Hévíz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelete

Hévíz város közterületein a járművel várakozás rendjéről

Hatályos: 2022. 01. 01- 2022. 09. 30

Hévíz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelete

Hévíz város közterületein a járművel várakozás rendjéről

2022.01.01.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Hévíz város területén a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken kijelölt várakozási övezetekre, korlátozott várakozási övezetekre, zárt rendszerű várakozási övezetekre (a továbbiakban: várakozási övezet) az ott lévő várakozóhelyekre, azokon a közúti járművel történő várakozási (parkolási) közszolgáltatásra.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a rendeletben megjelölt várakozó helyet, várakozási (parkolási) közszolgáltatást igénybe vevő gépjármű üzembentartójára. Üzembentartó a jármű forgalmi engedélyébe bejegyzett tulajdonos vagy üzembentartó.

(3) A mozgáskorlátozott személy (vagy az őt szállító jármű vezetője) járművével, továbbá a betegszállító gépjármű, korlátozott várakozási övezetben és várakozási övezetben (zárt rendszerű várakozási övezetben) ellenőrző óra vagy jegykiadó automata működtetése nélkül is időkorlátozás nélkül várakozhat érvényes mozgáskorlátozotti igazolvány jól látható kihelyezésével.

(4) Hévíz város közigazgatási területén a várakozási (parkolási) közszolgáltatást közszolgáltatási szerződés alapján a HÉVÜZ Hévíz Városüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság 8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 5. As. 2. (a továbbiakban: parkoló-rendszer üzemeltetője) látja el.

(5) A várakozási díj megfizetésének ellenőrzését és a pótdíj felhívás kihelyezését a parkoló-rendszer üzemeltetője végzi.

(6) A parkoló-rendszer üzemeltetője a közszolgáltatási szerződés szerint várakozási díj és a pótdíj megfizetését is biztosító, bérletet értékesítő, továbbá a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény szerint a fogyasztói panaszokat intéző ügyfélszolgálatot (Parkolási Iroda) működtet.

2. A várakozási övezetek

2. § (1) A várakozási övezetek e rendelet 1. mellékletével megállapított olyan területek, amelyek január 1. és december 31. közötti időszakban - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a hét valamennyi napján 8:00 és 18:00 óra között várakozási díj fizetése ellenében használhatók.

(2) A várakozási övezet területén, a környezetkímélő (ezért a vonatkozó jogszabályokban meghatározott különleges - zöld alapszínű - rendszámmal rendelkező) gépkocsival történő várakozás díjmentes.

(3) A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 102. § (1) bekezdésében megállapított munkaszüneti napokon, továbbá húsvétvasárnap, pünkösdvasárnap, és december 24-én a gépjárművel történő várakozás díjmentes.

3. § (1) A korlátozott várakozási övezetet és várakozási övezetet a közúti közlekedés szabályairól 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) szerinti táblával, a díjfizetési kötelezettségre és annak módjára utaló kiegészítő táblával kell kijelölni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kiegészítő táblán fel kell tüntetni:

a) az adott helyen várakozás díjfizetési kötelezettségét;

b) a díjfizetés időszakát;

c) a várakozási díj összegét;

d) a pótdíj összegét;

e) a várakozási díj fizetés módját;

f) utalást arra, hogy a parkoló nem őrzött;

g) a közszolgáltatást működtető nevét és elérhetőségét (ügyfélszolgálat);

h) a várakozási övezetben lévő várakozóhely azonosítószámokat;

i) a díj szedését szabályozó jogszabály megjelölését.

(3) A parkoló-rendszer üzemeltetője nem biztosítja a gépjármű őrzését, és nem felel a gépjárműben keletkezett, neki nem felróható károk megtérítéséért, továbbá a gépjármű eltulajdonításáért.

(4)1 A várakozási (parkolási) közszolgáltatásért fizetendő díjat a rendelet 2. melléklete állapítja meg.

(5) A várakozási (parkolási) közszolgáltatás általános szerződési feltételeit a parkoló-rendszer üzemeltetője állapítja meg.

3. A bérletek

4. § (1)2 A parkoló-rendszer üzemeltetője e rendelet 3. melléklete szerinti a várakozási övezetekre érvényes bérleteket értékesít.

(2)3 A bérlet (elektronikus bérlet) a forgalmi rendszámra elektronikusan kerül kiállításra.

(3)4 A bérlet vásárlásakor átadott bizonylaton feltüntetett információk a következő tájékoztatást tartalmazzák:

a) a bérlethez rendelt forgalmi rendszámot;

b) a bérlet érvényességi idejét;

c) azon várakozási övezeteket ahol a bérlet érvényes; d) a bérlet jogosulatlan felhasználásának következményeit

(4)5 A bérlettel történő várakozás jogosultságának ellenőrzése rendszám alapján, elektronikus úton történik.

(5)6 A 2021. évre megvásárolt bérletek lejáratukig érvényesek.

(6)7

(7)8

(8)9

(9)10

(10)11

4. A várakozási díj megfizetése

5. § (1) A várakozási díj a parkoló automatával működtetett parkolóhelyeken a várakozás megkezdésekor a parkoló automatánál az ott megjelölt pénzérmékkel készpénzben vagy bankkártyával, illetve egyéb bankkártyát helyettesítő fizetési applikációval, a nemzeti mobil fizetési rendszeren keresztül, valamint a parkolási ellenőrnél bankkártyával fizetendő meg.

