Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete

a rászorult személyek támogatásáról

Hatályos: 2021. 12. 22 - 2022. 05. 30

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete

a rászorult személyek támogatásáról

2021.12.22.

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 26. §-ában, 45. §-ában, 48. § (4) bekezdésében és 132. § (4) bekezdése g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 11a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1

1. Általános és értelmező rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya - ha e rendelet másként nem rendelkezik - a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) illetékességi területén - a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai alapján - bejelentett lakóhellyel, vagy ha a kérelmező életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén él, tartózkodási hellyel rendelkező, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 3. §-a szerinti személyekre terjed ki.

(2)2 A 16. § (4) bekezdése tekintetében a rendelet hatálya kiterjed

a)az Önkormányzat által fenntartott intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottakra és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszonyban foglalkoztatott munkavállalókra,
b)az Újbuda Közterület-felügyeletnél foglalkoztatottakra,
c)a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatalnál (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre, ügykezelőkre és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszonyban foglalkoztatott munkavállalókra,
d)az Önkormányzat illetékességi területén működő állami fenntartású köznevelési intézmények alkalmazottaira és
e)az Önkormányzat egyszemélyes gazdasági társaságainak munkatársaira
(a továbbiakban együtt: az Önkormányzat alkalmazottai).
(3)3 A 16. § (7) bekezdése tekintetében a rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat illetékességi területén működő állami fenntartású köznevelési intézménybe továbbá az Önkormányzat által fenntartott óvodába beiratkozott gyermekekre, tanulókra.

2. § (1)4 Az e rendeletben meghatározott, továbbá a Szoctv. és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény által az Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörébe utalt feladat- és hatásköröket átruházott hatáskörben - a 13. § (5) bekezdésében, a 17. § (1) bekezdésében és a 19. § (3) bekezdésében foglaltak kivételével - a Polgármester gyakorolja. A Polgármester határozata ellen benyújtott fellebbezésekről a Képviselő-testület a Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslata alapján dönt.

(2) E rendelet alkalmazásában

a) család: a Szoctv. 4. § (1) bekezdésének c) és d) pontja szerinti közösség,

b) gyermek: a Ptk. rendelkezései szerinti kiskorú személy

c) háztartás: a Szoctv. 4. § (1) bekezdésének f) pontja szerinti közösség,

d)5 minimálbér: a Kormány által meghatározott, a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított bruttó alapbér kötelező legkisebb összege,

e)6 nyugdíjminimum: az öregségi teljes nyugdíj mindenkori legkisebb összege.

(3) E rendelet alkalmazásakor a jövedelemszámítás alapja:

a) a kérelmezőnek és családjának a Szoctv. 10. § (2) bekezdése szerinti jövedelméről szóló igazolás,

b) alkalmi munkából élő, vagy egyéb, nem alkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott kérelmező esetén a kérelmező nyilatkozata a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónapban szerzett nettó jövedelméről,

c) a külföldön szerzett jövedelem esetében a külföldön szerzett jövedelem forintra átváltott összege a Magyar Nemzeti Banknak a kérelem elbírálásakor érvényes árfolyamán,

d) a vélelmezett jövedelem, amely az Szoctv. 10. § (6) bekezdése szerinti esetben a család (háztartás) által lakott lakás és a tulajdonában álló vagyontárgyak egy főre jutó együttes havi fenntartási költségének háromszorosa.

(4)7

(5)8

(6)9 E rendelet alkalmazásában szociálisan rászorult az a személy, aki létfenntartásához, alkalomhoz kötődő többletkiadásaihoz, önálló életvitele megőrzése érdekében támogatást kér vagy elfogad.

(7) E rendelet alkalmazásában fokozottan rászoruló kérelmező

a) az egyedül élő, nyugdíjszerű ellátásban, rokkantsági ellátásban vagy rehabilitációs ellátásban, továbbá nyugdíj előtti álláskeresési járadékban részesülő személy,

b) a gyermekét egyedül nevelő szülő,

c) a három vagy több gyermeket nevelő család és

d)10 az a család, amelynek valamelyik tagja

da) fogyatékkal élő személy,

db) a Szoctv. szerinti aktív korúak ellátásában részesül vagy

dc) tartósan beteg gyermek.

(8) Az egyedülálló szülő esetében a kérelem benyújtásakor csatolni kell

a) az egyedülállóság tényére vonatkozó nyilatkozatot, az egyedülálló szülő által igényelt és részére folyósított magasabb összegű családi pótlék igazolását,

b) a gyermek elhelyezésére vagy ideiglenes hatályú elhelyezésére vonatkozó bírósági döntést, a gyermektartásdíj megállapításáról rendelkező, vagy az egyezséget jóváhagyó bírósági ítélet vagy végzés másolatát és a rendszeresen folyósított, átutalt, kézbe kapott összegről szóló igazolást vagy nyilatkozatot,

c) a gyermeket nevelő és a különélő szülő közös nyilatkozatát abban az esetben, ha a gyermek után a különélő szülő nem fizet tartásdíjat, e tényről és okáról, vagy a gyermeket nevelő szülő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy milyen intézményes lehetőségekkel élt, vagy - határidő megjelölésével, amely határidő elmulasztása esetén a kérelmet el kell utasítani - szándékozik élni annak érdekében, hogy a különélő szülő is járuljon hozzá a gyermek tartásához és

d) gyámszülők esetében a gyámrendelés tárgyában keletkezett bírósági vagy gyámhatósági döntést.

(9)11

(10)12 Az e rendeletben szabályozott támogatások iránti kérelem a Polgármesteri Hivatalnál nyújtható be. Az újbudai tartozásrendezési támogatás és az újbudai krízistámogatás iránti kérelem benyújtása az Újbudai Humán Szolgáltató Központ útján, az előírt előzetes együttműködési kötelezettség teljesítését követően történik.

