Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 16 - 2022. 05. 30

Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről1

2022.02.16.

Apácatorna Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

I. Fejezet

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege

1. §2 Apácatorna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2021. évi önkormányzati költségvetés

a) bevételi fő összegét 106.330.078 forintban,

b) kiadási fő összegét 106.330.078 forintban állapítja meg.

2. § (1) Az 1. § a) pontjában megállapított bevételi fő összeg részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az 1. § b) pontjában megállapított kiadási fő összeget költségvetési szervenként, ezen belül kiemelt előirányzatonként, továbbá a felújítási előirányzatokat felújításonként, a beruházási előirányzatokat beruházásonként részletezve a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési szervek éves létszámának, továbbá a közfoglalkoztatottak éves létszámának megoszlását a 2. melléklet tartalmazza.

(4) A kötelező feladatokat a 3a. melléklet tartalmazza.

(5) Az önként vállalt feladatokat a 3b. melléklet tartalmazza.

(6) A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok tárgyévi tervadatait, a tartalékokat és az azt követő három év irányszám adatait tartalmazó költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban a 4. melléklet tartalmazza.

(7) Az éves előirányzat felhasználási tervet az 5. melléklet tartalmazza.

(8) A tárgyév első napján foglalkoztatott tényleges és munkajogi nyitólétszámot, az érvényes előmeneteli rendszer főbb munkaköri csoportjaira, besorolási, fizetési osztályaira, fokozataira vonatkozó előírásokat is figyelembe véve a 6. melléklet tartalmazza.

3. § (1)3 A képviselő-testület:

a) az önkormányzat működési célú bevételeit 76.149.934 forintban,

b) az önkormányzat finanszírozási bevételeit 30.180.144 forintban,

c) az önkormányzat működési célú kiadásait 105.247.067 forintban, ebből:

ca) a személyi juttatásokat 10.790.651 forintban,

cb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 1.410.415 forintban,

cc) a dologi kiadásokat 13.937.023 forintban,

cd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 2.167.000 forintban,

ce) az egyéb működési célú kiadásokat 53.018.783 forintban,

cf) a beruházási kiadásokat 3.151.869 forintban

cg) a felújítási kiadásokat 20.771.326 forintban, d) az önkormányzat finanszírozási kiadásait 1.083.011 forintban állapítja meg.

(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a tárgyévi költségvetési hiány összege 29.096.453, - Ft. A költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi pénzmaradvány szolgál az 1. mellékletben részletezettek szerint.

(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatot nem tervez

(4) Apácatorna Önkormányzata a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fejlesztést a 2021. évi költségvetésében nem tervez.

(5) Az Önkormányzatnak a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.

(6) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott önkormányzati helyi adó bevétel 2021. évben tervezett összege 390.000, - Ft.

4. § (1) Az önkormányzat 2021. január 1. napján hitelállománnyal nem rendelkezik.

(2) Amennyiben az önkormányzat teljesített bevételei nem fedezik a tervezett, illetőleg létrejött kiadást, úgy a számlavezető pénzintézetnél „működési hiányok fedezetére biztosított hitel” címén hitel vehető fel.

(3) A hitel felvételéről, a hitel összegéről a képviselő-testület dönt. A képviselő-testület maximum az önkormányzati bevétel főösszegének 10%-át meg nem haladó hitel felvételére vállalhat kötelezettséget. A hitel visszatörlesztése az önkormányzat költségvetését terheli.

II. Fejezet

A költségvetési tartalék előirányzatai

5. § (1) A 3. § (1) bekezdés bg) pontja szerinti működési célú általános tartalék az évközi többletigények fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.

(2) A képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát évi 200.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza, ezzel egyidejűleg előirányzat-módosítást is elrendel. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a képviselő-testület soron következő rendes ülésén beszámol.

III. Fejezet

Előirányzat módosítás a helyi önkormányzatnál

6. § (1) A képviselő-testület által jóváhagyott bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a költségvetési támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(3) Az önkormányzat kormányzati funkciói között, illetve a kiemelt előirányzatokon belül az egyes rovatok között, átruházott hatáskörben a polgármester előirányzat átcsoportosítást hajthat végre, mely alól kivételt képez az egyéb működési célú kiadások előirányzata.

7. § (1) Az önkormányzat elfogadott költségvetéséről az államháztartás információs rendszere keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni.

(2) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felelős.

IV. Fejezet

A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás,az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása

8. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerve dolgozóinak a képviselő-testület a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. §-ban meghatározottak szerinti kedvezményes adózású Széchenyi Pihenő Kártya alszámlájára utalt évi 100.000, - Ft támogatást biztosít.

(2) A közfoglalkoztatottak esetében az (1) bekezdésben biztosított juttatás adható.

(3) A juttatás mértékét az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kormányzati funkciónként kell megállapítani, a fedezetét megtervezni és biztosítani.

9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek dolgozóinak – kivéve a közfoglalkoztatottak – biztosított munkaruha juttatásra az a kinevezett dolgozó jogosult, aki folyamatosan munkát végez.

