartalan élete csak úgy biztosítható, ha mindenki betartja az együttélés írott és íratlan szabályait, felelősséget érez társai, a Közösségi Színtér munkatársa és a hely iránt, tisztában van jogaival, ismeri és teljesíti kötelességeit.
A Házirend ismerete és betartása az épületben tartózkodók kötelessége.
A Közösségi Színtér a nyitvatartási idő alatt látogatható, alapszolgáltatásai térítésmentesen és szabadon igénybe vehetők.
NYITVA TARTÁS
Hétfő: ZÁRVA
Kedd: ZÁRVA
Szerda: 16:00 – 20:00
Csütörtök: 8:00 – 12:00
Péntek: 16:00 – 20:00
Szombat: 9:00 – 13:00
Vasárnap: ZÁRVA
A nyitvatartási rendtől eltérő igénybevétel esetén előzetes egyeztetés szükséges a fenntartó (Rigács Község Önkormányzata) és a Közösségi Színtér munkatársa részére.
A Közösségi Színtérben tartott rendezvények, eszköz karbantartások idejére a Közösségi Színtér munkatársa korlátozhatja a szolgáltatásokat, melyről idejében és megfelelő módon értesíti a látogatókat (Kiírással a hirdetményeknek fenntartott helyen, illetve Rigács közösségi oldalán).
A látogatók viselkedésükkel nem zavarhatják egymás munkáját és tevékenységét.
Nem megfelelő magatartás esetén, amennyiben az a figyelmeztetés után sem szűnik meg, a rendbontónak el kell hagynia az épületet.
Tilos feliratokat, hirdetményeket (kivéve az intézményi, illetve az önkormányzatit) az épület külső és belső falain, ajtóin és bármely felületén elhelyezni.
Az intézményben tartott programok, rendezvények plakátjai, hirdetései az erre a helyre elhelyezett információs hirdetményeknek fenntartott helyen, táblára kerülnek fel. Szórólapok elhelyezésére is kizárólag az ilyen módon van lehetőség.
A Közösségi Színtérben tilos a dohányzás, tilos járművet és állatot továbbá bárminemű veszélyes anyagot, tárgyat behozni!
Dohányozni csak az arra kijelölt helyen az épülettől megfelelő távolságra szabad és 18 éves kor alatt nem megengedett.
Szeszesitalt behozni - zártkörű rendezvény kivételével - nem szabad. Az intézményt ittas állapotban látogatni tilos.
A látogatók személyes tárgyainak megóvásáért a közösségi színteret fenntartó önkormányzat nem vállal felelősséget.
Rendezvények kivételével, 14 éven aluliak 20 óra után csak szülői felügyelettel tartózkodhatnak az intézményben.
Az intézmény munkatársának, a rendezőknek, a rendőrségnek és – esetlegesen a polgárőröknek- az utasításait minden látogató köteles végrehajtani.
A szervezett programok zavartalan lebonyolításához szükséges nyugalmat a látogatók kötelesek tiszteletben tartani és a jelenlévő Közösségi Színtér munkatárs, valamint a programszervezők erre vonatkozó kéréseit figyelembe venni.
A szervezett programok ideje alatt a teremhasználatra vonatkozó szabályokat a Közösségi Színtér munkatársa - a programokhoz igazodva – korlátozhatja, amit az információs táblára kihelyezett tájékoztatóval jelez a látogatók felé.
A belépődíjas rendezvények látogatásának előfeltétele a jegyvásárlás.
Ezen rendezvényeken a résztvevő az ellenőrző szelvényét megőrizni köteles, azt kérésre vagy a terembe való visszaérkezéskor külön felhívás nélkül a rendezőknek vagy a felügyeletet végző személynek köteles bemutatni.
A Közösségi Színtérben tartózkodók általános magatartására vonatkozó szabályai:
A látogató köteles:
- tiszteletet és kulturált magatartást tanúsítani az épületben tartózkodó látogatókkal és a Közösségi Színtér alkalmazottjával szemben;
- megóvni saját és társai testi épségét;
- elfogadni és betartani a Közösségi Színtér munkatársának a működésre vonatkozó kéréseit;
- baleset, illetve baleset veszélyének észlelése esetén értesíteni a Közösségi Színtér jelenlévő munkatársát;
- tisztán, ápoltan, mások számára nem zavaró személyi higiéniával rendelkezni;
- bármilyen hiányosság, rendellenesség, műszaki hiba észlelését a Közösségi Színtér munkatársának jelezni, aki megoldja, vagy az illetékes személynek továbbítja a problémát;
- megóvni és megőrizni az épület külső-belső tereinek, kiszolgáló- és mellékhelyiségeinek állagát.
A látogató felelős:
- a Közösségi Színtér külső és belső tereinek rendjéért, tisztaságáért, biztonságáért;
- az épület termeiben található eszközök és egymás tulajdonának megóvásáért.
Szervezett programokkal kapcsolatos szabályok
A Közösségi Színtér eszközeinek használata előtti, illetve használata utáni átvétel és átadását a Közösségi Színtér munkatársnál lévő eszközhasználati nyilvántartásban kell aláírni.
Az aláíró látogató teljes körűen, anyagilag is felelős az általa, illetve a társasága által használt eszközökért. A nem rendeltetésszerű használata miatt keletkezett károkat az aláíró látogató köteles megtéríteni.
A programok lebonyolításakor igénybe vett helyiségek, azok bútorzata és a használt technikai eszközök használatáért a látogató (szervező) anyagi felelősséggel tartozik, az esetlegesen általa okozott kárt köteles megtéríteni.
A program befejezésekor ügyelni kell a használt technikai eszközök áramtalanítására, a villany lekapcsolására, az ablakok becsukására.
A Közösségi Színtér termei bérbe adhatók a fenntartóval és a Közösségi Színtér munkatársával történő előzetes bejelentés, egyeztetés és a bérleti szerződés aláírása alapján. A látogatók a bérelt helyiségekben folyó programokat, rendezvényeket nem zavarhatják.
A rigácsi civil szervezeteknek, alapítványoknak és magánszemélyeknek a közművelődés célú igénybevétel esetén térítésmentesek a közművelődési színtér helyiségei.
Rigács Község Önkormányzata
1

A bevezető a Rigács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. §-t a Rigács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 2. §-t a Rigács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

4

Az 5. § (4) bekezdését a Rigács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja hatályon kívül helyezte.