Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 9.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 21 - 2022. 03. 01

Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 9.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.12.21.

Szőkedencs Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.)Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói határkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021.évi költségvetését 75.089.000 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó bevétel 0 Ft, 75.089.000 Ft tárgyévi költségvetési kiadással, ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó kiadás 0 F állapítja meg. Ezen belül: a működési célú bevétel 65.395.000 Ft-ban, ebből: finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban, előző évi pénzmaradványt 212.543.832 Ft-ban, vállalkozási maradványt 0Ft-ban. A működési célú kiadásokat 50.157.000 Ft-ban, ebből kötelező feladathoz kapcsolódó 50.157.000 Ft-ban, ezen belül: a személyi juttatások kiadásait 18.937.000 Ft-ban, a munkaadót terhelő juttatásokat 2.267.000 Ft-ban, a dologi kiadásokat 19.007.770 Ft-ban, ellátottak pénzbeli juttatásait 1.000.000 Ft-ban, egyébműködési célú kiadásokat 3.993.000 Ft-ban, az általános tartalékot 4.510.000Ft-ban, a finanszírozási kiadások összegét 442.230 Ft-ban. Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadásokat 0 Ft-ban, A felhalmozási célú bevételt 9.694.000 Ft-ban, ebből: egyéb felhalmozási célú bevételek összegét 7.694.000 Ft-ban, előző évi pénzmaradványt 0 Ft-ban, vállalkozási maradványt 0 Ft-ban. A felhalmozási célú kiadást 24.932.000 Ft-ban, ebből: intézményi beruházások összegét 7.857.000 Ft-ban, felújtások összegét 17.075.000 Ft-ban állapítja meg.”

2. § Az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 4.510.000 Ft összegben, e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.”

3. § (1) Az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2021. december 21-én lép hatályba.

1. melléklet

1. Az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei

---

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei


Az önkormányzat költségvetésében szerepló nem intézményi kiadások

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalik jogalkotó és általásno igazgatási tevékenysége

Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás

Köztemető-fenntartás, működtetés

Közvilágítás

Háziorvosi alapellátás

Közművelődés

Könyvtári szolgáltatás

Közfoglalkoztatás

Közutak, hidak, alagutak, üzemeltetése, fenntartása

Zöldterület-kezelés

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások

Támogatási célú finanszírozási műveletek

Gyermekétkeztetés

Településfejlesztési projektek és támogatásuk”

2. melléklet

2. melléklet
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa
Adatok forintban!

Működési cél

összeg

Költségvetési maradvány

21 543 832

Működési cél összesen

21 543 832

Felhalmozási cél

összeg

Költségvetési maradvány

Felhalmozási cél összesen

0

Mindösszesen

21 543 832

3. melléklet

3. melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként
Adatok forintban!

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

I. MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)

42 892 168

43 851 168

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

27 840 745

27 996 931

Önkormányzatok működési támogatásai

11 090 745

11 246 931

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

8 785 745

8 817 305

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

0

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

0

0

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

0

0

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tájmogatása

2 270 000

2 270 000

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

35 000

159 626

Elszámolásból származó bevételek

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

16 750 000

16 750 000

2. Közhatalmi bevételek

12 702 000

12 912 000

Vagyoni típusú adók

1 700 000

1 875 000

Értékesítési és forgalmi adók

11 000 000

11 000 000

Gépjárműadók

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

Egyéb közhatalmi bevételek

2 000

37 000

3. Működési bevételek

2 349 423

2 942 237

Készletértékesítés ellenértéke

1 200 000

1 200 000

Szolgáltatások ellenértéke

560 000

560 000

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

170 000

170 000

Tulajdonosi bevételek

324 000

554 000

Ellátási díjak

0

0

Biztosító által fizetett kártérítés

0

363 000

Kamatbevételek

0

0

Egyéb működési bevételek

95 423

95 237

4. Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések állmháztartáson kívülről

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (6+7+8)

