Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (VIII.5.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Hatályos: 2021. 12. 31

Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

2021.12.31.

Mátészalka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76. § (1) bekezdésében, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdésének 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró Mátészalkai Német Nemzetiségi Önkormányzattal, a Mátészalkai Roma Nemzetiségi Önkormányzattal és a Mátészalka Város Román Nemzetiségi Önkormányzattal egyetértésben a következőket rendeli el:1

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet célja, hogy Mátészalka város lakossága közművelődési érdekeinek, kulturális és művészeti igényeinek figyelembevételével, a hagyományok és a helyi lehetőségek, sajátosságok alapján meghatározza Mátészalka Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, azok feladatellátásának formáit, módját és mértékét.

(2) Az Önkormányzat elősegíti a közösséghez tartozás, az önkifejezés közösségi szinten történő megélését, a kreativitás kibontakoztatását, valamint biztosítja a közművelődési szolgáltatások igénybevételének lehetőségét.

2. § A rendelet hatálya kiterjed:

a) az Önkormányzat által alapított, közművelődési feladatokat ellátó gazdasági társaságra,

b) az Önkormányzattal kötött közművelődési megállapodás alapján közművelődési szolgáltatást nyújtó nem önkormányzati fenntartású intézményekre, gazdasági társaságokra, civil szervezetekre, egyházakra, társulásokra, egyéb szervekre, szervezetekre és magányszemélyekre,

c) a közművelődési szolgáltatást igénybe vevőkre.

2. Az önkormányzat közművelődési feladatai, a feladatellátás formája és szervezeti kerete

3. § (1) Az Önkormányzat a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (továbbiakban: Kult.tv.) 76. § (3) bekezdésében foglalt közművelődési alapszolgáltatások közül az alábbiakat biztosítja:

a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,

b) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,

c) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,

d) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,

e) a tehetséggondozás és fejlesztés feltételeinek biztosítása.

(2) Az Önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások ellátásának érdekében:

a) a közművelődési feladatok ellátására gazdasági társaságot alapított, és működtet,

b) városi rendezvények, fesztiválok, nemzeti ünnepekhez és városi hagyományokhoz kapcsolódó rendezvények megvalósításban közreműködik,

c) az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerint támogatja Mátészalka város kulturális egyesületeit, alapítványait, civil szerveződéseit.

3. A közművelődési feladatellátás formája, módja

4. § (1) Az Önkormányzat a 3. § (1) bekezdés szerinti közművelődési alapszolgáltatásokat a kizárólagos tulajdonában álló Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft., és az azáltal működtetett Mátészalkai Szentpétery Zsigmond Művelődési Központ és Színház útján biztosítja.

(2) A Mátészalkai Szentpétery Zsigmond Művelődési Központ és Színház gazdálkodásáért, díjszabásáért, állandó programjainak szervezéséért az azt működtető gazdasági társaság a felelős.

(3) A közművelődési feladatellátás a jogszabályokban meghatározott személyi és szakképzettségi feltételek biztosítása mellett történhet.

5. § (1) A Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. ellenőrzése a Képviselő-testület hatásköre, ennek keretében elfogadja a gazdasági társaság munkatervét, valamint pénzügyi beszámolóját.

(2) A Képviselő-testület átruházott hatáskörében az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság dönt a Mátészalkai Szentpétery Zsigmond Művelődési Központ és Színház szervezeti és működési szabályzatának elfogadásáról és szakmai beszámolójáról.

(3) A Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft., mint feladatellátó minden év március 1-jéig szolgáltatási tervet készít, amely a munkaterve részét képezi.

6. § Az Önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátása során együttműködik a területén működő

a) közművelődési célú, kulturális feladatot ellátó civil szervezetekkel, alapítványokkal

b) egyházakkal,

c) nemzetiségi önkormányzatokkal,

d) nevelési-oktatási intézményekkel,

e) a nem önkormányzati fenntartású közművelődési intézményekkel,

f) egészségügyi és sport szervezetekkel,

g) turizmus és idegenforgalmi szervezetekkel.

4. A közművelődési megállapodás

7. § (1) Az Önkormányzat az általa biztosított közművelődési alapszolgáltatások megvalósítására közművelődési megállapodást köthet a Kultv.-ben foglalt követelményeknek megfelelő természetes vagy jogi személlyel.

(2) A közművelődési megállapodás megkötéséről az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság véleménye alapján a Képviselő-testület dönt.

(3) A közművelődési megállapodás alapján alapszolgáltatást nyújtó természetes vagy jogi személy a megállapodásban rögzített, a tárgyévet megelőző évben ellátott feladataikról évente beszámol a Képviselő-testület felé.

5. A közművelődés finanszírozása

8. § (1) Az Önkormányzat a közművelődési tevékenység finanszírozásához szükséges pénzügyi feltételeket a központi költségvetésből, normatív állami hozzájárulásból, a központosított előirányzatokból származó összegekből, pályázati úton elnyert támogatásokból, érdekeltségnövelő támogatásból, saját bevételekből és a helyi költségvetési forrásból biztosítja.

(2) A 7. §-ban meghatározott közművelődési megállapodásban rögzített feladatellátás költségeit az Önkormányzat éves költségvetésében kell előirányozni.

(3) Az Önkormányzat – lehetőségeihez mérten – a feladatellátáshoz szükséges pénzügyi támogatást biztosíthat a közművelődési intézmények pályázatainak saját erő fedezetére, valamint az e rendeletben rögzített feladatai vagy egyéb feladatok ellátására támogatásban részesítheti a közművelődési tevékenységet folytatókat, illetve a közművelődési megállapodás alapján alapszolgáltatást nyújtó természetes és jogi személyeket.

6. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet 2021. szeptember 1. napján lép hatályba.

(2)2

10. § Jelen rendeletet a Mátészalkai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 11/2021. (VII.28.) önkormányzati határozatával, a Mátészalkai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 9/2021. (VII.28.) önkormányzati határozatával, a Mátészalka Város Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 13/2021. (VII.28.) önkormányzati határozatával jóváhagyta.

1

A bevezető a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2021. (XII. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 9. § (2) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12.§ (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.