Feked Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (X. 12.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályairól

Hatályos: 2022. 01. 01

Feked Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (X. 12.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályairól

2022.01.01.

Feked Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, a 25. § (3) bekezdés b) pontjában, a 26. §- ában, a 32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, a 45. §- ban, a 62. § (2) bekezdésében, a 132. § (4) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 29. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8., illetve 8a. pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet célja

1. § A rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében meghatározza Feked Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) által biztosított szociális ellátások formáit, rendelkezzék az ellátások igénybevételének jogosultságáról és módjáról, az ellátások mértékéről, megállapításáról, kifizetéséről, valamint felhasználása ellenőrzéséről.

2. Ellátások

2. § (1) A jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására pénzbeli és természetbeni szociális támogatás nyújtható.

(2) E rendelet tárgyi hatálya az alábbi ellátásokra terjed ki:
a) pénzbeli és természetbeni ellátások tekintetében:
aa) települési támogatás,
- lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatás,
- gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott támogatás,
- temetési támogatás,
- szociális tűzifa támogatás,
- újszülöttek támogatása,
- tanévkezdési támogatás,
- idősek év végi támogatása
- karácsonyi természetbeni támogatás,
ab) rendkívüli települési támogatás,
ac) köztemetés,
b) szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások tekintetében:
ba) étkeztetés,
bb) házi segítségnyújtás,
bc) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
bd) nappali ellátás
be) családsegítés
bf) falugondnoki szolgálat.
bg) népkonyha.

(3) A képviselő-testület jelen rendeletben megállapított támogatásokat elsősorban az önkormányzat éves költségvetési rendeletében erre a célra tervezett keretösszeg erejéig biztosítja.

3. Értelmező rendelkezések

3. § E rendelet alkalmazása során használt fogalmakat a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi törvényben (továbbiakban: Szt.) meghatározottak szerint kell értelmezni.

II. Fejezet

Eljárási rendelkezések

4. Eljárás menete

4. § (1) A szociális ellátások megállapítása iránti eljárás kérelemre, illetve a rendkívüli települési támogatás esetében hivatalból indulhat.

(2) A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások iránti kérelmeket a Palotabozsoki Közös Önkormányzati Hivatalnál (továbbiakban: Hivatal) kell benyújtani az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon, az egyes ellátási formáknál meghatározott igazolások, nyilatkozatok becsatolásával.

(3) A kérelmező által benyújtott jövedelemnyilatkozathoz minden esetben csatolni kell a jövedelem valódiságát igazoló iratokat.

(4) A jövedelmet az alábbi módon kell igazolni:
a) a munkabérről, munkáltató által fizetett táppénzről a munkáltató által kiállított nettó jövedelemigazolással,
b) vállalkozó vagy őstermelő esetén a kérelem benyújtásának évét közvetlenül megelőző, adóbevallással lezárt évben szerzett jövedelemről a Nemzeti Adó és Vámhivatal igazolásával és a tárgyévben elért jövedelemről nyilatkozattal,
c) álláskeresési támogatás esetén a Baranya Megyei Kormányhivatal Mohácsi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály (a továbbiakban: Foglalkoztatási osztály) megállapító határozatával és a kérelem benyújtását megelőző havi ellátás összegét igazoló szelvénnyel vagy bankszámlakivonattal,
d) nyugdíj, nyugdíjszerű rendszeres pénzellátás és árvaellátás esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által év elején kiadott igazolás a várható éves jövedelemről vagy igazolószelvény/bankszámlakivonattal,
e) a gyermektartásdíj esetén bírósági ítélettel vagy a tartásdíj összegéről szóló és büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozattal,
f) a házasság felbontását, gyermekelhelyezést megállapító bírósági végzéssel, vagy a gyermekelhelyezésről és gyermektartásdíjról szóló szülői egyezségről kiállított irattal,
g) állam által megelőlegezett gyermektartásdíj esetén Baranya Megyei Kormányhivatal Gyámhivatalának határozatával,
h) ösztöndíj és egyéb juttatások esetén az oktatási intézmény által kiállított igazolással,
i) nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett egyhavi átlagról szóló nyilatkozattal,
j) amennyiben a kérelmező, nagykorú közeli hozzátartozója vagy a háztartásában életvitelszerűen vele együtt lakó nagykorú más személy rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, úgy az erről szóló nyilatkozattal vagy a Foglalkoztatási Osztály igazolása arról, hogy regisztrált álláskereső és ellátásban nem részesül,
k) egyéb jövedelmek esetén a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozattal (a továbbiakban együtt: jövedelemigazolás).