(2) A közfoglalkoztatottak esetében az (1) bekezdésben biztosított munkaruha juttatás adható.

(3) A munkaruha juttatásra jogosult dolgozó 12.700, - Ft meghatározott keretösszeg terhére a munkaruhát maga köteles beszerezni. A megállapított keretösszeg ÁFA-val együtt értendő.

(4) A munkaruha kihordási ideje minden naptári évben január 1-jétől december 31-ig terjedő időtartam. A munkaruha a kihordási idő lejártáig a költségvetési szerv tulajdona.

(5) A keretösszeg időarányos része illeti meg azt a dolgozót, akinek munkába lépése év közben történt, illetve foglalkoztatási jogviszonya december 31-e előtt megszűnik, továbbá akit a költségvetési szerv részmunkaidőben foglalkoztat.

(6) Időarányos munkaruha juttatás esetén teljes hónapként kell figyelembe venni a tárgyhónapot,

a) ha a belépés a hónap 15. napjáig,

b) ha a foglalkoztatási jogviszony megszűnése a hónap 15. napja után történik.

(7) A juttatás 50%-a jár a tárgyhónapra,

a) ha a belépés a hónap 15. napja után,

b) ha a foglalkoztatási jogviszony megszűnése a hónap 15. napja előtt történik.

(8) A juttatás összegét 100,-Ft-ra kerekítve kell meghatározni.

(9) A foglalkoztatási jogviszony megszűnése esetén a távozó dolgozó az időarányos rész feletti juttatást visszatéríteni köteles.

(10) A munkaruha vásárlásra fordított összeget a dolgozó utólag, számlák alapján veheti fel. Elszámolásra a vásárlásról kiállított, költségvetési szerv nevére szóló számlák használhatók fel.

V. Fejezet

Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályok

10. § (1) Az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos szervezési feladatok lebonyolítását a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal végzi, melyhez külső szakmai szerv közreműködését igénybe veheti.

(2) A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó önkormányzati beruházásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásait kell alkalmazni.

(3) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000.000 Ft értékhatárt meghaladó építési beruházás, felújítás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.

(4) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000.000 Ft értékhatárt meghaladó árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.

(5) Az önkormányzati ingatlanok felújításainál, beruházásainál a műszaki ellenőri feladatok ellátására külső szakemberek felkérhetők.

VI. Fejezet

A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása

11. § (1) A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek stb. részére pénzbeli támogatást nyújthat.

(2) A politikai pártok részére pénzbeli és egyéb önkormányzati támogatás nem nyújtható.

(3) A támogatás nyújtásának részletes szabályait az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló 5/2014. (IX.15.) önkormányzati rendelet tartalmazza.

VII. Fejezet

Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedések

12. § A képviselő-testület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.

13. § Az önkormányzat és költségvetési szerve átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja.

VIII. Fejezet

Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályok

14. § (1) A jegyző által elkészített zárszámadási rendelet- tervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő 30 napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő 5. hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

(2) A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

15. § Az önkormányzati költségvetési szervek zárszámadásának szöveges indoklása – a minisztérium zárszámadásra vonatkozó rendelkezésein túl – tartalmazza:

a) a költségvetési előirányzattal összefüggően jóváhagyott, alaptevékenységbe tartozó feladatok szakmai teljesítését, értékelését, a pénzügyi teljesítéssel összefüggésben,

b) az eredeti, a módosított terv és tényadatok eltérésének okait,

c) az intézményi kihasználtság elemzését.

16. § (1) Az önkormányzat a pénzmaradványát az éves elemi költségvetési beszámoló készítésekor állapítja meg.

(2) Amennyiben a tervezett pénzmaradványhoz képest eltérés mutatkozik, a költségvetési rendeletet módosítani kell.

IX. Fejezet

Átmeneti gazdálkodásra vonatkozó szabályok

17. § (1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyekről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

X. Fejezet

Vegyes és hatályba léptető rendelkezések

18. § (1) Az önkormányzatnál betöltetlen álláshely 2021. január 1. napján nincs.

(2) Az önkormányzatnál tartósan üres álláshely 2021. január 1. napján nincs.

19. § A képviselő-testület a képviselő részére 2021. január 1. napjától – 2021. évre – havi bruttó 19.000, -Ft összegű tiszteletdíjat állapít meg.

20. § A képviselő-testület a Tüskevári közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapját 2021. évben 38.650, -Ft-ban állapítja meg.

21. § Az önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht. és végrehajtási rendeletei, valamint Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

22. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról (Zárszámadás) szóló 7/2020. (VI.16.) önkormányzati rendelet.

1

Az önkormányzati rendeletet az Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 13. §-a hatályon kívül helyezte 2022. május 31. napjával.

2

Az 1. § az Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § az Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § az Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § az Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 3. § (1) bekezdése az Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése az Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése az Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése az Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

4

Az 1. melléklet az Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 2. melléklet az Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 3a. melléklet az Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3a. melléklet az Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3a. melléklet az Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 3b. melléklet az Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 3b. melléklet az Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 4. melléklet az Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet az Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet az Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

9

Az 5. melléklet az Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet az Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet az Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.