Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelete

A települési hulladékgazdálkodásról

Hatályos: 2021. 12. 03- 2023. 06. 30

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelete

A települési hulladékgazdálkodásról1

2021.12.03.

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § a) – g) pontjaiban, és a 39. § (2) és (5) bekezdéseiben kapott felhatalmazás az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) annak érdekében, hogy a jogszabályokban meghatározott hulladékgazdálkodási feladatait a korszerű környezetvédelem követelményei szerint teljesítse, érvényesíteni kívánja a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben (a továbbiakban: Hgt.) rögzített elveket, a jelen rendeletben foglaltak szerint települési szilárd hulladék kezelésére kötelezően ellátandó és igénybe veendő önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatot lát el.[1]

2. § (1) [2] [3][4]Az önkormányzat a jelen rendeletben foglaltak szerint önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatot lát el a települési hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére vonatkozóan, továbbá a felsorolt tevékenységek ellátásáról a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. (a továbbiakban: közszolgáltató) által – mint kötelező közszolgáltatás – gondoskodik. A közszolgáltató közszolgáltatói[5] alvállalkozó igénybevétele útján biztosítja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységek ellátását, ahol a közszolgáltatói[6] alvállalkozó a közszolgáltatás egészéhez viszonyítottan 99,3 %-ban látja el a közszolgáltatást.[7] A hulladék lerakása a 4030 Debrecen, Vértesi út 1. szám alatti hulladéklerakó telepen történik. Az együttműködés tartalmát és feltételeit külön szerződés rögzíti.

(2) A közszolgáltatás, az annak ellátására feljogosított közszolgáltató szállító eszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, vagy egyéb módon, a közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött települési szilárd hulladéknak a hulladékkezelő telepen való elhelyezés céljából történő rendszeres elszállítására terjed ki.

(3) Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat − a tevékenység tartalmában − az alábbiakra terjed ki:

a) az ingatlanhasználó által a közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített gyűjtőedényben, vagy a rendeletben megjelölt egyéb módon az ingatlanon gyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék begyűjtésére és rendszeres, vagy alkalmi elszállítására;

b) az ingatlanon összegyűjtött nagy darabos, lomtalanítás körébe vont települési szilárd hulladék évente kétszer – a közszolgáltató által meghatározott időpontban és helyen, erre a célra biztosított szállítóeszközén – történő begyűjtésére és a közszolgáltató általi elszállítására;

c) [8] az elkülönítetten gyűjtött – papír, műanyag, fém, üveg – hulladék gyűjtésére.

d) az a.), b.), c.) pontokban foglaltak szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított települési szilárd és elkülönített hulladék elhelyezésére, kezelésére és ártalmatlanítására.

(4) [9] A közszolgáltatói alvállalkozó által végzett hulladékgazdálkodási tevékenységek a következők:

a) hulladékgyűjtés,

b) hulladékszállítás,

c) hulladékkezelés,

d) létesítményüzemeltetés,

e) ügyfélszolgálat üzemeltetése.

2/A. § (1) A szervezett közszolgáltatást igénybe vevők számára a szabványos gyűjtőedény használata kötelező.

(2) A közszolgáltató az alábbi, vegyes hulladék gyűjtéséhez alkalmazható szabványos gyűjtőedényzeteket biztosítja:

a) 60 liter űrtartalmú gyűjtőedényzet,

b) 80 liter űrtartalmú gyűjtőedényzet,

c) 120 liter űrtartalmú gyűjtőedényzet

d) 1100 literes gyűjtőedényzet,

e) szolgáltató emblémájával ellátott gyűjtőzsák, melyben legfeljebb olyan mennyiségű hulladék helyezhető el, hogy a zsák szája beköthető legyen.

(3) A közszolgáltató a 60 literes űrmértékű gyűjtőedényzetet csak a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személynek köteles biztosítani, aki e tényt az e rendeletben meghatározott rendben kiadott igazolással igazolja.

