Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelete

Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Hatályos: 2022. 01. 27 17:00

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelete

Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

2022.01.27.

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 107. §-ban és a 109. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében foglaltak alapján az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Sátoraljaújhely Város Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) tulajdonában lévő ingatlan és ingó vagyonra, vagyoni értékű jogokra, értékpapírokra, üzletrészekre illetve a tulajdonosi jogok gyakorlójára és a vagyon használójára terjed ki.

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a kisebbségi önkormányzatok vagyonára, vagyonjuttatására.

(3) Nem terjed ki a rendelet hatálya a 20. §-ban az önkormányzat tulajdonában lévő lakásokra és nem lakáscélú helyiségekre.

2. § (1) Az önkormányzat vagyona törzsvagyonból és üzleti vagyonból áll.

(2) A törzsvagyon forgalomképesség szempontjából forgalomképtelen törzsvagyonból és korlátozottan forgalomképes vagyonból áll.

(3) A forgalomképtelen törzsvagyon a 2011. évi CXCVI. törvény által kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyonnak minősített vagyonelem, valamint az önkormányzat rendelete alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon.

(4) Korlátozottan forgalomképes vagyonba tartoznak azon vagyonelemek, amelyek nem képezik a forgalomképtelen törzsvagyon és az üzleti vagyon részét.

(5) Az üzleti vagyonba forgalomképes vagyonelemek tartoznak.

3. § (1) Az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyonba tartoznak

a) a helyi közutak és műtárgyaik,

b) az önkormányzat tulajdonában álló terek és parkok,

c) az önkormányzat tulajdonában álló – külön törvény rendelkezései alapján részére átadott – vizek, közcélú vízi létesítmények, ide nem értve a vízi közműveket.

(2) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősül

a) a helyi önkormányzat tulajdonában álló Polgármesteri Hivatal elhelyezését szolgáló Kossuth tér 5. szám alatti épület,

b) a Zempléni Vízmű Kft-nél, a Zempléni Hulladékkezelő Közszolgáltató Kft-nél, az Újhelyi Gazdálkodási Kft-nél és a Sátoraljaújhely Városfejlesztő Gazdasági Kft-nél Sátoraljaújhely Város Önkormányzatát megillető üzletrész,

c) a köztemetők.

(3) Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon körébe tartozó vagyontárgyak:

a) nevelési, oktatási és közművelődési intézmények ingatlanjai: óvodák, általános iskolák, általános iskolai diákotthon, művészeti iskola, gimnázium, szakközépiskolák, szakképző iskola, középiskolai diákotthonok, könyvtár, művelődési központ, faluházak,

b) egészségügyi és szociális intézmények: háziorvosi rendelők, fogorvosi rendelők, bölcsőde, szociális otthon, időskorúak klubjai, alapszolgáltatási központ ingatlanjai,

c) sportlétesítmények: sportpályák, sportcsarnok, tanuszoda.

4. § A törzsvagyonba nem tartozó vagyonelemek az üzleti vagyon körébe tartoznak.

5. § (1) Az önkormányzat ingatlanvagyonát az ingatlanvagyon-kataszter tartalmazza. Az önkormányzati ingatlanvagyon törzsvagyonba, illetve üzleti vagyonba történő besorolását jelen rendelet 1. melléklet tartalmazza. A nyilvántartás vezetéséről a Vagyongazdálkodási Osztály gondoskodik.

(2) Az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a hozzátartozó intézmények vagyonát és a pénzügyi befektetéseket a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi- és Adóhatósági Osztálya tartja nyilván. A Városi Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény által működtetett (üzemeltetett) tulajdonában lévő vagyont a Városi Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény tartja nyilván.

(3) Az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba adásáról szóló törvény alapján az önkormányzat tulajdonába került ingó vagyont eszközcsoportonként kell nyilvántartani.

(4) Az önkormányzati vagyonkimutatást minden évben az éves költségvetési beszámolóhoz csatoltan kell a Képviselő-testületnek bemutatni.

6. § (1) Az értékvesztésre, terven felüli értékcsökkenés elszámolására vonatkozó hatáskört az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó intézmények esetében a jegyző, a Városi Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény esetében pedig az intézmény vezetője gyakorolja.

(2) Az eszközöket kivéve az immateriális javak, a követelések (ideértve a kölcsönöket, a beruházási előleget, a banki számlákat és az aktív pénzügyi elszámolásokat) leltározását mennyiségi felvétellel, a csak értékben kimutatott eszközök (immateriális javak, a követelések, az idegen helyen tárolt – letétbe helyezett portfólió – keretében vagy vagyonkezelésben lévő értékpapírok, illetve dematerializált értékpapírok és bankszámlák) és a források leltározását egyeztetéssel kell végrehajtani.

(3) Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az Önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szerv az eszközökről és azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a mennyiségi felvétellel történő leltározást a Leltározási és leltárkészítési Szabályzatban meghatározott módon három évenként kell kötelezően végrehajtani.

(4) A könyvviteli mérlegben értékkel nem szereplő, használt és használatban lévő készleteket, kis értékű immateriális javakat, tárgyi eszközöket az Önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szerv saját döntése alapján a Leltározási és leltárkészítési Szabályzatban meghatározott módon és gyakorisággal, de legalább ötévente leltározza.

(5) A Képviselő-testület részére évente a zárszámadáshoz csatolni kell az önkormányzat vagyonkimutatását az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm.rendelet 5. melléklete szerinti bontásban.

7. § A körülmények változása, valamint új adatok, tények, információk felmerülése esetén a Képviselő-testület az önkormányzat vagyontárgyait bármikor átminősítheti.

8. § Az önkormányzat vagyona az állami tulajdon további rendezésével, jogszabályban meghatározottak szerint módosulhat. Az önkormányzat tulajdonába kerülő vagyontárgyakkal a vagyon-nyilvántartást ki kell egészíteni.

Az önkormányzat vagyonának hasznosítása

9. § A tulajdonosi jogokat az e rendeletben foglaltak szerint a Képviselő-testület és átruházott hatáskörben a Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság, a Polgármester, a Jegyző, valamint az intézmény vezetői gyakorolják.

10. § (1) Az önkormányzat vagyonának alapvető rendeltetése a közszolgáltatási feladatok ellátásához szükséges tárgyi és anyagi feltételek biztosítása.

(2) A közszolgáltatást biztosító intézmények részére e feladat ellátásához szükséges vagyont biztosítani kell.

11. § Jelen rendelettel forgalomképtelennek minősített törzsvagyon nem idegeníthető el, azt apportálni, biztosítékul adni, vagy egyéb módon megterhelni nem lehet.

12. § Az önkormányzat a korlátozottan forgalomképes és üzleti vagyontárgyait elidegenítheti, térítésmentesen átruházhatja, bérbe, használatba adhatja és megterhelheti.

13. § (1) A képviselő-testület hatáskörébe tartoznak az alábbi vagyonhasznosításra vonatkozó döntések értékhatártól függetlenül, mind a korlátozottan forgalomképes, mind az üzleti vagyont érintően:

a) az önkormányzat tulajdonát képező vagyontárgyaknak az önkormányzati vagyon részeibe való besorolása,

b) ingatlan vásárlása, cseréje, értékesítésre történő kijelölése, elidegenítése,

c) gazdasági és közhasznú társaságokban fennálló részesedésének értékesítésre történő kijelölése, valamint pénzbeli és apport befektetése társaságokba,

d) hitel felvétele, illetve annak felvételéhez vagyoni fedezet biztosítékul nyújtása,

e) kötvény, váltó kibocsátása és elfogadása,

f) kezesség vállalása, egy évet meghaladó lejáratú értékpapír vásárlása,

g) gazdasági társaság alapítása,

h) társadalmi szervezet, alapítvány létrehozásának engedélyezése, társadalmi szervezethez, alapítványhoz való csatlakozás, hozzájárulás, azok támogatása,

i) a korlátozottan forgalomképes és üzleti vagyon körébe tartozó vagyontárgyak tekintetében a 10 évet meghaladó bérbeadás, használatba adás és haszonbérlet

j) önkormányzati vagyon tulajdonjogának, vagyonkezelői, illetve használati jogának ingyenes vagy kedvezményes átruházása, valamint a követelés mérséklése, elengedése

k) az önkormányzati tulajdon üzemeltetésre történő átadása – az intézmények vagyonnyilvántartásában szereplő vagyontárgyakat kivéve.

(2) A Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottságra, a Polgármesterre és a jegyzőre átruházott tulajdonosi jogosítványokat Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata állapítja meg.

(3) A Polgármester hatáskörébe tartozik

a) a tulajdonosi hozzájárulás megadása,

b) a korlátozottan forgalomképes és az üzleti vagyon körébe tartozó vagyontárgyak jelzálogjoggal való megterhelésének engedélyezése.

(4) Önkormányzati vagyon elidegenítése, tulajdonjog átruházása csak pályáztatás, versenyeztetés útján lehetséges, kivéve az öt millió forint egyedi bekerülési értékhatár alatti ingó vagyont.

A vagyonkezelői jog ellenértéke, az ingyenes átengedés

14. § (1) Az önkormányzat vagyonára alapított vagyonkezelői szerződés a magasabb szintű jogszabályban meghatározott kivételeket kivéve, kizárólag visszterhes szerződéssel alapítható.

(2) Visszterhes szerződésnek minősül a pénzbeli ellenérték fejében és a rendes gazdálkodás körét meghaladó a vagyon értékét növelő beruházás létesítésének kötelezettségével kötött szerződés.

(3) A vagyonkezelői jog ellenértékét a piaci körülmények, a vagyon összetétele, jellege, alapján kell meghatározni.

Vagyonkezelői jog gyakorlása

15. § (1) Az önkormányzati vagyon vagyonkezelői joga a vagyonkezelésre vonatkozó szerződés megkötésén alapul, ingatlanok esetén az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéssel jön létre.

(2) A vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartásban történő bejegyzése a vagyonkezelő kötelezettsége.

(3) A vagyonkezelőt a vagyonkezelés során megilleti a vagyonkezelésbe adott vagyon tekintetében, a vagyon birtoklása, rendeltetésszerű használat, hasznainak szedése.

(4) A vagyonkezelő nem jogosult a vagyonkezelésre átadott vagyon harmadik személy részére történő átadására, a vagyon megterhelésére, fedezetbe, zálogba adására.

(5) A vagyonkezelő köteles az átadott vagyon rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban tartásáról gondoskodni, a rendes gazdálkodás körébe tartozó karbantartást, felújítást elvégezni.

(6) A vagyonkezelő a vagyonkezelésre átadott vagyon tekintetében felel a használattal együtt járó károk bekövetkezéséért, amennyiben a bekövetkezett kár megtérítésére más nem kötelezhető, kivéve, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy általában elvárható.

Vagyonkezelés ellenőrzése

16. § (1) Az önkormányzat, mint a vagyon tulajdonosa jogosult ellenőrizni a vagyonkezelésre átadott vagyon vagyonkezelőjénél, a vagyonkezelés szabályszerűségét, gazdaságosságát, célszerűségét.

(2) Az önkormányzat részéről ellenőrzést végző jogosult:

a) az ellenőrzést akár előzetes értesítés nélkül megkezdeni,

b) az ellenőrzött vagyont megtekinteni,

c) a vagyonkezeléssel kapcsolatos nyilvántartásokat, dokumentumokat, iratokat megtekinteni, azokról másolatot kérni, feljegyzést készíteni,

d) az ellenőrzés során felvilágosítást, tájékoztatást, nyilatkozatot kérni,

e) a vagyont ellenőrző leltár keretében leltározni.

(3) Az ellenőrzést végző személyt a jegyző jelöli ki.

(4) A vagyonkezelő köteles a vagyonkezelés ellenőrzésében részt venni, a vagyonkezelés során olyan magatartást tanúsítani, amely a vagyonkezelést ellenőrző tevékenységét előmozdítja, és a vagyonkezelés eredményességét szolgálja.

Az intézmények vagyonhasznosítása

17. § (1) Az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények a feladatellátás céljára rendelkezésükre bocsátott törzsvagyon felett használati jogot gyakorolnak.

(2) Az önkormányzati intézményeket a vagyonkimutatásukban szereplő vagyontárgyak vonatkozásában megilletik a tulajdonosi jogosítványok és terhelik a tulajdonosi kötelezettségek jelen rendeletben meghatározott korlátozásokkal.

(3) Az önkormányzati költségvetési szerv vezetője az intézmény tulajdonában lévő és használatába adott vagyontárgyakat, ezen rendeletben megfogalmazott szabályok betartása mellett önállóan, esetenként vagy határozott időre szóló bérleti szerződéssel bérbeadás útján hasznosíthatja, azzal a megkötéssel, hogy a hasznosítás nem veszélyeztetheti az intézmény feladatkörébe tartozó feladatok ellátását.

(4) A bérbeadásból befolyó bevétel a hasznosító intézmény bevételét képezi, mely összeget feladatainak ellátására, színvonalának javítására fordíthat.

18. § (1) Az intézményeknél feladatváltozás miatt feleslegessé vált ingatlanok hasznosításáról a Képviselő-testület dönt.

(2) Behajthatatlan fizetési követelés mérsékléséről, illetve elengedéséről

a) 100 ezer forint egyedi, értékvesztéssel nem csökkentett értéket el nem érően a költségvetési intézmény vezetője, a Polgármesteri Hivatalnál a Jegyző;

b) 100 ezer forint egyedi, értékvesztéssel nem csökkentett értéket elérően, vagy azt meghaladóan, 1 millió forint egyedi, értékvesztéssel nem csökkentett értékhatárt el nem érően a Polgármester;

c) 1 millió forint egyedi, értékvesztéssel nem csökkentett értéket elérő vagy azt meghaladó ügyek esetében a Képviselő-testület jogosult dönteni, amennyiben a döntés Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának érdekeit nem sérti.

19. § Az intézmények által megszerzett vagyontárgyak, ingatlanok az önkormányzat tulajdonába kerülnek. Ezen vagyontárgyak, ingatlanok általában az azokat megszerző intézmény használatába kerülnek, kivéve ha a Képviselő-testület másképpen rendelkezik.

Az önkormányzati vagyon hasznosítása során követendő eljárás

20. § (1) Az önkormányzati tulajdon elidegenítését, bérbeadását, vagyonkezelői, illetve használati jogának átengedését – értékhatárra való tekintet nélkül meg kell hirdetni, kivéve a 21. § (2)–(4) bekezdéseiben foglaltakat.