8 684 000

9 694 000

6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

7 184 000

7 694 000

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

7 184 000

7 694 000

7. Felhalmozási bevételek

1 500 000

2 000 000

Immateriális javak értékesítése

0

0

Ingatlanok értékesítése

1 500 000

2 000 000

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

Kamatbevételek

0

0

8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések állmháztartáson kívülről

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)

51 576 168

53 545 168

9. Maradvány igénybevétele

21 543 832

21 543 832

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

21 543 832

21 543 832

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

10. Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

11. Lekötött bankbetét megszüntetése

0

0

12. Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

IV. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (9+10+11+12)

21 543 832

21 543 832

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III+IV)

73 120 000

75 089 000

4. melléklet

4. melléklet
Önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatai
Adatok forintban!

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

48 874 770

49 714 770

Kötelező feladatok

48 874 770

49 714 770

Személyi jellegű kiadások

19 141 000

18 937 000

Munkaadót terhelő járulékok

2 267 000

2 267 000

Dologi jellegű kiadások

17 463 770

19 007 770

Ellátottak pénzbeli jutattásai

1 000 000

1 000 000

Egyéb működéi célú támogatások

9 003 000

8 503 000

Önként vállalt feladatok

0

0

Személyi jellegű kiadások

0

0

Munkaadót terhelő járulékok

0

0

Dologi jellegű kiadások

0

0

Ellátottak pénzbeli jutattásai

0

0

Egyéb működéi célú támogatások

0

0

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

23 803 000

24 932 000

Kötelező feladatok

23 803 000

24 932 000

Beruházás

6 077 000

7 857 000

Felújítás

16 706 000

17 075 000

Felhalmozási célú támogasok ÁHT-n belülre

1 020 000

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás nyújtása
ÁHT-n kívülre

0

0

Önként vállalt feladatok

0

0

Beruházás

0

0

Felújítás

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)

72 677 770

74 646 770

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

442 230

442 230

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

442 230

442 230

Forgatási célú értékpapír vásárlás

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

73 120 000

75 089 000

5. melléklet

5. melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházási kiadásai feladatonként
Adatok forintban!

feladat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Asztal+pad Dózsa u. 16.

1 470 000

1 470 000

Eszköz beszerés közfoglalkoztatás

4 416 000

4 416 000

TF 325 kapálógép

0

210 000

Sthil FS460 C-EM benzinmotoros kasza 2db

0

660 000

MS261 motorfűrész

0

250 000

Economy sártor 6*12m

0

510 000

Konyhapoult közösségi tér

0

150 000

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés

191 000

191 000

Összesen

6 077 000

7 857 000

6. melléklet

6. melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási kiadásai feladatonként
Adatok forintban!

feladat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított
előirányzat

Dózsa u. 16. épület fellújítás

14 268 000

16 433 000

Hivatal felújítás

2 438 000

642 000

Összesen

16 706 000

17 075 000

7. melléklet

7. melléklet
Lakosságnak juttatott támogatások

Adatok forintban!

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Szociális, rászorultsági ellátáts

1 070 000

1 070 000

Bursa

70 000

70 000

Települési támogatás

1 000 000

1 000 000

Önkormányzat által saját hatáskörben megállapított természetbeni ellátás


0


0

Mindösszesen

1 070 000

1 070 000

8. melléklet

8. melléklet
Létszám-előirányzat
Adatok főben!


Költségvetési szerv

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Közalkalmaz ott

Választott tisztségvisel
ő

MT. hatálya alá tartozó


Összesen

Közalkalmaz ott

Választott tisztségvisel
ő

MT. hatálya alá tartozó


Összesen

Önkormányzat

5

11

16

0

5

11

16

Összesen

0

5

11

16

0

5

11

16

9. melléklet

9. melléklet
Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Adatok főben!

Átlaglétszám

10 fő 8 órás foglalkoztatás 3 hónapra

10 fő

10 fő 8 órás foglalkoztatás 9 hónapra

Összesen

10

10. melléklet

10. melléklet
Szőkedencs Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása
Adatok foritnban!

Sor-szá m


MEGNEVEZÉS

Saját bevétel és adósságot keletkeztető
ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei


ÖSSZESEN

2022.