3. § (1) Amennyiben a kérelem elbírálásához szükséges, a kérelmező életkörülményeinek igazolására környezettanulmány lefolytatása rendelhető el.

(2) A környezettanulmány lefolytatása során rögzíteni kell a kérelmező és a vele közös háztartásban élők személyes adatait, összevetve a hatósági lakcímnyilvántartás adataival, nyilatkozatukat jövedelmi és vagyoni viszonyaikról, a rokoni kapcsolatok feltüntetését, a kérelmező által lakott lakás méretére és minőségére, a lakáshasználat jogcímére vonatkozó adatokat.

(3) A kérelem tartalmának igazolására intézményi javaslat kérhető a kérelmező gyermeke által látogatott gyermekintézménytől vagy a kérelmező részére szociális szolgáltatást nyújtó intézménytől.

2. Pénzbeli és természetben nyújtott támogatások

4. § (1) Pénzbeli támogatásként rendszeres és rendkívüli újbudai támogatás állapítható meg. A támogatások folyósítása elsősorban pénzintézeti átutalással vagy postai úton történik. A rendkívüli újbudai támogatás - külön kérelemre, rendkívüli esetben - pénztári úton is kifizethető a kérelmező vagy az általa írásban meghatalmazott személy részére.

(2)13 Természetbeni támogatásként kell nyújtani a lakásfenntartás és a gyermekétkeztetés céljára megállapított rendszeres újbudai támogatást továbbá az újbudai babaköszöntő csomagot, az újbudai iskolakezdési csomagot, az újbudai óvodakezdési csomagot és az újbudai jegyes csomagot.

3. Rendszeres újbudai támogatás

5. § (1)14 A lakásfenntartáshoz, a tartósan beteg hozzátartozó ápolásához, a gyógyszerkiadáshoz, továbbá a köznevelési intézményt látogató gyermek étkeztetéséhez az Önkormányzat rendszeres újbudai támogatást állapít meg a 6-12. §-ban szabályozott feltételekkel. Az egy személy részére havi rendszerességgel, több jogcímen megállapított rendszeres újbudai támogatás egybeszámított havi összege nem haladhatja meg a minimálbér húsz százalékát.

(2)15 A támogatások ismételt megállapítása iránti kérelem a megállapított támogatás lejártát megelőző három hónapban is benyújtható.

(3)16 Havi rendszerességgel folyósított rendszeres újbudai támogatás annak a kérelmezőnek állapítható meg, akinek a családjához vagy háztartásához tartozó személyek közül senki nem rendelkezik olyan hasznosítható ingatlannal, járművel, vagyoni értékű joggal, továbbá pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt - jövedelemként figyelembe nem vett - összeggel, amelynek együttes forgalmi értéke a nyugdíjminimum kettőszázszorosát meghaladja, mely alól kivétel az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű.

(4)17 A megállapított rendszeres újbudai támogatást a járványügyi veszélyhelyzet végét követő második hónap végéig tovább kell folyósítani abban az esetben is, ha a támogatás megállapításáról szóló döntésben meghatározott időtartam eltelt.

6. §18 (1) Újbudai lakásfenntartási támogatásra, közüzemi szolgáltatás igénybevételével összefüggő kiadáshoz, továbbá - az Önkormányzattól bérelt lakás esetében - lakbérkiadáshoz a XI. kerületi lakcímén a kérelem benyújtásakor folyamatosan legalább tizenkét hónapja életvitelszerűen lakó nagykorú bérlő, tulajdonos, özvegyi jogon haszonélvező vagy albérlő jogosult, amennyiben a háztartásban az egy személyre jutó jövedelem nem haladja meg

a) a minimálbér ötvenöt százalékát,

b) fokozottan rászoruló kérelmező esetén a minimálbér hetven százalékát.

(2) A támogatás folyósítása közvetlenül az érintett közüzemi szolgáltató, az Önkormányzat vagy - közös költségben megfizetett közüzemi szolgáltatás esetén - a közös költséget beszedő társasház részére történik.

(3) Az (1) bekezdés szerint nyújtott támogatás havonkénti összegét a lakás alapterülete, de legfeljebb az elismert legnagyobb lakásméret, az egy négyzetméterre jutó elismert lakásfenntartási költség és a háztartás jövedelme figyelembevételével kell megállapítani. A támogatás megállapításánál az elismert legnagyobb lakásméret egy személy esetében negyvenöt négyzetméter, két személy esetében ötvenöt négyzetméter, három személy esetében hatvanöt négyzetméter, három személy felett pedig személyenként további öt négyzetméter. A lakásfenntartás elismert költsége négyzetméterenként 500 Ft.

(4) A támogatás összege az elismert lakásfenntartási költségnek

a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a harminc százaléka,

b) fokozottan rászoruló kérelmező esetében a negyven százaléka.

7. § (1)19 Újbudai gondozási támogatásra jogosult az a XI. kerületi lakcímén a kérelem benyújtásakor folyamatosan legalább tizenkét hónapja életvitelszerűen lakó Ptk. szerinti hozzátartozó, aki a Szoctv. szerinti ápolási díjra nem jogosult, a tizennyolcadik életévét betöltött, tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi és családjában az egy személyre jutó jövedelem nem haladja meg a minimálbér ötven százalékát.

(2)20 A támogatásra való jogosultsághoz szükséges, hogy a gondozott személy az 1. § (1) bekezdésében foglalt feltételnek megfeleljen, továbbá az Újbudai Szociális Szolgálatnak a melléklet szerinti szakvéleményében a gondozott személyre tekintettel - az ápolási-gondozási szükséglet várható fennállása időtartamának megjelölésével - napi kettő órát meghaladó gondozási szükségletet állapítson meg. A támogatás a szakvéleményben feltüntetett időtartamra, de legfeljebb tizenkettő hónapra állapítható meg.