(2) Amennyiben az éves bérleti díj, vagy a meghirdetett eladási ár a nettó 500 millió forintot meghaladja, úgy a bérbeadást, illetve az elidegenítést egy országos napilapban meg kell hirdetni.

(3) Elidegenítés esetén az ingatlan vételárának meghatározásánál ingatlanforgalmi szakértő véleményét, értékbecslését kell alapul venni.

(4) Bérleti díj megállapításánál a helyben szokásos, átlagos bérleti díjat kell alapul venni.

(5) Részletfizetési kedvezmény az ingatlan bérlőjét, üzemeltetőjét csak abban az esetben illeti meg, ha az eladási ár a 10 millió forintot eléri vagy meghaladja.

(6) Részletfizetési kedvezmény összeghatártól függetlenül adható a városban működő állami szervek, az önkormányzat, illetve az önkormányzat költségvetési szervénél - az adott ágazati jogszabályoknak megfelelő munkavégzésre irányuló jogviszony keretében- foglalkoztatott személyek részére.

21. § (1) A 20. § (2) bekezdésben meghatározott értékhatárok esetén nem magánszemély pályázónak csatolni kell a vállalkozói igazolvány hiteles másolatát, illetve a cégbírósági bejegyzés 30 napnál nem régebbi kivonatát, valamint igazolást arról, hogy a pályázónak nincs adó-, illetve TB tartozása. Ezen dokumentumokat legkésőbb a testületi, illetve a bizottsági ülést megelőző napon, a Polgármesteri Hivatal munkaidejének lejártáig lehet benyújtani.

(2) Nem kell elidegenítésre meghirdetni az ingatlan tulajdonjogát, ha az önkormányzat feladatát más helyi önkormányzat feladatként, vagy az állam feladatként vesz át és a feladat ellátását közvetlenül szolgáló önkormányzati vagyon a feladatellátáshoz szükséges.

(3) Nem kell meghirdetni az önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbe adását, használati jogának átruházását, ha a bérlő a bérleti szerződés lejártát követően az általa bérelt ingatlant a hatáskört gyakorló által megszabandó új feltételek mellett kívánja bérelni és az éves bérleti, használati díj nem éri el a nettó 1.200.000 Forintot.

(4) Nem kell meghirdetni az önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbe adását, használati jogának átadását, ha az önkormányzati fenntartású intézmény az általa használt ingatlant alkalomszerűen, maximum egy heti időtartamra adja bérbe, engedi át használati jogát és a bérbeadás, használati jog nem veszélyezteti az intézmény közfeladat ellátását.

22. § (1) Önkormányzati vagyont értékesíteni, használati jogát átengedni, a 21. § (2)–(4) bekezdés kivételével csak nyilvános versenytárgyalás útján lehet.

(2) Elidegenítés esetén a Képviselő-testület, a használati jog átengedése esetén a Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság állapítja meg az elidegenítés, illetve a használati jog átengedés feltételeit.

Gazdasági, közhasznú társaságban való részvétel

23. § (1) A Képviselő-testület a tulajdonában lévő vagyontárgyak hasznosítására gazdasági, közhasznú társaságot alapíthat.

(2) Az önkormányzat nem vehet részt olyan vállalkozásban, melyben felelőssége meghaladja vagyoni hozzájárulása mértékét. Az önkormányzat vállalkozása, valamint ingatlanvagyonnal történő rendelkezése nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását.

24. § (1) A nem kizárólag Sátoraljaújhely Város Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági, közhasznú társaságban az önkormányzatot a Polgármester képviseli. A Polgármester a tag-képviseleti meghatalmazásra vonatkozó szabályok szerint jogosult megbízni akadályoztatása esetén a Képviselő-testület tagját, a Jegyzőt, vagy a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőjét.

(2) A képviseleti jog gyakorlása során köteles a Képviselő-testület előzetes hozzájárulását beszerezni az alábbi ügyekben:

a) gazdasági, közhasznú társaság átalakulása, megszűnése,

b) az önkormányzat költségvetését terhelő pénzügyi, vagyoni kötelezettséget megállapító döntés meghozatala,

c) az önkormányzat tagsági jogait érintő döntés,

d) mérleg, üzleti terv elfogadása, eredmény felosztása esetén.

25. § A kizárólag Sátoraljaújhely Város Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági, közhasznú társaságban a tulajdonosi jogokat a Képviselő-testület gyakorolja.

A felajánlott vagyon elfogadása

26. § (1) Ingatlanvagyonról kizárólag az önkormányzat javára lehet lemondani.

(2) Az önkormányzat részére ingatlanvagyon felajánlásának elfogadásához értéktől függetlenül a Képviselő-testület döntése 1.000.000,- Ft értékhatár felett, ellenérték nélkül felajánlott vagyon elfogadásához értéktől függetlenül a képviselő-testület döntése szükséges.

Eljárás a tulajdonos képviseletében

27. § Az önkormányzati vagyont érintő hatósági eljárásban a tulajdonost megillető nyilatkozattételi jogot, továbbá a közigazgatási és bírósági eljárásban az ügyfél jogát a hatáskör címzettje, illetve az általa megbízott személy gyakorolja.

Záró rendelkezés

28. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

29. § Hatályát veszti a Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2004. (III.22.) önkormányzati rendelet.

30. § Ez a rendelet 2022. január 27-én 17 órakor lép hatályba.

1. melléklet

A
Település

B
Helyrajzi szám

C
Megnevezés

D
Teljes terület m2

E
Önkormányzati tulajdon %


I. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon

1

Sátoraljaújhely

1292/3

Polgármesteri Hivatal Kossuth tér 5.

4653

100

2

Sátoraljaújhely

3273

Köztemető

85429

100

3

Sátoraljaújhely

3947

Köztemető Széphalom

5433

100

4

Sátoraljaújhely

4126

Köztemető

5154

100


II. Nemzeti vagyon körébe tartozó ingatlanok

1

Sátoraljaújhely

14

Árok

1150

100

2

Sátoraljaújhely

32

Szív utca közút

4189

100

3

Sátoraljaújhely

57

Malomárok

681

100

4

Sátoraljaújhely

62/2

Hársfa utca közút

1890

100

5

Sátoraljaújhely

62/4

Malom utca

715

100

6

Sátoraljaújhely

79

Árok Hársfa u.

367

100

7

Sátoraljaújhely

031

Saját használatú út

8206

100

8

Sátoraljaújhely

032/5

Közút II. sz. vízműhöz vezető

1053

100

9

Sátoraljaújhely

033/1

Saját használatú út

459

100

10

Sátoraljaújhely

33/2

Saját használatú út

28642

100

11

Sátoraljaújhely

34/3

Saját használatú út

6543

100

12

Sátoraljaújhely

043/5

Saját használatú út

4177

100

13

Sátoraljaújhely

034/14

Saját használatú út

3021

100

14

Sátoraljaújhely

041/2

Közterületi út

570

100

15

Sátoraljaújhely

052

Saját használatú út

49319

100

16

Sátoraljaújhely

064/2

Saját használatú út

34775

100

17

Sátoraljaújhely

064/32

Árok

1894

100

18

Sátoraljaújhely

065

Saját használatú út

11326

100

19

Sátoraljaújhely

067

Külterületi út

10700

100

20

Sátoraljaújhely

70

Út (külterületi föld)

2604

100

21

Sátoraljaújhely

074

Töltés

9515

100

22

Sátoraljaújhely

077/12

Út és árok (volt TSZ vagyon)

4265

100

23

Sátoraljaújhely

77/15

Út (volt TSZ vagyon)

1769

100

24

Sátoraljaújhely

077/20

Út (volt TSZ vagyon)

855

100

25

Sátoraljaújhely

079

Árok

3580

100

26

Sátoraljaújhely

080/2

Saját használatú út

9718

100

27

Sátoraljaújhely

081

Árok

5732

100

28

Sátoraljaújhely

083

Árok

11228

100

29

Sátoraljaújhely

099/1

Patak

31061

100

30

Sátoraljaújhely

102

Pázsit utca

2104

100

31

Sátoraljaújhely

109/2

Viola utca

1341

100

32

Sátoraljaújhely

109/3

Rózsa utca

3831

100

33

Sátoraljaújhely

109/10

Sportpálya melletti

892

100

34

Sátoraljaújhely

109/12

Közterület Viola út

3255

100

35

Sátoraljaújhely

109/27

Rózsa-Viola-Rozmaring

12511

100

36

Sátoraljaújhely

139

Árok

195

100

37

Sátoraljaújhely

153/1

Kerek utca

3119

100

38

Sátoraljaújhely

153/2

Szennyvíztisztító

48

100

39

Sátoraljaújhely

178

Barátszer utca

3703

100

40

Sátoraljaújhely

217

700 éves tér

2542

100

41

Sátoraljaújhely

218

Budai Nagy Antal utca

2138

100

42

Sátoraljaújhely

238

Csillag köz

737

100

43

Sátoraljaújhely

276

Erdős Imre u.

725

100

44

Sátoraljaújhely

278

Krúdy Gyula utca

1058

100

45

Sátoraljaújhely

299

Árok

181

100

46

Sátoraljaújhely

344

Jókai Mór utca

7032

100

47

Sátoraljaújhely

356

Jókai és Deák út köz

159

100

48

Sátoraljaújhely

380

Fürdő utca

256

100

49

Sátoraljaújhely

422

Deák Ferenc utca

7684

100

50

Sátoraljaújhely

423

Fürdő utca

513

100

51

Sátoraljaújhely

449

Vörösmarty utca

911

100

52

Sátoraljaújhely

469

Posta köz

2115

100

53

Sátoraljaújhely

487

Jókai utca

752

100

54

Sátoraljaújhely

502

Móricz Zsigmond utca

5004

100

55

Sátoraljaújhely

507

Posta köz

513

100

56

Sátoraljaújhely

519

Iskola utca

262

100

57

Sátoraljaújhely

536

Hunyadi utca

119

100

58

Sátoraljaújhely

543

Barátszer utca

843

100

59

Sátoraljaújhely

555

Gizella utca

577

100

60

Sátoraljaújhely

547

Sziget utca

1139

100

61

Sátoraljaújhely

574

Virág utca

523

100

62

Sátoraljaújhely

589/1

Városligeti közpark

19587

100

63

Sátoraljaújhely

606

Zrinyi Miklós utca

496

100

64

Sátoraljaújhely

611/1

Munkás utca

1184

100

65

Sátoraljaújhely

611/2

Hunyadi utca

4787

100

66

Sátoraljaújhely

629

Zrinyi utca

977

100

67

Sátoraljaújhely

647/2

Északi terelő út

16335

100

68

Sátoraljaújhely

648

Közterület (terv. Északi Kerülő útnál)

2006

100

69

Sátoraljaújhely

654

Kerülő út (Északi)

2409

100

70

Sátoraljaújhely

655/1

Határ útról nyíló út

560

100

71

Sátoraljaújhely

657/10

Tervezett út (Elkerülő)

1194

100

72

Sátoraljaújhely

657/18

Balázs Kálmán utca

1979

100

73

Sátoraljaújhely

657/42

Balázs Kálmán utca

1616

100

74

Sátoraljaújhely

673

Munkás utca

2161

100

75

Sátoraljaújhely

681

Új utca

1309

100

76

Sátoraljaújhely

696

Nagy Sándor József utca

1721

100

77

Sátoraljaújhely

712

Jávor utca

3350

100

78

Sátoraljaújhely

713

Jávor utca

224

100

79

Sátoraljaújhely

724

Wesselényi utca

791

100

80

Sátoraljaújhely

733/1

Közterület Liget tér

6829

100

81

Sátoraljaújhely

733/3

Közterület Liget tér

2053

100

82

Sátoraljaújhely

734

Köztársaság utca

6110

100

83

Sátoraljaújhely

749

Járóka Sándor utca

362

100

84

Sátoraljaújhely

751

Közterület Járóka Sándor utca

1701

100

85

Sátoraljaújhely

763

Meder utca

1192

100

86

Sátoraljaújhely

801

Bihari utca

1775

100

87

Sátoraljaújhely

836

Bethlen Gábor utca

664

100

88

Sátoraljaújhely

861

Bezerédi utca

1754

100

89

Sátoraljaújhely

679

Dobó utca

537

100

90

Sátoraljaújhely

898

Bocskai utca

1917

100

91

Sátoraljaújhely

947

Rákóczi út

1491

100

92

Sátoraljaújhely

949

Thaly Kálmán utca

842

100

93

Sátoraljaújhely

955/4

Rákóczi utca (Faház)

434

100

94

Sátoraljaújhely

970

Batsányi utca

2645

100

95

Sátoraljaújhely

0103

Közút

1592

100

96

Sátoraljaújhely

0105

Közút

5267

100

97

Sátoraljaújhely

0113

Saját használatú út

8974

100

98

Sátoraljaújhely

0115

Külterületi földút

4709

100

99

Sátoraljaújhely

0118

Külterületi út

1767

100

100

Sátoraljaújhely

0120

Külterületi út

3560

100

101

Sátoraljaújhely

0123

Külterületi út

4226

100

102

Sátoraljaújhely

0125

Külterületi út

5281

100

103

Sátoraljaújhely

0129/1

Külterületi út

2514

100

104

Sátoraljaújhely

0129/2

Külterületi út

925

100

105

Sátoraljaújhely

0137

Közút

6325

100

106

Sátoraljaújhely

0137/3

Közút

4080

100

107

Sátoraljaújhely

0137/4

Közút

5120

100

108

Sátoraljaújhely

0143

Közút

13753

100

109

Sátoraljaújhely

0151/1

Árok

5436

100

110

Sátoraljaújhely

0156/2

Út (Volt TSZ vagyon )

12289

100

111

Sátoraljaújhely

0161

Közút

47005

100

112

Sátoraljaújhely

0169/4

Közút

588

100

113

Sátoraljaújhely

0172

Közút

15328

100

114

Sátoraljaújhely

0176/1

Temető (Felhagyott)

1787

100

115

Sátoraljaújhely

0176/6

Út

2941

100

116

Sátoraljaújhely

0176/30

Út

3225

100

117

Sátoraljaújhely

0176/52

Közút

498

100

118

Sátoraljaújhely

0188

Patak

7647

100

119

Sátoraljaújhely

0193/3

Közút

2138

100

120

Sátoraljaújhely

0193/6

Közút

3672

100

121

Sátoraljaújhely

0203/5

Út (Volt TSZ vagyon)

4957

100

122

Sátoraljaújhely

0203/23

Árok (Volt TSZ vagyon)