(4) A szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített és keletkezett hulladék mennyiségének megfelelő űrtartalmú és számú gyűjtőedényt az ingatlanhasználó saját költségén köteles biztosítani. A vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló 60, 80, 120 literes gyűjtőedényt az ingatlanhasználó köteles megvásárolni.

2/B. § (1) A 2/A. § (3) bekezdése szerinti igazolás kiállításával kapcsolatos eljárásban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény előírásait kell alkalmazni.

(2) Az igazolás iránti kérelmet írásban a Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatalához kell benyújtani. A kérelem formanyomtatványát az 1. melléklet tartalmazza.

(3) A kérelemben a kérelmező anyagi és büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozatot tesz arra vonatkozóan, hogy a kérelmezett ingatlanban életvitelszerűen és egyedül él.

(4) A jegyző az igazolást a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban szereplő adatok alapján állítja ki. Amennyiben a kérelemben foglaltak és nyilvántartásban szereplő adatok között eltérés van, a kérelmet elutasítja.

(5) Amennyiben az igazolás kiadására vonatkozó feltételekben változás következik be, az ingatlanhasználó köteles azt haladéktalanul, de legkésőbb a változás bekövetkeztétől számított 8 napon belül írásban bejelenteni.

3. § (1) Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat Nyírábrány közigazgatási területére terjed ki.

(2) [13]

(3) Az ingatlanhasználó a jelen rendeletben meghatározottak szerint jogosult és köteles igénybe venni az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat keretében biztosított közszolgáltatást.

4. § (1) Az ingatlan használó és a közszolgáltató közötti jogviszonyt, vagy a közszolgáltatás igénybevételének ténye hozza létre, vagy az a tény, hogy a közszolgáltató a közszolgáltatást az ingatlan használó részére felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.

(2) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a közszolgáltató az ingatlan használót írásban köteles értesíteni, vagy helyben szokásos módon felhívás útján tájékoztatni.

(3) A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a közszolgáltató az ingatlan használót – a változás bekövetkezése előtt legalább öt nappal – köteles értesíteni.

(4) A jogviszony kezdő időpontja az a nap, amelyen a közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésének megkezdéséről és lényeges feltételeiről az ingatlan használót írásban értesítette, illetve helyben szokásos módon felhívás útján tájékoztatta.

(5) A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriság, útvonal és időpont) az ingatlan használónál keletkező hulladékmennyiség figyelembevételével a közszolgáltató Nyírábrány Nagyközség Önkormányzatával közösen határozza meg és arról az ingatlan használót a (2) bekezdés szerint értesíti.

(6) A közterületen szervezett rendezvény során keletkezett hulladék tárolásáról, szállításáról a rendezvény szervezője köteles gondoskodni a közszolgáltatóval kötött külön szerződés alapján.

4/A. § (1) A közszolgáltató és az ingatlanhasználó közötti jogviszony a közszolgáltatás közszolgáltató általi felajánlásával, rendelkezésre állással jön létre.

(2) Az önkormányzat, valamint a közszolgáltató között a jogviszonyt az 5/A. §-ban meghatározott tartalmú szerződés foglalja magában.

(3) A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználók a keletkezett hulladék elszállítására a közszolgáltatóval külön megállapodást kötelesek kötni.

5. §

5/A. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés nyilvános.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésnek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) a szerződő felek (ingatlanhasználó, közszolgáltató) megnevezését,

b) a közszolgáltatás igénybe vételének kezdő napját,

c) a teljesítés helyét,

d) az ingatlanhasználó által használt gyűjtőedény(ek) jellemzőit, űrtartalmát, darabszámát,

e) az ürítés gyakoriságát és az ürítés idejét,

f) az ingatlanhasználó által meghatározott, az ingatlanon előreláthatólag keletkező hulladék mennyiségét, amelyre a közszolgáltatást az ingatlanhasználó igénybe veszi,

g) a gyűjtőedény használatának jogcímét és módját,

h) a közszolgáltatási díjat és alkalmazásának feltételeit,

i) a szerződés módosításának, szüneteltetésének, megszüntetésének módját, feltételeit,

j) a szerződés megkötésének helyét és idejét,

k) a szerződő felek aláírását.

