Pusztakovácsi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről

2/2021 ( II.15.) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetésről

Hatályos: 2022. 02. 15

Pusztakovácsi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 ( II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2022.02.15.

Pusztakovácsi Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján, a 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a képviselő-testületnek az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira. a közös önkormányzati hivatalra, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre).

A költségvetés szerkezete

2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervenként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 14. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 14. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.

I.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak

fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. §1 (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését 428.892.838 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 428.892.838 Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.Ezen belül: a működési célú bevételt 275.417.207 Ft-ban, ebből: kötelező feladat 275.417.207 Ft előző évi pénzmaradványt 20.383.390 Ft-ban. A működési célú kiadásokat 272.561.838 Ft-ban ebből: kötelező feladat 272.561.838 Ft ezen belül: a személyi juttatások kiadásait 159.097.000 Ft-ban, munkaadókat terhelő járulékokat 21.447.000 Ft-ban, dologi kiadásokat 68.918.703 Ft-ban, önkormányzat által folyósított ellátást 14.656.000 Ft-ban, egyéb működési célú kiadásokat 1.526.000 Ft-ban, az általános tartalékot 1.000.000 Ft-ban, a céltartalékot 0 Ft-ban, államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 5.917.135 Ft-ban. A felhalmozási célú bevételt 153.475.631 Ft-ban ebből: kötelező feladat 153.475.631 Ft-ban ezen belül: előző évi pénzmaradványt 106.784.631 Ft-ban. A felhalmozási célú kiadást 156.331.000 Ft-ban ebből: kötelező feladat 156.331.000 Ft ezen belül: beruházások összegét 22.204.000 Ft-ban felújítások összegét 134.127.000 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket a rendelet 1. melléklete határozza meg. A költségvetési kiadásokat a rendelet 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet részletezi.

(4) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el a 4. melléklet alapján.

(5) A Képviselő-testület az (5) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit és kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban az 5. melléklete alapján hagyja jóvá.

(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(7) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit és kiadásait kötelező és állami feladat szerinti bontásban e rendelet 12. melléklete tartalmazza.

(8) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal önállóan működő költségvetési szerv bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti bontásban e rendelet 13. melléklete.

(9) A képviselő-testület a Pusztakovácsi Pipitér Óvoda önállóan működő költségvetési szerv bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti bontásban e rendelet 14. melléklete.

(10) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet 13. melléklete és 14. melléklete, szerint állapítja meg.

(11) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 12. melléklete szerint hagyja jóvá.

(12) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(13) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. §. (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

A bevételi többlet kezelése

4. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület , illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 200.000.- Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

Általános és céltartalék

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát

0 ezer Ft összegben

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát
1.000.000 Ft összegben állapítja meg.
(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

Több éves kihatással járó feladatok

6. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 11. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

7. § A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 10. melléklet tartalmazza.

Közvetetett támogatások

8. § (1) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 11. melléklete tartalmazza.

II.

A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés alapján -az első negyedév kivételével negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét

(3) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az Önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

10. § (1) A Képviselő-testület a Polgármester Mötv. 68. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása vonatkozásában az értékhatárt 200.000,- Ft-ban állapítja meg.

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek a negyedévet követő költségvetési rendelet módosítás keretében kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a Polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

(4) A jóváhagyott költségvetésen, testületi vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a költségvetési szervek kiadási és bevételi főcsoportokra szóló kiértesítését a Jegyző végzi.

11. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

11/A. § (1a) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(1b) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(1c) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,

a) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,

a) a költségvetési szerv vezetője.

(1d) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

Záró és egyéb rendelkezések

12. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

13. § (1) A Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Pusztakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal.

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

14. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)-(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.

(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.

(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többlet bevételeiket 50 e Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.

(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a képviselő-testület dönt.

(6) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.

(7) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.

Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

15. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

16. § A képviselő-testület az önkormányzatnál illetve az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak és a közszolgálati tisztviselők részére a közigazgatási határon kívüli lakó-, illetve tartózkodási helyről történő munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés jogcímen a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. §. (2) bekezdés alapján adómentesen adható 15 Ft/km költségtérítés kifizetését engedélyezi és a kiadások pénzügyi fedezetét biztosítja

Támogatási szerződés

17. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:

a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,

b) a támogatás összegét,

c) a támogatás felhasználásának célját,

d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,

e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,

f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,

g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,

h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,

i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,

j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,

k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.

(3) A képviselő-testület 2 évente a november 15-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.

(4) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítélhető meg.

18. § A nettó 2 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

19. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.

Szolgáltatási szerződés

20. § Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:

(1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §- ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

(3) A szerződéskötés feltétele, hogy

a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a.) az ellátandó feladatot,
b.) a díjazás mértékét,
c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d.) a szerződés időtartamát,
e.) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

Önkormányzati biztos kirendelése

22. § (1) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a költségvetési év egészére kell alkalmazni.

1. melléklet2

Pusztakovácsi Községi Önkormányzat

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Önkor-mányzat

Önkormányzat módosított

Közös Hivatal

Közös Hivatal módosított

Pipitér Óvoda

Pipitér Óvoda módosított

Összesen

Összesen módosított

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

147 928 400

157 794 250

0

0

147 928 400

157 794 250

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

77 607 456

77 798 384

77 607 456

77 798 384

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

24 208 500

25 006 500

24 208 500

25 006 500

1.3.1

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

29 465 360

30 027 975

29 465 360

30 027 975

1.3.2

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

14 377 084

15 807 238

14 377 084

15 807 238

1.4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

B115

6 618 153

6 618 153

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

266 000

266 000

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

72 002 000

78 202 000

0

0

72 002 000

78 202 000

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

72 002 000

78 202 000

0

72 002 000

78 202 000

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

46 691 000

0

0

0

46 691 000

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

46 691 000

0

46 691 000

4.

Közhatalmi bevételek

B3

7 600 000

9 600 000

0

0

7 600 000

9 600 000

4.1

Jövedelemadók

B311

4.2

Vagyoni tipusú adók

B34

2 400 000

2 400 000

2 400 000

2 400 000

4.3

Értékesítési és forgalmi adók

B351

5 000 000

7 000 000

5 000 000

7 000 000

4.4

Gépjárműadók

B354

4.5

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

4.6

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

200 000

200 000

200 000

200 000

5.

Működési bevételek

B4

6 937 567

3 937 567

0

5 500 000

5 500 000

12 437 567

9 437 567

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

300 000

300 000

5 300 000

5 500 000

5 600 000

5 600 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

5.4.

Tulajdonosi bevételek

B404

0

5.5.

Ellátási díjak

B405

2 600 000

2 600 000

200 000

2 800 000

2 600 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

837 567

837 567

837 567

837 567

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

5.8.

Kamatbevételek

B408

0

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

5.10.

Egyéb működési bevételek

B411

3 200 000

200 000

3 200 000

200 000

6.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

6.1

Tulajdonosi bevétel

B404

0

6.2

Immateriális javak értékesítése

B51

0

6.3

Ingatlanok értékesítése

B52

0

6.4

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

6.5

Részesedések értékesítése

B54

0

6.6

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

0

0

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

0

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

B1-B7

234 467 967

296 224 817

0

5 500 000

5 500 000

239 967 967

301 724 817

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

11.

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

12

Maradvány igénybevétele

B813

124 071 433

124 071 433

2 098 000

2 098 155

998 433

998 433

127 167 866

127 168 021

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

124 071 433

124 071 433

2 098 000

2 098 155

998 433

998 433

127 167 866

127 168 021

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

13.

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

0

70 107 000

70 107 000

47 544 000

47 544 000

117 651 000

117 651 000

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

13.3.

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

13.4.

Betétek megszüntetése

B817

0

13.5.

Központi irányítószervi támogatás

B818

70 107 000

70 107 000

47 544 000

47 544 000

117 651 000

117 651 000

14.