(3)21 Az újbudai gondozási támogatás havonkénti összege a Szoctv. 44. § (1) bekezdése szerinti ápolási díj központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszegének

a)kilencven százaléka, ha a gondozási szükséglet a napi négy órát meghaladja,
b)negyvenöt százaléka más esetben.
A b) pont szerint megállapított támogatás teljes összegben folyósítandó, szolgálati időre nem jogosít.
(4)22 Az újbudai gondozási támogatásra a (3) bekezdés a) pontja alapján jogosult kérelmező részére további jogcímen rendszeres újbudai támogatás nem állapítható meg.
(5)Az újbudai gondozási támogatásra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha
a)a gondozott személy állapota az állandó gondozást már nem teszi szükségessé,
b)a gondozást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti,
c)a gondozott személy meghal vagy
d)az (1) bekezdés szerinti feltételek valamelyike már nem teljesül.
(6)A gondozott személy halála esetén az újbudai gondozási támogatás folyósítását az elhalálozás időpontját követő második hónap utolsó napjával kell megszüntetni.

8. §23 (1)24 Újbudai gyógyszertámogatásra jogosult a XI. kerületi lakcímén a kérelembenyújtásakor folyamatosan legalább tizenkét hónapja életvitelszerűen lakó kérelmező, ha a családjában az egy személyre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a minimálbér hetven százalékát, továbbá a háziorvos által igazolt gyógyszerköltség viselése aránytalan megterhelést jelent jövedelméhez képest. Nem jogosult rendszeres gyógyszertámogatásra a közgyógyellátásban részesülő személy.

(2) Az (1) bekezdés szerint nyújtott támogatás havonkénti összege, ha a kérelmező

a)25 családjában az egy személyre jutó jövedelem a minimálbér ötven százalékát

aa) meghaladja, ötezer forint,

ab) nem haladja meg, nyolcezer forint,

b) a 2. § (7) bekezdése szerint fokozottan rászoruló, nyolcezer forint.

(3)26

9. §27

10. §28

11. § (1) Újbudai időskorúak támogatására jogosult - február hónapban hatezer forint, szeptember hónapban pedig kilencezer forint összegben - a XI. kerületi lakóhelyén a kérelem benyújtásakor legalább tizenkét hónapja életvitelszerűen lakó, hetvenötödik életévét betöltött kérelmező. Abban az esetben, amikor a kérelmező a XI. kerületben lakóhellyel rendelkezik, de nem a lakóhelyén, hanem egy szintén XI. kerületi tartózkodási címén lakik, a bejelentett tartózkodási hely is megalapozza az időskorúak támogatására való jogosultságot.

(2)29 Az (1) bekezdés szerinti támogatásra való jogosultság további feltételeként a kérelmezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy jövedelme nem haladja meg a minimálbér százötven százalékát.

(3)30

(4) Az Önkormányzathoz esetleg visszaérkezett támogatás újbóli folyósítása iránti kérelemnek az első kiutalástól számított három hónapon belül van helye.

12. §31 Újbudai gyermekétkeztetési támogatás állapítható meg a köznevelési intézményt látogató XI. kerületi gyermek esetében, melynek - az étkeztetést nyújtó intézmény részére - a tárgyhónapban folyósítandó összege ha a családban az egy személyre jutó jövedelem

a)nem haladja meg a minimálbér huszonöt százalékát, legfeljebb nyolcezer forint,
b)nem haladja meg a minimálbér ötven százalékát, legfeljebb hatezer forint.
A Kormány által elrendelt veszélyhelyzet esetén - az Önkormányzat gyermekétkeztetési ellátási kötelezettségével nem érintett intézménybe járó gyermek vagy tanuló esetén - a támogatás folyósítása közvetlenül a kérelmező részére postai úton vagy pénzintézeti átutalással is történhet. A közvetlen folyósítás időtartama a veszélyhelyzet lezárultát követő hónap végéig tart.

12/A. §32

4. Rendkívüli újbudai támogatás

13. § (1)33 Rendkívüli újbudai támogatás átmeneti létfenntartási zavar esetén, különösen a gyermekneveléshez kapcsolódó kiadások vagy alkalomhoz kötődő váratlan kiadás céljára állapítható meg, ha a kérelmező családjában az egy személyre jutó jövedelem nem haladja meg

a) a minimálbér ötvenöt százalékát,

b) fokozottan rászoruló kérelmező esetén a minimálbér nyolcvan százalékát.

(2) Rendkívüli újbudai támogatás egy családból csak egy személy részére állapítható meg.

(3)34 Egy család esetében, egy naptári éven belül legfeljebb négy alkalommal állapítható meg rendkívüli újbudai támogatás. A négy alkalom lejártát követően rendkívüli újbudai támogatás csak kórházi kezelés, a kérelmező sérelmére elkövetett bűncselekmény, közeli hozzátartozó halála, vagy elemi kár esetén és a rendszeres pénzellátás megállapításáig terjedő időszakban, továbbá a kérelmezőt életvitelében jelentősen akadályozó vagy hátrányt okozó, váratlan esemény bekövetkezte esetén állapítható meg.

(4)35 A rendkívüli újbudai támogatás összege, ha a kérelmező családjában az egy személyre jutó jövedelem a minimálbér huszonöt százalékát

a) nem haladja meg, tízezer forint, gyermeket nevelő család esetében gyermekenként további ötezer forint,

b) meghaladja, hétezer forint, gyermeket nevelő család esetében gyermekenként további háromezer forint.