6. § (1) A közszolgáltató kötelessége a közszolgáltatás igénybevételére köteles, vagy azt igénybe vevő ingatlan használóktól a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, valamint az egyéb gyűjtőedényben:

a) a települési szilárd hulladék rendszeres begyűjtése és elszállítása,

b) ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott nagy darabos, lomtalanítás körébe vont települési szilárd hulladék évente kétszer – a közszolgáltató által meghatározott időpontban és helyen – történő begyűjtése és elszállítása,

c) a közterületi hulladéknak egyedi megrendelés alapján történő alkalmi begyűjtése és elszállítása,

d) a begyűjtött és elszállított települési szilárd hulladék hasznosításra történő átadása,

e) a hulladék ártalmatlanítását szolgáló létesítmények – magasabb szintű jogszabályokban foglalt – utógondozása és monitorozása körébe tartozó feladatok ellátása,

f) a bármilyen okból a szállítási napon elmaradt hulladék szállítás 48 órán belüli pótlása.

g) [17] lakossági hulladékgyűjtő udvarban is elhelyezhető a háztartásoknál keletkező elkülönítetten gyűjtött papír, műanyag, üveg és fém hulladék, az elkülönítetten gyűjtött zöldhulladék, valamint a hulladékgyűjtő udvar üzemeltetője által meghatározott egyéb hulladékalkotók – ideértve a hulladékudvar működési engedélyében meghatározott hulladékféleségeket is – a hulladékgyűjtő udvar üzemeltetője által közzétett nyitvatartási időben és feltételekkel,

h) [18] a közszolgáltató az elkülönítetten gyűjtött zöldhulladékot az általa üzemeltetett komposztáló telepen is átveszi.

(2) A Közszolgáltató jogosult a hulladék elszállítását megtagadni, ha:

a) megállapítható, hogy a gyűjtőedényben kihelyezett hulladék az ürítés, vagy a szállítás során a szállítást végző személyek életében, testi épségében, egészségében, továbbá a begyűjtő járműben vagy berendezésében kárt okozhat, vagy a hasznosítás, illetve kezelés során veszélyeztetheti a környezetet,

b) ha a kihelyezett gyűjtőedény mérgező, robbanó, folyékony, veszélyes, vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési szilárd hulladékkal együtt nem gyűjthető, nem szállítható, nem ártalmatlanítható, és nem minősül települési szilárd hulladéknak.

c) A kihelyezett gyűjtőedény a 30 kg tömeget meghaladó mennyiségű hulladékot tartalmaz.

(3) A közszolgáltató köteles a közszolgáltatói tevékenységéről évente részletes költségelszámolást készíteni, és azt a Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének minden évben, a május 30-át követő testületi ülés időpontjára benyújtani.

(4) [19] Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási díj megfizetésével szerez jogosultságot arra, hogy a háztartásában keletkező elkülönítetten gyűjtött hulladékot a hulladékudvarban, valamint a komposzttelepen elhelyezze.

(5) [20] A rendeletben meghatározott heti szállítási gyakoriságon felüli többlethulladék elszállítását az ingatlanhasználó – a hulladék keletkezését megelőzően legalább 5 nappal – köteles jelezni a közszolgáltató felé. A közszolgáltató rendelkezésre bocsátja a többlethulladék elszállításához szükséges gyűjtőeszközt (konténer, zsák, nagyobb űrtartalmú gyűjtőedény), melyért az ingatlanhasználó külön díjat köteles fizetni a Koordináló Szerv részére. A többlethulladék elszállítására a közszolgáltató által meghatározott időpontban kerül sor.

