Csincse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2005. (X. 12.) önkormányzati rendelete

CSINCSE KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL

Hatályos: 2005. 10. 20

Csincse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2005. (X. 12.) önkormányzati rendelete

CSINCSE KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL

2005.10.20.
I. Fejezet

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

1. §

A rendelet hatálya

(1)E rendelet hatálya Csincse község közigazgatási területére terjed ki.
(2)1
(3)2
(4)A HÉSZ előírásainak területi lehatárolásait az 1. sz. melléklet: Beépítésre szánt területek Szabályozási Terve (rajzszám: TRT_02), valamint a 2. sz. melléklet: Beépítésre nem szánt területek Szabályozási Terve (rajzszám: TRT_03) tartalmazza.

2. §

Igazgatási és belterületi határ módosítása

(1)A település igazgatási határa nem módosul.
(2)3 A belterület határvonala a rendelet kihirdetése napján érvényes ingatlan-nyilvántartás szerinti állapot. A belterületi határvonal lehetséges módosításainak helyét és területét, valamint a beépítésre szánt terület határvonalát az 1. sz. melléklet: Beépítésre szánt területek Szabályozási Terve tartalmazza. A belterületbe vonandó területek felsorolását a 3. sz. melléklet: Belterületbe vonható területek tartalmazza.
II. Fejezet

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI KÖVETELMÉNYEK

3. §

Szabályozási elemek

(1)A terv kötelező elemeit és jelkulcsát a Szabályozási Terv tartalmazza.
(2)Kötelező szabályozási elemek:
a)Belterületi határ
b)A Beépített, és beépítésre szánt, valamint a beépítésre nem szánt terület határa
c)A közterületek és egyéb funkciójú területek határa – kötelező szabályozási vonal
d)A területfelhasználási egység besorolása és határa
e)Az övezeti besorolás és határa
f)Építési övezeti, ill. övezeti előírások
g)Az építési övezeti előírásokon belül a:
- Kialakítható legkisebb telekterület méret
- Beépítési mód
- Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke
- A terepszint alatti építmények építhetősége
- Megengedett legnagyobb építménymagasság
- A beépítés feltételének közművesítettségi mértéke
- A zöldfelület legkisebb mértéke
h)4
(3)A szabályozás elemei az alábbiak szerint módosíthatók:
a)A kötelező szabályozási elemek módosításához a Szabályozási Terv, és szükség esetén a HÉSZ módosítása szükséges.
b)A kötelező szabályozási elemek körébe nem tartozó elemek módosítása a Településrendezési Terv módosítása nélkül akkor engedélyezhető, ha a módosítás után az egyéb előírásokban meghatározott valamennyi feltétel teljesítésre kerül.
c)A meglévő telekhatárok megváltoztatásához, (összevonás, telekalakítás, - melyet kötelező szabályozási vonal vagy övezeti határ nem tilt) a rendezési tervet nem kell módosítani, de az övezeti szabályozás kötelező elemeit be kell tartani.
d)Telekösszevonások és telekmegosztások esetén is be kell tartani a Szabályozási Tervben meghatározott kötelező szabályozási elemeket.

4. §

A telkek beépítésének feltételei

(1)Azokon a területeken, ahol a terület felhasználása, vagy az építés minősége (övezete) a Szabályozási Terven jelöltek szerint megváltozik (telekalakítás, beépítés), építési tevékenység csak a változásnak megfelelően engedélyezhető.
(2)5 Építés a Szabályozási Tervvel nem egyező területfelhasználás esetén akkor engedélyezhető, ha
a)az építés a legszükségesebb (élet-, vagyon- vagy közbiztonság, esetleg egészségügyi szempontok miatt elengedhetetlen) munkálatok elvégzésére irányul;
b)6
(3)7 A HÉSZ érvényességi területén építési telekre a megközelítést közterületről vagy közcélra megnyitott magánútról biztosítani kell.
(4)8
(5)9
(6)10
(7)Valamennyi övezetben elhelyezhetők:
a)a nyomvonal jellegű építmények és műtárgyaik, a külön jogszabályok keretei között,
b)a köztárgyak,
c)a kutatást és az ismeretterjesztést szolgáló épületnek nem minősülő építmények,
d)a honvédelmet és a belbiztonságot szolgáló műtárgyak,
e)a nyilvános illemhelyek, hulladékgyűjtők.
(8)11