(5) A (3) bekezdésben felsorolt rendkívüli esetekben, negyvenezer forintnál magasabb összegű támogatást a Szociális és Egészségügyi Bizottság állapíthat meg.

(6)36 Az (1)-(5) bekezdések rendelkezései szerint megállapított rendkívüli újbudai támogatás éves összege egy család esetében nem haladhatja meg a minimálbér kilencven százalékát.

(7)37 Amennyiben a támogatás megállapítása valamely intézmény javaslatára történik, akkor lehetőség van - az intézményi javaslat szerint - a támogatásnak természetben, az intézmény útján történő biztosítására.

13/A. §38 Az Önkormányzat által biztosított szén-monoxid-jelző készülékre való jogosultság állapítható meg azon kérelmező részére, aki abban a lakásban, melyre a jogosultságot igényli, bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és életvitelszerűen ezen a lakcímen él, továbbá családjában az egy személyre jutó havi jövedelem nem haladja meg a minimálbér nyolcvan százalékát. Lakásonként egy darab készülékre való jogosultság állapítható meg.

13/B. §39 (1) Újbudai beiskolázási támogatásra az a XI. kerületi lakcímén életvitelszerűen lakó, a gyermeket saját háztartásban nevelő szülő vagy törvényes képviselő jogosult, akinek gyermeke közoktatási intézmény nappali tagozatos tanulója, amennyiben a családjában az egy személyre jutó jövedelem nem haladja meg

a) a minimálbér ötvenöt százalékát,

b) fokozottan rászoruló kérelmező esetén a minimálbér nyolcvan százalékát.

(2)40 A támogatás összege gyermekenként tizenötezer forint, mely egy évben egyszer vehető igénybe.

13/C. §41 (1) Újbudai nyelvvizsga támogatásra jogosult az a XI. kerületi lakcímén életvitelszerűen lakó kérelmező, akinek a családjában az egy személyre jutó jövedelem nem haladja meg

a) a minimálbér ötvenöt százalékát,

b) fokozottan rászoruló kérelmező esetén a minimálbér nyolcvan százalékát.

(2) A támogatás egy személy részére egy évben egyszer nyújtható harmincezer forint összegben, és a rendkívüli újbudai támogatás alkalmainak számába beleszámít.

(2a)42 A támogatás felhasználását - a folyósítást követő második hónap utolsó napjáig - a nyelvvizsga díj befizetését igazoló bizonylat benyújtásával kell igazolni. A határidő elmulasztása esetén a támogatásban részesülő személy részére az igazolás bemutatásáig - a krízishelyzet esetén nyújtott rendkívüli újbudai támogatás kivételével - e rendelet szerinti támogatás nem állapítható meg.

14. §43 (1) Újbudai temetési támogatásra az a kérelmező jogosult, aki a temetés költségét viselte, és családjában az egy személyre jutó jövedelem nem haladja meg

a)a minimálbér nyolcvan százalékát,
b)fokozottan rászoruló kérelmező esetén a minimálbér összegét.
A jogosultság a temetésről kiállított számla dátumát követő három hónapon belül áll fenn.
(2)Az újbudai temetési támogatás mértéke, ha a kérelmező családjában az egy személyre jutó jövedelem
a)nem haladja meg a minimálbér húsz százalékát, a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének ötven százaléka,
b)a minimálbér húsz és negyven százaléka közé esik, a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének negyven százaléka,
c)a b) pontban foglaltaknál magasabb, a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének harminc százaléka.
(3)Köztemetés esetén a költségek megtérítése alól, lakóhelyétől függetlenül, mentesül az eltemettetésre köteles személy, ha családjában az egy személyre jutó jövedelem nem haladja meg a minimálbér harminc százalékát.
(4)Köztemetés esetén az eltemettetésre köteles személy kérelmére a költségek megtérítésére részletfizetés engedélyezhető.

15. § (1) Újbudai karácsonyi támogatás folyósítására kerül sor a gyermek törvényes képviselője részére december hónapban, gyermekenként ötezer forint összegben

a) a november hónapban rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek esetében hivatalból,

b) a XI. kerületi lakóhelyén a kérelem benyújtásakor legalább tizenkét hónapja életvitelszerűen lakó három vagy több gyermekes családban nevelkedő gyermek esetében pedig külön kérelemre.

(2) Abban az esetben, amikor a kérelmező a XI. kerületben lakóhellyel rendelkezik, de nem a lakóhelyén, hanem egy szintén XI. kerületi tartózkodási címen lakik, a bejelentett tartózkodási hely is megalapozza a karácsonyi támogatásra való jogosultságot.

(3) Újbudai karácsonyi támogatást nyújt az Önkormányzat december hónapban külön kérelemre legfeljebb ezerötszáz, az (1) bekezdés rendelkezéseivel nem érintett szociálisan rászoruló személy részére ötezer forint összegben, a VICUS XI. Közalapítvány közreműködésével.

(4) Az (1) és (3) bekezdés szerinti kérelem a tárgyév szeptember 15. napja és november 10. napja között nyújtható be.

(5) A támogatás megállapításáról szóló döntést csak az ügyiratra kell feljegyezni.