4398

100

123

Sátoraljaújhely

0206

Vízmű telep

41805

100

124

Sátoraljaújhely

0212/2

Út (Volt TSZ vagyon)

8751

100

125

Sátoraljaújhely

0213/3

Árok

1076

100

126

Sátoraljaújhely

0223

Közút

11368

100

127

Sátoraljaújhely

0226

Közút

26902

100

128

Sátoraljaújhely

0246/2

Saját használatú út

1716

100

129

Sátoraljaújhely

0254

Közút

6285

100

130

Sátoraljaújhely

0259

Közút

10875

100

131

Sátoraljaújhely

0262/1

Közút

12862

100

132

Sátoraljaújhely

0403/7

Szennyvízátemelő

38

100

133

Sátoraljaújhely

0406

Közút

2065

100

134

Sátoraljaújhely

0407

Közút

2034

100

135

Sátoraljaújhely

0408

Közút

2420

100

136

Sátoraljaújhely

0409

Közút

1904

100

137

Sátoraljaújhely

0410

Közút

3628

100

138

Sátoraljaújhely

0412

Vízmosás

2921

100

139

Sátoraljaújhely

0413

Vízmosás

1859

100

140

Sátoraljaújhely

0414

Közút

2048

100

141

Sátoraljaújhely

0416

Vízmosás

1684

100

142

Sátoraljaújhely

0417

Vízmosás

1368

100

143

Sátoraljaújhely

0418

Vízmosás

2866

100

144

Sátoraljaújhely

0446

Közút

3872

100

145

Sátoraljaújhely

0454

Közút

18891

100

146

Sátoraljaújhely

0458

Közút

3842

100

147

Sátoraljaújhely

1003

Áchim András utca

4278

100

148

Sátoraljaújhely

1039

Borsi utca

991

100

149

Sátoraljaújhely

1049

Kinizsi utca

1277

100

150

Sátoraljaújhely

1061

Közút Kinizsi utca

289

100

151

Sátoraljaújhely

1076

Csokonai utca

390

100

152

Sátoraljaújhely

1077

Közterület Bem utca

4246

100

153

Sátoraljaújhely

1113

Diána utca

1604

100

154

Sátoraljaújhely

1144

Közút Epreskert utca

989

100

155

Sátoraljaújhely

1154

Közút Epreskert utca

1070

100

156

Sátoraljaújhely

1163

Epreskert utca

3866

100

157

Sátoraljaújhely

1167/1

Közterület ár-apasztó mellett.

1906

100

158

Sátoraljaújhely

1167/2

Szennyvíztisztító

107

100

159

Sátoraljaújhely

1168

Balassi Bálint utca

1225

100

160

Sátoraljaújhely

1170

Közút Balassi Bálint utca

2193

100

161

Sátoraljaújhely

1171

Lakóépült

951

100

162

Sátoraljaújhely

1185/28

Közterület (Vasvári tömb)

24277

100

163

Sátoraljaújhely

1185/29

Park (Vasvári tömb)

2344

100

164

Sátoraljaújhely

1226/21

Kivett terület – vízmű Károlyi út

64

100

165

Sátoraljaújhely

1226/53

Károlyi lakótelep park Károlyi út

18391

100

166

Sátoraljaújhely

1238

Közterület Munkácsy- Károlyi út

491

100

167

Sátoraljaújhely

1246

Dózsa György utca

8088

100

168

Sátoraljaújhely

1268

Színház köz

1751

100

169

Sátoraljaújhely

1275/2

Táncsics tér

807

100

170

Sátoraljaújhely

1292/5

Rendezvény tér Kossuth tér 5.

9710

100

171

Sátoraljaújhely

1293/4

Közterület Munkácsy út

2353

100

172

Sátoraljaújhely

1294/6

Közterület Hajnal utca

66

100

173

Sátoraljaújhely

1294/7

Közterület Borsos sétány

13932

100

174

Sátoraljaújhely

1294/8

Közterület Hajnal utca

239

100

175

Sátoraljaújhely

1309/13

Közterület garázsok Munkácsy utca

437

100

176

Sátoraljaújhely

1314

Munkácsi Mihály utca

2461

100

177

Sátoraljaújhely

1331

Közút Hajnal utca

1115

100

178

Sátoraljaújhely

1336/15

Árpád utca Árpád u.

478

100

179

Sátoraljaújhely

1359

Közút Vasvári Pál út

3983

100

180

Sátoraljaújhely

1373

Közpark Árpád u.

1208

100

181

Sátoraljaújhely

1374/2

Szennyvíztisztító

242

100

182

Sátoraljaújhely

1375

Árpád utca

10311

100

183

Sátoraljaújhely

1392/25

Közterület Aradi Vértanúk útja

4817

100

184

Sátoraljaújhely

1416

Lajos köz

524

100

185

Sátoraljaújhely

1434

Aradi Vértanúk útja

2823

100

186

Sátoraljaújhely

1454

Mikszáth Kálmán utca

1775

100

187

Sátoraljaújhely

1507

Kisfaludy utca

3247

100

188

Sátoraljaújhely

1538

Kölcsey Ferenc utca

1772

100

189

Sátoraljaújhely

1563

Berecki utca

1808

100

190

Sátoraljaújhely

1583

Madách Imre tér

2612

100

191

Sátoraljaújhely

1637

Közút Illyés Gyula utca

1147

100

192

Sátoraljaújhely

1654

Bajza utca

4365

100

193

Sátoraljaújhely

1678

Dohány utca

3228

100

194

Sátoraljaújhely

1692

Mező utca

1323

100

195

Sátoraljaújhely

1705/1

Fasor utcai járda

4329

100

196

Sátoraljaújhely

1705/2

Közút Fasor

2789

100

197

Sátoraljaújhely

1705/3

Fasor utcai járda

2933

100

198

Sátoraljaújhely

1706/1

Közpark Pataki-Fasor utca

112

100

199

Sátoraljaújhely

1728

Torockai utca

84

100

200

Sátoraljaújhely

1732/2

Szüret utca

969

100

201

Sátoraljaújhely

1754/18

Közterület állomás

1015

100

202

Sátoraljaújhely

1754/33

Közterület állomás

2523

100

203

Sátoraljaújhely

1754/34

Közterület állomás

678

100

204

Sátoraljaújhely

1758

Berecki utca

1698

100

205

Sátoraljaújhely

1769

Szennyvíztelep (Berecki felé menő út)

23120

100

206

Sátoraljaújhely

1773

Közút (Ebtelep előtt)

1411

100

207

Sátoraljaújhely

1804/2

Közterület Széchenyi tér

1511

100

208

Sátoraljaújhely

1809

Közút (Ipartelep u.)

2392

100

209

Sátoraljaújhely

1811

Közút (Ficher mellett)

975

100

210

Sátoraljaújhely

1812/2

Közút (Elkerülő út)

150802

100

211

Sátoraljaújhely

1812/6

Elkerülő út (Bodrogköz felé)

6949

100

212

Sátoraljaújhely

1813

Ipartelep út

2839

100

213

Sátoraljaújhely

1813/2

Közút (Ságvári utca)

11714

100

214

Sátoraljaújhely

1836

Közút (Pec-Cast felé)

20024

100

215

Sátoraljaújhely

1844/1

Szennyvíztelep (Ipar Berecki felé menő út)

5655

100

216

Sátoraljaújhely

1850/1

Pataki út Pataki utca

795

100

217

Sátoraljaújhely

1850/2

Közterület Pataki utca

108

100

218

Sátoraljaújhely

1850/4

Közterület Pataki utca

1145

100

219

Sátoraljaújhely

1850/5

Közterület Pataki utca

7737

100

220

Sátoraljaújhely

1850/7

Közterület Pataki utca

9884

100

221

Sátoraljaújhely

1859

Orémus utca

2237

100

222

Sátoraljaújhely

1870

Jelenek utca

2259

100

223

Sátoraljaújhely

1900

Dókus utca

3591

100

224

Sátoraljaújhely

1903/28

Szeder utca

5594

100

225

Sátoraljaújhely

1903/29

Kopaszka utca

3685

100

226

Sátoraljaújhely

1903/43

Dókus út

867

100

227

Sátoraljaújhely

1929

Kisboglyoska utca II.

227

100

228

Sátoraljaújhely

1930/3

Kisboglyoska u. I. (Kisboglyoska u.)

3084

100

229

Sátoraljaújhely

1930/4

Közterület ( Kisboglyoska u.)

178

100

230

Sátoraljaújhely

1941/1

Kopaszka II. utca

569

100

231

Sátoraljaújhely

1960

Boglyoska utca

598

100

232

Sátoraljaújhely

1963

Pipacs utca

630

100

233

Sátoraljaújhely

1976

Kertész utca

614

100

234

Sátoraljaújhely

1981/1

Stuller Antal utca

1394

100

235

Sátoraljaújhely

2027

Májuskút patak

5157

100

236

Sátoraljaújhely

2034/6

Harmat utca

1477

100

237

Sátoraljaújhely

2038

Közút (Májuskút u.)

60

100

238

Sátoraljaújhely

2054

Víg utca

251

100

239

Sátoraljaújhely

2055/7

Molnár Borbála utca

524

100

240

Sátoraljaújhely

2055/10

Molnár Borbála utca

1074

100

241

Sátoraljaújhely

2055/13

Molnár Borbála utca

353

100

242

Sátoraljaújhely

2068

Köves utca

1064

100

243

Sátoraljaújhely

2069

Kertész utca

1549

100

244

Sátoraljaújhely

2099

Sátor utca

1705

100

245

Sátoraljaújhely

2118

Közút (Bocskai utca)

2291

100

246

Sátoraljaújhely

2119

Víg utca

798

100

247

Sátoraljaújhely

2155

Közút (Stuller Antal utca)

812

100

248

Sátoraljaújhely

2170

Honvéd utca

543

100

249

Sátoraljaújhely

2188

Szög utca

520

100

250

Sátoraljaújhely

2202

Thököly utca

2391

100

251

Sátoraljaújhely

2208

Közút (Thököly-Honvéd)

65

100

252

Sátoraljaújhely

2215/5

Közpark (Honvéd 24.)

1248

100

253

Sátoraljaújhely

2223

Honvéd utca

404

100

254

Sátoraljaújhely

2235/28

Közterület (Esze úti…

15856

100

255

Sátoraljaújhely

2235/33

Kivett közterület

13173

100

256

Sátoraljaújhely

2258/25

Közterület (Martinovics utca)

15658

100

257

Sátoraljaújhely

2268/1

Honvéd utca

865

100

258

Sátoraljaújhely

2275

Martinovics utca

10445

100

259

Sátoraljaújhely

2276

Fecske utca

2405

100

260

Sátoraljaújhely

2278/7

Közút (Martinovics utca)

3562

100

261

Sátoraljaújhely

2314

Losárdi Zsuzsanna utca

1490

100

262

Sátoraljaújhely

2338

Jósika utca

1304

100

263

Sátoraljaújhely

2352

Esze Tamás utca

7074

100

264

Sátoraljaújhely

2355/5

Lakóépület (Pipa utca 3.)

410

100

265

Sátoraljaújhely

2366

Pipa utca

535

100

266

Sátoraljaújhely

2401

Fejes István utca

4187

100

267

Sátoraljaújhely

2409

Májuskút utca

2451

100

268

Sátoraljaújhely

2409/2

Közterület (Akácos utca)

277

100

269

Sátoraljaújhely

2409/28

Akácos utca

3529

100

270

Sátoraljaújhely

2409/31

Közterület (Katona Dénes utca)

392

100

271

Sátoraljaújhely

2412/2

Cserjés sor Közút (Cserjés sor)

2050

100

272

Sátoraljaújhely

2446

Akácos utca

350

100

273

Sátoraljaújhely

2448/4

Közút (Köves utca)

1725

100

274

Sátoraljaújhely

2468

Út (Szög utca)

315

100

275

Sátoraljaújhely

2469

Közút (Köves utca)

720

100

276

Sátoraljaújhely

2479

Török utca

381

100

277

Sátoraljaújhely

2480

Popelyás utca

1864

100

278

Sátoraljaújhely

2504

Közút (Ady Endre utca)

2360

100

279

Sátoraljaújhely

2523

Boronkai utca

2052

100

280

Sátoraljaújhely

2554/3

Közút (Tokaji Ferenc utca)

4271

100

281

Sátoraljaújhely

2594

Piac tér (közterület Piac tér)

3003

100

282

Sátoraljaújhely

2597

Közút Ady Endre utca

3852

100

283

Sátoraljaújhely

2599

Hecske utca

270

100

284

Sátoraljaújhely

2607/3

Ady Endre utca

420

100

285

Sátoraljaújhely

2608

Dörzsik utca

845

100

286

Sátoraljaújhely

2610/2

Közterület (parkoló Ady Endre utca

902

100

287

Sátoraljaújhely

2633

Hegy utca

616

100

288

Sátoraljaújhely

2678

Felsőzsolyomka utca

3970

100

289

Sátoraljaújhely

2681

Közút Felsőzsolyomka utca

519

100

290

Sátoraljaújhely

2683

Zsolyomka patak

7235

100

291

Sátoraljaújhely

2688

Zsolyomka patak

317

100

292

Sátoraljaújhely

2689

Zsolyomka patak

253

100

293

Sátoraljaújhely

2630

Zsolyomka patak

586

100

294

Sátoraljaújhely

2692

Közterület Felsőzsolyomka utca

3098

100

295

Sátoraljaújhely

2693

Völgy utca

622

100

296

Sátoraljaújhely

2709

Tompa utca

4023

100

297

Sátoraljaújhely

2722

Báthory utca

1344

100

298

Sátoraljaújhely

2743

Közút Esze Tamás utca

9313

100

299

Sátoraljaújhely

2790/1

Kossuth Lajos utca

5600

100

300

Sátoraljaújhely

2790/2

Kossuth tér

975

100

301

Sátoraljaújhely

2790/3

Járda (Kossuth utca)

400

100

302

Sátoraljaújhely

2790/4

Járda (Kossuth utca)

420

100

303

Sátoraljaújhely

2790/5

Kossuth úti járda (Kossuth utca)

825

100

304

Sátoraljaújhely

2790/6

Járda (Kossuth utca)

474

100

305

Sátoraljaújhely

2790/7

Járda (Kossuth utca)

1601

100

306

Sátoraljaújhely

2790/8

Járda (Kossuth utca)