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

0

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

0

14.5.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

124 071 433

124 071 433

72 205 000

72 205 155

48 542 433

48 542 433

244 818 866

244 819 021

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

358 539 400

420 296 250

72 205 000

72 205 155

54 042 433

54 042 433

484 786 833

546 543 838

2. melléklet3

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Önkormány-zat

Önkormányzat módosított

Közös Hivatal

Közös Hivatal módosított

Pipitér Óvoda

Pipitér Óvoda módosított

Összesen

Összesen módosított

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

126086265

139904115

72 205 000

72 079 155

53661433

53661433

251952698

265644703

1.1.

Személyi juttatások összesen

K1

60015000

69137000

56 010 000

57 814 000

31756000

32146000

147781000

159097000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

8577000

7077000

8 195 000

9 440 000

5440000

4930000

22212000

21447000

1.3.

Dologi kiadások

K3

41338265

47508115

8 000 000

4 825 155

16465433

16585433

65803698

68918703

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

14656000

14656000

14656000

14656000

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

1500000

1526000

1500000

1526000

1.5.1.

Elvonások és befizetések

K502

26000

26000

1.5.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

1.5.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

1.5.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

1.5.5.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

1500000

1270000

1500000

1270000

1.5.6.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

1.5.7.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

200000

200000

1.5.8.

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

1.5.9.

Kamattámogatások

K510

0

1.5.10.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

30000

30000

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

107885000

155824000

0

126000

381000

381000

108266000

156409000

2.1.

Beruházások

K6

4100000

21697000

126000

381000

381000

22078000

22204000

2.2.

Felújítások

K7

103785000

134127000

103785000

134127000

2.3.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

2.3.1

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

2.3.2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

2.3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

2.3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

0

2.3.6.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

2.3.7.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

2.3.8.

Lakástámogatás

K87

0

2.3.9.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

0

0

3.

TARTALÉKOK

K512

1000000

1000000

0

0

1000000

1000000

3.1.

Általános tartalék

1000000

1000000

1000000

1000000

3.2.

Céltartalék

0

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

K1-K8

234971265

296728115

72205000

72205155

54042433

54042433

361218698

423053703

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

0

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

0

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

0

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

123568135

123568135

0

0

123568135

123568135

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

5917135

5917135

5917135

5917135

7.3.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

117651000

117651000

117651000

117651000

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

8.3.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

8.4.

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

8.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

0

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

123568135

123568135

0

0

123568135

123568135

10.

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

358539400

420296250

72205000

72205155

54042433

54042433

484786833

546621838

3. melléklet4

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

forintban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosítottelőirányzat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Működési célú

239 967 967

255 033 817

Működési célú

258 869 833

272 561 838

Pénzforgalmi bevételek

239 967 967

255 033 817

Pénzforgalmi kiadások

251 952 698

265 644 703

Működési célú támogatások

147 928 400

157 794 250

Személyi jellegű kiadások

147 781 000

159 097 000

Működési bevételek

12 437 567

9 437 567

Munkaadót terhelő járulékok

22 212 000

21 447 000

Közhatalmi bevételek

7 600 000

9 600 000

Dologi és egyéb folyó kiadások

65 803 698

68 918 703

Működési célra átvett pénzeszközök

72 002 000

78 202 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

14 656 000

14 656 000

Mc.tám.kölcs.vissaztérülése

Egyéb működési kiadás

1 500 000

1 526 000

Pénzforgalmi nélküli kiadások

6 917 135

6 917 135

Működési célú tartalékok

1 000 000

1 000 000

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

5 917 135

5 917 135

Felhalmozási célú

0

46 691 000

Felhalmozási célú

108 266 000

156 331 000

Pénzforgalmi bevételek

0

46 691 000

Pénzforgalmi kiadások

108 266 000

156 331 000

Felhalmozási támogatások ÁH belülről

46 691 000

Beruházási kiadások

4 481 000

22 204 000

Felhalmozási bevételek(konc.díj)