(6) [21] A közszolgáltató az (1) bekezdés g) és h) pontjában említett elkülönítetten gyűjtött zöldhulladékot december, február és március hónapok kivételével valamennyi hónapban havonta legalább egy alkalommal köteles az ingatlanhasználótól átvenni.

7. § (1) A közszolgáltató köteles a gyűjtőedény kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal végezni.

(2) A gyűjtőedényben okozott kárt a közszolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, ha a károkozás neki felróható okból következett be. A közszolgáltató köteles az ebből eredő karbantartási munka, és javítás időtartamára helyettesítő gyűjtőedényt biztosítani.

(3) Ha a károkozás nem róható fel a közszolgáltatónak, a használhatatlanná vált gyűjtőedény javítása, pótlása, vagy cseréje az ingatlan használót terheli.

8. § (1) Az ingatlan használó köteles az ingatlanán keletkező, vagy birtokába került települési szilárd hulladékot az e rendeletben meghatározott módon, vagy helyen gyűjteni, továbbá hasznosításáról, vagy ártalmatlanításról gondoskodni. E kötelezettség teljesítése során az ingatlan használó köteles:

a) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét megelőzés elve alapján legkisebb mértékűre szorítani,

b) a települési szilárd hulladékot – különös tekintettel a hulladék további kezelésére – az elszállításra való átvételig gyűjteni, tárolni, ennek során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja,

c) az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék kezelésére az önkormányzat által szervezett közszolgáltatást igénybe venni, és a hulladékot a begyűjtésre e rendeletben feljogosított közszolgáltatónak átadni.

(2) Ha az ingatlan használó a tulajdonosváltozás, vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik, köteles ezt a tényt a keletkezését követő 15 napon belül írásban bejelenteni a Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Irodáján.

(3) Nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az ingatlan használót az olyan beépítetlen ingatlan tekintetében, ahol életvitelszerűen senki sem tartózkodik és ahol hulladék sem keletkezik.

(4) [22][23] Az az ingatlanhasználó, akinek ingatlanán háztartási hulladékhoz hasonló hulladék keletkezik, azonban az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásba bejegyzett székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles annak az elkülönítetten gyűjtött háztartási hulladékhoz hasonló hulladéknak a Hgt. 31. § (2) bekezdés szerinti kezeléséről gondoskodni, míg a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett vegyesen gyűjtött háztartási hulladékhoz hasonló hulladéka esetén köteles a közszolgáltatás e rendelet szerinti igénybevételére.

(5) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlan használó a közszolgáltatásból nem vonhatja ki magát arra való hivatkozással, hogy a szolgáltatást a hulladéktermelés hiányában nem, vagy csak részben veszi igénybe.

9. § (1) Az ingatlan használó köteles a gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a közszolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A gyűjtőedényt legkorábban a szállítási napot megelőző napon, 20 órától lehet kihelyezni a közterületre, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést.

(2) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének – a közterület szennyezésének elkerülése érdekében – lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza.

(3) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű- és gyalogosforgalmat, és elhelyezése egyébként sem járhat baleset, vagy károkozás veszélyének előidézésével.

10. § (1) Az ingatlan használó köteles gondoskodni a gyűjtőedény tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról és környezetének tisztántartásáról.

(2) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeznek el, amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, vagy az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt nem lehet kiüríteni, az ingatlan használó a közszolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé, és használhatóvá tenni.

(3) Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző személyek vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét.

11. § (1) A hulladékszállítás minden héten csütörtökön és pénteken történik. Ha ez a nap munkaszüneti nap, akkor a hulladékszállítás napjáról a közszolgáltató a helyben szokásos módon köteles tájékoztatni az ingatlan használókat. Ha az időpont változik, arról a közszolgáltatónak kell a szolgáltatást igénybe vevőket, a lakosságot értesítenie.