(5) A kérelem benyújtásakor a kérelmezőnek nyilatkoznia kell a külföldről származó jövedelméről, illetve a nem Magyarország területén lévő vagyonáról is.

(6) Amennyiben az ellátás iránti kérelemben előadott életkörülmények vizsgálata kapcsán a kérelem megalapozott elbírálása szükségessé teszi, az igénylőnél környezettanulmányt kell készíteni.

(7) Nem kell környezettanulmányt készíteni abban az esetben, ha a kérelmező életkörülményeiről a Hivatal bármely más ügy kapcsán részletes információkkal rendelkezik, és feltételezhető, hogy a tudomásszerzés óta az ügyfél javára lényeges változás nem következett be.

(8) Amennyiben a kérelmező a döntéshez szükséges igazolásokat, iratokat felszólítás ellenére – a felszólításban meghatározott időpontig – nem bocsátja az ellátást megállapító szerv rendelkezésére, vagy a környezettanulmány elkészítését nem teszi lehetővé, az eljárást az ellátást megállapító szerv megszünteti vagy a rendelkezésre álló adatok alapján dönt.

(9) E rendeletben szabályozott önkormányzati hatósági ügyekben elektronikus úton eljárási cselekmények nem gyakorolhatók.

(10) E rendeletben meghatározott szociális ellátásban részesülő, a jogosultság feltételeit érintő tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni az ellátást megállapító szervet.

5. § E rendeletben meghatározott ellátásokkal kapcsolatos feladat- és hatáskört átruházott hatáskörben: Feked Község Polgármestere (köztemetés, lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatás, gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott támogatás, temetési támogatás, újszülöttek támogatása, tanévkezdési támogatás, idősek év végi támogatása) látja el.

5. A pénzbeli ellátások folyósításának és elszámolásának közös szabályai

6. § (1) A rendszeres ellátás esetén a támogatás összegét a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Kormányrendelet rendelkezései alapján kell a Jogosult folyószámlájára átutalni, vagy a kérelmében megadott levelezési címére postai úton megküldeni.

(2) A Kérelmező részére megállapított, nem rendszeres települési támogatást, a támogatást megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül, egy összegben kell a Jogosult folyószámlájára utalni, vagy a kérelmében megadott levelezési címére postai úton megküldeni, vagy a Hivatal Házipénztárában, készpénzben kifizetni.

(3) Amennyiben a Jogosult a megállapított támogatást –szabályos kézbesítés ellenére- megadott címre postázás esetén a második kézbesítési kísérletet követő, pénztári kifizetés esetén az értesítés igazolt átvételét követő 1 hónapon belül nem veszi át, jogosultsága megszűnik, és a Hivatal az összeget visszakönyveli a támogatás előirányzatára.

(4) A folyósítás és az elszámolás módjáról és feltételeiről az ellátást megállapító határozatban rendelkezni kell.

(5) Az ellátást megállapító szerv az ellátásra való jogosultságot és a támogatás összegét megállapító határozatában előírhatja a támogatás felhasználásáról történő elszámolási köztelezettséget. Ha a Jogosult az elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, későbbi támogatási kérelmét el kell utasítani.

(6) A pénztári úton történő kifizetés a támogatásra jogosult részére, illetve írásbeli meghatalmazás alapján a Jogosult meghatalmazottjának teljesíthető.

(7) A Kérelmezőt a 8. § (1) bekezdésben és a 9. § (1) bekezdésében szabályozott, havi rendszerességgel járó pénzbeli ellátás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg.

6. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás megtérítése

7. § (1) A jogosulatlanul igénybe vett támogatás megtérítésével kapcsolatban a Szt. 17. és 17/A §-ának rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésére kötelező határozatát a kötelezett kérelmére a Képviselő-testület egy ízben méltányosságból módosíthatja oly módon, hogy a visszafizetendő összeg mértékét csökkentheti, elengedheti, vagy részletfizetést engedélyezhet, feltéve, hogy az igénybevételtől egy év még nem telt el és a visszafizetés olyan helyzetet eredményezne, amely az adós vagy családja megélhetését veszélyeztetné. A részletfizetés időtartama nem lehet hosszabb 6 hónapnál.

III. Fejezet

Pénzbeli és természetbeni ellátások

7. A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatás

8. § (1) Lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által életvitelszerűen lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás.