2023.

2024.

1

Helyi adók

11 000 000

1 000 000

10 000 000

22 000 000

2

Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel

-

3

Díjak, pótlékok, bírságok

-


4

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel


-

5

Részvények, részesedések értékesítése

0

6

Vállalatértékesítésből, privatizációból származó
bevételek

0

7

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

0

8

Saját bevételek (1+… .+7)

11 000 000

1 000 000

10 000 000

22 000 000

9

Saját bevételek ( 8. sor ) 50%-a

5 500 000

500 000

5 000 000

11 000 000

10

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési
kötelezettség (11+…..+18)

-

-

-

-

11

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

-

12

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

0

13

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

0

14

Váltó kibocsátás

0

15

Pénzügyi lízing

0

16

Visszavásárlási kötelezettség

0

17

Fedezeti betét

0

18

Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték

0

19

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…..+27)


0


0


0


0

20

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

0

21

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

0

22

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

0

23

Adott váltó

0

24

Pénzügyi lízing

0

25

Visszavásárlási kötelezettség

0

26

Fedezeti betét

0

27

Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték

0

28

Fizetési kötelezettség összesen (10+19)

-

-

-

-

29

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-
28)

5 500 000

500 000

5 000 000

11 000 000

11. melléklet

11. melléklet
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege
Adatok ezer forintban!

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

Módosított
előirányzat

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Pénzforgalmi bevételek

Működési célú

42 892 168

43 851 168

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

27 840 745

27 996 931

Közhatalmi bevételek

12 702 000

12 912 000

Működési bevételek

2 349 423

2 942 237

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

Felhalmozási célú

8 684 000

9 694 000

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

7 184 000

7 694 000

Felhalmozási célú bevételek

1 500 000

2 000 000

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülről

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

51 576 168

53 545 168

Maradvány igénybevétele

21 543 832

21 543 832

I. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

21 543 832

21 543 832

II. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

21 543 832

21 543 832

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

73 120 000

75 089 000

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

Módosított
előirányzat

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Pénzforgalmi kiadások

Működési célú

48 874 770

49 714 770

Személyi jellegű kiadások

19 141 000

18 937 000

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 267 000

2 267 000

Dologi és egyéb folyó kiadások

17 463 770

19 007 770

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 000 000

1 000 000

Egyéb működési célú kiadások

9 003 000

8 503 000

Felhalmozási célú

23 803 000

24 932 000

Beruházások

6 077 000

7 857 000

Felújítások

16 706 000

17 075 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 020 000

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

72 677 770

74 646 770

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

442 230

442 230

Forgatási célú értékpapírok vásárlása

0

0

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

442 230

442 230

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

73 120 000

75 089 000

12. melléklet

12. melléklet
Szőkedencs Község Önkormányzat 2021. évi tartalékai
Adatok forintban!

Feladat

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Az átcsoportosítás
jogát gyakorolja

1

Általános tartalék4 810 0004 510 000Képviselő-testület

2

Általános tartalék

3

Általános tartalék összesen

4 810 000

4 510 000

4

5

Céltartalék összesen

6

Tartalékok összesen

4 810 000

4 510 000

13. melléklet

13. melléklet
Közvetett támogatások

Adatok forintban!

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Magánszemélyek kommunális adója

0

0

15/2010.(XII.9.) ÖR 7. § alapján

Gépjárműadó mentesség

0

0

1991. évi LXXXII tv. 5. § a) pont ja alapján

0

0

1991. évi LXXXII tv. 5. § b) pont ja alapján

0

0

1991. évi LXXXII tv. 5. § e) pont ja alapján

0

0

Mindösszesen

0

0

14. melléklet

14. melléklet
A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai
Adatok forintban!

feladat megnevezése

2021.

2022.

2023.

2024.

2025.

2026.

2027.

2028.

Összesen

hosszú lejáratra kapott kölcsönök

0

tartozások fejlesztési célú

0

tartozások működési célú

0

beruházási és fejlesztési hitelek

0

működési célú hosszú lejáratú hitelek

0

egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

0

Összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0