Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 6/2016 (II.15..) önkormányzati rendelete

Zalacsány község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről.

Hatályos: 2016. 05. 31

Zalacsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2016.(II.15.) önkormányzati rendelete

Zalacsány község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Zalacsány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  az  államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban:Áht.) 23 §-ának (2) bekezdése a.) b.) pontja,
valamint a 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban Ávr)  24.§. (1) és (2)
bekezdése alapján a Magyar Köztársaság 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény alapján , az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdése f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2016. éves költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:


                                                          A rendelet hatálya


1. §. A rendelet hatálya kiterjed Zalacsány község Önkormányzatra, bizottságaira, költségvetési szerveire.

2. §. (1) Az Önkormányzat költségvetési szerve:
a)  Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: Zalacsány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal
b.) Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerve:Zalacsányi Csány László  Óvoda
(2) Az Önkormányzat címrendjét teljeskörűen az 1. melléklet tartalmazza. Az önálló és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.


                                             Az önkormányzat 2016. évi bevételei-kiadásai


3.§ A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve intézményeit– 2016. évi költségvetésének

a) kiadási főösszege           252087307 forintban[1],

b) bevételi főösszegét           252087307 forintban[2]

állapítja meg.[3]

I. A költségvetési bevételek4. §.[4] (1) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2, 2/a, 2/b melléklet tartalmazza, a 3.§ -ban meghatározott költségvetési bevételi főösszegen belül:


a)    Önkormányzatok intézmény működési bevétele                                        8209000 Ft
b)    Önkormányzatok sajátos működési bevétele                                           27100000 Ft
c)    Önkormányzat költségvetési támogatása                                              102566756 Ft
d)    Támogatásértékű működési bevétel                                                         23676978 Ft

f)    Előző év pénzmaradvány igénybevétele                                                   90534573 Ft


(2) Az Önkormányzat a magánszemélyek kommunális adójából származó 3500000 Ft bevételt működési bevételként tervezi és használja fel.II., A költségvetési kiadások


5. §. (1)[5]

Működési kiadások előirányzata összesen:                                       165737129 Ft

                          Ebből:
                              a)    személyi jellegű kiadások:                                          77009894 Ft
                              b)    munkaadókat terhelő járulékok:                                 17447495 Ft
                              c)    dologi jellegű kiadások:                                              50446419 Ft
                              d)    társadalom és szociálpolitikai juttatás                          8236310 Ft
                              e)    támogatás értékű működési kiadás:                              9845611 Ft
                              f)    működési célú pénzeszköz átadás                                 2751400 Ft


(2) A Képviselő-testület az önkormányzat , illetve a 2. §-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként  és kötelező alapfeladat illetve önként vállalt feladat szerinti csoportosításban a 3, 4. melléklet szerint állapítja meg.


(3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerű éves bontásban a 5. melléklet mutatja be.

(4) A társadalom és szociálpolitikai juttatásokat a 6. melléklet tartalmazza.


(5)[6] Működési célú tartalékot az Önkormányzat 22585 eFt-ban képez.


.(6) A 2016. évi tervezett bevételek-kiadásokat havi bontásban a rendelet 7. mellékletében levő előirányzat felhasználási ütemterv tartalmazza. Az előirányzat felhasználási ütemterv terv szerinti teljesítéséről a polgármester gondoskodik.

6. §. (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen:  59914 ezer forint.
(2) Az önkormányzat 2. §-ban meghatározott címek felújítási és felhalmozási kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.  EU támogatással megvalósuló projekt nincs 2016. évben folyamatban.

7.§ (1)  A 2016. ,  2017 . és 2018. évek prognosztizált bevételi és kiadási előirányzatait  a 9. melléklet tartalmazza.
(2) A Zalacsányi Csány László Óvoda 2016. évi költségvetését a Képviselő-testület a 10. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(3) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettséget a 11.melléklet tartalmazza.

(4) A közvetett támogatásokat a 12. melléklet tartalmazza.

(5) A Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését a Képviselő-testület a 13. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.


III. A költségvetési létszámkeret


8. §. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:
    - 20  fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszám)
            - 12 fő közfoglalkozatásban részt vevő
             állapítja meg
(2) Az Önkormányzat létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 14. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.