5. § (1)12

(2)13

(3)14

6. §

A településrendezési feladatok megvalósulását biztosító sajátos jogintézmények

(1)15
(2)16 A településrendezési feladatok megvalósulása érdekében a Képviselő-testület önkormányzati rendelettel elővásárlási jogot jegyeztethet be az ingatlan-nyilvántartásba.
(3)17

7. § (1)18

(2)19

(3)20

(4)21

8. §

Általános építmény-elhelyezési előírások

(1)Építési telken és területen építmény akkor helyezhető el, ha:
a)az építmény, továbbá a szomszédos ingatlanok és építmények rendeltetésszerű és biztonságos használata biztosított,
b)személy és közszolgálati járművek (tűzoltó, mentő, stb.) által megközelíthető,
c)22 a rendeltetésszerű használathoz szükséges közműellátás biztosítható,
d)a keletkező szennyvíz ártalommentes elhelyezése és a csapadékvíz elvezetése biztonságosan megoldható,
e)a használat során keletkező hulladékok elszállításának vagy ártalommentes elhelyezésének, ill. helyi komposztálásának lehetősége biztosítható.
(2)23
(3)24
III. Fejezet

TERÜLETFELHASZNÁLÁSI EGYSÉGEK ÖVEZETI SZABÁLYOZÁSA

9. § (1)25

a)26

b)27

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK

10. §

A területre vonatkozó általános előírások

(1)A beépítésre szánt területek övezeti kódjának létrehozása az alábbiak szerint történik: (Pl. az övezet jele Lf/O.09.30.4,5) ahol
Lf – területfelhasználás kategóriája – a jelben: falusi lakóterület
O – a beépítési mód kódja – a jelben: oldalhatáron álló
09 – a telekterület minimális nagyságának kódja – a jelben: min. 900 m2
30 – a megengedett legnagyobb beépítettség mértekének kódja – a jelben: max. 30%
4,5 – a megengedett legnagyobb beépítési magasság mértékének kódja – a jelben: max. 4,5 m
(2)A beépítési mód kódja:

Beépítési mód

Kód

Kialakult beépítési mód

K

Szabadonálló beépítési mód

S

Oldalhatáron álló beépítés

O

Ikres beépítés

I

(3)A telekterület min. nagyságának kódjai:

A kialakítható legkisebb telekterület (m2)

Kód

Kialakult

K

360

03

550

05

720

07

900

09

1200

12

1500

15

(4)A megengedett legnagyobb beépítési magasság mértékének kódjai:

Megengedett legnagyobb építménymagasság (m)

Kód

Kialakult építménymagasság

K

3,5

3,5

4,5

4,5

6,0

6,0

Technológiától ill. funkciótól függő építménymagasság

T

(5)A megengedett legnagyobb beépítettség mértékének kódjai:

A megengedett legnagyobb beépítettség

Kód

Kialakult

K

0 %

0

10 %

10

20 %

20

30 %

30

40 %

40

50 %

50

(6)28 Az építési hely – amennyiben a szabályozási terv másképp nem rendelkezik – az elő-, az oldal- és a hátsókerttel csökkentett telekméret. Az épületek az építési helyen belül a kötelező jellegű szabályozási elemek betartásával elhelyezhetők.
(7)A település egyedi telkes lakóövezeti építési telkein az épületek az alábbiak figyelembevételével kerülhetnek elhelyezésre:
a)A Szabályozási Terv alapján előírt építési helyen belül a max. beépítettségnek megfelelő nagyságú telekterület építhető be, de ez az érték nem lehet több 500 m2-nél.
b)Az utcai telekhatártól számított 40 méteren túli telekrész lakóépülettel egyik övezetben sem építhető be.
(8)Terepszint alatti építmény – a közművek és közműépítmények kivételével – a legnagyobb beépítés nagyságát meghaladó mértékben csak az építési hely határain belül, a telekre vonatkozó legkisebb zöldfelület megvalósításával, és csak akkor engedélyezhető, ha a terepszinttől számított magassága az 1,0 m-t nem haladja meg.
(9)29
(10)30

11. §

Lakóterületek

(1)A lakóterületen belül a szabályozott beépítési módtól az alábbi esetekben lehet eltérni:
a)31
b)Amennyiben a telek szélessége meghaladja a 30,0 métert, az épület szabadonálló formában is elhelyezhető.