791

100

307

Sátoraljaújhely

2791/1

Hősök tere

2248

100

308

Sátoraljaújhely

2791/2

Országos közút Hősök tere

1150

100

309

Sátoraljaújhely

2791/3

Országos közút Hősök tere

468

100

310

Sátoraljaújhely

2794

Bercsényi utca

1117

100

311

Sátoraljaújhely

2804

Járda (Széchenyi tér)

915

100

312

Sátoraljaújhely

2804/5

Közút (Széchenyi tér)

4341

100

313

Sátoraljaújhely

2804/6

Járda

888

100

314

Sátoraljaújhely

2821

József Attila utca

1600

100

315

Sátoraljaújhely

2822/6

Közterület (Kossuth)

4723

100

316

Sátoraljaújhely

2822/8

Kossuth tömbbelső

4152

100

317

Sátoraljaújhely

2822/9

Közterület (Petőfi utca)

301

100

318

Sátoraljaújhely

2870/1

Országos közút Kossuth tér

2682

100

319

Sátoraljaújhely

2870/2

Országos közút Kossuth tér

2063

100

320

Sátoraljaújhely

2870/3

Országos közút Kossuth tér

939

100

321

Sátoraljaújhely

2871/3

Országos közút Táncsics tér

1291

100

322

Sátoraljaújhely

2871/4

Országos közút Táncsics tér

650

100

323

Sátoraljaújhely

2871/5

Országos közút Táncsics tér

159

100

324

Sátoraljaújhely

2871/6

Országos közút Táncsics tér

182

100

325

Sátoraljaújhely

2872

Petőfi Sándor utca

2196

100

326

Sátoraljaújhely

2891

Zsolyomka patak

450

100

327

Sátoraljaújhely

2910

Bajcsy-Zsilinszky utca

855

100

328

Sátoraljaújhely

2924/27

Közterület (Bajcsy lakótömb belső)

6329

100

329

Sátoraljaújhely

2962/1

Kazinczy utca Kazinczy út

4560

100

330

Sátoraljaújhely

2962/2

Közterület Kazinczy út

699

100

331

Sátoraljaújhely

2962/3

Közterület Kazinczy út

376

100

332

Sátoraljaújhely

2962/5

Közterület Kazinczy út

5786

100

333

Sátoraljaújhely

2962/6

Közterület Kazinczy út

755

100

334

Sátoraljaújhely

2962/7

Közterület Kazinczy út

2384

100

335

Sátoraljaújhely

2962/8

Közterület Kazinczy út

394

100

336

Sátoraljaújhely

2963

Mártírok útja

7844

100

337

Sátoraljaújhely

2972

Lakatos utca

950

100

338

Sátoraljaújhely

2972/1

Közterület (lakatos utca)

1531

100

339

Sátoraljaújhely

2996

Zsolyomka patak

934

100

340

Sátoraljaújhely

2999

Alsózsolyomka utca

1668

100

341

Sátoraljaújhely

3033

Csalogány utca

2363

100

342

Sátoraljaújhely

3060

Pacsirta utca

1411

100

343

Sátoraljaújhely

3090

Közút (Avar utca)

1032

100

344

Sátoraljaújhely

3091/15

Út Benczúr Gyula utca

419

100

345

Sátoraljaújhely

3092/3

Saját használatú út

261

100

346

Sátoraljaújhely

3105

Harkály utca

623

100

347

Sátoraljaújhely

3130/1

Partizán utca

1486

100

348

Sátoraljaújhely

3130/2

Közút (Partizán utca)

1871

100

349

Sátoraljaújhely

3142

Partizán utca

235

100

350

Sátoraljaújhely

3146

Ősz utca

904

100

351

Sátoraljaújhely

3149/6

Ősz utca

453

100

352

Sátoraljaújhely

3152

Hegyalja utca

2967

100

353

Sátoraljaújhely

3154/32

Rigó, Seregély, Tőke utca

6495

100

354

Sátoraljaújhely

3159

Közút (Lehel utca)

2313

100

355

Sátoraljaújhely

3161/7

Közút

2907

100

356

Sátoraljaújhely

3197

Kökény utca

721

100

357

Sátoraljaújhely

3200

Kökény utca

184

100

358

Sátoraljaújhely

3258

Árok

358

100

359

Sátoraljaújhely

3265

Közút (Ungvári pincék)

787

100

360

Sátoraljaújhely

3266

Árok

268

100

361

Sátoraljaújhely

3276

Köztemetői út

3195

100

362

Sátoraljaújhely

6277/6

Közút Kazinczy út

1854

100

363

Sátoraljaújhely

3278

Közút Torzsás út

93

100

364

Sátoraljaújhely

3300/1

Közút (hegyalja út)

356

100

365

Sátoraljaújhely

3300/3

Vízmosás

363

100

366

Sátoraljaújhely

3376

Közút

48

100

367

Sátoraljaújhely

3408/1

Közút (Kazinczy út)

1667

100

368

Sátoraljaújhely

3410

Árok

704

100

369

Sátoraljaújhely

3415/3

Út (Hársfa utcában)

366

100

370

Sátoraljaújhely

3511

Szabadság utca (Rudabányácska-Saújhely)

289

100

371

Sátoraljaújhely

3532

Közút Szabadság utca Rudabányácska

1750

100

372

Sátoraljaújhely

3536

Közterület Rudabányácska

2045

100

373

Sátoraljaújhely

3550

Szabadság utca Rudabányácska

4147

100

374

Sátoraljaújhely

3562

Közút (lőtér utca)

333

100

375

Sátoraljaújhely

3576

Árok

1015

100

376

Sátoraljaújhely

3577

Közterület Gomba utca Rudabányácska

683

100

377

Sátoraljaújhely

3596

Közút (Erdőalja sor)

85

100

378

Sátoraljaújhely

3599

Közterület Erdőalja sor Rudabányácska

768

100

379

Sátoraljaújhely

3616

Közterület Kárpát utca Rudabányácska

1232

100

380

Sátoraljaújhely

3617

Közút Kárpát utca

3151

100

381

Sátoraljaújhely

3618

Közút Kárpát utca

73

100

382

Sátoraljaújhely

3663

Árok

374

100

383

Sátoraljaújhely

3669

Közterület Rudabányácska

412

100

384

Sátoraljaújhely

3676/1

Vízmosás

9074

100

385

Sátoraljaújhely

3676/3

Vízmosás

3754

100

386

Sátoraljaújhely

3678

Közterület Rudabányácska

16339

100

387

Sátoraljaújhely

3680

Tér (Bányácska u.-ból)

1380

100

388

Sátoraljaújhely

3682/18

Közút

7122

100

389

Sátoraljaújhely

3688

Közút (Fenyves utca)

5994

100

390

Sátoraljaújhely

3689

Közpark (Rudabányácska)

797

100

391

Sátoraljaújhely

3722

Alsórét utca (Rudabányácska)

282

100

392

Sátoraljaújhely

3723

Görbe utca (Rudabányácska)

965

100

393

Sátoraljaújhely

3742

Árok

862

100

394

Sátoraljaújhely

3746/2

Árok

107

100

395

Sátoraljaújhely

3901/4

Út (Rugó Gyár előtti)

147

100

396

Sátoraljaújhely

3901/6

Út (Széphalom Kazinczy út)

5337

100

397

Sátoraljaújhely

3943/2

Közterület (Jakobínus út Széphalom)

3508

100

398

Sátoraljaújhely

3945/3

Út (Széphalom ravatalozó)

411

100

399

Sátoraljaújhely

3945/5

Földút (Széphalom-Ravatalozó)

236

100

400

Sátoraljaújhely

3945/9

Közút (Hosszúláz utca)

2088

100

401

Sátoraljaújhely

3948

Közterület (Névtelen Széphalom)

9347

100

402

Sátoraljaújhely

3949

Közterület Hosszúláu (Széphalom)

7016

100

403

Sátoraljaújhely

3974

Közterület névtelen (Széphalom)

2215

100

404

Sátoraljaújhely

3979/1

Tűzoltótér utca (Széphalom)

408

100

405

Sátoraljaújhely

3982

Közterület

5174

100

406

Sátoraljaújhely

3993/3

Földút

3010

100

407

Sátoraljaújhely

3993/10

Földút

1129

100

408

Sátoraljaújhely

3995/1

Közpark

720

100

409

Sátoraljaújhely

3996

Közterület kisvasút utca (Széphalom)

10327

100

410

Sátoraljaújhely

4036

Közút Tűzoltó tér

942

100

411

Sátoraljaújhely

4037

Patak

360

100

412

Sátoraljaújhely

4054

Patak

1940

100

413

Sátoraljaújhely

4056/2

Parkoló

1940

100

414

Sátoraljaújhely

4058

Közterület (Széphalom)

5714

100

415

Sátoraljaújhely

4059/1

Patak

790

100

416

Sátoraljaújhely

4060

Árok

839

100

417

Sátoraljaújhely

4062/2

Közterület Ybl Miklós utca (Széphalom)

2861

100

418

Sátoraljaújhely

4091

Közterület

148

100

419

Sátoraljaújhely

4101

Árok

747

100

420

Sátoraljaújhely

4103/2

Közterület Hegyköz utca (Széphalom)

173

100

421

Sátoraljaújhely

4107

Árok

1376

100

422

Sátoraljaújhely

4127

Közterület

2352

100

423

Sátoraljaújhely

4128

Közterület Temető utca (Széphalom)