16. § (1)44 Újbudai életkezdési támogatásra jogosult a gyermek születésekor legalább két éve - a XI. kerületi lakóhelyén életvitelszerűen tartózkodó, a gyermeket saját háztartásában nevelő, szociálisan rászoruló szülő vagy törvényes képviselő a gyermek születésére tekintettel. Az életvitelszerű tartózkodás tényét a Védőnői Szolgálat a Polgármesteri Hivatal megkeresésére elektronikus levélben igazolja. Abban az esetben, amikor a kérelmező a XI. kerületben lakóhellyel rendelkezik, de nem a lakóhelyén, hanem egy szintén XI. kerületi tartózkodási címen lakik, a bejelentett tartózkodási hely is megalapozza az újbudai életkezdési támogatásra való jogosultságot. A támogatásra való jogosultság további feltételeként a kérelmezőnek

a)a család jövedelméről igazolást kell benyújtania, vagy
b)nyilatkoznia kell arról, hogy a családjában az egy személyre jutó jövedelem nem haladja meg a minimálbér kettőszáz százalékát.
A jogosultság a gyermek születését követő hat hónapon belül áll fenn.
(2)A támogatás iránti kérelmet a gyermek törvényes képviselője nyújthatja be. A kérelemhez csatolni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát, valamint a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a gyermeket saját háztartásában neveli.
(3)45 A támogatás mértéke gyermekenként
a)százezer forint, ha a kérelmező családjában az egy személyre jutó jövedelem nem haladja meg a minimálbér ötven százalékát,
b)az a) ponttól eltérő más esetben harmincezer forint.
(4)46 Az 1. § (2) bekezdése szerinti szociálisan rászoruló kérelmező gyermeke születésekor százezer forint összegű újbudai életkezdési támogatásra jogosult, amennyiben a kérelmező nyilatkozik arról, hogy a gyermeket saját háztartásában neveli, és igazolja, hogy jelenlegi közalkalmazotti, munkavállalói, köztisztviselői jogviszonya folyamatosan legalább három éve fennállt a gyermek születésekor. A kérelemhez csatolni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatát és a munkáltató írásbeli igazolását a három évet meghaladó folyamatos, aktív jogviszony fennállásáról. A jogosultság a gyermek születését követő egy éven belül áll fenn.
(5)A (3) és (4) bekezdés szerinti támogatásra egy gyermekre tekintettel csak egy személy jogosult.
(6)47 Az Önkormányzat természetbeni támogatásként - a gyermek születését követően, a Védőnői Szolgálat útján eljuttatott - babaköszöntő csomaggal támogatja az újbudai lakcímen életvitelszerűen tartózkodó családok újszülött gyermekeit.
(7)48 Az Önkormányzat természetbeni támogatásként az Önkormányzat illetékességi területén működő állami fenntartású köznevelési intézményekben szeptember hónapban az 1-4. évfolyamot megkezdő tanulókat iskolakezdési csomaggal, az Önkormányzat által fenntartott óvodába újonnan beiratkozott gyermekeket óvodakezdési csomaggal támogatja. Az újbudai lakcímmel rendelkező, de nem újbudai vagy nem állami fenntartású újbudai köznevelési intézményt látogató, szeptember hónapban az 1-4. évfolyamot megkezdő tanulót az Önkormányzat - az Újbudai Humán Szolgáltató Központ útján biztosított - iskolakezdési csomaggal támogatja. Az iskolakezdési csomagra vonatkozó kérelem benyújtására nyitva álló idő tárgyév június 15. és szeptember 30. napja közötti időtartam.
(8)49 Újbudai jegyes csomagra jogosult az a jegyespár, akik házassági szándékukat a Polgármesteri Hivatalnál hivatalosan bejelentik, és a jegyespár legalább egyik tagja az Önkormányzat illetékességi területén a bejelentés időpontjában lakcímmel rendelkezik.
(9)50 A 2021. január 1. és 2021. december 31. napja között született, a (6) bekezdés szerint babaköszöntő csomagra jogosult gyermekek családja részére az Önkormányzat tízezer forint értékű ajándékutalványt nyújt. Az utalvány kizárólag babaruházatra, babafelszerelésre és babaápolási termékekre váltható be, nem visszaváltható, és 2022. december 31. napjáig használható fel.

17. § (1)51 Újbudai tartozásrendezési támogatást nyújthat a Szociális és Egészségügyi Bizottság a XI. kerületi lakcímén a kérelem benyújtásakor legalább 24 hónapja életvitelszerűen lakó nagykorú bérlő, tulajdonos vagy özvegyi jogon haszonélvező személy részére, a lakásfenntartással összefüggő költségek megfizetésében felmerülő tartozása rendezéséhez, legfeljebb kettőszázötvenezer forint összegben, ha a háztartásban az egy személyre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a minimálbér nyolcvan százalékát és a háztartáshoz tartozó személyek közül senki nem rendelkezik a Szoctv. 4. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti vagyonnal.

(2) A kérelmezőnek vállalnia kell, hogy megfizeti a tartozás és az Önkormányzat által megállapított támogatás különbözetét, amely

a) legalább a tartozás huszonöt százaléka, amennyiben a kérelmező által lakott lakás nagysága nem haladja meg a 6. § (3) bekezdésében meghatározott mértéket,

b) legalább a tartozás ötven százaléka, amennyiben a kérelmező által lakott lakás nagysága a 6. § (3) bekezdésében meghatározott mértéket legfeljebb húsz százalékkal meghaladja.

(3)52 A támogatást megállapító határozatban - a kérelmező által benyújtott igazolás, ennek hiányában a kérelmező nyilatkozata alapján - rögzíteni kell, hogy a kérelmező a (2) bekezdés szerinti vállalását milyen bevételből illetve forrásból teljesíti.