Felújítások

103 785 000

134 127 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Egyéb felhalmozási kiadás

0

0

Pénzügyi befektetések kiadásai

Pénzforgalmi nélküli kiadások

Felhalmozási tartalék

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

239 967 967

301 724 817

KIADÁSOK ÖSSZESEN

367 135 833

428 892 838

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

127 167 866

127 168 021

Működési hiány

18 901 866

17 528 021

Felhalmozási hiány

108 266 000

109 640 000

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

Belső forrásból

127 167 866

127 168 021

Működési célú hiteltörlesztés

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

20 383 235

20 383 390

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

106 784 631

106 784 631

Külső forrásból

Likviditási hitelfelvétel

Felhalmozási célú hitelfelvétel

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

367 135 833

428 892 838

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

367 135 833

428 892 838

Működési célú bevételek összesen

260 351 202

275 417 207

Működési célú kiadások összesen

258 869 833

272 561 838

Felhalmozási célú bevételek összesen

106 784 631

153 475 631

Felhalmozási célú kiadások összesen

108 266 000

156 331 000

4. melléklet5

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

költségvetési hiány belső finanszirozására szolgáló pénzmaradvány

Ft-ban

Sor-szám

Megnevezés

Rovatszám

2021.évi erdeti előirányzat

Önkormányzat

Közös Hivatal

Pipitér Óvoda

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazg. Feladat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazg. Feladat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazg. Feladat

Összesen

1.

Maradvány igénybevétel- működési

B8131

17 286 802

0

0

17 286 802

2 098 155

2 098 155

998 433

0

998 433

20 383 390

2.

Maradvány igénybevétel- felhalmozási

B8131

106 784 631

0

106 784 631

0

0

106 784 631

Összesen

124 071 433

0

0

124 071 433

2 098 155

0

0

2 098 155

998 433

0

0

998 433

127 168 021

5. melléklet6

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

költségvetési hiány külső finanszirozása

Sor-szám

Megnevezés

Rovatszám

2021.évi erdeti előirányzat

Önkormányzat

Közös Hivatal

Pipitér Óvoda

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazg. Feladat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazg. Feladat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazg. Feladat

Összesen

1.

0

0

0

0

0

0

2.

0

0

Összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6. melléklet7

Pusztakovácsi Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési

kötelezettségeinek bemutatása

forintban

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei

2021

2022

2023

1.

Helyi adók

8 800 000

9 400 000

9 400 000

2.

Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel

3.

Díjak, pótlékok, bírságok

-

-

-

4.

Tárgyieszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel

5.

Részvények, részesedések értékesítése

6.

Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek

7.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

8.

Saját bevételek (1+..+7)

8 800 000

9 400 000

9 400 000

9.

Saját bevételek (8.sor) 50 %

4 400 000

4 700 000

4 700 000

10.

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…+18)

-

-

-

11.

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

12.

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

13.

Hitelt megtestesítő értékpapír

14.

Váltó kibocsátás

15.

Pénzügyi lizing

16.

Visszavásárlási kötelezettség

17.

Fedezeti betét

18.

Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték

19.

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27)

-

-

-

20.

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

21.

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

22.

Hitelt megtestesítő értékpapír

23.

Adott váltó

24.

Pénzügyi lizing

25.

Visszavásárlási kötelezettség

26.

Fedezeti betét

27.

Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték

28.

Fizetési kötelezettség összesen (10+19)

29.