1290

100

424

Sátoraljaújhely

4140

Vízmosás

800

100

425

Sátoraljaújhely

4145

Patak

1535

100

426

Sátoraljaújhely

4146

Patak

2740

100

427

Sátoraljaújhely

7008

Közút

825

100

428

Sátoraljaújhely

7019

Közút

3649

100

429

Sátoraljaújhely

7020

Közterület

1095

100

430

Sátoraljaújhely

7036

Közút

1598

100

431

Sátoraljaújhely

7037

Árok

1785

100

432

Sátoraljaújhely

7038

Közút Kossuth utca

3928

100

433

Sátoraljaújhely

7047

Közút

280

100

434

Sátoraljaújhely

7055

Közút

2478

100

435

Sátoraljaújhely

7078

Árok

965

100

436

Sátoraljaújhely

7079

Közút

992

100

437

Sátoraljaújhely

7121

Közút Dózsa György utca

2793

100

438

Sátoraljaújhely

7126

Közút Dózsa György utca

1062

100

439

Sátoraljaújhely

7039

Közút

568

100

440

Sátoraljaújhely

7146

Közút Dózsa György utca

1020

100

441

Sátoraljaújhely

7156

Árok

2352

100

442

Sátoraljaújhely

7188

Közút

1019

100

443

Sátoraljaújhely

7215

Közút Petőfi Sándor utca

6963

100

444

Sátoraljaújhely

7222

Közút

990

100

445

Sátoraljaújhely

7223

Közút

1150

100

446

Sátoraljaújhely

7263

Árok

299

100

447

Sátoraljaújhely

7501

Közút

2011

100

448

Sátoraljaújhely

7503

Közút

548

100

449

Sátoraljaújhely

7559

Patak

5126

100

450

Sátoraljaújhely

7580

Közút

1802

100

451

Sátoraljaújhely

7600

Északi tehermentesítő

15781

100

452

Sátoraljaújhely

10012

Közút

1003

100

453

Sátoraljaújhely

10022

Közút

588

100

454

Sátoraljaújhely

10085

Közút

1989

100

455

Sátoraljaújhely

10130

Közút

1210

100

456

Sátoraljaújhely

10131

Közút

1607

100

457

Sátoraljaújhely

10157

Közút

1644

100

458

Sátoraljaújhely

10158/1

Közút

664

100

459

Sátoraljaújhely

10175

Közút

1669

100

460

Sátoraljaújhely

10196/5

Közút

551

100

461

Sátoraljaújhely

10209

Közút

1699

100

462

Sátoraljaújhely

10245

Közút

1321

100

463

Sátoraljaújhely

10306

Közút

572

100

464

Sátoraljaújhely

10319/2

Közút

33

100

465

Sátoraljaújhely

10322

Közút

405

100

466

Sátoraljaújhely

10323

Árok

435

100

467

Sátoraljaújhely

10324/3

Közút

469

100

468

Sátoraljaújhely

10940

Présház előtti út

99

100

469

Sátoraljaújhely

10347

Közút

160

100

470

Sátoraljaújhely

10352/1

Közút

1802

100

471

Sátoraljaújhely

10357/3

Közút

143

100

472

Sátoraljaújhely

10407/1

Közút

3764

100

473

Sátoraljaújhely

10407/2

Közút

2140

100

474

Sátoraljaújhely

10408

Közút

4277

100

475

Sátoraljaújhely

10410/3

Közút

1236

100

476

Sátoraljaújhely

10422/5

Közút

262

100

477

Sátoraljaújhely

10430

Közút

1788

100

478

Sátoraljaújhely

10459

Közút

2880

100

479

Sátoraljaújhely

10467

Közút

539

100

480

Sátoraljaújhely

10490

Közút

3992

100

481

Sátoraljaújhely

10546

Közút

1707

100

482

Sátoraljaújhely

10576

Május Patak

5164

100

483

Sátoraljaújhely

10582

Patak

1567

100

484

Sátoraljaújhely

10588/1

Közút

424

100

485

Sátoraljaújhely

10588/2

Közút

194

100

486

Sátoraljaújhely

10598

Közút

606

100

487

Sátoraljaújhely

10639

Közút

319

100

488

Sátoraljaújhely

10650

Közút

1708

100

489

Sátoraljaújhely

10674/2

Közút

173

100

490

Sátoraljaújhely

10698

Közút

3291

100

491

Sátoraljaújhely

10700

Közút

6021

100

492

Sátoraljaújhely

10734/3

Közút

1681

100

493

Sátoraljaújhely

10758

Árok

372

100

494

Sátoraljaújhely

10759

Árok

123

100

495

Sátoraljaújhely

10770/1

Pihenőpark

27014

100

496

Sátoraljaújhely

10770/14

Közút

2298

100

497

Sátoraljaújhely

10770/33

Árok

153

100

498

Sátoraljaújhely

10771

Közút

90

100

499

Sátoraljaújhely

10780

Árok

52

100

500

Sátoraljaújhely

10753

Árok

93

100

501

Sátoraljaújhely

10799/5

Árok

164

100

502

Sátoraljaújhely

10812

Közút

6005

100

503

Sátoraljaújhely

10825

Közút

1286

100

504

Sátoraljaújhely

10826

Árok

547

100

505

Sátoraljaújhely

10835

Árok

88

100

506

Sátoraljaújhely

10850

Közút

542

100

507

Sátoraljaújhely

10661

Árok

553

100

508

Sátoraljaújhely

10880

Közút

187

100

509

Sátoraljaújhely

10888

Közút

264

100

510

Sátoraljaújhely

10900

Árok

177

100

511

Sátoraljaújhely

10907

Árok

70

100

512

Sátoraljaújhely

10909

Közút

15200

100

513

Sátoraljaújhely

10918

Közút

1425

100

514

Sátoraljaújhely

10931

Közút

1756

100

515

Sátoraljaújhely

10944

Közút

421

100

516

Sátoraljaújhely

10946

Árok

614

100

517

Sátoraljaújhely

10947

Árok

273

100

518

Sátoraljaújhely

10962

Közút

344

100

519

Sátoraljaújhely

10963

Közút

50

100

520

Sátoraljaújhely

10965

Közút

5458

100

521

Sátoraljaújhely

10971/1

Árok

90

100

522

Sátoraljaújhely

10976

Közút

234

100

523

Sátoraljaújhely

10985/19

Közút

309

100

524

Sátoraljaújhely

10985/20

Árok

457

100

525

Sátoraljaújhely

10985/29

Közút

816

100

526

Sátoraljaújhely

10987

Közút

204

100

527

Sátoraljaújhely

11001

Közút

2590

100

528

Sátoraljaújhely

11019

Közút

7978

100

529

Sátoraljaújhely

11021/17

Közút

360

100

530

Sátoraljaújhely

11022/9

Közút

325

100

531

Sátoraljaújhely

1137

Közút

4026

100

532

Sátoraljaújhely

1138/13

Közút

160

100

533

Sátoraljaújhely

11042

Közút

372

100

534

Sátoraljaújhely

11059

Közút

3626

100

535

Sátoraljaújhely

11116

Közút

1380

100

536

Sátoraljaújhely

11136

Közút

1704

100

537

Sátoraljaújhely

11142

Közút

238

100

538

Sátoraljaújhely

11149

Közút

243

100

539

Sátoraljaújhely

11177

Közút

392

100

540

Sátoraljaújhely

11177/2

Közút

204

100

541

Sátoraljaújhely

11196

Közút

584

100

542

Sátoraljaújhely

11198

Közút

270

100

543

Sátoraljaújhely

11198/2

Közút

513

100

544

Sátoraljaújhely

11207

Közút

1689

100

545

Sátoraljaújhely

11219

Közút

230

100

546

Sátoraljaújhely

11226

Közút

4305

100

547

Sátoraljaújhely

11227

Közút

3101

100

548

Sátoraljaújhely

11234/2

Út (Volt TSZ vagyon)

1023

100

549

Sátoraljaújhely

11236

Út (Volt TSZ vagyon)

1036

100

550

Sátoraljaújhely

11237/6

Közút

4392

100

551

Sátoraljaújhely

11247

Közút

3672

100

552

Sátoraljaújhely

11257

Közút

925

100

553

Sátoraljaújhely

11289

Közút

3111

100

554

Sátoraljaújhely

11291/1

Közút

4256

100

555

Sátoraljaújhely

11291/2

Közút

1568

100

556

Sátoraljaújhely

11291/3

Közút

1368

100

557

Sátoraljaújhely

11293/15

Árok

3086

100

558

Sátoraljaújhely

11293/18

Közút

581

100

559

Sátoraljaújhely

11296

Közút

4060

100

560

Sátoraljaújhely

11311

Közút

495

100

561

Sátoraljaújhely

11315

Közút

286

100

562

Sátoraljaújhely

11316

Közút

2703

100

563

Sátoraljaújhely

11337

Közút

450

100

564

Sátoraljaújhely

11341

Közút

3340

100

565

Sátoraljaújhely

11381

Közút

1367

100

566

Sátoraljaújhely

11407

Közút

586

100

567

Sátoraljaújhely

11446

Közút

3413

100

568

Sátoraljaújhely

11460

Közút

3663

100

569

Sátoraljaújhely

11461

Közút

1011

100

570

Sátoraljaújhely

11474

Közút

573

100

571

Sátoraljaújhely

11476

Közút

1772

100

572

Sátoraljaújhely

11514/2

Közút

107

100

573

Sátoraljaújhely

11520/4

Közút

859

100

574

Sátoraljaújhely

11985/41

Közút

266

100

575

Sátoraljaújhely

11982

Közút

513

100

576

Sátoraljaújhely

7635

Közút

1637

100


III. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok

1

Sátoraljaújhely

03/3

Szeméttelep

2084

100

2

Sátoraljaújhely

109/9

Sportpálya

36487

100

3

Sátoraljaújhely

327/2

Étterem Jókai Általános Iskola

504

100

4

Sátoraljaújhely

335

Általános Iskola Kazinczy út 18.

904

100

5

Sátoraljaújhely

338

Jókai Mór általános Iskola Jókai út

5565

100

6

Sátoraljaújhely

338/1

Közgazdasági Szakközépiskola

4499

100

7

Sátoraljaújhely

399

Általános Iskola Deák Ferenc utca 31.

867

100

8

Sátoraljaújhely

401

Beépítetlen terület Deák utca 29.

276

100

9

Sátoraljaújhely

402

Beépítetlen terület Deák utca 27.

460

100

10

Sátoraljaújhely

448/1

Kazinczy F. Általános Iskola

10825

100

11

Sátoraljaújhely

448/5

Kossuth Lajos Gimnázium

10113

100

12

Sátoraljaújhely

570

Kerek Kápolna Rákóczi út

265

100

13

Sátoraljaújhely

589/2

Városi Sportcsarnok Liget tér 3.

8103

100

14

Sátoraljaújhely

596

Óvoda Hunyadi utca 6.

2970

100

15

Sátoraljaújhely

598

Idősek napközi otthona Hunyadi utca 4.

1283

100

16

Sátoraljaújhely

955/6

VESZ Raktár, Iroda Batsányi utca

5453

100

17

Sátoraljaújhely

0177/19

Sípálya felépítménye a Magashegyen

29500

100

18

Sátoraljaújhely

1175/1

Általános Iskola Balassi Bálint utca 4.

10739

100

19

Sátoraljaújhely

1175/2

Diana Strandfürdő Balassi Bálint utca

3887

100

20

Sátoraljaújhely

1223

Jubileumi Óvoda Dózsa György utca 24.

6797

100

21

Sátoraljaújhely

1263

Múzeum Dózsa György utca 11.

1608

100

22

Sátoraljaújhely

1275/4

Kossuth Lajos Művelődési Központ

4328

100

23

Sátoraljaújhely

1285/2

Városi Könyvtár Dózsa György utca 8.

1724

29

24

Sátoraljaújhely

1317

Hajnal Úti Óvoda Hajnal utca 4-6.

3436

100

25

Sátoraljaújhely

1644

Középiskolai Leánykollégium Kossuth u. 31.

2309

100

26

Sátoraljaújhely

1676

Sporttelep Dohány u.

19407

100

27

Sátoraljaújhely

2373

Óvoda Esze Tamás utca 79.

1787

100

28

Sátoraljaújhely

2379

Mezőgazdasági Szakközépiskola Kossuth u.

12581

100

29

Sátoraljaújhely

2387

Mezőgazdasági Szakközépiskola

1019

100

30

Sátoraljaújhely

2562

Ipari Szakmunkásképző Fejes István utca 14.

6215

100

31

Sátoraljaújhely

2607

Kórház Ady Endre utca 2.

4040

100

32

Sátoraljaújhely

2718/2

Általános Iskola Esze Tamás utca 10.

2275

100

33

Sátoraljaújhely

2719

Zeneiskola Esze Tamás utca 12.

1351

100

34

Sátoraljaújhely

2720

Esze Tamás Általános I. Esze Tamás u. 14.

3655

100

35

Sátoraljaújhely

2793

Idősek Napközi Otthona Hősök tere 10.

3931

100

36

Sátoraljaújhely

2856

Petőfi Általános Iskola Petőfi Sándor utca 9.

5504

100

37

Sátoraljaújhely

2871/2

Nyilvános WC

58

100

38

Sátoraljaújhely

2924/7

Orvos, Nővérszállás Mártírok útja 26.

354

100

39

Sátoraljaújhely

3140/1

2. számú Óvoda Partizán utca 2.

5791

100

40

Sátoraljaújhely

3744

Kultúrház Bányácska utca 57.

6425

100

41

Sátoraljaújhely

3990/1

Általános Iskola Széphalom

3949

100

42

Sátoraljaújhely

4056/4

Széphalmi Óvoda Kazinczy u.

25434

100

43

Sátoraljaújhely

7160/1

Orvosi rendelő Rákóczi utca 11.

1245

100

44

Sátoraljaújhely

7160/2

Művelődési Ház Rákóczi utca 11-13.

86

100

45

Sátoraljaújhely

7185

Óvoda Károlyfalva

2283

100

46

Sátoraljaújhely

7239

Károlyfalva Futballpálya

9155

100

47

Sátoraljaújhely

7598

Függőszékes kötélpálya Torzsás

5323

100

48

Sátoraljaújhely

7679

Szociális Otthon Köveshegy 20.

22109

100

49

Sátoraljaújhely

10755

Lőtér Jelenek utca

10297

100

50

Sátoraljaújhely

11016/5

Mezőgazdasági Szakközépiskola

1

100


IV. Üzleti vagyon

Település

Helyrajzi szám

Megnevezés utca,házszám

Teljes terület

Önk. Tulajdon %

Önkor-
mányzati tul.

1

Filkeháza

6

Filkeházi lakóépület Dózsa György u. 60.

3034

100

3034

2

Sátoraljaújhely

05

Szántó

4447

100

3034

3

Sátoraljaújhely

05/4

Szeméttelep

2118

100

4447

4

Sátoraljaújhely

98

Lakóház udvar Pázsit utca 23.

564

100

2118

5

Sátoraljaújhely

066/3

Szántó (Vásárolt földterület)

27765

50

564

6

Sátoraljaújhely

099/2

Mocsár

8967

100

13883

7

Sátoraljaújhely

100

Beépítetlen terület

347

100

8967

8

Sátoraljaújhely

109/4

Lakóház, udvar Rózsa utca 1.

1363

100

347

9

Sátoraljaújhely

109/6

Lakóház Viola utca 2.

1464

88

1363

10

Sátoraljaújhely

109/11

Udvar

54

100

1288

11

Sátoraljaújhely

109/28

Udvar Nefelejcs utca

55

100

54

12

Sátoraljaújhely

109/29

Épület+udvar Nefelejcs utca

70

100

55

13

Sátoraljaújhely

109/30

Lakóépület Nefelejcs utca 2.

1446

58

70

14

Sátoraljaújhely

109/38

Lakóház Rózsa utca 2-4-6.

1192

100

844

15

Sátoraljaújhely

109/39

Lakóépület Nefelejcs utca 1.

1446

94

1192

16

Sátoraljaújhely

109/40

Udvar

4825

100

1353

17

Sátoraljaújhely

221

Lakóház Kazinczy út 114.

656

15

4825

18

Sátoraljaújhely

254

Lakóépület Kazinczy út 48.

840

36

98

19

Sátoraljaújhely

300

Lakóépület Kazinczy út 44.

1094

69

306

20

Sátoraljaújhely

324

Lakóház Kazinczy út 26.

839

55

759

21

Sátoraljaújhely

327/4

Udvar Jókai utca 25.

337

100

461

22

Sátoraljaújhely

336

Lakóház Kazinczy út 16.

350

34

337

23

Sátoraljaújhely

426/1

Udvar Barátszer utca 17.

40

100

120

24

Sátoraljaújhely

426/2

Lakóház Barátszer utca 17/A.

855

63

40

25

Sátoraljaújhely

437

Udvar Barátszer utca 6.

286

100

541

26

Sátoraljaújhely

468

Lakóépület Postaköz 9.

571

38

286

27

Sátoraljaújhely

471

Udvar Postaköz 4.

600

100

216

28

Sátoraljaújhely

472/1

Lakóépület Postaköz 4.

293

100

100

29

Sátoraljaújhely

474

Lakóépület Jókai utca )/AB.

918

50

293

30

Sátoraljaújhely

478

Társasházi lakás Kazinczy út 8.

1471

8

309

31

Sátoraljaújhely

481

Lakóház Jókai u. 3.

730

46

119

32

Sátoraljaújhely

482

Lakóház Kazinczy út 4.

1147

28

336

33

Sátoraljaújhely

483

Lakóépület Kazinczy út 2.

1644

39

326

34

Sátoraljaújhely

485

Lakóház Kazinczy út 5.

555

37

648

35

Sátoraljaújhely

486

Lakóépület Jókai u. 1.

.487

13

203

36

Sátoraljaújhely

492

Lakóépület Jókai u. 2.

687

37

63

37

Sátoraljaújhely

493

Lakóház-üzlet Rákóczi utca 11.

611

71

254

38

Sátoraljaújhely

494

Lakóépület Postaköz 10.

309

100

436

39

Sátoraljaújhely

497

Zöldséges bolt Rákóczi u. 13.

203

100

309

40

Sátoraljaújhely

498

Lakóház Rákóczi u. 15.

1319

82

203

41

Sátoraljaújhely

514

Lakóépület Sziget utca 5.

744

26

1082

42

Sátoraljaújhely

515

Lakóház Sziget utca 7.

601

100

193

43

Sátoraljaújhely

519

Lakóépület Móricz Zsigmond u. 10.

596

40

601

44

Sátoraljaújhely

530/1

Beépítetlen földterület Móricz Zs. u. 26.

223

100

236

45

Sátoraljaújhely

571

Beépítetlen terület Rákóczi u. 31.

567

100

223

46

Sátoraljaújhely

593

Lakóépület Hunyadi utca 2.

1904

22

567

47

Sátoraljaújhely

593/2

Beépítetlen terület

1591

100

847

48

Sátoraljaújhely

628

Lakóház udvara Zrinyi u. 9.