A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


9. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szerveknek költségvetési alapokmányaikat a rendelet mellékleteiben meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.

 (2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek költségvetése együttesen foglalja magában a saját, valamint a hozzárendelt önállóan működő költségvetési szervek előirányzatait.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(4) A költségvetési szerveknél valamint a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett saját bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

(6) A létszámgazdálkodásért és a személyi juttatások előirányzatainak jogszerű felhasználásért a költségvetési szerv vezetője felel, és egyben gondoskodik az intézményi létszám és személyi juttatások előirányzat nyilvántartás, továbbá a kötelezettségvállalás nyilvántartás vezetéséről. A költségvetési szerveknél üres álláshely csak a fenntartó előzetes hozzájárulásával tölthető be.

(7) A költségvetési szervek a 2016. évben keletkezett bérmaradványuk évközi felhasználását a polgármesterrel történő előzetes egyeztetést követően teljesíthetik.

(8) E rendelettel nem szabályozott személyi juttatások és munkaerővel való gazdálkodás tekintetében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) előírásait kell alkalmazni.


10. §. (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.


(2) A kiadási előirányzatok , címek, célok és feladatok közötti átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja.
 (3) Az Önkormányzat , valamint intézményei gazdálkodási feladatait a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
11. §. (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-ig, illetve december 31-ig  dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.


(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

12. §. (1) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve(i) saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthatnak végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja.


(2) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve(i) szabadon, de a 368/2011.(XII.31.)  Korm. rendelet 36. §. (1)-(3) bekezdésben foglaltak, valamint e rendelet (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.


(3) A képviselő-testület feljogosítja az önállóan gazdálkodó költségvetési szerveket– s ennek érdekében ezen költségvetési rendeletben a költségvetési szervek eredeti költségvetésében előirányozza – a tárgyi eszköz felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.

(4) A Zalacsányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetése kizárólag saját határozata alapján módosítható. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatában foglaltakra vonatkozóan a települési Önkormányzat Képviselő-testülete nem rendelkezik döntési jogosultsággal.


13. §. A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a polgármester 1.000.000 forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalékok előirányzatának módosításáról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendelet módosítás során.


14. §. (1) Az önkormányzat a rendeletben meghatározott kiadásokat nem lépheti túl, kivéve, ha a költségvetési támogatásból vagy a saját bevételből származó többletbevételből a Képviselő-testület az előirányzatot módosítja.
(2) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő – képviselő-testületi – tájékoztatás után történhet.

(3) 60 napon túli tartozás állományokról és azok megszüntetésére tett intézkedésről a jegyző félévente köteles beszámolni a Képviselő-testületnek.

15. §. Az Önkormányzat és intézményei bevételeiket és kiadásaikat az OTP Bank Nyrt Zalaszentgróti Fiókjánál vezetett számlájukon teljesítik. Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.


16. §. (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 500.000 forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

 (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

17. §. Az Önkormányzati Hivatal  köztisztviselői a 2016. évi költségvetési törvény alapján évi bruttó 200.000 Ft /fő keretösszegnek megfelelő cafeteria juttatásban részesülnek.


Záró rendelkezések

18. §. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.


(2 A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.


Zalacsány, 2016. február 11.

        Nagy Lászlóné                                                                                        dr. Prótár Henrietta
          polgármester                                                                                              jegyző


A rendelet kihirdetve:


Zalacsány, 2016. február 15.


dr. Prótár Henrietta

           jegyző

[1]

Módosította a 13/2016. (V.30.)ÖR, hatályos 2016.05.31.-től

[2]

Módosította a 13/2016. (V.30.) ÖR, hatályos 2016.05.31.-től

[3]

A rendelet szövegét a 8./2016 (III.16.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2016.03.17.-től

[4]

Módosította a 13/2016.(V.30.) ÖR, hatályos 2016.05.31.-től

[5]

Módosította a 13/2016.(V.30.) ÖR. , hatályos 2016.05.31.-től

[6]

A rendelet szövegét a .8/2016 (III.16.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2016. 03.17.-től