Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2021. (XII. 4.) önkormányzati rendelete

a szervezeti és működési szabályzatról szóló 3/2018.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 05 - 2021. 12. 07

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2021. (XII. 4.) önkormányzati rendelete

a szervezeti és működési szabályzatról szóló 3/2018.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.12.05.

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 3/2018.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 3/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A képviselő-testület tagjainak száma: 8 fő és a polgármester, összesen 9 fő. A polgármester a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv) 66. § alapján tagja a testületnek. ”

2. § A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 3/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § Az önkormányzat által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok körét a 11. melléklet tartalmazza.”

3. § A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 3/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelet 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A polgármester rendkívüli testületi ülést köteles összehívni Mötv 44. § szerinti jogosultaktól származó, a napirendet is tartalmazó írásbeli indítványra. A polgármester a képviselő-testületi összehívási kötelezettségének eleget téve az ülés időpontját 15 napon belülre tűzi ki. Sürgős, halasztást nem tűrő esetben az ülés a legalkalmasabb formában - akár telefonon - is összehívható.”

4. § A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 3/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelet 76. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletei:

a) 1. melléklet: A képviselő-testület által a polgármesterre átruházott feladat- és hatáskörök

b) 2. melléklet: A képviselő-testület által a bizottságokra átruházott feladat- és hatáskörök

c) 3. melléklet: Roma Nemzetiségi Önkormányzat városi önkormányzati döntésekhez kapcsolódó véleményezési jogköre, a javaslatok, kezdeményezések kezelésének, a véleményezési és egyetértési jog gyakorlásának rendje

d) 10. melléklet: Az önkormányzat fő adatai és tevékenysége szakágazati és kormányzati funkciókód szerinti rendben

e) 11. melléklet: Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai

f) 12. melléklet: A képviselő-testület által a társulásra átruházott feladat- és hatáskörök”

5. § Hatályát veszti a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 3/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelet 43. § (2) bekezdése.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.