1268

7

1591

49

Sátoraljaújhely

647/4

Kert

7068

100

82

50

Sátoraljaújhely

647/6

Kert

581

100

7068

51

Sátoraljaújhely

647/7

Kert

28685

100

581

52

Sátoraljaújhely

657/2

Beépítetlen terület

748

100

28685

53

Sátoraljaújhely

657/3

Beépítetlen terület

671

100

748

54

Sátoraljaújhely

657/4

Beépítetlen terület

642

100

671

55

Sátoraljaújhely

657/5

Beépítetlen terület

642

100

642

56

Sátoraljaújhely

657/6

Kert

640

100

642

57

Sátoraljaújhely

657/7

Kert

641

100

640

58

Sátoraljaújhely

657/8

Kert

619

100

641

59

Sátoraljaújhely

657/9

Kert

617

100

619

60

Sátoraljaújhely

657/11

Kert

521

100

617

61

Sátoraljaújhely

657/12

Kert

499

100

521

62

Sátoraljaújhely

657/13

Kert

517

100

499

63

Sátoraljaújhely

657//14

Kert

545

100

517

64

Sátoraljaújhely

657/15

Kert

722

100

545

65

Sátoraljaújhely

657/16

Kert

634

100

722

66

Sátoraljaújhely

657/17

Kert

571

100

634

67

Sátoraljaújhely

657/19

Kert

552

100

571

68

Sátoraljaújhely

657/31

Kert

599

100

552

69

Sátoraljaújhely

732

Kert

177

100

599

70

Sátoraljaújhely

747

Kert

5294

100

177

71

Sátoraljaújhely

748

Beépítetlen terület

2022

100

5294

72

Sátoraljaújhely

750/1

Kert

226

100

2022

73

Sátoraljaújhely

752/2

Beépítetlen terület

700

100

226

74

Sátoraljaújhely

752/3

Beépítetlen terület

700

100

700

75

Sátoraljaújhely

752/4

Beépítetlen terület

700

100

700

76

Sátoraljaújhely

752/5

Beépítetlen terület

700

100

700

77

Sátoraljaújhely

752/7

Beépítetlen terület

700

100

700

78

Sátoraljaújhely

752/8

Beépítetlen terület

700

100

700

79

Sátoraljaújhely

754

Lakóház Köztársaság útja 62.

3311

100

700

80

Sátoraljaújhely

755

Lakóépület Köztársaság útja 56.

222

100

3311

81

Sátoraljaújhely

756

Lakóépület Köztársaság útja 60.

192

100

222

82

Sátoraljaújhely

758

Lakóház Köztársaság útja 48.

198

100

192

83

Sátoraljaújhely

762/1

Beépített terület

128

100

198

84

Sátoraljaújhely

762/2

Beépítetlen terület

45

100

128

85

Sátoraljaújhely

764

Kert

360

100

45

86

Sátoraljaújhely

765

Kert

354

100

360

87

Sátoraljaújhely

767

Lakóház-udvar Meder utca

356

100

354

88

Sátoraljaújhely

768

Kert

388

100

356

89

Sátoraljaújhely

770

Beépítetlen terület Meder utca

398

100

388

90

Sátoraljaújhely

771

Beépítetlen terület

127

100

398

91

Sátoraljaújhely

774

Beépítetlen terület Köztársaság útja

304

100

127

92

Sátoraljaújhely

775

Beépítetlen terület

56

100

304

93

Sátoraljaújhely

776

Beépítetlen terület Köztársaság útja

308

100

56

94

Sátoraljaújhely

778

Udvar

180

100

308

95

Sátoraljaújhely

780

Lakóház Bihari utca 1.

223

100

180

96

Sátoraljaújhely

781

Lakóház Bihari utca 3.

127

100

223

97

Sátoraljaújhely

782

Lakóház Bihari utca 5.

130

100

127

98

Sátoraljaújhely

783

Lakóház Bihari utca 7.

160

100

130

99

Sátoraljaújhely

784

Lakóház Bihari utca 9.

136

100

160

100

Sátoraljaújhely

785

Beépítetlen terület

146

100

136

101

Sátoraljaújhely

787

Beépített terület Bihari utca

363

100

146

102

Sátoraljaújhely

788

Beépített terület Bihari utca

161

100

163

103

Sátoraljaújhely

789

Beépített terület Bihari utca

159

100

161

104

Sátoraljaújhely

790

Beépített terület Bihari utca

161

100

159

105

Sátoraljaújhely

791

Beépített terület Bihari utca

158

100

161

106

Sátoraljaújhely

792

Beépített terület Bihari utca

155

100

158

107

Sátoraljaújhely

793

Beépített terület Bihari utca

154

100

155

108

Sátoraljaújhely

794

Beépített terület Bihari utca

161

100

154

109

Sátoraljaújhely

795

Beépített terület Bihari utca

166

100

161

110

Sátoraljaújhely

796

Beépített terület Bihari utca

153

100

166

111

Sátoraljaújhely

797

Beépített terület Bihari utca

156

100

153

112

Sátoraljaújhely

798

Beépített terület Bihari utca

152

100

156

113

Sátoraljaújhely

799

Beépített terület Bihari utca

156

100

152

114

Sátoraljaújhely

800

Beépítetlen terület Bihari utca

1054

100

156

115

Sátoraljaújhely

802

Beépítetlen terület Bihari utca

953

100

1054

116

Sátoraljaújhely

803

Beépített terület Bihari utca

163

100

953

117

Sátoraljaújhely

804

Beépített terület Bihari utca

157

100

163

118

Sátoraljaújhely

805

Beépített terület Bihari utca

157

100

157

119

Sátoraljaújhely

806

Beépített terület Bihari utca

161

100

157

120

Sátoraljaújhely

807

Beépített terület Bihari utca

160

100

161

121

Sátoraljaújhely

808

Beépített terület Bihari utca

166

100

160

122

Sátoraljaújhely

809

Beépített terület Bihari utca

160

100

166

123

Sátoraljaújhely

810

Beépített terület Bihari utca

151

100

160

124

Sátoraljaújhely

811

Beépített terület Bihari utca

154

100

151

125

Sátoraljaújhely

812

Beépített terület Bihari utca

155

100

154

126

Sátoraljaújhely

813

Beépített terület Bihari utca

156

100

155

127

Sátoraljaújhely

814

Beépített terület Bihari utca

160

100

156

128

Sátoraljaújhely

815

Beépített terület Bihari utca

165

100

160

129

Sátoraljaújhely

816

Beépített terület Bihari utca

153

100

165

130

Sátoraljaújhely

817

Beépített terület Bihari utca

156

100

153

131

Sátoraljaújhely

818

Beépített terület Bihari utca

158

100

156

132

Sátoraljaújhely

819

Beépített terület Bihari utca

162

100

158

133

Sátoraljaújhely

820

Beépítetlen terület

162

100

162

134

Sátoraljaújhely

821

Lakóház Bihari utca 6.

160

100

162

135

Sátoraljaújhely

822

Lakóház Bihari utca 4.

157

100

160

136

Sátoraljaújhely

823

Lakóház Bihari utca 2.

172

100

157

137

Sátoraljaújhely

824

Beépítetlen terület Bihari utca

135

100

172

138

Sátoraljaújhely

825

Beépítetlen terület Köztársaság útja

1099

100

135

139

Sátoraljaújhely

835

Kert

1210

100

1099

140

Sátoraljaújhely

846

Kert

464

100

1210

141

Sátoraljaújhely

894

Kert

965

100

464

142

Sátoraljaújhely

908

Társasház Köztársaság útja 2.

590

48

965

143

Sátoraljaújhely

919

Lakóépület Liget tér 8.

421

100

283

144

Sátoraljaújhely

930

Lakóház Rákóczi utca 49.

616

81

421

145

Sátoraljaújhely

937

Lakóház Rákóczi utca 57.

587

56

501

146

Sátoraljaújhely

948/1

Beépítetlen terület

190

100

330

147

Sátoraljaújhely

950

Üzlethelyiség Thaly Kálmán utca 1.

749

100

190

148

Sátoraljaújhely

967

Beépítetlen terület

544

100

749

149

Sátoraljaújhely

972

Lakóház Achim András utca 1.

496

22

544

150

Sátoraljaújhely

0114/2

Gyep (rét)

5851

100

110

151

Sátoraljaújhely

0116/5

Szántó

5022

100

5851

152

Sátoraljaújhely

0116/6

Gyep

4153

100

5022

153

Sátoraljaújhely

0116/7

Gyep

4972

100

4153

154

Sátoraljaújhely

0116/8

Gyep

5422

100

4972

155

Sátoraljaújhely

0122/8

Szántó

2706

100

5422

156

Sátoraljaújhely

0122/14

Szántó

5541

100

2706

157

Sátoraljaújhely

0131/2

Szántó, Gyep (Rét)

13513

42

5541

158

Sátoraljaújhely

0131/5

Gyep (Rét)

11729

100

5635

159

Sátoraljaújhely

0132/11

Gyep (Rét)

15930

100

11729

160

Sátoraljaújhely

0177/17

Fa vendégház és udvar

5525

100

15930

161

Sátoraljaújhely

0189/8

Korcsolya pálya mellett

5164

100

5525

162

Sátoraljaújhely

0189/9

Korcsolya pálya

5164

100

5164

163

Sátoraljaújhely

0194/2

Szemétlerakó, árok, gyep

56149

100

5164

164

Sátoraljaújhely

0199/8

Gyep (Legelő)

1230

100

56149

165

Sátoraljaújhely

01139/10

Gyep (Legelő)

5401

100

1230

166

Sátoraljaújhely

0209

Lakóház, udvar, gyümölcsös

71997

100

5401

167

Sátoraljaújhely

0235

Gyep (rét)

4616

100

71997

168

Sátoraljaújhely

0459

Szántó

159374

100

4616

169

Sátoraljaújhely

1006

Beépített terület Áchim András utca

320

100

159374

170

Sátoraljaújhely

1020

Beépített terület Áchim András utca

311

100

320

171

Sátoraljaújhely

1021

Beépített terület Áchim András utca

333

100

311

172

Sátoraljaújhely

1030

Beépített terület Áchim András utca

319

100

333

173

Sátoraljaújhely

1034

Beépített terület Áchim András utca

319

100

319

174

Sátoraljaújhely

1050

Beépített terület Borsi utca

384

14

319

175

Sátoraljaújhely

1119/2

Beépítetlen terület Csokonai utca 20.

55

100

54

176

Sátoraljaújhely

1143/A/3

Társasházi lakás Csokonai utca 22.

1100

32

55

177

Sátoraljaújhely

1145

Beépítetlen terület

1369

100

348

178

Sátoraljaújhely

1172

Beépítetlen terület Rákóczi utca 36.

825

100

1369

179

Sátoraljaújhely

1173/3

Beépítetlen terület

358

100

825

180

Sátoraljaújhely

1173/8

Gk. tároló alatti Rákóczi utca

23

100

358

181

Sátoraljaújhely

1185/6

Lakóház Révész utca 8.

786

9

23

182

Sátoraljaújhely

1185/7

Lakóház Révész utca 3.

786

3

68

183

Sátoraljaújhely

1185/8

Lakóépület Révész utca 1.

347

9

20

184

Sátoraljaújhely

1185/13

Lakóház Révész utca 14.

647

17

32

185

Sátoraljaújhely

1185/20

Lakóház alatti föld

65

100

112

186

Sátoraljaújhely

1224

Lakóház Dózsa György utca 22.

849

100

65

187

Sátoraljaújhely

1226/10

Kert

371

100

849

188

Sátoraljaújhely

1226/30

Lakóház Károlyi utca 7.

330

7

371

189

Sátoraljaújhely

1244

Lakóház Vasvári Pál utca 11.

510

17

22

190

Sátoraljaújhely

1248

Lakóépület Vasvari Pál utca 2.

615

11

85

191

Sátoraljaújhely

1251

Lakóépület Rákóczi utca 22.

477

53

65

192

Sátoraljaújhely

1252

Lakóépület Rákóczi utca 20.

1192

36

254

193

Sátoraljaújhely

1265/3

Lakóépület Színház köz 1.

1004

12

416

194

Sátoraljaújhely

1269

Üzlethelyiségek Rákóczi utca 12.

993

10

121

195

Sátoraljaújhely

1271

Bolt Rákóczi utca 8.

738

100

96

196

Sátoraljaújhely

1272

Butik Rákóczi utca 6.

753

98

738

197

Sátoraljaújhely

1275/1

Lakóépület földszint Táncsics tér 3/A.

365

40

735

198

Sátoraljaújhely

1275/3

Lakóépület földszint Táncsics tér 3/B.

514

33

786

199

Sátoraljaújhely

1281

Lakóépület és üzlet Dózsa György utca 1.

497

40

168

200

Sátoraljaújhely

1282

Lakóépület Dózsa György utca 2.

709

67

199

201

Sátoraljaújhely

1285/4

Lakóház Kossuth tér 3.

629

20

471

202

Sátoraljaújhely

1292/6

Beépítetlen terület

2251

100

125

203

Sátoraljaújhely

1292/7

Lakóház Hajnal utca 2.

283

7

2251

204

Sátoraljaújhely

1293/1

Lakóház Munkácsy Mihály utca 5.

359

21

19

205

Sátoraljaújhely

1293/2

Lakóépület Munkácsy Mihály utca 7.

362

21

75

206

Sátoraljaújhely

1293/3

Társasházi lakóépület Hajnal utca 6.

362

6

76

207

Sátoraljaújhely

1294/4

Lakóépült Dózsa György utca 10.

1039

11

23

208

Sátoraljaújhely

1295/2

Társasház Dózsa György utca 14.

361

9

110

209

Sátoraljaújhely

1301/3

Lakóház Vasvéri Pál utca 30.

770

1

31

210

Sátoraljaújhely

1309/3

Épület, udvar Munkácsy utca 13.

168

100

5

211

Sátoraljaújhely

1311/3

Udvar

368

100

168

212

Sátoraljaújhely

1313

Lakóház Hajnal utca 7.

814

16

268

213

Sátoraljaújhely

1315/2

Lakóépült Széchenyi tér 1.

465

66

131

214

Sátoraljaújhely

1316

Lakóépület Széchenyi tér 3.

2056

31

306

215

Sátoraljaújhely

1321/1

Lakóház Széchenyi tér 9.

1219

21

637

216

Sátoraljaújhely

1323

Lakóház Széchenyi tér 11.

740

27

260

217

Sátoraljaújhely

1324

Lakóház Hajnal utca 12.

1030

23

200

218

Sátoraljaújhely

1350

Beépítetten terület

541

100

237

219

Sátoraljaújhely

1351

Beépítetlen terület

212

100

541

220

Sátoraljaújhely

1372

Lakóház, udvar Árpád utca 49.

1819

20

212

221

Sátoraljaújhely

1374/1

Beépítetlen terület

1060

100

364

222

Sátoraljaújhely

1377

TÚRINFORM Hősök tere 3.

620

100

1060

223

Sátoraljaújhely

1378/1

Lakóház Hősök tere 5.