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9+28)

-

-

-

7. melléklet8

Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség

2021-2022. év

ezer forintban

MEGNEVEZÉS

TŐKE

KAMAT

ÖSSZESEN

2021. év

2022. év

2021. év

2022. év

2021. év

2022. év

Adósságszolgálati kiadások

0

0

0

0

0

0

ÖSSZESEN:

0

0

0

0

0

0

8. melléklet9

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLJAI

2021-2022. év

ezer forintban

MEGNEVEZÉS

TŐKE

KAMAT

ÖSSZESEN

2021. év

2022. év

2021. év

2022. év

2021. év

2022. év

Adósságot keletkeztető fejlesztési kiadások

0

0

0

0

0

0

ÖSSZESEN:

0

0

0

0

0

0

9. melléklet10

Beruházási ( felhalmozási ) kiadási előirányzatai beruházásonként

forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kezdési és befejezés éve

2021. évi előirányzat

2021. mód előirányzat

MFP Orvosi eszköz beszerzés

3 000 000

2021

3 000 000

3 000 000

Óvoda kisértékű tárgyi eszköz

381 000

2021

381 000

381 000

Fűnyíró traktor vásárlás

700 000

2021

700 000

700 000

Informatikai eszköz vásárlás

400 000

2021

400 000

400 000

urnafal építés

400 000

Kisértékű eszközök beszerzése

1 816 000

Falugondnoki busz beszerzés

15 000 000

Önkormányzat összesen:

4 481 000

4 481 000

21 697 000

10. melléklet11

felújítási kiadási előirányzatai

forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kezdési és befejezés éve

2021. évi előirányzat

2021. évi mód előirányzat

Óvodafejlesztés

93 330 000

2017-2021

90 330 000

120 672 000

MFP Orvosi rendelő fejlesztés

15 944 945

2020-2021

13 455 000

13 455 000

Összesen

109 274 945

103 785 000

134 127 000

11. melléklet12

EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKT FORRÁSÖSSZETÉTELE

2020-2022. év

forintban

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

SAJÁT ERŐ

TÁMOGATÁS

Módosított

ÖSSZESEN

támogatás

2020-2022. év

2020-2022. év

2020-2022. év

1.

Pusztakovácsi Óvodafejlesztés

0

125 022 131

125 022 131

2.

0

ÖSSZESEN:

0

125 022 131

125 022 131

12. melléklet13

Költségvetési szerv

Pusztakovácsi Községi Önkormányzata

Feladat megnevezése

összes feladatok bevételei, kiadásai

forintban

Sor-
szám

Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

147 928 400

157 794 250

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

77 607 456

77 798 384

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

24 208 500

25 006 500

1.3.

Települési önkormányzatok szociális gyermekjólétii feladatainak támogatása

B1131

29 465 360

30 027 975

1.3.1

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

14 377 084

15 807 238

1.4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

B115

6 618 153

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

266 000

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

72 002 000

78 202 000

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

72 002 000

78 202 000

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

46 691 000

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

46 691 000

4.

Közhatalmi bevételek

B3

7 600 000

9 600 000

Jövedelemadók

B311

4.1.

Vagyoni tipusú adók

B34

2 400 000

2 400 000

4.2.

Értékesítési és forgalmi adók

B351

5 000 000

7 000 000

4.3.

Gépjárműadók

B354

4.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

4.5.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

200 000

200 000

5.

Működési bevételek

B4

6 937 567

3 937 567

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

300 000

300 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

5.4.

Tulajdonosi bevételek

B404

5.5.

Ellátási díjak

B405

2 600 000

2 600 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

837 567

837 567

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

5.8.

Kamatbevételek

B408

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

5.10.

Egyéb működési bevételek

B411

3 200 000

200 000

6.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

6.1

Tulajdonosi bevételek

B404

6.2

Immateriális javak értékesítése

B51

6.3

Ingatlanok értékesítése

B52

6.4

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

6.5

Részesedések értékesítése

B54

6.6

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

0

0

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

0

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

B1-B7

234 467 967

296 224 817

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

11.

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

12

Maradvány igénybevétele

B813

124 071 433

124 071 433

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

124 071 433

124 071 433

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

13.

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

0

0

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

13.3.

Központi, irányító szervi támogatás

B816

13.4.

Betétek megszüntetése

B817

13.5.

Központi irányítószervi támogatás

B818

Sor-
szám

Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

14.

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

14.5.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

124 071 433

124 071 433

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

358 539 400

420 296 250

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

126086265

139904115

1.1.