(2) Lakásfenntartási települési támogatást ugyanazon lakás vonatkozásában csak egy jogosult részére állapítható meg függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

(3) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, egyedül élő vagy gyermekét egyedül nevelő szülő esetén 400 %-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával.

(4) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol:
a) a háztartás első nagykorú tagjainak arányszáma 1,0,
b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9 ,
c) a háztartás minden további nagykorú tagjának száma 0,8,
d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8,
e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.
f) Ha a háztartás valamelyik tagja tartós betegség vagy fogyatékosság miatt magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül, vagy valamelyik háztartástagra tekintettel magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak, akkor a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.
g) Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő – ideértve a gyámot, nevelőszülőt és a hivatásos nevelőszülőt – él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.

(5) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség összege 450,- Ft.

(6) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatás esetében az elismert lakásnagyság:
a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm2,
b) ha a háztartásban két személy lakik 45 nm2,
c) ha a háztartásban három személy lakik 55 nm2,
d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm2
e) ha a háztartásban négy személynél több lakik, akkor 65 nm2 és minden további személy után 5-5 nm2, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.

(7) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatás egy hónapra jutó összege a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a továbbiakban: TM) szorzata, de nem kevesebb, mint 2.500.- Ft, és legfeljebb 5.000.- Ft. A támogatás összegét 100,- Ft-ra kerekítve kell meghatározni.

(8) A TM kiszámítása a következő módon történik:
TM = 0,3 – J – 0,5 NYM X 0,15
NYM
ahol a J a jogosult háztartásában egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelmet, az NYM pedig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét jelöli. TM-et századra kerekítve kell meghatározni.

(9) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatást 12 hónap időtartamra kell megállapítani.

(10) Ha a lakásfenntartási támogatásban részesülő személy lakcíme a támogatás folyósításának időtartama alatt megváltozik, vagy a jogosult meghal, a változás, illetve a haláleset hónapjára járó támogatást teljes összegben kell folyósítani, de a támogatás folyósítását meg kell szüntetni.

8. Gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott támogatás

9. § (1) Gyógyszer-kiadások viseléséhez támogatás állapítható meg annak a személynek, aki szociálisan rászorult, közgyógyellátási igazolvánnyal nem rendelkezik és tartós egészségromlás következtében folyamatosan magas, vagy eseti megbetegedés miatt, jelentős megterhelést okozó gyógyszerköltségei miatt átmenetileg létfenntartását veszélyeztető helyzetbe kerül és a (2) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelel.

(2) E támogatási forma tekintetében szociálisan rászorultnak kell tekinteni azt a személyt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel:
a) egy főre számított havi családi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, egyedül élő esetén 400% át nem haladja meg, és
b) a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége eléri, illetve meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20%-át.

(3) A gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott támogatást az adott év december 31. napjáig kell megállapítani.

(4) A támogatás mértéke nem haladhatja meg időarányosan az adott naptári évben a 60.000,-Ft-ot.

(5) A kérelemhez mellékelni kell a háziorvos, vagy szakorvos igazolását a rendszeresen szedett gyógyszerekről, valamint a közgyógyellátás megállapítása iránt benyújtott kérelem elutasításáról szóló határozatot, amennyiben a határozat rendelkezésére áll vagy a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozatát a közgyógyellátásról.

(6) Ha a gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott támogatásban részesülő személy lakcíme a támogatás folyósításának időtartama alatt megváltozik, vagy a jogosult meghal, a változás, illetve a haláleset hónapjára járó támogatást teljes összegben kell folyósítani, de a támogatás folyósítását meg kell szüntetni.

(7) Amennyiben a kérelmező gyógyszerköltségében évközben változás áll be, köteles a Hivatalt 8 napon belül írásban értesíteni és az új kiadásokat igazoló dokumentumokat mellékelni.