12. §

Falusias lakóterületek (Lf)

(1)A szabályozási terven Lf jellel jelölt falusias lakóterület laza beépítésű, falusias életvitelre alkalmas családiházas beépítésű területfelhasználási egység, amely 4,5 m-es épületmagasságot meg nem haladó lakóépületek, mezőgazdasági építmények, továbbá a helyi lakosságot szolgáló, - nem zavaró hatású - kereskedelmi, szolgáltató és kézműipari építmények elhelyezésére szolgál.
(2)32
a)33
b)34
c)35
d)36
e)37
f)38
(3)A falusias lakóterületen belül nem helyezhető el:
a)önálló parkolóterület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárművek (pl. mezőgazdasági munkagépek) számára;
b)üzemanyagtöltő állomás.
(4)39
a)40
b)41
c)42
d)43
e)44
f)45
(5)Az övezetet legalább részleges közművesítéssel kell ellátni.
(6)A lakóterületi övezetek telekre vonatkozó szabályozása:

Sajátos
használat szerint

Építési
Övezet jele

Beép. mód

Min. telek
ter. (m2)

Max. beép.%

Max. ép.
mag. (m)

Min. zöldfel. %

Falusias
lakóterület (Lf)

Lf/O.09.30.4,5

Oldalhatáron álló

900

30

4,50

40

Lf/I.09.30.4,5

Ikres beépítésű

900

30

4,50

40

13. §

Vegyes területek

(1)A vegyes terület lakó- és kereskedelmi, szolgáltató gazdasági épületek vegyesen történő elhelyezésére szolgál.

14. §

Településközpont vegyes területek (Vt)

(1)A településközpont vegyes terület lakó- és olyan helyi települési szintű igazgatási-, kereskedelmi-, szolgáltató-, vendéglátó-, szálláshely-szolgáltató, egyházi-, oktatási-, egészségügyi-, szociális épületek, valamint sportépítmények elhelyezésére szolgál, melyek alapvetően nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra.
(2)A településközpont vegyes területek besorolása a településen:
a)Vt/ S(O).3.09.4. – a tervezett új polgármesteri hivatalt és az új rk. templomot is tartalmazó, újonnan létrehozandó településközponti övezet
b)Vt/ O(S).2.09.3. – egyéb települési intézményeket és lakótelkeket tartalmazó településközponti övezet
(3)46
a)47
b)48
c)49
d)50
e)51
(4)A településközpont vegyes területen nem helyezhető el:
a)zavaró hatású gazdasági építmény;
b)üzemanyagtöltő állomás;
c)önálló parkolóterület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb tehergépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára.
(5)Az övezetet legalább részleges közművesítéssel kell ellátni.
(6)A településközponti vegyes terület övezetének telekre vonatkozó szabályozása:

Sajátos
használat
szerint

Építési övezet
jele

Beép. mód

Min.
telekter.
(m2)

Max. beép.
(%)

Max.
ép. mag.
(m)

Min.
zöldfel.
(%)

Település-központ
Vegyes
terület (Vt)

Vt/S(O).09.40.6,0

Szabadonálló
(oldalhatáron álló)

900

40

6,0*

20

Vt/O(S).09.30.4,5

Oldalhatáron álló
(szabadonálló)

900

30

4,5

20

* torony kivételével

15. §

Gazdasági területek

(1)A település gazdasági területei sajátos használatuk szerint ipari területek.

16. §

Ipari-gazdasági területek (Gip)

(1)Az ipari-gazdasági terület olyan gazdasági célú ipari építmények elhelyezésére szolgál, amelyek más beépítésre szánt területen nem helyezhetők el.
(2)Az ipari-gazdasági területek besorolása a településen:
a)Gip/S.T.K.3. – a meglévő nagyméretű ipari területe
(3)Az iparterület elsősorban mezőgazdasági feldolgozó, tároló, ill. könnyűipari gazdasági tevékenységhez szükséges építmények elhelyezésére szolgál.
(4)52 Az övezetet teljes közművesítéssel kell ellátni, és az egyes iparterületeken belül a technológiához kapcsolódó helyi környezetvédelmi berendezéseket meg kell valósítani.
(5)A beépítési kötelezettségű területek körül tájvédelmi, településképvédelmi és környezetvédelmi érdekeknek megfelelően védelmi célú fásítás telepítése szükséges. Az ipari területek körül min. 10 méter széles sávban (min. 4 sor fa + cserjesáv) telepítésével véderdősáv telepítése szükséges.
(6)A telepítés során előnyben kell részesíteni a honos, tájbaillő fajokat (tölgy, kőris, hárs, stb.), kerülni kell a tájidegen örökzöldek és az allergén fajok (pl. nyárak) telepítését.
(7)Az iparterületi övezet telekre vonatkozó szabályozása:

