Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete

Zalavár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 12. 07

Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete

Zalavár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről

2021.12.07.

Zalavár Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényben foglaltakra Zalavár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Zalavár Község Önkormányzatára, bizottságaira, költségvetési szerveire.

2. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szerve: Zalavári Óvoda

(2) Az Önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi bevételei - kiadásai

3. §1 A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve intézményeit– 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegét 213.742.121 forintban, bevételi főösszegét 213.742.121 forintban állapítja meg.

I. A költségvetési bevételek

4. §2 Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 1, 2, 4, 6 sz. melléklet tartalmazza, a 3. § -ban meghatározott költségvetési bevételi főösszegen belül

a) a működési célú támogatások: 74.936.956 Ft,

b) a felhalmozási célú támogatások: 22.556.642 Ft,

c) a közhatalmi bevételek: 17.995.386 Ft,

d) a működési bevételek: 13.370.466 Ft,

e) a felhalmozási bevételek: 36.000 Ft,

f) az előző évi pénzmaradvány igénybevétele: 84.846.662 Ft,

g) a bevételek előirányzata összesen: 213.742.121 Ft.

II. A költségvetési kiadások

5. §3 (1) Az Önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a) a működési kiadások: 120.276.562 Ft, ebből

b) a személyi jellegű kiadások: 53.234.128 Ft,

c) a munkaadókat terhelő járulékok: 7.994.054 Ft,

d) a dologi jellegű kiadások: 36.559.613 Ft,

e) társadalom és szociálpolitikai juttatás: 6.740.959 Ft,

f) működési célú pénzeszköz átadás: 5.746.768 Ft,

g) elvonások és befizetések: 1.040 Ft.

h) tartalék: 10.000.000 Ft.

i) felhalmozási kiadások: 91.215.961 Ft, ebből

j) beruházás: 30.279.906 Ft,

k) felújítás: 60.936.055 Ft.

l) finanszírozási kiadások: 2.249.598 Ft, ebből

m) költségvetési szervnek folyósított támogatás: 0 Ft,

n) ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése: 2.249.598 Ft.

o) a kiadások előirányzata összesen: 213.742.121 Ft.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat , illetve a 2. §-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként és kötelező alapfeladat illetve önként vállalt feladat szerinti csoportosításban a 1,2,3,5,13,14 sz. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerű éves bontásban a 1. sz. melléklet mutatja be. Az önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételeit működésre fordítja.

(4) A társadalom- és szociálpolitikai juttatásokat a 3. sz. melléklet tartalmazza.

(5) Működési célú tartalékot az Önkormányzat 10.000.000-Ft-ban képez.

(6) A 2021. évi tervezett bevételek-kiadásokat havi bontásban a rendelet 12. sz. mellékletében levő előirányzat felhasználási ütemterv tartalmazza. Az előirányzat felhasználási ütemterv terv szerinti teljesítéséről a polgármester gondoskodik.

6. § (1)4 Az önkormányzat és intézményei felhalmozási kiadásai összesen: 91.215.961 forint.

(2) Az önkormányzat 2. §-ban meghatározott címek felújítási és felhalmozási kiadásait a 7. és 17. sz. melléklet tartalmazza.

7. § (1) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettséget a 11. sz. melléklet tartalmazza.

(2) A közvetett támogatásokat a 10. sz. melléklet tartalmazza.

III. A költségvetési létszámkeret

8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei létszám-előirányzatát:

- 1 fő polgármester, 4 fő választott képviselő
- 10 fő alkalmazott éves átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszám)
- 3 fő közfoglalkoztatásban részt vevő éves átlagos statisztikai állományi létszámban
állapítja meg
(2)Az Önkormányzat létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 8. sz. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

A költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó általános előírások

9. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(2) A költségvetési szerveknél valamint a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett saját bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

(3) A létszámgazdálkodásért és a személyi juttatások előirányzatainak jogszerű felhasználásért a költségvetési szerv vezetője felel, és egyben gondoskodik az intézményi létszám és személyi juttatások előirányzat nyilvántartás, továbbá a kötelezettségvállalás nyilvántartás vezetéséről. A költségvetési szerveknél üres álláshely csak a fenntartó előzetes hozzájárulásával tölthető be.

(4) A költségvetési szervek a 2020. évben keletkezett bérmaradványuk évközi felhasználását a polgármesterrel történő előzetes egyeztetést követően teljesíthetik.

(5) E rendelettel nem szabályozott személyi juttatások és munkaerővel való gazdálkodás tekintetében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) előírásait kell alkalmazni.

10. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A kiadási előirányzatok, címek, célok és feladatok közötti átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja.

(3) Az Önkormányzat gazdálkodási feladatait részben az Alsópáhoki Közös Önkormányzati Hivatal Zalavári Kirendeltsége látja el.

11. § (1) A költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület dönt a 13. §-ban meghatározott kivétellel.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-ig, illetve december 31-ig dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(3)Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

12. § Az önkormányzat költségvetési szerve(i) saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthatnak végre. Az előirányzat-módosításról a polgármester a képviselő-testületet a következő soros képviselő-testületi ülésen tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább negyedévenként – adott év június 30-ig, szeptember 30.-ig, illetve december 31-ig –, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja.

13. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételeinek és kiadásának módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítására. Az ilyen előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként a képviselő-testület –az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet.

14. § (1) Az önkormányzat a rendeletben meghatározott kiadásokat nem lépheti túl, kivéve, ha a költségvetési támogatásból vagy a saját bevételből származó többletbevételből a Képviselő-testület az előirányzatot módosítja.

(2) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő – képviselő-testületi – tájékoztatás után történhet.

(3) 60 napon túli tartozás állományokról és azok megszüntetésére tett intézkedésről a jegyző félévente köteles beszámolni a Képviselő-testületnek.

(4) Önkormányzati biztost kell kirendelni az Ávr-ben és az Ötv-ben foglaltak szerint, ha az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves előirányzatának 10%-át és e tartozását egy hónap alatt sem képes 30 nap alá szorítani.

15. § Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait az OTP Bank Nyrt Keszthelyi Fiókjánál vezetett számlákon teljesítik. Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

16. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 500.000 forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3)A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

Záró rendelkezések

17. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

INDOKOLÁS

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Zalavár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének megalkotására Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény alapján került sor.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1-16. §-hoz

A költségvetés előirányzatainak részletes indokolását a költségvetési előterjesztés tartalmazza.

17. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.
1

A 3. § a Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 4. § a Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 5. § a Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

4

A 6. § (1) bekezdése a Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 5. §-a szerint módosított szöveg.