Személyi juttatások összesen

K1

60015000

69137000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

8577000

7077000

1.3.

Dologi kiadások

K3

41338265

47508115

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

14656000

14656000

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

1500000

1526000

1.5.1.

Elvonások és befizetések

K502

26000

1.5.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

1.5.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

1.5.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

1.5.5.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

1500000

1270000

1.5.6.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

1.5.7.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

200000

1.5.8.

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

1.5.9.

Kamattámogatások

K510

1.5.10.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

30000

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

107885000

155824000

2.1.

Beruházások

K6

4100000

21697000

2.2.

Felújítások

K7

103785000

134127000

2.3.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

2.3.1

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

2.3.2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

2.3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

2.3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

2.3.6.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

2.3.7.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

2.3.8.

Lakástámogatás

K87

2.3.9.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

0

0

3.

TARTALÉKOK

K512

1000000

1000000

3.1.

Általános tartalék

1000000

1000000

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

K1-K8

234971265

296728115

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

123568135

123568135

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

5917135

5917135

7.3.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

117651000

117651000

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

8.3.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

8.4.

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

8.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

123568135

123568135

10.

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

358539400

420296250

Engedélyezett létszám előirányzat (fő)

7

6

polgármester

1

1

háziorvosi szolgálat

2

1

védőnő

1

1

zöldterület kezelés

2

2

falugondnok

1

1

Közfoglalkoztatott létszám (fő)

30

38

13. melléklet14

Költségvetési szerv

Pusztakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal

Feladat megnevezése

Állami feladatok bevételei, kiadásai

ezer forintban

Sor-
szám

Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1.

BEVÉTELEK

1.1.

Működési bevételek

B4

0

0

1.2.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

1.3.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

1.4.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

1.5.

Tulajdonosi bevételek

B404

1.6.

Ellátási díjak

B405

1.7.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

1.8.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

1.9.

Kamatbevételek

B408

1.10.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

1.11.

Egyéb működési bevételek

B410

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

0

0

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

5.

Közhatalmi bevételek

B3

6.

Felhalmozási bevételek

B5

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

10

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

B1-B7

0

0

10.1.

Maradvány igénybevétele

B813

2 098 000

2 098 155

10.2.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

2 098 000

2 098 155

11.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

11.1.

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

12.

Központi, irányító szervi támogatás

B816

70 107 000

70 107 000

13.

Finanszírozási bevételek

B8

70 107 000

70 107 000

14.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

72 205 000

72 205 155

KIADÁSOK

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

72 205 000

72 079 155

1.1.

Személyi juttatások összesen

K1

56 010 000

57 814 000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

8 195 000

9 440 000

1.3.

Dologi kiadások

K3

8 000 000

4 825 155

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

126 000

2.1.

Beruházások

K6

126 000

2.2.

Felújítások

K7

2.3.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

K1-K8

72 205 000

72 205 155

Engedélyezett létszám előirányzat (fő)

9

9

jegyző

1

1

köztisztviselő

8

8

Közfoglalkoztatott létszám (fő)

0

0

14. melléklet15

Költségvetési szerv

Pusztakovácsi Pipitér Óvoda

Feladat megnevezése

Állami feladatok bevételei, kiadásai

forintban

Sor-
szám

Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1.

BEVÉTELEK

1.1.

Működési bevételek

B4

5500000

5500000

1.2.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

1.3.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

5300000

5500000

1.4.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

1.5.

Tulajdonosi bevételek

B404

1.6.

Ellátási díjak

B405

200000

1.7.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

1.8.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

1.9.

Kamatbevételek

B408

1.10.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

1.11.

Egyéb működési bevételek

B410

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

0

0

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

5.

Közhatalmi bevételek

B3

6.

Felhalmozási bevételek

B5

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

10

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

B1-B7

5500000

5500000

10.1.

Maradvány igénybevétele

B813

998433

998433

10.2.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

998433

998433

11.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

11.1.

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

12.

Központi, irányító szervi támogatás

B816

47544000

47544000

13.