Sajátos
használat szerint

Építési
övezet jele

Beép. mód

Min. telek
ter.
(m2)

Max. beép.
(%)

Max. ép.
mag.
(m)

Min.
zöldfel.
(%)

Ipari terület (Gip)

Gip/S.K.30.T

szabadonálló

Kialakult

30

Technológiától függő

25

17. §

Különleges területek (K)

(1)A különleges területbe azok a területek tartoznak, amelyek a rajtuk elhelyezendő építmények különlegessége miatt jelentős hatást gyakorolnak a környezetükre, vagy a környezetük külső hatásaitól is védelmet igényelnek.
(2)A város különleges területei sajátos használatuk szerint az alábbi övezeti besorolásba tartoznak:
- Temető terület – K/S.2.K.1.
- Sport terület – K/S.1.K.1.
(3)A temetőterületen a temetéssel összefüggő építményeken kívül csak a szertartáshoz kapcsolódó kiszolgáló, ravatalozó és egyházi épületek építhetők.
(4)A temető lekerítéséről, tömör vagy tömör lábazatú kerítésének megépítéséről az üzemeltetőnek kell gondoskodnia. A temető területén a kerítés mellett sövény vagy ligetes fásítás telepítendő.
(5)A különleges területek övezetének telekre vonatkozó szabályozása:

Sajátos
használat
szerint

Építési
övezet jele

Beépítési mód

Min. telek-terület (m2)

Max. beép. (%)

Max. ép.
mag. (m)

Min. zöldfelület (%)

Különleges
terület
(K)

K/te/S.K.10.-
(temető)

szabadonálló

Kialakult

10

-

50

K/sp/S.K.10.3,5
(sportpálya)

szabadonálló

Kialakult

10

3,5

40

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK

18. §

Közterületek kialakítása, nyilvántartása és használata

(1)A rendelet hatálya alá eső területen lévő közterületeket a Szabályozási Terv határozza meg.
(2)A közterületeket rendeltetésének megfelelő célra bárki szabadon használhatja, azonban a használat mások hasonló célú jogait nem korlátozhatja.
(3)53 A település területén található közterületek rendeltetéstől eltérő használatához a tulajdonos hozzájárulása szükséges.
(4)Közterületek, illetve közhasználat céljára átadott területen elhelyezett építmények és köztárgyak nem akadályozhatják a jármű- és gyalogos közlekedést.
(5)Közterületen csak olyan úttartozék jellegű építmény létesíthető, amely az út és a járda meglévő és tervezett vízszintes és magassági viszonyaihoz illeszkedik.
(6)54
(7)55
(8)A közterületek zöldsávjait a közművezetékek nyomvonalának figyelembevételével fásítani kell.
(9)A település közterületein engedélyezhető eltérő használat az alábbi lehet:
a)hirdető (reklám) berendezés elhelyezése,
b)közúti közlekedéssel kapcsolatos építmények
c)köztisztasággal kapcsolatos építmények (tárgyak),
d)szobor, díszkút, egyéb műalkotások elhelyezése
e)távbeszélő fülke elhelyezése,
f)építési munkával kapcsolatos létesítmények (állványok elhelyezése), építőanyag-tárolás,
g)zöldfelületek, fasorok (az útburkolat szélétől min. 2,0 m-re)
h)közművek felépítményei
i)56
(10)57
(11)58
(12)A közterületen minden esetben biztosítani szükséges a szintkülönbségek rámpával történő áthidalását is. Gyalogos átkelőhelyeknél döntött, illetve süllyesztett szegélysáv alakítandó ki.