(2) A hulladékszállítás gyakorisága a településen a következő:

a) [24] hetente egyszer 1 db 60 literes, vagy 1 db 80 literes, vagy 1 db 120 literes, továbbá

b) négynél több lakásegységet magába foglaló többlakásos lakóépületeknél hetente egyszer 1.100 literes konténerekben.

12. § (1) Nyírábrány Nagyközség Önkormányzatának közigazgatási területén az Önkormányzat a közszolgáltatóval együttműködve elkülönített hulladékgyűjtési (továbbiakban: szelektív hulladékgyűjtés) közszolgáltatást szervez és tart fenn.

(2) A közszolgáltató a településen havonta egy alkalommal ingyenesen, külön díj megfizetése nélkül biztosítja a papír-, műanyag és fém szelektív hulladékok házhoz menő gyűjtését és a gyűjtéshez szükséges zsákokat a családi övezetben..

(3) A közszolgáltató az üveg szelektív hulladék gyűjtését Nyírábrány, Szabadság u. 1 db., Iskola u. 1 db., Rákóczi u. 2 db., MÁV telepen 1 db. közterületen elhelyezett speciális gyűjtőedényben biztosítja.

(4) [25] [26] [27]Az elkülönítetten gyűjtött hulladék elszállítása hulladékgyűjtő szigetek esetén kéthetente egy alkalommal történik.

12/A. § Az ingatlanhasználónak a zöldhulladékot elsősorban komposztálni kell, amennyiben nem kerül sor a komposztálásra, abban az esetben a vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedénybe kell gyűjteni. Gyűjtőpont a nem szennyezett, települési eredetű zöldhulladékok elhelyezésére: 4262 Nyíracsád, Sport u. 19.

12/B. §2 (1) Az ingatlanhasználónak a közterület tisztántartásával, a zöldterület, park ápolásával kapcsolatos feladatai:

a) az ingatlan előtti – úszótelek esetén az épület körüli – járdának, – járda hiányában egy méter széles területsávnak – a járda melletti zöld sáv úttestig terjedő teljes területének, legfeljebb az épület 10 méteres körzetén belüli területének a gondozása, tisztán tartása, szemét- és gyommentesítése, burkolt területeken a hó eltakarítása és síktalanítás; ha az ingatlannak két közúttal is érintkezése van, a fenti feladatok minkét irányra vonatkoznak,

b) az ingatlan melletti nyílt ároknak és műtárgyainak tisztán tartása, gyommentesítése,

c) az ingatlanon lévő madarak fészkelő helyei alatti közterület szennyeződésektől való megtisztítása.

(2) A két szomszédos terület, épület közötti – kiépített úttal, járdával ellátott vagy anélküli – közforgalmi területsáv vagy átjáró esetében a tisztántartási kötelezettség a tulajdonosok között fele-fele arányban oszlik meg,

(3) Az ingatlanhasználó a közterület tisztítása során összegyűjtött települési szilárd hulladékot köteles e rendeletben meghatározott gyűjtőedénybe vagy gyűjtőeszközbe elhelyezni és elszállításáról gondoskodni.

12/C. §3 (1) Az üzlet, egyéb árusítóhely, vendéglátó, és közszolgáltató egység előtti és melletti járdaszakaszt, illetve, ha a járda mellett földsáv is van, az úttestig terjedő teljes területet az ingatlanhasználó köteles tisztán tartani, a keletkezett hulladékot összegyűjteni és elszállításáról, továbbá a burkolt területen a síktalanításról és a hó eltakarításról gondoskodni.

(2) Az ingatlan előtti és melletti járdát az ingatlanhasználó köteles naponta mind a téli, mind a nyári időszakban legkésőbb reggel 7.00 óráig letakarítani, a nyitva tartás ideje alatt folyamatosan tisztán tartani, zárás előtt összetakarítani.

12/D. §4 (1) Az utcai árus köteles a részére kijelölt helyet és közvetlen környékét tisztán tartani, az árusításból keletkezett hulladékot összegyűjteni és eltávolításáról gondoskodni.