(4)53 A támogatás további feltétele, hogy a kérelmező az Újbudai Humán Szolgáltató Központ Adósságkezelési Tanácsadó Szolgálatával előzetesen két hónap időtartamban együttműködjön, írásbeli nyilatkozatban járuljon hozzá ahhoz, hogy a tartozásával kapcsolatos adatokról - mind a tartozás összegét, időtartamát érintően, mind pedig a tartozás jogcímén kapott támogatás összegét és időpontját érintően - valamennyi szolgáltató és támogató szervezet az Adósságkezelési Tanácsadó Szolgálatot és az Önkormányzatot írásban értesítse. Az együttműködés kereteinek megállapítása érdekében a kérelmező és az Adósságkezelési Tanácsadó Szolgálat együttműködési megállapodást köt. Az együttműködés keretében a kérelmezőt az életviszonyaiban - különösen jövedelmi helyzetében - beállott valamennyi változás bejelentésére, továbbá az adósságkezelési tanácsadóval történő rendszeres kapcsolattartásra vonatkozó kötelezettség terheli. Az együttműködés hiánya miatt - ha a kérelmező kötelezettségeinek felhívás ellenére sem tesz eleget - a támogatást meg kell szüntetni.

(5) A Szociális és Egészségügyi Bizottság döntéséhez az eljárásban be kell kérni az Újbudai Humán Szolgáltató Központtól az adósságkezelési tanácsadó által készített környezettanulmányt és gondozási tervet, a (4) bekezdés szerinti együttműködési megállapodást, továbbá a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy az önrész megfizetését egy összegben vagy részletfizetés formájában vállalja.

(6) A támogatás folyósítása közvetlenül a tartozás jogosultja részére, az adós vállalt kötelezettsége teljesítését követően, egy összegben történik.

(7) A támogatás körébe a vezetékes gázdíjtartozás, az áramdíjtartozás, a távhő-szolgáltatási díjtartozás, a víz- és csatornahasználati díjtartozás, a szemétszállítási díjtartozás, a központi fűtési díjtartozás, a közösköltség-hátralék, az Önkormányzattal szemben fennálló lakbérhátralék - az egyes tartozások egybeszámításával - ötszázezer forint összeghatárig vonható be.

(8) Nem állapítható meg a lakásfenntartással összefüggő tartozás rendezésére támogatás

a)a támogatás korábbi megállapítása esetén a folyósítás időpontját,
b)54 az együttműködés hiánya miatt ismételten elutasított kérelem esetén az elutasító határozat véglegessé válását,
c)55 a támogatást megszüntető végleges határozat közlését
követő 24 hónapon belül.

18. § (1) Az e rendeletben foglalt támogatásokon túlmenően, váratlanul fellépő, a létfenntartást veszélyeztető, a 13. § (3) bekezdésében foglaltakon túlmutató, súlyos krízishelyzetben - a Szociális és Egészségügyi Bizottság utólagos tájékoztatásával - a Polgármester a közvetlen veszély elhárítására vagy kárenyhítésre egyedi intézkedéssel, a család jövedelmi helyzetétől függetlenül, legfeljebb százezer forint összegben rendkívüli újbudai támogatást nyújthat.

(2)56 Az egyes támogatások jogosultsági feltételeinek teljesülésétől - a létfenntartást veszélyeztető, a 13. § (3) bekezdésében foglaltakon túlmutató, súlyos krízishelyzet esetén - az Önkormányzat szociális vagy gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatást nyújtó intézménye vezetőjének javaslatára meghozott egyedi döntésével a Polgármester eltekinthet. Ezekről a döntésekről a Szociális és Egészségügyi Bizottság - soron következő ülésén - tájékoztatást kap.

4/A.57 Újbudai krízistámogatás

18/A. §58 (1) Újbudai krízistámogatásra jogosult az a XI. kerületi lakcímén folyamatosan a kérelem benyújtását megelőzően életvitelszerűen legalább hat hónapja lakó kérelmező, aki

a) állásának, keresőtevékenységének a kérelem benyújtását megelőző harminc napon belüli elveszítése vagy más, önhibáján kívül eső körülmény miatt létfenntartását veszélyeztető élethelyzetbe kerül,

b) családjában az egy személyre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a minimálbér ötvenöt százalékát,

c) munkaviszonya megszűnése esetén kezdeményezte álláskeresőként történő nyilvántartásba vételét az illetékes munkaügyi kirendeltségnél és

d) a kérelem elbírálásával összefüggő eljárás során az Újbudai Humán Szolgáltató Központtal együttműködik. Az együttműködési kötelezettség a kérelmező családi és jövedelmi viszonyainak, a megélhetését biztosító erőforrásoknak a teljes körű feltárására, a krízishelyzet megoldására vonatkozó kilábalási stratégia elkészítésében való aktív közreműködésre terjed ki.

(2) A támogatás egy családban, egy időben legfeljebb egy személy részére állapítható meg, összege legfeljebb 100 000 Ft, a kérelmező családi és jövedelmi viszonyaitól, továbbá a támogatási céltól függően. Támogatást kérni elsősorban krízishelyzet kezelésére, továbbá gyógyászati segédeszköz beszerzésére, pótlásár lehet. Eszköz beszerzésére nyújtott támogatás esetén a támogatás felhasználását - a folyósítást követő második hónap utolsó napjáig - a beszerzésről szóló számla benyújtásával kell igazolni. Amennyiben a számla bemutatása a megadott határidőig nem történik meg, a támogatásban részesülő személy a számla bemutatásáig nem részesülhet e rendeletben foglalt támogatásokban, kivéve a krízishelyzet esetén nyújtott rendkívüli újbudai támogatást.

(3) A támogatás összege, ha a kérelmező

a) egyszemélyes háztartásban él, és havi nettó jövedelme nem haladja meg

aa) a minimálbér harmincöt százalékát, legalább 60 000 Ft,

ab) a minimálbér ötvenöt százalékát, legalább 45 000 Ft,

b) egyszemélyes háztartásban él és a 2. § (7) bekezdése szerint fokozottan rászoruló, legalább 60 000 Ft,

c) családban él, és családjában az egy személyre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg

ca) a minimálbér harmincöt százalékát, legalább 85 000 Ft,

cb) a minimálbér ötvenöt százalékát, legalább 70 000 Ft,

d) családban él és a 2. § (7) bekezdése szerint fokozottan rászoruló, legalább 85 000 Ft.