9. Rendkívüli települési támogatás

10. § (1) Rendkívüli települési támogatás a létfenntartását veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, személyek részére állapítható meg, amennyiben:
a.) önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról másképpen nem tudnak gondoskodni, mert időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdenek, mely különösen,
aa) a megfelelő élelmezés hiánya,
ab) a lakhatás elvesztésének veszélye,
ac) a közüzemi szolgáltatás megszűntetésének veszélye,
ad) a megfelelő ruházkodás hiánya,
ae) az iskolai étkeztetési díj megfizetésének nehézségei,
af) hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek ellátásának nehézségei,
ag) fogyatékos vagy tartósan beteg családtag rehabilitációjának biztosítása,
ah) jövedelem igazolt elvesztése,
ai) a munkába járáshoz szükséges bérlet megvásárlásának nehézsége (munkahely létesítése esetén első alkalommal) miatt következik be, vagy:
b.) előre nem látható többletkiadások miatt anyagi segítségre szorulnak, melyek felmerülhetnek különösen:
ba) a kérelem benyújtását megelőző hat hónapon belül diagnosztizált súlyos betegség esetében a gyógyítással, kórházi tartózkodással
bb) gyógyászati segédeszköz beszerzésével,
bc) halálesettel,
bd) regisztrált munkanélküli munkába állásával (pl. állásinterjúhoz utazási költség)
be) a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásával, a gyermek fogadásának előkészítésével,
bf) iskoláztatás biztosításával
bg) közműtartozás kiegyenlítésével összefüggésben.
Rendkívüli települési támogatásban részesülhetnek az a) és b) pontban meghatározottakon túl azok a személyek, akik:
c) betegség vagy baleset miatt tartós táppénzes állományba kerülnek,
d) előrefizetős áramfogyasztást, gázfogyasztást mérő készülék felszerelését kell finanszírozniuk,
e) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadásokat kell fedezniük,
f) egy év alatti gyermekük egészséges fejlődésének biztosításához szükséges vitaminokat, tápszereket beszerezni nem tudják,
g) az aktív korúak ellátásában részesülő személyek,
h) nyugdíjbiztosítási szervektől ellátásban részesülő személyek, ha az ellátás havi összege az öregségi nyugdíj legkisebb összegét nem haladja meg.

(2) Rendkívüli települési támogatásra jogosult az a személy, akinél az egy főre számított havi jövedelem közös háztartásban élők esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 % át, egyedül élő, vagy gyermekét egyedül nevelő szülő esetén annak 400 % át nem éri el.

(3) A rendkívüli települési támogatás összege alkalmanként 30.000, -Ft.

(4) A közös háztartásban élők esetén csak egy kérelmező részére állapítható meg rendkívüli települési támogatás függetlenül a közös háztartásban élő személyek számától.

(5) Sürgős szükség esetén- ha az igénylő életkörülményei az azonnali segítséget indokolják- a rendkívüli települési támogatás a Polgármester javaslatára bizonyítási eljárás nélkül az igénylő nyilatkozatai alapján kiutalható. Ilyen esetben a határozathozatalt követő nyolc napon belül helyszíni ellenőrzéssel kell meggyőződni a nyilatkozatok valódiságáról.

10. Temetési támogatás

11. § (1) Elhunyt személy eltemettetéséhez települési támogatás állapítható meg annak a személynek, aki az elhunyt eltemettetéséről gondoskodott
annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy
b) tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti,
c) és akinél az egy főre jutó jövedelem családban élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 400 %- át, egyedül élő esetén annak 500 %- át nem éri el.

(2) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított települési támogatás összege: 50.000, -Ft.

(3) Az eltemettetés költségeihez való hozzájárulás iránti kérelmet a haláleset bekövetkezésétől számított 60 napon belül lehet benyújtani a Hivatalnál az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatának másolatával, valamint a temetési költséget igazoló a kérelmező nevére szóló számla/részszámla másolatával. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(4) A temetési támogatás akkor állapítható meg, ha az elhunyt fekedi állandó lakos volt, vagy az eltemettetésről gondoskodó személy Fekedben állandó bejelentett lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és életvitelszerűen a városban él.

11. Szociális célú tűzifa

12. § (1) A szociális tűzifára jogosultak körét a képviselő-testület határozattal állapítja meg.

(2) A képviselő testület elsősorban azokat a személyeket részesíti szociális célú tűzifában, akik:
a) aktív korúak ellátásában,
b) időskorúak járadékában,
c) rendszeres települési támogatásban (lakhatási támogatás, gyógyszertámogatás),
d) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy a gyermekek védelméről és a Gyvt-ben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelnek,
e) rokkantsági ellátásban részesülnek,
f) a három vagy több gyermeket nevelő családok,
g) a gyermeküket egyedül nevelők,
h) a 75 éven felüli egyedül élők,
i) az a)-e) pontokban nem nevesített egyéb pénzbeli és természetbeni szociális ellátásban részesülnek.

(3) Szociális célú tűzifa támogatásban részesíthető az a háztartás is, ahol az egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg
a) a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 400 %-át,
b) egyedülálló 75 éven felüliek esetében az 500 %-át,

(4) Szociális tűzifaként háztartásonként minimum 1m³, de legfeljebb 3 m3 tűzifa osztható ki.