(2) A várakozási díj nemzeti mobil fizetési rendszer igénybevételével történő megfizetése során figyelembe kell venni a telefonszolgáltatók tájékoztatását az alkalmazások felhasználási feltételeiről.

(3) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti applikációval vagy nemzeti mobil fizetési rendszeren keresztül a várakozási díj megfizetése a szolgáltatás elérhetőségének hiánya miatt nem lehetséges, a várakozási díjat az elérhető más fizetési módon kell megfizetni.

(4) A várakozás megkezdésekor:

a) a parkoló automatáknál a várakozási díj megfizetésének regisztrálása a gépjármű forgalmi rendszáma és a várakozóhely azonosítószáma alapján, elektronikus úton történik, a kapott bizonylatot nem szükséges a gépjármű szélvédője mögé elhelyezni;

b) mobilfizetési szolgáltatás igénybevétele esetén a várakozás megkezdését követően azonnal a mobiltelefonos hívást, szöveges üzenetküldést kell elindítani megadva a gépjármű forgalmi rendszámát. A gépjárművet csak a visszaigazoló szöveges üzenet megérkezését követően lehet a várakozóhelyen hagyni.

(5) Nem mentesít a díjfizetési kötelezettség alól a várakozás időtartama alatt a járműben való tartózkodás.

(6) A minimálisan megfizetendő várakozási díj összegére a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 15/A. § (7) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

6. § (1) A zárt rendszerű várakozási övezetek sorompós működtetésűek. A sorompók a 2. § (1) bekezdés szerinti üzemidőn kívül várakozókat díjfizetés nélkül bocsátják ki.

(2) A zárt rendszerű övezet esetén a várakozási díj megfizetése az övezetbe történő behajtáskor automatikusan regisztrált, a gépjárműhöz rendelt forgalmi rendszám alapján történik. Az övezetből kihajtás feltétele a várakozási díj megfizetése.

(3) A várakozási díj a parkoló automatánál (terminál):

a) az ott megjelölt pénzérmékkel készpénzben;

b) bankkártyával;

c) egyéb bankkártyát helyettesítő fizetési applikációval,

d) a nemzeti mobil fizetési rendszeren keresztül.

5. A várakozási díj megfizetésének ellenőrzése

7. § (1) A várakozási díj megfizetését a parkoló-rendszer üzemeltetőjének jogkörében eljáró parkoló ellenőr elektronikus úton ellenőrzi.

(2) A várakozási díj és pótdíj megfizetésére a Kkt. 15/C. § (1)-(3) bekezdésében és a 15/D. § (1) bekezdésében meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni.

(3) A várakozási díj megfizetése nélkül vagy bérlet érvényességi szabályainak megszegésével várakozó gépjárműre (szélvédőjére) helyezve, a parkoló ellenőr a várakozási díj megfizetésének hiányára vagy a bérlethasználati szabály megsértésére utaló, a várakozási díj és pótdíj megfizetésére vonatkozó írásbeli felhívást helyez el, színes vízhatlan csomagban, az időpont és a gépjármű rendszámának az elektronikus parkolási rendszerben történő rögzítése mellett. A felhívásnak az ügyfélszolgálat elérhetőségét tartalmaznia kell.

(4) A parkoló ellenőr (3) bekezdés szerinti intézkedés dokumentálására a képrögzítő eszközt vesz igénybe.

6. Parkolási engedélyek

8. § (1) A parkoló-rendszer üzemeltetője közszolgálati, közmű-szolgáltatási célból parkolási engedélyt bocsát ki határozott időre (nap, hét, év). Az éves engedélyek a kiadás napjától a kiadás évét követő év január 31. napjáig érvényesek.

(2) Parkolási engedélyt igényelhet a közszolgálati szerv, közmű-szolgáltatást ellátó, a területi kötelezettséget vállaló háziorvos, a védőnő, a Hévízen működő egyház lelkipásztora az általa megjelölt egy darab személygépkocsira.

(3) A parkolási engedélyekről nyilvántartást kell vezetni.

(4) A parkolási engedély kérelemre a jogosult tulajdonában, üzemben tartásában lévő járműre a forgalmi engedély bemutatása után adható ki.

7. Záró rendelkezések

9. § A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Hévíz város közterületein a járművel várakozás rendjéről szóló 25/2020. (VII. 20.) önkormányzati rendelet.

10. § Ez a rendelet 2021. november 20-án lép hatályba.

1

A 3. § (4) bekezdése a Hévíz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 4. § (1) bekezdése a Hévíz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A 4. § (2) bekezdése a Hévíz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

4

A 4. § (3) bekezdése a Hévíz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

5

A 4. § (4) bekezdése a Hévíz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

6

A 4. § (5) bekezdése a Hévíz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

7

A 4. § (6) bekezdését a Hévíz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte.

8

A 4. § (7) bekezdését a Hévíz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte.

9

A 4. § (8) bekezdését a Hévíz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte.

10

A 4. § (9) bekezdését a Hévíz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte.

11

A 4. § (10) bekezdését a Hévíz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte.

12

Az 1. melléklet a Hévíz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 2. melléklet a Hévíz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 3. mellékletet a Hévíz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdése iktatta be.