(2) Közterületen rendezett vásár, sport- és egyéb rendezvény tartása idején a rendezvény szervezője köteles gondoskodni a várható forgalomnak megfelelő számú illemhely biztosításáról, üzemeltetéséről, valamint a rendezvény alatt és azt követően a területnek és közvetlen környezetének tisztán-tartásáról, továbbá a terület eredeti állapotában történő visszaadásáról.

12/E. §5 (1) A síkosság elleni védekezéshez a környezetkímélő anyagokon (homokon, salakon, fűrészporon) kívül az ingatlanhasználók klorid tartalmú fagyáspont csökkentő szert nem alkalmazhatnak. Az önkormányzati tulajdonú úttest síktalanításához klorid tartalmú fagyáspont csökkentő szer (pl. konyhasó) használata csak úgy alkalmazható, hogy a vegyszer egyszeri kijutásának mértéke 40 g/m2-nél több ne legyen. Az ilyen anyagot tárolóedényben, környezetszennyezést kizáró módon kell tárolni.

(2) Hórakást tilos elhelyezni:

a) útkereszteződésben,

b) útburkolati jelen,

c) járdasziget és járda közé,

d) tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyénél,

e) kapubejárat elé,

f) közszolgáltatási felszerelési tárgyra és köré (pl. vízelzáró csap, gáz- és egyéb közlétesítmény, lámpaoszlop, hirdetőoszlop stb.).

12/F. §6 (1) A közterület tisztaságát a közterület-felügyelő folyamatosan ellenőrzi. Amennyiben az ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett, elhagyott hulladékot talál, haladéktalanul értesíti a Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatalt (a továbbiakban: Hivatal) a hulladék helyéről, összetételéről és becsült mennyiségéről.

(2) Ha a lakosság elhagyott hulladékot észlel, bejelentését a Hivatalban, illetve az önkormányzat elektronikus elérhetőségein keresztül teheti meg.

(3) A Hivatal az (1) és (2) bekezdésben meghatározott bejelentésről szóló tudomásszerzést követően a Ht. 61. § (25) bekezdésében meghatározottak szerint jár el.

(4)7 A Hivatal közterület-felügyelője az (1) és (2) bekezdésben meghatározott intézkedéseken túl rendszeresen területbejárást végez a település közigazgatási területén az elhagyott hulladék felderítése érdekében.

(5)8 Az önkormányzat az elhagyott hulladék felszámolása érdekében az önkormányzat által e célból indított közfoglalkoztatási programokban résztvevő közfoglalkoztatottak bevonásával végzi a közterületen elhagyott, vagy ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladék gyűjtését.

(6)9 Az önkormányzat az elhagyott, vagy ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladék elszállításáról és kezeléséről közszolgáltató útján gondoskodik.

13. § (1) Az ingatlan használó változása esetén a közszolgáltatás díját a Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatalhoz történt bejelentése hónapjának utolsó napjáig a korábbi, azt követően pedig az új tulajdonos köteles megfizetni.

(2) [30]

(3) [31] A közszolgáltatásért fizetendő díjat a nem természetes személyek részére a Koordináló Szerv számlázza ki.

(4) [32] A közszolgáltatási díjat a természetes személyek a Koordináló Szerv által rendelkezésre bocsátott számla alapján kötelesek megfizetni.

(5) .[33]

14. § (1) Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken folyamatosan legalább 90 napig senki sem tartózkodik és emiatt hulladék sem keletkezik.

(2) A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlan használó írásban köteles bejelenteni a Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Irodáján, a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt, azt legalább 30 nappal megelőzően. A szüneteltetés csak teljes hónapra érvényesíthető.

(3) Ha a szünetelés feltételeiben változás következett be, az ingatlan használó ezt írásban, haladéktalanul köteles a Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Irodáján bejelenteni. A bejelentés elmulasztása esetén a meg nem fizetett közszolgáltatási díjat a mindenkori jegybanki alapkamat mértékének megfelelő késedelmi kamattal növelten kell megfizetni.