(5) Tűzifa támogatásban csak az a személy részesíthető, aki életvitelszerűen a településen él. Tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.

(6) Az önkormányzat a szociális célú tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.

13. § A tűzifában részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, csak saját háztartásában használhatja fel. Aki ezen rendelkezést megszegi, a következő öt évben szociális tűzifa támogatásban nem részesülhet.

12. Újszülöttek támogatása

14. § (1) Újszülöttek támogatásra jogosult az a Fekedi állandó lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen Fekeden élő szülő, vagy örökbefogadó szülő, akinél az egy főre jutó jövedelem családban élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 800 %- át, egyedül élő esetén annak 900 %- át nem éri el.

(2) A támogatás összege gyermekenként 100.000,-Ft

(3) Az újszülöttek támogatásának igénylésére a születést követő 6 hónapon belül van lehetőség. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(4) A kérelemhez csatolni kell:
a) lakcímkártya másolata
b) a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát,
c) a szülő(k)/törvényes képviselő(k) nyilatkozatát arról, hogy a gyermeket saját háztartásában neveli, gondozza.

13. Tanévkezdési támogatás

15. § (1) A tanévkezdési támogatás a szociálisan rászorult gyermekekre tekintettel az óvoda- és iskolakezdését könnyítő támogatás.

(2) Tanévkezdési támogatásra jogosult a településen lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező és itt életvitelszerűen élő, óvodába beíratott, általános iskolás és középiskolás, valamint felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytatott hallgató, akinek a családjában az egy főre eső nettó jövedelem a garantált bérminimum nettó összegének 200 %-át nem haladja meg.

(3) A beiskolázási támogatás mértéke:
a) óvodai nevelésben részesülök esetében: 16.000.- Ft
b) általános iskolai tanulók esetében: 18.000.- Ft
c) középiskolai tanulók esetében: 20.000.- Ft
b) felsőoktatásban tanulók estében: 22.000.- Ft

(4) A beiskolázási támogatás iránti kérelmet minden év szeptember 1. és szeptember 30. napja között lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(5) A beiskolázási támogatás iránti kérelemhez csatolni kell:
a) az oktatási intézmény igazolását a tanulói jogviszonyról;
b) jövedelmigazolást.

14. Idősek év végi támogatása

16. § (1) A Képviselő- testület minden év decemberében egyszeri pénzbeli támogatást nyújthat annak az időskorú személynek, aki a kérelem benyújtásának évében betöltötte életének 65. életévét és jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 400%- át nem éri el.

(2) Támogatás mértéke: 5.000, - Ft.

(3) A támogatási kérelmet minden év október 15. és november 30. napja között lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.

15. Köztemetés

17. § (1) Az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetésének szabályait az Szt. 48. §-a határozza meg.

(2) Az eltemettetésre köteles személy az Szt. 48. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott kötelezettség alól mentesül, ha családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250 % - át.

16. Karácsonyi természetbeni támogatás

18. § (1) A Képviselő- testület minden év decemberében egyszeri természetbeni karácsonyi támogatást nyújthat.

(2) A karácsonyi természetbeni támogatás iránti kérelmet minden év október 15. és november 15. napja között lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(3) A karácsonyi természetbeni támogatásra jogosult:
a) aki, egyedülálló vagy egyedülálló nyugdíjas (nyugdíjszerű ellátás) és akinek a havi nettó jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 400 % - át,
b) aki családban élő nyugdíjas (nyugdíjszerű ellátás) és családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 % - át,
c) aki, gyermekét egyedül nevelő szülő és a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 400 % - át,
d) több gyermekes család, ha a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 % - át.

(4) A támogatásban az egy lakcímen lakók közül csak egy személy részesülhet függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.

(5) Az önkormányzat az adott évben rendelkezésére álló az önkormányzat és intézményei adott évi költségvetésében beállított keret mértékéig – max. 10.000, -Ft/fő összegben - a kérelmezőket - a rászoruló kérelmezők számától függően - vissza nem térítendő természetbeni támogatásként háztartásonként karácsonyi természetbeni támogatásban részesíti, átadásának formáját és módját a Bizottság állapítja meg.

(6) A támogatást átvételét a támogatott aláírásával igazolja.

17. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz nyújtott támogatás

19. § (1) A képviselő-testület – ha előzetes döntése alapján az önkormányzat csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat adott évi fordulójához – Bursa Hungarica ösztöndíjban (továbbiakban: ösztöndíj) részesítheti azt a Fekedi állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási intézményben tanuló hallgatót, aki
a) a képzésre vonatkozó keretidőn belül teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat (a továbbiakban "A" típusú ösztöndíj), vagy
b) az adott tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert érettségizett fiatal és szeptembertől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében, teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni (a továbbiakban "B" típusú ösztöndíj).

(2) Nem részesülhetnek ösztöndíj támogatásban a rendvédelmi és katonai felsőoktatási intézmények hallgatói.

(3) Hátrányos szociális helyzetű az a személy, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum összegének 300 %-át.

(4) Az „A” és „B” típusú ösztöndíj elnyerése érdekében az önkormányzat (azonos időben) pályázatot köteles közzétenni, amelynek tartalmaznia kell a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat adott évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeiben (továbbiakban: szerződési dokumentum) meghatározott szempontokat.

(5) A hatáskör gyakorlója határozatban dönt az ösztöndíjra való jogosultság megállapításáról vagy elutasításáról, illetve az ösztöndíj összegéről, és a továbbiakban a szerződési dokumentumban meghatározott módon jár el.

(6) A hatáskör gyakorlója a határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázat elbírálása alapján az arra jogosult pályázót havonta azonos összegű támogatásban részesíti.

(7) Megszűnik az ösztöndíjra való jogosultság, ha
a) az ösztöndíjas elköltözik az önkormányzat illetékességi területéről – a megszüntető határozat meghozatalát követő tanulmányi félévtől,
b) az ösztöndíj folyósításának időtartama alatt a folyósítás feltételeinek nem felel meg,
c) "B" típusú pályázat esetén: az ösztöndíjas szociális rászorultsága már nem áll fenn. E körülményt az önkormányzat évente egyszer felülvizsgálja. Amennyiben a felülvizsgálat során az ösztöndíjas a kért igazolásokat nem bocsátja rendelkezésre, vagy az együttműködést megtagadja, a szociális rászorultság megszűnését vélelmezni kell.

(8) Az ösztöndíjas 15 napon belül köteles bejelenteni felsőfokú tanulmányainak szüneteltetését/befejezését, továbbá ha tanulmányait más felsőoktatási intézményben folytatja, valamint elköltözését. Amennyiben ez utóbbi kötelezettségének nem tesz eleget, a jogosulatlanul felvett ösztöndíj visszafizetésére kötelezhető.

(9) Az ösztöndíj támogatás összege 10.000.- Ft/hó.

IV. Fejezet

Szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások

20. § (1) Feked Község Önkormányzata a szociális alapszolgáltatások közül az alábbi ellátási formákat biztosítja:
a) étkeztetés,
b) házi segítségnyújtás,
c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
d) nappali ellátás,
e) családsegítés,
f) falugondnoki szolgálat
g) népkonyha

(2) Feked Község Önkormányzata a szociális alapszolgáltatások közül az étkeztetést, a házi segítségnyújtást, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást és a nappali ellátást- ellátási szerződés alapján- a Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működtetett Idősek Klubja Véménd (7726 Véménd, Szabadság tér 8.) útján biztosítja.

(3) Feked Község Önkormányzata a szociális alapszolgáltatások közül a családsegítő szolgáltatást a Mohácsi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás keretében a Mohácsi Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (7700 Mohács, Eötvös u. 6.) intézmény útján biztosítja.

(4) A falugondnoki szolgáltatást Feked község Önkormányzatának Képviselő-testülete külön rendeletben szabályozza.

21. § (1) A népkonyha alkalmi jelleggel és helyben fogyasztással legalább napi egyszeri egy tál meleg ételt biztosít azoknak a szociálisan rászorult személyeknek, akik más étkeztetési formát nem vesznek igénybe.

(2) A népkonyha igénybevételére jogosultak a szociálisan rászorult személyek, így különösen azok, akik a legalább napi egyszeri étkezést nem képesek biztosítani, különösen
a) koruk,
b) egészségi állapotuk,
c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
d) szenvedélybetegségük, vagy
e) hajléktalanságuk miatt.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott rászorulók számára a népkonyhai étkeztetést a Palliatív Humán Szolgáltató Központ (7726 Véménd Kossuth L. u. 128.) ellátási szerződés alapján biztosítja.

(4) A népkonyhán való étkeztetés igénybevétele térítésmentes.

V. Fejezet

Záró rendelkezések

22. § A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Feked Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete.

23. § Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.