Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 8/2019 (V.6..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2019. 05. 07

Zalacsány község Önkormányzat Képviselőtestülete testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdése f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:A rendelet hatálya 
  1. §. (1) A rendelet hatálya Zalacsány község Önkormányzatára, valamint intézményeire terjed ki.

(2)Önálló címet alkot az önállóan működő Zalacsányi Csány László Óvoda és a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal


Az önkormányzat és költségvetési szervei, intézményei 2018. évi

költségvetésének teljesítése


  1. §. Képviselőtestület az önkormányzat 2018. évi teljesített költségvetési

          a.) kiadási főösszegét                                                                    231698777 Ft-ban

          b.) bevételi főösszegét                                                                    313777499 Ft-ban

          állapítja meg.


  1. §. (1) Az önkormányzat a 2018. évi teljesített – továbbá az eredeti, módosított előirányzat

               szerinti – költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatonkénti részletezését az 1. és 2.

               melléklet tartalmazza.

           (2) Az önkormányzat önállóan működő és  gazdálkodó szervének – a Zalacsányi Csány

                László Óvoda – a  2018. évi teljesített, továbbá az eredeti, módosított előirányzat

                szerinti bevételeinek és 2018. évi teljesített, továbbá az eredeti, módosított előirányzat

                szerinti bevételeinek és kiadási  forrásonkénti részletezését kiemelt előirányzatonként a

                6.  melléklet tartalmazza.

            (3) A Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal  2018. évi teljesített, továbbá az eredeti, módosított előirányzat    szerinti bevételeinek és 2018. évi teljesített, továbbá az eredeti, módosított előirányzat szerinti bevételeinek és kiadási  forrásonkénti részletezését kiemelt előirányzatonként a   6./a  melléklet tartalmazza.Költségvetési kiadások


  1. §. (1) Az önkormányzat 2018. évi teljesített – továbbá eredeti módosított – kiadásait kiemelt

               előirányzatonként a 3. mellékletben részletezettekben szerint hagyja jóvá.


 (2) A társadalom és szociálpolitikai juttatások 2018. évi teljesített, továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.


  1. §. Képviselőtestület az önkormányzat 2018. évi teljesített, eredeti és módosított előirányzat

          szerinti felhalmozási kiadásait címenként és célonként a 4. mellékletben

          foglaltak szerint hagyja jóvá.


  1. §. Képviselőtestület az önkormányzat 2018 december 31-i állapot szerinti vagyonát a 13.  mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá  806631182 Ft főösszegben.


  1. §. Képviselőtestület az önkormányzat 2018. évi módosított pénzmaradványát 77065120 Ft  

          összegben  hagyja jóvá és köti le a 9.mellékletben foglaltaknak megfelelően. A

         pénzforgalmi egyeztetést a  8.  melléklet tartalmazza.


  1. §. Képviselőtestület jelen rendelettel jóváhagyólag tudomásul veszi a módosított  előirányza-

          tokat és teljesítéseket.


  1. §. Az önkormányzat 2018. évi teljesített működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait

          bemutató mérleget tájékoztató jelleggel a 11.  melléklet tartalmazza.


10.§   Az Önkormányzat 2018. évi létszámkeretét a 10.  melléklet tartalmazza. A közvetett  

         támogatások teljesítését a 14. melléklet tartalmazza.


11.§   Az egyszerűsített költségvetési beszámoló mérleg főösszege 806631182 Ft. A Képviselő-          

         testület az egyszerűsített mérleget a 7. melléklet, az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a      

         a 12. melléklet szerint elfogadja és  elrendeli annak közzétételét.


Záró rendelkezések


12. §. E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.


Zalacsány, 2019. április  29  .


                                          Nagy Lászlóné                    Dr. Prótár Henrietta

                                          Polgármester                       jegyző


Kihirdetve: Zalacsány, 2019. május 6 .

                                                                           Dr. Prótár Henrietta

                                                                           jegyző