(4) [34] Üdülőingatlanok esetében a közszolgáltató e rendeletben szabályozott közszolgáltatást legalább hat hónap időtartamban, áprilistól szeptemberig köteles biztosítani.

(5) [35] Amennyiben az ingatlanhasználó az ingatlan-nyilvántartásban üdülőként bejegyzett ingatlanát meghatározott időszakban nem használja, a közszolgáltatótól írásban kérheti a közszolgáltatás szüneteltetését, mely a bejelentést követő hónap első napjától maximum hat hónapig tarthat.

15. § (1) Az adatkezelés célja a közszolgáltató ügyfélszolgálati feladatainak ellátásához, a közszolgáltatási díj beszedésével kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatok kezelése.

(2) A közszolgáltató ügyfélszolgálatával történő kapcsolatfelvétel során keletkezett adatok körébe tartozik mindazon adat, amely az ügyfélszolgálatnál, valamint az ingatlanhasználó és az ügyfélszolgálat közötti kapcsolat során keletkezik. Az adatok kezelése ebben az esetben az érintett által indított eljáráshoz, a szolgáltatáshoz, továbbá a szolgáltatás teljesítéséhez kapcsolódik.

(3) A közszolgáltató kötelezettsége az ügyfélszolgálaton keletkezett adatok elkülönítése a közszolgáltatás igénybevételéhez szükséges személyes adatokra és egyéb adatokra. Az egyéb adatokat a közszolgáltató nem kezelheti, azokat köteles megsemmisíteni.

(4) A közszolgáltató megteremti és fenntartja az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, gondoskodik az adatok biztonságáról, meghatározza azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához saját tevékenységi körén belül szükségesek.

(5) A közszolgáltató nyilvántartásában a természetes személyek esetében a Ht. alapján a természetes személyazonosító adatokat, valamint a lakcímet tarthatja nyilván, ezeket az adatokat kezeli.

(6) A közszolgáltató az általa kezelt adatokat nyilvánosságra nem hozhatja, az ügyfélszolgálati feladatainak ellátásán, a közszolgáltatási díj beszedésével kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségén túl más célra fel nem használhatja.

(7) A közszolgáltató az ingatlanhasználó személyes adatait a szerződéses viszony létrejöttétől annak megszűnéséig, díjhátralék esetén a tartozás fennállásáig kezelheti. A jogviszony, vagy díjhátralék megszűnését követően a közszolgáltató a kezelt adatokat megsemmisíti.

16. § (1) A rendeletben foglaltak betartását és a közszolgáltató vállalásainak megvalósulását a jegyző a közterület-felügyelő útján ellenőrzi.

(2) A közszolgáltató köteles a jegyző felé jelezni, ha tevékenysége során e rendelet szabályainak megsértését tapasztalja.

(3) [38]

17. § (1) Ez a rendelet 2013. október 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a települési szilárd hulladékkal összegyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 2/2003.(IV.15.) önkormányzati rendelet, valamint az e rendelet módosításáról szóló 19/2004.(XI.24.), 7/2005.(IV.20.), 11/2005.(VI.8.), 18/2005.(VIII.30.), 27/2005.(XII.14.), 6/2006.(IV.5.), 22/2006.(XII.13.),18/2007.(XII.19.),18/2008.(XI.26.), 23/2009.(XI.25.),17/2010.(XII.8.), 25/2011.(XII.15.), 6/2013.(III.20.) önkormányzati rendelet 11. §-a.

1

Az önkormányzati rendeletet a Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 22. §-a hatályon kívül helyezte 2023. július 1. napjával.

2

A 12/B. §-t a Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.

3

A 12/C. §-t a Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.

4

A 12/D. §-t a Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.

5

A 12/E. §-t a Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.

6

A 12/F. §-t a Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.

7

A 12/F. § (4) bekezdése a Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 12/F. § (5) bekezdése a Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 12/F. § (6) bekezdését a Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdése iktatta be.