Finanszírozási bevételek

B8

47544000

47544000

14.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

54042433

54042433

KIADÁSOK

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

53661433

53661433

1.1.

Személyi juttatások összesen

K1

31756000

32146000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

5440000

4930000

1.3.

Dologi kiadások

K3

16465433

16585433

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

2.1.

Beruházások

K6

381000

381000

2.2.

Felújítások

K7

2.3.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

K1-K8

54042433

54042433

Engedélyezett létszám előirányzat (fő)

8

8

óvodapedagógus

3

3

dajka

2

2

gyermekétkeztetés

3

3

Közfoglalkoztatott létszám (fő)

0

0

15. melléklet16

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

ei.felh.ütemterv

01.hó

02.hó

03.hó

04.hó

05.hó

06.hó

07.hó

08.hó

09.hó

10.hó

11.hó

12.hó

összesen

állami támogatás

13 149 520

13 149 520

13 149 520

13 149 520

13 149 520

13 149 520

13 149 520

13 149 520

13 149 520

13 149 520

13 149 520

13 149 530

157 794 250

működési célú bevétel

786 464

786 464

786 464

786 464

786 464

786 464

786 464

786 464

786 464

786 464

786 464

786 463

9 437 567

adóbevételek

210 000

3 050 000

140 000

1 000 000

120 000

3 600 000

1 335 000

145 000

9 600 000

tám.ért.m.c.átvett

6 516 000

6 516 000

6 516 000

6 516 000

6 516 000

6 516 000

6 516 000

6 516 000

6 516 000

6 516 000

6 516 000

6 526 000

78 202 000

m.célra átvett

0

pénzmaradvány

15000155

5383235

20 383 390

REKi támogatás

0

működési bevétel

20 451 984

35 662 139

28 885 219

20 591 984

21 451 984

20 451 984

20 451 984

20 571 984

24 051 984

21 786 984

20 596 984

20 461 993

275 417 207

koncessziós díj

0

Előz.évi pénzm.fejl.

41 000 000

5000000

55000000

5784631

106 784 631

Felh.c.átvett

31691000

15000000

46 691 000

BEVÉTELEK

61 451 984

40 662 139

83 885 219

26 376 615

21 451 984

20 451 984

20 451 984

20 571 984

24 051 984

21 786 984

20 596 984

20 461 993

428 892 838

személyi juttatás

13 258 083

13 258 083

13 258 083

13 258 083

13 258 083

13 258 083

13 258 083

13 258 083

13 258 083

13 258 083

13 258 083

13 258 087

159 097 000

munka.terh.jár

1 787 250

1 787 250

1 787 250

1 787 250

1 787 250

1 787 250

1 787 250

1 787 250

1 787 250

1 787 250

1 787 250

1 787 250

21 447 000

dologi kiadások

5 743 225

5 743 225

5 743 225

5 743 225

5 743 225

5 743 225

5 743 225

5 743 225

5 743 225

5 743 225

5 743 225

5 743 228

68 918 703

Ellátottak juttatásai

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 456 000

14 656 000

tám.ért.m.c.átadott

1 500 000

26 000

1 526 000

Áht.belüli megel.v.fiz.

5 917 135

5 917 135

tartalék

1 000 000

1 000 000

Mc-tám.kölcs kiadása

működési célú kiadás

28 905 693

21 988 558

23 488 558

21 988 558

21 988 558

21 988 558

22 014 558

21 988 558

21 988 558

21 988 558

21 988 558

22 244 565

272 561 838

Felhalmozási kiadások

felújítás

15000000

45300000

20000000

23485000

30342000

134127000

beruházás

3300000

381000

800000

2004000

719000

15000000

22204000

Fejlesztési kiadások

0

3300000

15000000

381000

800000

45300000

0

0

22004000

24204000

30342000

15000000

156331000

Műk.és fejl.kiad.össz

28 905 693

25 288 558

38 488 558

22 369 558

22 788 558

67 288 558

22 014 558

21 988 558

43 992 558

46 192 558

52 330 558

37 244 565

428 892 838

16. melléklet17

2020

2020

2021

2022

2023

összesen

hosszú lejáratra kapott kölcsönök

tartozások fejlesztési célú
kötvénykibocsátásból

tartozások működési célú
kötvénykibocsátásból

beruházási és fejlesztési hitelek

működési célú hosszú lejáratú hitelek

egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

17. melléklet18

Közvetett támogatások

eredeti ei.

