Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 6/2020 (VIII.31..) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési és könyvtári feladatok ellátásáról

Hatályos: 2020. 09. 01- 2022. 02. 11

Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 6/2020 (VIII.31..) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési és könyvtári feladatok ellátásáról1

2020.09.01.

Zalacsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 64. § (1) bekezdésében, valamint 76. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

A rendelet célja és hatálya

1. § (1) A rendelet célja, hogy meghatározza az Önkormányzat által ellátandó közművelődési alapszolgáltatásokat, ellátásuk és igénybe vételük módját és színterét; a kulturális örökség helyi védelme érdekében rendelkezik a kulturális javak megőrzésének, gyarapításának általános szabályairól.

(2) A rendelet hatálya az Önkormányzat által működtetett közösségi színtérre és az önkormányzat által ellátandó helyi közművelődési alapszolgáltatásokat igénybe vevőkre terjed ki.

Közösségi színtér és könyvtári szolgáltatás

2. § (1) Az Önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások ellátása érdekében közösségi színteret működtet, az alábbi helyszíneken:

a) Zalacsány, Zrínyi Miklós utca 6. szám alatti épület, földszinti helyiségek,

b) Zalacsány, Zrínyi Miklós utca 18. szám alatti épület, könyvtárszoba, előtér és számítógépes terem.

(2) Az Önkormányzat a kötelező könyvtári ellátást a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárral (8900 Zalaegerszeg, Deák F. tér 6.) kötött megállapodás útján, a Zalacsány, Zrínyi utca 18. szám alatt, „Zalacsányi könyvtári, közösségi hely és Ifjúsági Klub” elnevezéssel biztosítja.

(3) Az Önkormányzat egyes közművelődési feladatainak ellátásában az (1) és (2) bekezdésben megjelölteken kívül az alábbi intézményeket és szervezeteket vonhatja be:

a) a községi önkormányzat nem közművelődési alapfeladatait ellátó intézményeit,

b) a községben működő közgyűjteményeket,

c) az önkormányzat területén működő közművelődési célú társadalmi és civil szervezeteket, egyházi szervezeteket, nemzetiségi önkormányzatot

d) az önkormányzat területén működő közművelődési tevékenységkörű vállalkozásokat, gazdasági társaságokat.

Az Önkormányzat által biztosítandó közművelődési alapszolgáltatások

3. § (1) Az Önkormányzat a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (e rendelet alkalmazásában a továbbiakban: Tv.) 76. § (3) bekezdésében meghatározott közművelődési alapszolgáltatások közül az a), d) és e) pontokban meghatározott alapszolgáltatásokat biztosítja.

(2) A Tv. 76. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott, „művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása” megnevezésű közművelődési alapszolgáltatást az Önkormányzat különösen az alábbiakban meghatározottak szerint biztosítja:

a) a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára a közösségi színtér használatát biztosítja;

b) a művelődő közösségek számára bemutatkozási lehetőséget biztosít az Önkormányzat által szervezett községi rendezvényeken,

c) a művelődő közösségek vezetői, a közművelődési feladatot ellátó helyi civil szervezetek vezetői részvételével évente legalább egy fórumot szervez, ahol e közösségek vezetői megfogalmazhatják a közművelődési feladatellátást érintő észrevételeiket, javaslataikat.

(3) A Tv. 76. § (3) bekezdés d) pontjában meghatározott, „a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása” megnevezésű közművelődési alapszolgáltatást az Önkormányzat különösen az alábbiakban meghatározottak szerint biztosítja:

a) a helytörténettel, helyi népművészettel, Zalacsány szellemi kulturális örökségével foglalkozó szakkörök, klubok, egyéb csoportok részére a közösségi színtér használatának biztosítása, a községi rendezvényekbe történő bevonása;

b) a helyi művelődési, népművészeti szokásokat bemutató rendezvények szervezése;

c) a roma nemzetiségi önkormányzat nemzetiségi, kulturális értékeit, anyanyelvük megőrzését célzó tevékenységük támogatása

ca) a közösségi színterek térítésmentes használatának,

cb) a helyi rendezvényeken kulturális értékeik bemutatásának biztosításával;

(4) A Tv. 76. § (3) bekezdés e) pontjában meghatározott, „az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása” megnevezésű közművelődési alapszolgáltatást az Önkormányzat különösen az alábbiakban meghatározottak szerint biztosítja:

a) a helyi képzőművészeti, zeneművészeti, táncművészeti, színház- és bábművészeti, versmondás-irodalom, film- és médiaművészetek területén tevékenységet folytató amatőr személyek és csoportok részére szakkörök, klubok szervezése, a közösségi színtér használatának biztosítása;

b) az a) pontban meghatározott személyek, csoportok alkotásait, előadásait bemutató kiállítások, rendezvények szervezése.

Az Önkormányzat kiemelten támogatandó rendezvényei, fórumai

4. § Az Önkormányzat kiemelten támogatandó rendezvényei: Zalacsányi falunap,Újévi köszöntő, Szüreti rendezvény, Adventi gyertyagyújtás.

A közművelődési tevékenység finanszírozása

5. § (1) Az Önkormányzat az e rendeletben meghatározott közművelődési alapszolgáltatásait éves költségvetéséből finanszírozza, melynek forrása a központi költségvetésből származó, az önkormányzat kulturális feladatainak támogatását célzó előirányzat, egyéb, államháztartásból származó források, az önkormányzat saját bevétele és pályázati úton elnyerhető támogatások.

(2) Az Önkormányzat a kötelező önkormányzati közművelődési feladatok megvalósulásában résztvevő szervezetekkel önkormányzati feladatfinanszírozás esetén közművelődési megállapodást köthet.

(3) A közművelődési megállapodást a képviselő-testület határozattal hagyja jóvá.

(4) Közművelődési megállapodás megkötését a 2. § (3) bekezdésében felsorolt szervezet kezdeményezheti írásban a polgármesternél.

(5) Az önkormányzat közművelődési feladatai ellátása során a kulturális szolgáltatások mind szélesebb körben történő elérése érdekében a lakosság részére közművelődési tevékenysége körében díjmentes szolgáltatásokat biztosít.

(6) A kiemelten támogatandó rendezvények forrása az állami feladatfinanszírozás, az Önkormányzat mindenkori költségvetése, az abban meghatározott keretösszeg erejéig, valamint pályázatokon elnyert források.

(7) Nyilvános foglalkozások, alkalmi rendezvények idején a közösségi színteret (ideértve annak udvarát is) főszabály szerint bárki látogathatja, szolgáltatásait bárki térítésmentesen igénybe veheti. A használat egyéb módja, mértéke, díja a közösségi színtér egyedi szabályzatában kerül meghatározásra.

Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Zalacsány Község Önkormányzatának a helyi közművelődésről szóló 8/1999. (VIII.7.) önkormányzati rendelete.

1

Az önkormányzati rendeletet a Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete 8. §-a hatályon kívül helyezte 2022. február 12. napjával.