(4) A krízistámogatás címen nyújtott összeg egy család esetében egy éven belül nem haladhatja meg a 150 000 Ft-ot.

18/B. §59 (1)60 A Kormány által bevezetett veszélyhelyzet esetén Újbudai rendszeres élelmiszertámogatásban részesül az a XI. kerületi lakcímén folyamatosan életvitelszerűen legalább három hónapja lakó kérelmező, aki

a) legalább egy kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik, vagy a 2. § (7) bekezdése szerint fokozottan rászoruló,

b) családjában az egy személyre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a minimálbér harmincöt százalékát,

c) a kérelem elbírálásával összefüggő eljárás során az Újbudai Humán Szolgáltató Központtal a 18/A. § (1) bekezdés d) pontja szerint együttműködik.

(2) Az újbudai rendszeres élelmiszertámogatást az Önkormányzat havonta tartós élelmiszercsomag formájában biztosítja.

(3)61 A támogatás iránti kérelem a veszélyhelyzet utolsó napjáig nyújtható be, a támogatás időtartama a veszélyhelyzet végét követő hónap utolsó napjáig tart.

(4)62 Az élelmiszercsomag az Újbudai Humán Szolgáltató Központnál vehető át, az előre egyeztetett időpontot követő két napon belül. Amennyiben a csomag átvételét a jogosult két alkalommal elmulasztja, és hitelt érdemlően igazolni nem tudja, hogy a mulasztás önhibáján kívül történt, a támogatásra való jogosultság megszüntetésre kerül.

5. Egyéb támogatások

19. § (1) A Képviselő-testület a Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslata alapján lefolytatott pályázati eljárás keretében támogatást adhat gyermekek nyári táboroztatására.

(2) A Képviselő-testület a Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslata alapján, kérelemre, támogatást adhat egyházi, karitatív és civil szervezetek részére.

(3) A Szociális és Egészségügyi Bizottság - kérelemre - támogatást adhat speciális ellátásokhoz.

6. Átmeneti és záró rendelkezések

20. § Ez a rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépéskor folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

21. §63 E rendeletnek a rászorult személyek támogatásáról szóló 10/2015. (II. 25.) XI.ÖK rendelet módosításáról szóló 16/2020. (IV. 29.) XI.ÖK rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

22. §64

23. §65

1

Módosította: 16/2019. (IV. 30.) XI.ÖK rendelet 1. §.

2

Megállapította: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2018. (I. 23.) önkormányzati rendelete 1. §. Hatályos: 2018. II. 1-től.

3

Megállapította: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2017. (V. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (2). Hatályos: 2017. V. 4-től.

4

Módosította: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2016. (III. 1.) önkormányzati rendelete 5. § (2) a).

5

Beiktatta: 51/2020. (XII. 17.) XI. ÖK rendelet 1. §. Hatályos: 2021. I. 1-től.

6

Beiktatta: 51/2020. (XII. 17.) XI. ÖK rendelet 1. §. Hatályos: 2021. I. 1-től.

7

Hatályon kívül helyezte: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2018. (I. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (2). Hatálytalan: 2018. II. 1-től.

8

Hatályon kívül helyezte: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2018. (I. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (2). Hatálytalan: 2018. II. 1-től.

9

Megállapította: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 45/2015. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 2. §. Hatályos: 2015. IX. 24-től. Rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

10

Megállapította: 16/2020. (IV. 29.) XI.ÖK rendelet 1. §. Hatályos: 2020. IV. 30-tól.

11

Hatályon kívül helyezte: 51/2020. (XII. 17.) XI. ÖK rendelet 17. § (2) a). Hatálytalan: 2021. I. 1-től.

12

Megállapította: 34/2020. (IX. 30.) XI.ÖK rendelet 1. §. Hatályos: 2020. X. 1-től.

13

Megállapította: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2017. (V. 3.) önkormányzati rendelete 3. §. Hatályos: 2017. V. 4-től.

14

Megállapította: 5/2021. (I. 29.) XI.ÖK rendelet 1. §. Hatályos: 2021. I. 30-tól.

15

Megállapította: 51/2020. (XII. 17.) XI. ÖK rendelet 3. §. Hatályos: 2021. I. 1-től.

16

Megállapította: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2017. (V. 3.) önkormányzati rendelete 4. §. Hatályos: 2017. V. 4-től.

17

Beiktatta: 16/2020. (IV. 29.) XI.ÖK rendelet 2. §. Hatályos: 2020. IV. 30-tól.

18

Megállapította: 51/2020. (XII. 17.) XI. ÖK rendelet 4. §. Hatályos: 2021. I. 1-től.

19

Megállapította: 51/2020. (XII. 17.) XI. ÖK rendelet 5. §. Hatályos: 2021. I. 1-től.

20

Megállapította: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 48/2015. (X. 20.) önkormányzati rendelete 2. §. Hatályos: 2015. X. 21-től. Rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

21

Megállapította: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 48/2015. (X. 20.) önkormányzati rendelete 2. §. Hatályos: 2015. X. 21-től. Rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

22

Megállapította: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 48/2015. (X. 20.) önkormányzati rendelete 2. §. Hatályos: 2015. X. 21-től. Rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

23

Megállapította: 34/2020. (IX. 30.) XI.ÖK rendelet 2. §. Hatályos: 2020. X. 1-től.

24

Megállapította: 51/2020. (XII. 17.) XI. ÖK rendelet 6. §. Hatályos: 2021. I. 1-től.