Támogatás megnevezése

Összeg

ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

200000

lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

0

helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

0

helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

0

egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege( szemétszállítás)

0

18. melléklet19

költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportonként

Bevételek

s.szám

megnevezés

rovat szám

2022.év

2023.év

2024.év

1.

Önk.műk.támogatás

B11

149 800 000

149 500 000

149 900 000

2.

M.c.tám.ÁHT. Belülr

B1.

68 500 000

68 500 000

69 500 000

3.

Közhatalmi bevét

B3.

9 400 000

9 500 000

9 500 000

4.

Mük.bevételek

B4.

11 980 000

12 020 000

12 150 000

5.

M.c.kölcs.vissz

B6.

6.

Tulajd.bevétel

B.7

Bevételek összesen

239 680 000

239 520 000

241 050 000

Kiadások

s.szám

megnevezés

rovat szám

2022.év

2023.év

2024.év

1.

személyi juttatás

K1

144 800 000

144 500 000

145 300 000

2.

Munkad.terh.járulék

K2

21 968 000

21 868 000

19 800 000

3.

Dologi kiadások

K3

52 112 000

51 752 000

54 550 000

4.

Ellátottak p.b.juttat

K4

15 200 000

15 000 000

15 000 000

5.

Tám.kölcs.nyújt

K508

6.

Támog.ÁHT.belülre

K506

5 600 000

6 400 000

6 400 000

Kiadások összesen

239 680 000

239 520 000

241 050 000

19. melléklet20

költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportonként

Bevételek

s.szám

megnevezés

rovat szám

2022.év

2023.év

2024.év

1.

Önk.műk.támogatás

B11

149 800 000

149 500 000

149 900 000

2.

M.c.tám.ÁHT. Belülr

B1.

68 500 000

68 500 000

69 500 000

3.

Közhatalmi bevét

B3.

9 400 000

9 500 000

9 500 000

4.

Mük.bevételek

B4.

11 980 000

12 020 000

12 150 000

5.

M.c.kölcs.vissz

B6.

6.

Tulajd.bevétel

B.7

Bevételek összesen

239 680 000

239 520 000

241 050 000

Kiadások

s.szám

megnevezés

rovat szám

2022.év

2023.év

2024.év

1.

személyi juttatás

K1

144 800 000

144 500 000

145 300 000

2.

Munkad.terh.járulék

K2

21 968 000

21 868 000

19 800 000

3.

Dologi kiadások

K3

52 112 000

51 752 000

54 550 000

4.

Ellátottak p.b.juttat

K4

15 200 000

15 000 000

15 000 000

5.

Tám.kölcs.nyújt

K508

6.

Támog.ÁHT.belülre

K506

5 600 000

6 400 000

6 400 000

Kiadások összesen

239 680 000

239 520 000

241 050 000

1

A 3. § a Pusztakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. melléklet a Pusztakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. melléklet a Pusztakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 3. melléklet a Pusztakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 4. melléklet a Pusztakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

6

Az 5. melléklet a Pusztakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 6. melléklet a Pusztakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 7. melléklet a Pusztakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 8. melléklet a Pusztakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 9. melléklet a Pusztakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 10. melléklet a Pusztakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 11. melléklet a Pusztakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 12. melléklet a Pusztakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 13. melléklet a Pusztakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 14. melléklet a Pusztakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 15. melléklet a Pusztakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 16. melléklet a Pusztakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 17. melléklet a Pusztakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 18. melléklet a Pusztakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 19. melléklet a Pusztakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.