Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének engedélyezéséről, és a többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díj mértékéről szóló 24/2017. (V.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 01 - 2022. 01. 01

Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének engedélyezéséről, és a többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díj mértékéről szóló 24/2017. (V.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.01.01.

Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 19. §-ában és 33. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének engedélyezéséről, és a többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díj mértékéről szóló 24/2017. (V.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 19. §-ában és 33. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”

2. § A Rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § E rendelet hatálya a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal hivatali munkaidején túl, valamint a hivatali helyiségen kívül lefolytatott házasságkötési és bejegyzett élettársi kapcsolat (a továbbiakban: anyakönyvi esemény) létesítésére irányuló eljárásokra, továbbá a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal alkalmazásában álló anyakönyvvezetőkre terjed ki.”

3. § A Rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Hivatali helyiség: Gyöngyös Városi Önkormányzat által biztosított, az anyakönyvi esemény lebonyolítására alkalmas helyiség (3200 Gyöngyös, Fő tér 8. szám alatti házasságkötő terem), illetve mozgáskorlátozott házasulandó, bejegyzett élettársi kapcsolatot létesítő személy és azok hozzátartozója esetén kérelemre a Gyöngyös Városi Önkormányzat akadálymentesített díszterme (3200 Gyöngyös, Fő tér 13.).

(2) Hivatali munkaidő: a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkarend szerinti munkaidő.”

4. § A Rendelet 4. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívüli lebonyolítása esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 38 100 Ft díjat kell fizetni.

(2) Anyakönyvi esemény hivatali helyiségben munkaidőn túl történő lebonyolítása esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként 6 350 Ft díjat kell fizetni.

(3) A házasulandók, valamint bejegyzett élettársi kapcsolatot létesítők valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapotának orvosi véleménnyel igazolt fennállása esetén az anyakönyvi 5 esemény hivatali helyiségen kívüli, vagy hivatali munkaidőn túl történő megtartása során a többletszolgáltatás díjmentes.

(4) A (1) és (2) bekezdésben meghatározott díjat a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési elszámolási számlájára készpénzátutalási megbízáson kell befizetni, melynek megtörténtét az anyakönyvvezetőnél az anyakönyvi eseményt megelőző 5 napon belül igazolni kell. Az anyakönyvvezető az erről készített fénymásolatot az anyakönyvi alapirathoz csatolja. Anyakönyvi esemény elmaradása esetén a befizetett díjat az anyakönyvvezető írásos jelzése alapján a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi és Költségvetési Igazgatósága visszautalja.”

5. § Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.