19. §

Közlekedési területek (KÖ)

(1)A település közlekedési területei a terven a szabályozási vonalak által meghatározott közterületek, melyek közlekedési és közműlétesítmények elhelyezésére szolgálnak.
(2)Közlekedési területen belül elhelyezhető épületek esetében az elhelyezési szabályokat a közút kezelőjének előírásai alapján kell kialakítani.

20. § (1)59

(2)60

(3)61

(4)62

(5)63

21. §

Zöldterületek

(1)A zöldterületként szabályozott zöldfelületeket a Szabályozási Terven jelölt helyen és kiterjedésben fenn kell tartani, illetve meg kell valósítani.
(2)A zöldterületnek az állandóan növényzettel fedett közterületek minősülnek. Besorolásuk:
- Zkp – közkert
- Ze – egyéb belterületi rendezett zöldfelület
(3)A zöldterületnek közútról, köztérről közvetlenül megközelíthetőnek kell lennie.
(4)64
(5)A zöldterületnek kerekesszékkel és gyermekkocsival is megközelíthetőnek és használhatónak kell lennie.
(6)65
(7)66
(8)A zöldterületen elhelyezhető:
a)A pihenést szolgáló építmény (pl. sétaút, pihenőhely, tornapálya, játszótér stb.)
b)A terület fenntartását szolgáló épület
c)Vendéglátó épület
(9)A zöldterületen a fent meghatározott épületek maximum 2%-os beépítettséggel és 4,5 m-t meg nem haladó homlokzat-magassággal építhetők kertészeti munkarésszel ellátott engedélyezési terv alapján.

22. §

Erdőterületek (E)

(1)Az erdőterület erdő céljára szolgáló terület.
(2)67 Ev – védelmi céllal üzemtervezett erdőterületek
(3)A védelmi rendeltetésű erdőterületen épület nem helyezhető el.
(4)68
a)69
b)70
c)71
d)72
(5)73
(6)74
a)75
b)76
c)77
d)78
e)79
f)80
g)81
h)82
i)83
j)84
k)85
(7)86
(8)87
a)88
b)89
c)90

23. §

Mezőgazdasági területek (M)

(1)A mezőgazdasági terület a növénytermesztés és az állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és tárolás építményei elhelyezése céljára szolgáló terület.
(2)Csincse területén a mezőgazdasági rendeltetésű terület a következő övezetekre tagozódik:
- Általános mezőgazdasági terület –
- Szántó művelési ágú terület – /sz
- Kistelkes szántó területek – /szk
- Gyepgazdálkodási terület – /gy
(3)91
(4)92
(5)A mezőgazdasági rendeltetésű területen elhelyezhetők az alábbi építmények:
a)a területfelhasználási egységhez tartozó közutak, közterek és parkolók;
b)közművek és közműpótlók (a szennyvíztisztító és komposztáló telepek kivételével);
c)nyomvonal jellegű vezetékek, termékvezetékek és műtárgyai;
d)a távközlés létesítményei;
e)a vízgazdálkodás (vízkárelhárítás, vízkivétel, vízhasznosítás) létesítményei;
f)geodéziai jelek, köztárgyak;
g)nyilvános illemhelyek, hulladékgyűjtők;
h)a mezőgazdasági termeléssel kapcsolatos üzemi és ellátó létesítmények;
i)biztonsági okokból szükséges őrház.
(6)93
(7)94

Szántó művelési ágú terület – Má/sz

(8)Az övezetben a szántóművelés fenntartása vagy az alábbi művelési ágú területek létesítése lehetséges:
a)árutermelő gyümölcsültetvény,
b)95
(9)96
(10)Az övezet területén a termeléshez szükséges gazdasági épületek - nem lakás céljára szolgáló épület – max. 2%-os beépítettséggel csak akkor helyezhetők el, ha a telek területe min. 3 ha (30.000 m2).

Kistelkes szántó területek – Má/szk

(11)Az övezetben az 1500 m2-t el nem érő területű telken építményt elhelyezni nem lehet.
(12)Az 1500 m2 fölötti területnagyságú telken építmény - lakóépület kivételével - 3%-os beépítettséggel helyezhető el.