25

Megállapította: 5/2021. (I. 29.) XI.ÖK rendelet 2. §. Hatályos: 2021. I. 30-tól.

26

Hatályon kívül helyezte: 5/2021. (I. 29.) XI.ÖK rendelet 5. § (2). Hatálytalan: 2021. I. 30-tól.

27

Hatályon kívül helyezte: 51/2020. (XII. 17.) XI. ÖK rendelet 17. § (2) b). Hatálytalan: 2021. I. 1-től.

28

Hatályon kívül helyezte: 51/2020. (XII. 17.) XI. ÖK rendelet 17. § (2) b). Hatálytalan: 2021. I. 1-től.

29

Megállapította: 51/2020. (XII. 17.) XI. ÖK rendelet 7. §. Hatályos: 2021. I. 1-től.

30

Hatályon kívül helyezte: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 45/2015. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 9. § (3). Hatálytalan: 2015. IX. 24-től.

31

Megállapította: 51/2020. (XII. 17.) XI. ÖK rendelet 8. §. Hatályos: 2021. I. 1-től.

32

Hatályon kívül helyezte: 51/2020. (XII. 17.) XI. ÖK rendelet 17. § (2) c). Hatálytalan: 2021. I. 1-től.

33

Megállapította: 51/2020. (XII. 17.) XI. ÖK rendelet 9. § (1). Hatályos: 2021. I. 1-től.

34

Megállapította: 5/2021. (I. 29.) XI.ÖK rendelet 3. §. Hatályos: 2021. I. 30-tól.

35

Megállapította: 51/2020. (XII. 17.) XI. ÖK rendelet 9. § (2). Hatályos: 2021. I. 1-től.

36

Megállapította: 51/2020. (XII. 17.) XI. ÖK rendelet 9. § (3). Hatályos: 2021. I. 1-től.

37

Beiktatta: 16/2020. (IV. 29.) XI.ÖK rendelet 4. §. Hatályos: 2020. IV. 30-tól.

38

Megállapította: 51/2020. (XII. 17.) XI. ÖK rendelet 10. §. Hatályos: 2021. I. 1-től.

39

Beiktatta: 51/2020. (XII. 17.) XI. ÖK rendelet 11. §. Hatályos: 2021. I. 1-től.

40

A 13/B. § (2) bekezdése a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 43/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

41

Beiktatta: 51/2020. (XII. 17.) XI. ÖK rendelet 11. §. Hatályos: 2021. I. 1-től.

42

Beiktatta: 5/2021. (I. 29.) XI.ÖK rendelet 4. §. Hatályos: 2021. I. 30-tól.

43

Megállapította: 51/2020. (XII. 17.) XI. ÖK rendelet 12. §. Hatályos: 2021. I. 1-től.

44

Megállapította: 51/2020. (XII. 17.) XI. ÖK rendelet 13. § (1). Hatályos: 2021. I. 1-től.

45

Megállapította: 51/2020. (XII. 17.) XI. ÖK rendelet 13. § (2). Hatályos: 2021. I. 1-től.

46

Megállapította: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2017. (V. 3.) önkormányzati rendelete 14. § (1). Hatályos: 2017. V. 4-től.

47

Beiktatta: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 45/2015. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 6. § (2). Hatályos: 2015. IX. 24-től. Rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

48

Megállapította: 34/2020. (IX. 30.) XI.ÖK rendelet 4. §. Hatályos: 2021. VIII. 1-től. A 16. § (7) bekezdése a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 43/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

49

Beiktatta: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2017. (V. 3.) önkormányzati rendelete 14. § (3). Hatályos: 2017. V. 4-től.

50

A 16. § (9) bekezdését a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 43/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése iktatta be.

51

Megállapította: 51/2020. (XII. 17.) XI. ÖK rendelet 14. §. Hatályos: 2021. I. 1-től.

52

Megállapította: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 45/2015. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 7. § (2). Hatályos: 2015. IX. 24-től. Rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

53

Az utolsó mondat szövegét megállapította: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 45/2015. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 7. § (3). Hatályos: 2015. IX. 24-től. Rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

54

Megállapította: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2016. (III. 1.) önkormányzati rendelete 3. §. Módosította: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2018. (I. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (1).

55

Megállapította: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 45/2015. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 7. § (4). Módosította: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2018. (I. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (2).

56

Megállapította: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 45/2015. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 8. §. Hatályos: 2015. IX. 24-től. Rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

57

Megállapította: 34/2020. (IX. 30.) XI.ÖK rendelet 5. §. Hatályos: 2020. X. 1-től.

58

Megállapította: 51/2020. (XII. 17.) XI. ÖK rendelet 15. §. Hatályos: 2021. I. 1-től.

59

Megállapította: 34/2020. (IX. 30.) XI. ÖK rendelet 5. §. Hatályos: 2020. X. 1-től.

60

Megállapította: 51/2020. (XII. 17.) XI. ÖK rendelet 16. § (1). Hatályos: 2021. I. 1-től.

61

Megállapította: 51/2020. (XII. 17.) XI. ÖK rendelet 16. § (2). Hatályos: 2021. I. 1-től.

62

A 18/B. § (4) bekezdését a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 43/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.

63

Megállapította: 16/2020. (IV. 29.) XI.ÖK rendelet 5. §. Hatályos: 2020. IV. 30-tól.

64

Hatályon kívül helyezve: 2010. évi CXXX. törvény 12. § alapján. Hatálytalan: 2015. III. 2-től.

65

Hatályon kívül helyezve: 2010. évi CXXX. törvény 12. § alapján. Hatálytalan: 2015. III. 2-től.

66

Beiktatta: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 48/2015. (X. 20.) önkormányzati rendelete 3. §, Melléklet. Hatályos: 2015. X. 21-től. Rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.