Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelete

a közművelődésről szóló 16/2018. (VI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 02 - 2022. 02. 01

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelete

a közművelődésről szóló 16/2018. (VI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.02.02.

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a települési nemzetiségi önkormányzattal való egyeztetést követően a következőket rendeli el:

[Az Önkormányzat a következő – a közművelődési alapszolgáltatások mellett egyéb tevékenységeknek, szolgáltatások (így különösen települési könyvtári ellátás, kulturális javak védelme) megszervezésének is helyszínt biztosító – integrált közösségi és szolgáltató tereket tartja fenn és működteti:]

„e)Kultúrsarok közösségi színtér a 3922 Taktaharkány, Béke utca 21/A. alatti ingatlanban,
f)Felnőttképzési Központ közösségi színtér a 3922 Taktaharkány, Magtár utca 26. alatti ingatlanban,
g)Ifjúsági Klub közösségi színtér a 3922 Taktaharkány, Magtár utca 26. alatti ingatlanban.”

2. § A közművelődésről szóló 16/2018. (VI. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés d) pontjában az „ingatlanban.” szövegrész helyébe az „ingatlanban,” szöveg lép.

3. § Hatályát veszti a közművelődésről szóló 16/2018. (VI. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az „(így különösen települési könyvtári ellátás, kulturális javak védelme)” szövegrész.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.