Gyepgazdálkodási terület – Má/gy

(13)Az övezet gyepterületei részei az ökológiai hálózatnak, illetve természeti területek rendszerének.
(14)A gyepként jelölt területeken a gyep művelését fenn kell tartani.
(15)Az övezetben a kialakítható telek területe 10.000 m2-nél kisebb nem lehet.
(16)Az övezetben lakóépület nem helyezhető el.
(17)1 ha-nál kisebb területű teleken építményt, gazdasági célú épületet elhelyezni nem lehet.
(18)Az 5 ha-t el nem érő területeken csak állattartással, gyepgazdálkodással összefüggő gazdasági célú építmények elhelyezése engedélyezhető (karám, esőbeálló stb.).
(19)5 ha-nál nagyobb telken, gazdasági célú épület is elhelyezhető max. 0,5 %-os beépítettséggel, az épületek magassága nem haladhatja meg a 6,0 m-t.
(20)Gyep művelési ágú területen lakóépületet elhelyezni nem lehet.

24. §

Vízgazdálkodási területek (V)

(1)A vízgazdálkodási területek övezeti besorolása:
a)Folyóvíz medre és parti sávja – Vf
b)Közcélú nyílt csatornák medre és parti sávja – Vcs
c)Vízmű terület – Vm

Folyóvíz medre és parti sávja – Vf

(2)A vízfolyások, mint természetvédelmi értelemben vett ökológiai folyosók esetében az ökológiai folyosókra vonatkozó övezeti előírásokat kell betartani.
(3)97

Közcélú nyílt csatornák medre és parti sávja – Vcs

(4)98

Vízmű terület – Vm

(5)A területen csak a vízkárelhárítás célját szolgáló építmények, és a vízellátással kapcsolatos technológiai épületek helyezhetők el.
IV. Fejezet

A TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET VÉDELMÉNEK ELŐÍRÁSAI

25. § (1)99

(2)100

(3)101

(4)102

26. §

Levegőtisztaság védelem

(1)103
(2)A település területén kizárólag olyan tevékenység folytatható és olyan létesítmények helyezhetők el, amelyek légszennyező anyag kibocsátása, légszennyezésre gyakorolt hatása a rendeletek előírásait teljesíti és környezetveszélyeztetést nem okoz, továbbá melyek használata során a tényleges kibocsátás az illetékes környezetvédelmi felügyelőség által kiadott technológia specifikus határérték alatt marad.
(3)104 .

27. §

Vízminőség védelem

(1)A település területén található felszíni és felszín alatti vizek, vízbázisok védelméről a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint kell gondoskodni.
(2)105
(3)106
(4)107
(5)108
(6)109
(7)110

28. § (1)111

(2)112

29. § (1)113

(2)114

(3)115

30. § (1)116

(2)117

(3)118

(4)119

(5)120

31. § (1)121

(2)122

32. § (1)123

V. Fejezet

A TERMÉSZETI KÖRNYEZET VÉDELMÉNEK ELŐÍRÁSAI

33. §

A táj- és természetvédelem előírásai

(1)124 A település mindennemű terület-felhasználása során biztosítani kell a védett növények és állatok értékes élőhelyeit, az élőhelyek kapcsolatát, az ökológiai folyosók megmaradását.
(2)125
(3)126
(4)127
(5)128
(6)129
(7)130
(8)131
(9)132
(10)133
VI. Fejezet

AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELMÉNEK ELŐÍRÁSAI

34. §

Általános előírások

(1)Biztosítani kell az épített környezetben élők (tartózkodók) egészségének védelmét, az életfeltételeik folyamatos javítását, törekedni kell a különböző tevékenységek káros hatásainak megszüntetésére, vagy a hatályos előírások szerinti visszavonására.
(2)A szabályozási terven meghatározott zöldterületek kialakításáról és fenntartásáról folyamatosan gondoskodni kell.
(3)134

35. §

Építészeti értékvédelem

(1)135 A község helyi védelem alatt álló objektumainak felsorolását az 1. sz. függelék tartalmazza.
(2)136

36. §

Régészeti értékvédelem

(1)137 A település nyilvántartott régészeti lelőhelyeit a 2. sz. függelék tartalmazza.
(2)Földmunkákkal járó beruházásokkal a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket a kulturális örökség védelméről szóló törvény alapján el kell kerülni.
(3)138
(4)139
(5)140
(6)141


ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

37. § (1) Jelen rendelet a jóváhagyástól számított 8. napon lép hatályba, egyben a korábban készült és hatályban lévő rendezési terv érvényét veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről Csincse község jegyzője gondoskodik.