659

100

320

224

Sátoraljaújhely

1392/17

Garázs Aradi u. 22.

18

100

659

225

Sátoraljaújhely

1392/20

Kert

11

100

18

226

Sátoraljaújhely

1394/7

Társasház Kossuth Lajos utca 3.

1631

23

11

227

Sátoraljaújhely

1394/8

Udvar Kossuth utca 3.

40

100

375

228

Sátoraljaújhely

1399

Udvar Kossuth utca 7.

38

100

400

229

Sátoraljaújhely

1402/1

Udvar Aradi Vértanúk útja

920

100

38

230

Sátoraljaújhely

1402/2

Garázsok Kossuth utca 9.

60

100

920

231

Sátoraljaújhely

1402/3

Garázs alatti földterület Aradi vt. útja

24

100

60

232

Sátoraljaújhely

1403

Aradi Vértanúk útja 24.

436

7

24

233

Sátoraljaújhely

1403/21

Udvar

2091

100

32

234

Sátoraljaújhely

1404/1

Lakóház Kossuth utca 9.

1073

27

2091

235

Sátoraljaújhely

1405

Lakóépült Kossuth utca 11.

1150

7

292

236

Sátoraljaújhely

1409

Lakóház Kossuth utca 17.

1115

30

85

237

Sátoraljaújhely

1410

Társasház Kossuth utca 19.

1235

19

333

238

Sátoraljaújhely

1440

Lakóépület Árpád utca 16-18.

2989

91

235

239

Sátoraljaújhely

1472/2

Lakóház Árpád utca 44.

381

49

2726

240

Sátoraljaújhely

1473

Lakóház Árpád utca 46.

493

51

187

241

Sátoraljaújhely

1544

Lakóépület Kölcsey utca 13.

159

53

251

242

Sátoraljaújhely

1547/1

Lakóépület Kölcsey utca 5.

363

100

84

243

Sátoraljaújhely

1555

Kert

1064

100

363

244

Sátoraljaújhely

1635/5

Kert

84

100

1064

245

Sátoraljaújhely

1682

Sárospataki beépített

252

100

84

246

Sátoraljaújhely

1683

Sárospataki beépített

291

100

252

247

Sátoraljaújhely

1690

Kert

101

100

291

248

Sátoraljaújhely

1697/1

Lakóépület Mező Imre utca 8.

208

45

101

249

Sátoraljaújhely

1738

Lakóépület Pataki utca 23.

2643

49

94

250

Sátoraljaújhely

1765/2

Kert

2986

100

1290

251

Sátoraljaújhely

1766/3

Kert

1079

100

2986

252

Sátoraljaújhely

1766/4

Beépítetlen terület

719

100

1079

253

Sátoraljaújhely

1766/5

Beépítetlen terület

719

100

719

254

Sátoraljaújhely

1766/6

Kert

719

100

719

255

Sátoraljaújhely

1766/7

Kert

719

100

719

256

Sátoraljaújhely

1766/9

Kert

747

100

719

257

Sátoraljaújhely

1766/11

Kert

3240

100

747

258

Sátoraljaújhely

1766/14

Beépítetlen terület

4256

100

3240

259

Sátoraljaújhely

1766/15

Beépítetlen terület

3992

100

4256

260

Sátoraljaújhely

1767/3

Mocsár

13181

100

3992

261

Sátoraljaújhely

1769

Beépítetlen terület

387

100

13181

262

Sátoraljaújhely

1770

Beépítetlen terület

387

100

387

263

Sátoraljaújhely

1771

Kert

1487

100

387

264

Sátoraljaújhely

1772

Állategészségügyi telep

4385

100

1487

265

Sátoraljaújhely

1804

Kert

1827

100

4385

266

Sátoraljaújhely

1816

Lakóépület Ipartelep utca 2.

2366

100

1827

267

Sátoraljaújhely

1824

Lakóház Petróleumgyár utca

3755

100

2366

268

Sátoraljaújhely

1825

Beépítetlen terület

8325

100

3755

269

Sátoraljaújhely

1826/1

Gyep (legelő)

13665

100

8325

270

Sátoraljaújhely

1844/2

Beépítetlen terület

5084

100

13665

271

Sátoraljaújhely

1904/1

Kert

695

100

5084

272

Sátoraljaújhely

1909/15

Beépítetlen terület

317

100

695

273

Sátoraljaújhely

1919/3

Kert

484

100

317

274

Sátoraljaújhely

1956/2

Lakóház Boglyoska utca 8.

240

50

484

275

Sátoraljaújhely

2008

Kert

833

100

120

276

Sátoraljaújhely

2034/14

Kert

97

100

833

277

Sátoraljaújhely

2086

Lakóépület Sátor utca 2.

404

32

97

278

Sátoraljaújhely

2107

Lakóház Stuller Antal utca 2.

355

24

128

279

Sátoraljaújhely

2225

Lakóépület Thököly utca 2.

4545

35

85

280

Sátoraljaújhely

2226/1

Elbontott épület után visszamaradt terüket

288

100

1595

281

Sátoraljaújhely

2235

Beépítetlen terület

737

100

288

282

Sátoraljaújhely

2262

Lakóépület Losárdi utca 21.

618

4

737

283

Sátoraljaújhely

2263

Lakóépület Losárdi utca 25.

840

9

30

284

Sátoraljaújhely

2266

Lakóház Honvéd utca 1.

338

4

72

285

Sátoraljaújhely

2267

Lakóház Honvéd utca 3.

345

19

12

286

Sátoraljaújhely

2268/2

Trafóház előtti földterület

34

100

65

287

Sátoraljaújhely

2272

Garázs Kossuth tér 5.

19

100

34

288

Sátoraljaújhely

2278/5

Beépített terület

401

100

19

289

Sátoraljaújhely

2278/6

Beépített terület

104

100

401

290

Sátoraljaújhely

2316

Lakóház Fejes István utca 15.

362

40

104

291

Sátoraljaújhely

2355/4

Beépítetlen terület

2467

100

145

292

Sátoraljaújhely

2355/6

Beépítetlen terület

2057

100

2467

293

Sátoraljaújhely

2377/1

Udvar

349

100

2057

294

Sátoraljaújhely

2378/1

Lakóház Kossuth utca 28.

474

2

349

295

Sátoraljaújhely

2382

Társasház Esze Tamás utca 77.

770

52

8

296

Sátoraljaújhely

2390

Lakóház Kossuth utca 24/A.

1090

22

397

297

Sátoraljaújhely

2405/2

Kert

160

100

239

298

Sátoraljaújhely

2409/18

Beépítetlen terület

1921

100

160

299

Sátoraljaújhely

2409/19

Kert

92

100

1921

300

Sátoraljaújhely

2409/20

Kert

97

100

92

301

Sátoraljaújhely

2409/21

Kert

98

100

97

302

Sátoraljaújhely

2409/22

Kert

89

100

98

303

Sátoraljaújhely

2409/23

Kert

77

100

89

304

Sátoraljaújhely

2409/24

Kert

71

100

77

305

Sátoraljaújhely

2409/25

Kert

43

100

71

306

Sátoraljaújhely

2409/27

Beépítetlen terület

37

100

43

307

Sátoraljaújhely

2409//42

Beépítetlen terület

513

100

37

308

Sátoraljaújhely

2409/43

Kert

171

100

513

309

Sátoraljaújhely

2429/26

Beépítetlen terül

24

100

171

310

Sátoraljaújhely

2581

Lakóépület Esze Tamás utca 30.

2099

36

24

311

Sátoraljaújhely

2596

Piac és építményei Piac tér

1708

100

762

312

Sátoraljaújhely

2645

Kert

323

100

1708

313

Sátoraljaújhely

2355/3

Lakóház Pipa utca 1.

705

18

323

314

Sátoraljaújhely

2649

Beépítetlen terület

252

100

127

315

Sátoraljaújhely

2658

Beépítetlen terület

129

100

252

316

Sátoraljaújhely

2694

Lakás Felsőzsolyomka utca 7.

69

100

129

317

Sátoraljaújhely

2758/4

Garázs Kossuth tér 5.

17

100

69

318

Sátoraljaújhely

2758/15

Udvar Bercsényi utca

6579

100

17

319

Sátoraljaújhely

2759

Lakóépület Bercsényi utca 3/ABC

619

8

6579

320

Sátoraljaújhely

2761

Lakóház Bercsényi utca 5.

548

11

47

321

Sátoraljaújhely

2778

Lakóház Kossuth utca 16.

931

13

60

322

Sátoraljaújhely

2792

Lakóépület Hősök tere 12.

430

13

125

323

Sátoraljaújhely

2803

Társasház Hősök tere 2.

1161

35

55

324

Sátoraljaújhely

2822/4

Trafóház alatti föld

76

100

406

325

Sátoraljaújhely

2823

Lakóház alatti pince József Attila utca 14.

449

11

76

326

Sátoraljaújhely

2834

Lakóépület Széchenyi tér 4.

317

100

51

327

Sátoraljaújhely

2835/1

Udvar

212

100

317

328

Sátoraljaújhely

2837

Udvar

514

100

212

329

Sátoraljaújhely

2840

Lakóház Kossuth tér 30.

1407

89

514

330

Sátoraljaújhely

2847

Beépítetlen terület

324

100

1247

331

Sátoraljaújhely

2848

Lakóépület Kossuth tér 26.

1442

82

324

332

Sátoraljaújhely

2850

Lakóépület Kossuth tér 22.

1153

23

1175

333

Sátoraljaújhely

2851

Lakóépület Kossuth tér 20.

818

27

265

334

Sátoraljaújhely

2856

Petőfi Általános Iskola Petőfi Sándor u. 9.

5503

100

221

335

Sátoraljaújhely

2858

Lakóház Kossuth tér 18.

948

51

5503

336

Sátoraljaújhely

2859

Lakóház Kossuth tér 16.

1029

40

485

337

Sátoraljaújhely

2860

Lakóépület és üzlet Kossuth tér 14.

1039

63

412

338

Sátoraljaújhely

2862

Lakóépület Kossuth tér 12.

790

32

655

339

Sátoraljaújhely

2863

Lakóépület Kossuth tér 10.

2161

36

254

340

Sátoraljaújhely

2866

Lakóépület Kossuth tér 8.

575

46

787

341

Sátoraljaújhely

2867

Lakóépület földszint Kossuth tér 6.

423

53

263

342

Sátoraljaújhely

2868

Lakóépület Kossuth tér 4.

365

80

225

343

Sátoraljaújhely

2869

Lakóépület Kossuth tér 2.

465

47

292

344

Sátoraljaújhely

2876

Lakóépület Petőfi Sándor utca 14.

392

74

217

345

Sátoraljaújhely

2877

Udvar Petőfi Sándor utca 14.

156

100

288

346

Sátoraljaújhely

2880

Lakóház Petőfi Sándor utca 2.

1453

20

156

347

Sátoraljaújhely

2887

Lakóépület és üzlet Táncsics tér 4.

1289

38

292

348

Sátoraljaújhely

2888

Lakóépület és üzlet Táncsics tér 2.

1147

24

485

349

Sátoraljaújhely

2895

Lakóház Kazinczy utca 3.

2783

6

273

350

Sátoraljaújhely

2899/2

Lakóház Bajcsy Zsilinszky utca 1.

1042

100

170

351

Sátoraljaújhely

2921

Lakóház Kazinczy utca 11.

1368

20

1042

352

Sátoraljaújhely

2924/6

Lakóház Korányi Frigyes utca 10.

460

65

272

353

Sátoraljaújhely

2924/10

Udvar

225

100

301

354

Sátoraljaújhely

2924/17

Épület, udvar

35

100

225

355

Sátoraljaújhely

2924/19

Épület és udvar

38

100

35

356

Sátoraljaújhely

2924/21

Beépítetlen terület

118

100

38

357

Sátoraljaújhely

2924/26

Beépítetlen terület

127

100

118

358

Sátoraljaújhely

2924/17

Kazinczy utca 23/A.

39

100

127

359

Sátoraljaújhely

2929/1/A

Gyógyszertár felett Mártírok útja 16.

372

71

39

360

Sátoraljaújhely

2929/2

Kert

1137

100

264

361

Sátoraljaújhely

2972/2

Beépítetlen terület

49

100

1137

362

Sátoraljaújhely

3127

Beépítetlen terület

328

100

49

363

Sátoraljaújhely

3140/2

Beépítetlen terület Partizán utca

494

100

328

364

Sátoraljaújhely

3147/12

Udvar

954

100

494

365

Sátoraljaújhely

3161/8

Beépítetlen terület Lehel utca

635

100

954

366

Sátoraljaújhely

3166

Lakóépület Kazinczy utca 53.

647

28

635

367

Sátoraljaújhely

3181

Lakóépület Kazinczy utca 65.

2607

38

182

368

Sátoraljaújhely

3193/2

Lakóház Kazinczy utca 77/AB

3110

15

983

369

Sátoraljaújhely

3201/1

Pince (Ungvári pincék)

60

100

463

370

Sátoraljaújhely

3234

Udvar

105

100

60

371

Sátoraljaújhely

3256/30

Beépítetlen terület

1014

100

105

372

Sátoraljaújhely

3256/36

Ungvári park

10918

100

1014

373

Sátoraljaújhely

3292/1

Beépített terület

1318

100

10918

374

Sátoraljaújhely

3292/7

Beépítetlen terület

390

100

1318

375

Sátoraljaújhely

3306

Lakóház, udvar (Valóságban Hecske utca)

1838

65

390

376

Sátoraljaújhely

3502

Kert

3180

100

1197

377

Sátoraljaújhely

3524

Kert

2262

100

3180

378

Sátoraljaújhely

3533/1

Beépítetlen terület

11021

100

2262

379

Sátoraljaújhely

3558/4

Beépítetlen terület

7661

100

11021

380

Sátoraljaújhely

3558/5

Beépítetlen terület

871

100

7661

381

Sátoraljaújhely

3570

Kert

3147

100

871

382

Sátoraljaújhely

3594

Beépítetlen terület

1260

5

3147

383

Sátoraljaújhely

3659

Lakóház, udvar Orvosi rend. Rudabányácska

718

100

58

384

Sátoraljaújhely

3682/6

Beépítetlen terület

1655

100

718

385

Sátoraljaújhely

3682/7

Beépítetlen terület

1547

100

1655

386

Sátoraljaújhely

3682/8

Beépítetlen terület

1553

100

1547

387

Sátoraljaújhely

3682/9

Beépítetlen terület

1547

100

1553

388

Sátoraljaújhely

3682/10

Beépítetlen terület

1541

100

1547

389

Sátoraljaújhely

3682/11

Beépítetlen terület

1535

100

1541

390

Sátoraljaújhely

3682/12

Beépítetlen terület

1528

100

1535

391

Sátoraljaújhely

3682/13

Beépítetlen terület

1521

100

1528

392

Sátoraljaújhely

3682/14

Beépítetlen terület

1515

100

1521

393

Sátoraljaújhely

3682/15

Beépítetlen terület

1509

100

1515

394

Sátoraljaújhely

3682/16

Beépítetlen terület

1502

100

1509

395

Sátoraljaújhely

3682/17

Beépítetlen terület

1100

100

1502

396

Sátoraljaújhely

3682/19

Beépítetlen terület

904

100

1100

397

Sátoraljaújhely

3682/20

Beépítetlen terület

915

100

904

398

Sátoraljaújhely

3682/21

Beépítetlen terület

935

100

915

399

Sátoraljaújhely

3682/22

Beépítetlen terület

1107

100

935

400

Sátoraljaújhely

3682/23

Beépítetlen terület

924

100

1107

401

Sátoraljaújhely

3682/24

Beépítetlen terület

932

100

924

402

Sátoraljaújhely

3682/25

Beépítetlen terület

1016

100

932

403

Sátoraljaújhely

3682/26

Beépítetlen terület

1318

100

1016

404

Sátoraljaújhely

3682/27

Beépítetlen terület

1304

100

1318

405

Sátoraljaújhely

3682/28

Beépítetlen terület

1286

100

1304

406

Sátoraljaújhely

3682/29

Beépítetlen terület

1319

100

1286

407

Sátoraljaújhely

3682/30

Beépítetlen terület

1318

100

1319

408

Sátoraljaújhely

3682/31

Beépítetlen terület

1270

100

1318

409

Sátoraljaújhely

3682/32

Beépítetlen terület

1261

100

1270

410

Sátoraljaújhely

3682/33

Beépítetlen terület

1318

100

1261

411

Sátoraljaújhely

3682/34

Beépítetlen terület

1317

100

1318

412

Sátoraljaújhely

3682/35

Beépítetlen terület

1288

100

1317

413

Sátoraljaújhely

3682/36

Beépítetlen terület

1205

100

1288

414

Sátoraljaújhely

3682/37

Beépítetlen terület

1319

100

1205

415

Sátoraljaújhely

3682/38

Beépítetlen terület

1321

100

1319

416

Sátoraljaújhely

3682/40

Beépítetlen terület

1039

100

1321

417

Sátoraljaújhely

3689/39

Beépítetlen terület

1289

100

1039

418

Sátoraljaújhely

1730

Kert

8883

100

1289

419

Sátoraljaújhely

3748

Kert

1388

100

8883

420

Sátoraljaújhely

3901/7

Beépítetlen terület

7789

100

1388

421

Sátoraljaújhely

3902/2

Kert

944

100

7789

422

Sátoraljaújhely

3903/2

Kert

653

100

944

423

Sátoraljaújhely

3904/2

Kert

610

100

653

424

Sátoraljaújhely

3905/2

Kert

681

100

610

425

Sátoraljaújhely

3906/2

Kert

723

100

681

426

Sátoraljaújhely

3907/2

Kert

766

100

723

427

Sátoraljaújhely

3968/2

Kert

7147

100

766

428

Sátoraljaújhely

3979/2

Kert

515

100

7147

429

Sátoraljaújhely

3981

Beépített terület

216

100

515

430

Sátoraljaújhely

3994

Beépítetlen terület

2622

100

216

431

Sátoraljaújhely

4026/1

Beépítetlen terület

645

100

2622

432

Sátoraljaújhely

4028

Szolgálati lakás Széphalom, Kazinczy u. 204.

540

1400

645

433

Sátoraljaújhely

4056/5

Beépítetlen terület

1794

100

540

434

Sátoraljaújhely

4129/3

Kert

1701

100

1794

435

Sátoraljaújhely

4129/4

Kert

889

100

1701

436

Sátoraljaújhely

4129/5

Beépítetlen terület

842

100

889

437

Sátoraljaújhely

4130

Kert

9629

100

842

438

Sátoraljaújhely

7073

Agyaggödör

4384

100

9629

439

Sátoraljaújhely

7171

Beépítetlen terület

2627

100

4384

440

Sátoraljaújhely

7183

Beépítetlen terület

1831

100

2627

441

Sátoraljaújhely

7184

Udvar

69

100

1831

442

Sátoraljaújhely

7505/3

Beépítetlen terület

1810

100

69

443

Sátoraljaújhely

7505/12

Beépítetlen terület (Katona Dénes utca)

146

100

1810

444

Sátoraljaújhely

7585

Gazdasági épület és udvar

1129

100

146

445

Sátoraljaújhely

7603

Beépítetlen terület

9881

100

1129

446

Sátoraljaújhely

10001/4

Gyep (Vadászház mellett.)

1449

100

9881

447

Sátoraljaújhely

10002

Lakóház, udvar, gyümölcsös

1863

100

1449

448

Sátoraljaújhely

10006

Szőlő

3084

100

1863

449

Sátoraljaújhely

10013/1

Gyep

1992

100

3084

450

Sátoraljaújhely

10013/2

Szőlő

1298

100

1992

451

Sátoraljaújhely

10014

Szőlő

1679

100

1298

452

Sátoraljaújhely

10052

Erdő

11506

100

1679

453

Sátoraljaújhely

10055

Szőlő, szántó

2997

100

11506

454

Sátoraljaújhely

10056

Szőlő, kert

2748

100

2997

455

Sátoraljaújhely

10093

Szőlő

1509

100

2748

456

Sátoraljaújhely

10110

Bob pálya miatt megvett terület

19264

29

1509

457

Sátoraljaújhely

10112

Erdő

4258

100

19264

458

Sátoraljaújhely

10121

Erdő

3728

40

4258

459

Sátoraljaújhely

10128

Gyep

3842

100

1491

460

Sátoraljaújhely

10129/1

Szőlő

7974

100

3842

461

Sátoraljaújhely

10129/2

Erdő

15372

100

7974

462

Sátoraljaújhely

10152/2

Szőlő

811

100

15372

463

Sátoraljaújhely

10159

Erdő

2591

100

811

464

Sátoraljaújhely

10196/6

Gyümölcsös

374

100

2591

465

Sátoraljaújhely

10218/1

Kivett kopárság

927

100

374

466

Sátoraljaújhely

10222/3

Gyep

3844

100

927

467

Sátoraljaújhely

10235

Gyep

362

100

3844

468

Sátoraljaújhely

10236/2

Szőlő

800

100

362

469

Sátoraljaújhely

10287/1

Gyep

105

100

800

470

Sátoraljaújhely

10294

Gyermek sípálya Mártírok útja

13348

100

105

471

Sátoraljaújhely

10295

Erdő

1968

100

13348

472

Sátoraljaújhely

10344/1

Erdő

2565

100

1968

473

Sátoraljaújhely

10353/2

Gyep

6046

100

2565

474

Sátoraljaújhely

10363

Erdő

5228

25

6046

475

Sátoraljaújhely

10367

Gyep

5881

100

1307

476

Sátoraljaújhely

10369/4

Szántó

387

100

5881

477

Sátoraljaújhely

10369/5

Szántó

453

100

387

478

Sátoraljaújhely

10369/6

Szántó

2246

100

453

479

Sátoraljaújhely

10369/7

Szántó

863

100

2246

480

Sátoraljaújhely

10382/1

Szőlő, gyümölcsös

6207

100

863

481

Sátoraljaújhely

10383/1

Szőlő

9326

100

6207

482

Sátoraljaújhely

10418

Erdő

3211

33

9326

483

Sátoraljaújhely

10422/6

Kert

799

100

1069

484

Sátoraljaújhely

10422/19

Erdő

475

100

799

485

Sátoraljaújhely

10423

Gyep

32

100

475

486

Sátoraljaújhely

10424/2

Gyümölcsös

5735

100

32

487

Sátoraljaújhely

10428

Szőlő

3632

100

5735

488

Sátoraljaújhely

10429

Erdő

775

100

3632

489

Sátoraljaújhely

10441

Szőlő

7357

100

775

490

Sátoraljaújhely

10461

Erdő

10015

100

7357

491

Sátoraljaújhely

10473

Gyümölcsös

2505

100

10015

492

Sátoraljaújhely

10475

Gyep

4154

100

2505

493

Sátoraljaújhely

10494

Gyümölcsös

7608

50

4154

494

Sátoraljaújhely

10498

Gyümölcsös

867

13

3804

495

Sátoraljaújhely

10545/1

Gyep

1132

100

108

496

Sátoraljaújhely

10558/8

Kert

892

100

1132

497

Sátoraljaújhely

10588/8

Kert

892

100

892

498

Sátoraljaújhely

10600/2

Kert (hétvégi ház)

185

100

892

499

Sátoraljaújhely

10615/6

Erdő

586

100

185

500

Sátoraljaújhely

10669

Gyep

99

100

586

501

Sátoraljaújhely

10714/3

Erdő

4211

100

99

502

Sátoraljaújhely

10740

Szőlő

7168

100

4211

503

Sátoraljaújhely

10769

Erdő

7737

100

7168

504

Sátoraljaújhely

10770/2

Gyep

3996

100

7737

505

Sátoraljaújhely

10770/8

Kőrakás

297

100

3996

506

Sátoraljaújhely

10770/9

Gyep

971

100

297

507

Sátoraljaújhely

10770/15

Gyep

608

100

971

508

Sátoraljaújhely

10770/16

Erdő

838

100

608

509

Sátoraljaújhely

10770/40

Erdő

9740

100

838

510

Sátoraljaújhely

10773

Gyep

159

100

9740

511

Sátoraljaújhely

10774

Gyep

723

100

159

512

Sátoraljaújhely

10809

Szőlő

1145

100

723

513

Sátoraljaújhely

10824

Szőlő

1744

100

1145

514

Sátoraljaújhely

10854

Szőlő

1766

100

1744

515

Sátoraljaújhely

10855

Szőlő

1931

100

1766

516

Sátoraljaújhely

10875

Gyep

1317

100

1931

517

Sátoraljaújhely

10937

Gyümölcsös

654

100

1317

518

Sátoraljaújhely

10948

Gyep

722

100

654

519

Sátoraljaújhely

10964

Gyep

371

100

722

520

Sátoraljaújhely

10977

Szőlő

182

100

371

521

Sátoraljaújhely

10981/1

Beépítetlen terület

623

100

623

522

Sátoraljaújhely

10984

Beépítetlen terület

351

100

351

523

Sátoraljaújhely

10985/7

Kopárság (kivett)

488

100

182

524

Sátoraljaújhely

10985/9

Kopárság

598

100

488

525

Sátoraljaújhely

10985/18

Szőlő

179

100

598

526

Sátoraljaújhely

11020/6

Beépítetlen terül

236

100

236

527

Sátoraljaújhely

11020/7

Erdő

10821

100

179

528

Sátoraljaújhely

11021/6

Szemétlerakó

4928

100

10821

529

Sátoraljaújhely

11021/8

Kert

2167

100

4928

530

Sátoraljaújhely

11021/16

Kert

3230

100

2167

531

Sátoraljaújhely

11021/22

Gyep

17505

100

3230

532

Sátoraljaújhely

11021/23

Kert

1191

100

17505

533

Sátoraljaújhely

11021/25

Kert

1756

100

1191

534

Sátoraljaújhely

11021/26

Mocsár

157

100

1756

535

Sátoraljaújhely

11022/2

Gyep

5742

100

157

536

Sátoraljaújhely

11026/2

Gyep

2003

100

5742

537

Sátoraljaújhely

11030/6

Gyep

3348

100

2003

538

Sátoraljaújhely

11030/16

Gyep

12573

100

3348

539

Sátoraljaújhely

11031/2

Gyep

7432

100

12573

540

Sátoraljaújhely

11038/10

Gyep

1530

100

7432

541

Sátoraljaújhely

11062/1

Gyep

8266

100

1530

542

Sátoraljaújhely

11062/2

Gyep

1287

100

8266

543

Sátoraljaújhely

11062/3

Gyep

1102

100

1287

544

Sátoraljaújhely

11062/4

Gyep

1451

100

1102

545

Sátoraljaújhely

11062/5

Gyep

2137

100

1451

546

Sátoraljaújhely

11079/2

Kert

719

100

2137

547

Sátoraljaújhely

11094/1

Gyep

59

100

719

548

Sátoraljaújhely

11084/3

Gyep

19565

100

59

549

Sátoraljaújhely

11085

Lakóház Mémahegy 12.

412

100

19565

550

Sátoraljaújhely

11085/1

Kert

463

100

412

551

Sátoraljaújhely

11174/1

Kert

1070

100

463

552

Sátoraljaújhely

11175

Kert

910

100

1070

553

Sátoraljaújhely

11176

Kert

1560

100

910

554

Sátoraljaújhely

11178

Kert

1750

100

1560

555

Sátoraljaújhely

11181

Kert

1204

100

1750

556

Sátoraljaújhely

11184

Kert

823

100

1204

557

Sátoraljaújhely

11185

Kopárság

702

100

823

558

Sátoraljaújhely

11194

Kert

1184

100

702

559

Sátoraljaújhely

11227/2

Gyep

1051

100

1184

560

Sátoraljaújhely

11235/3

Kert

1166

100

1051

561

Sátoraljaújhely

11235/4

Kert

1338

100

1166

562

Sátoraljaújhely

11235/5

Erdő

5407

100

1338

563

Sátoraljaújhely

11237/1

Szőlő

6476

100

5407

564

Sátoraljaújhely

11237/14

Kert

1155

100

6476

565

Sátoraljaújhely

11256/9

Szántó

2492

100

1155

566

Sátoraljaújhely

11256/28

Szántó

1151

100

2492

567

Sátoraljaújhely

11293/17

Gyep

1881

100

1151

568

Sátoraljaújhely

11303

Gyümölcsös, szőlő

4015

100

1881

569

Sátoraljaújhely

11343

Kert

808

100

4015

570

Sátoraljaújhely

11431

Gyep

2639

100

808

571

Sátoraljaújhely

11432/1

Gyümölcsös

724

100

2639

572

Sátoraljaújhely

14432/2

Erdő

2320

100

724

573

Sátoraljaújhely

11502

Gyep

10150

100

2320