(3) E rendelet előírásait a hatálybalépési napot követően indult építési hatósági eljárásokban kell alkalmazni.

(4) A külön jogszabályokban rögzített előírásoknak megfelelően építésügyi bírsággal kell súlytani azt az építtetőt aki:

a) építési, vagy bontási munkát engedély nélkül végez,

b) építési, vagy bontási engedélyhez kötött építési munkát az engedélytől eltérő módon végeztet, illetve végez.

(5) Jelen rendelet mellékletei:

1. sz. melléklet – Beépítésre szánt területek Szabályozási terve (rajzszám: TRT_02)
2. sz. melléklet – Beépítésre nem szánt területek Szabályozási terve (rajzszám: TRT_03)
3. sz. melléklet – A belterületbe vonható telkek felsorolása
4. sz. melléklet142
5. sz. melléklet143
(6)Jelen rendelet függeléke:
1. sz. függelék – Helyi védelem javasolt elemei144
2. sz. függelék – Nyilvántartott régészeti lelőhelyek145
3. sz. függelék – Természetvédelem alatt álló elemek146
4. sz. függelék – Erdőtervezett erdők147
5. sz. függelék – Bányaterületek148

1. melléklet

Beépítésre szánt területek Szabályozási Terve (Rajzszám: TRT_02)

2. melléklet

Beépítésre nem szánt területek Szabályozási Terve (Rajzszám: TRT_03)

3. melléklet

A belterületbe vonható telkek felsorolása

Belterületbe vonható telkek (hrsz.)

Belterületbe vonás indoka

0134/34-63. hrsz. telkek tervlapokon ábrázolt része

Lakótelkek kialakítása

4. melléklet

4. melléklet149

5. melléklet

5. melléklet150

1. függelék

Épített értékek (helyi védelem elemei)151
- A 2540. hrsz. telken álló téglából és vasbetonból készült víztorony
- A település új római katolikus temploma

2. függelék

Nyilvántartott régészeti lelőhelyek152

Azonosító

Lelőhely neve

16485

Csincse-patak

16486

Csincse-patak (M3 autópálya)

16487

Huszti-Arkai dűlő (M3 autópálya)

16488

Huszti-Arkai dűlő (M3 autópálya)

16998

Zöldhalompuszta – az aranyszarvas lelőhelye

34770

Gomba Barna földje

3. függelék

Természetvédelem alatt álló elemek153

4. függelék

Erdőtervezett erdők154

5. függelék

Bányaterületek155
Csincse teljes közigazgatási területe a Bükkábrány I. – lignit védnevű bányatelken helyezkedik el.
Emőd V. – szénhidrogén védnevű bányatelek határa:

EOV Y

EOV X

Balti Z

1

772830

282870

130 m

2

788300

291700

102 m

3

791100

286860

99 m

4

775600

278020

106 m

1

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

2

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

4

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

6

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

8

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

9

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

10

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

11

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

12

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

13

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

14

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

15

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

17

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

18

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

19

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

20

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

21

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

23

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

24

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

25

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

26

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

27

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

29

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

30

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

31

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

32

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

33

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

34

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

35

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

36

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

37

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

38

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

39

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

40

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

41

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

42

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

43

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

44

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

45

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

46

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

47

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

48

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

49

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

50

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

51

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

54

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

55

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

56

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

57

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

58

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

59

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

60

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

61

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

62

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

63

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

64

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

65

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

66

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

68

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

69

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

70

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

71

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

72

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

73

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

74

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

75

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

76

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

77

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

78

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

79

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

80

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

81

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

82

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

83

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

84

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

85

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

86

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

87

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

88

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

89

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

90

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

91

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

92

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

93

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

94

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

95

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

96

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

97

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

98

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

99

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

100

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

101

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

102

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

103

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

104

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

105

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

106

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

107

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

108

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

109

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

110

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

111

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

112

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

113

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

114

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

115

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

116

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

117

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

118

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

119

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

120

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

121

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

122

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

123

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

125

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

126

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

127

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

128

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

129

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

130

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

131

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

132

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

133

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

134

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

136

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

138

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

139

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

140

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

141

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

142

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

143

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

149

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet

150

Hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet