Iregszemcse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (I. 19.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Hatályos: 2022. 01. 20

Iregszemcse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (I. 19.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról1

2022.01.20.

Iregszemcse Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában jogalkotási hatáskörben, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Iregszemcse Község közigazgatási területén a közösségi színtér fenntartóira, működtetőire és alkalmazottaira, valamint a közművelődési tevékenységet is ellátó természetes és jogi személyekre, civil szervezetekre, egyéb szervezetekre, valamint a közművelődési szolgáltatást igénybe vevőkre terjed ki.

2. Az Önkormányzat által biztosított közművelődési alapszolgáltatás

2. § (1) Az Önkormányzat a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76. § (3) bekezdés a) pontjában szereplő, művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása közművelődési alapszolgáltatást biztosítja a következők szerint:

a) a rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi tevékenység végzésének helyszínét a közösségi színtérben,

b) a településen működő köznevelési intézmények, kulturális tevékenységet folytató civil szervezetek részére helyszín biztosítása,

c) szabadidő kulturált eltöltéséhez szükséges helyszín biztosítása,

d) a közösségi színtér díjtalan használatát,

e) a művelődő közösségek számára bemutatkozási lehetőségeket teremt a községi rendezvényeken, valamint a partnertelepülések programjain,

f) fórumot szervez a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat.

(2) A Képviselő-testület a közművelődési alapszolgáltatások megszervezéséhez készített szolgáltatási tervet a tárgyév március 1-ig fogadja el.

3. Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátási formája, módja, mértéke

3. § (1) Az Önkormányzat a 2. § (1) bekezdésében rögzített közművelődési alapszolgáltatások folyamatos ellátása érdekében

a) a 7095 Iregszemcse, Bartók Béla utca 1. szám alatti Bartók Béla Művelődési Ház (a továbbiakban: közösségi színtér) működtetésével

b) egyéb, az önkormányzat tulajdonában lévő, kulturális közösségi rendezvény tartására alkalmas nyílt terület igénybevételével látja el.

(2) A közművelődési szolgáltatások igénybevételének rendjét, az igénybe vehető szolgáltatások körét, a nyitvatartási időt a közösségi színtér használati szabályzata tartalmazza, mely szabályzat jelen rendelet 1. mellékletét képezi.

(3) Az önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátásról nem intézményi formában gondoskodik. A közművelődési feladatokat 1 fő látja el.

4. A közművelődési tevékenység finanszírozása

4. § (1) Az Önkormányzat a közművelődési feladatait a közösségi színtér működését költségvetésből finanszírozza, amelynek forrása a központi költségvetésből származó közművelődési támogatás, az önkormányzati saját bevétel és pályázati forrás.

(2) Az Önkormányzat a közművelődési rendeletében rögzített feladatai vagy egyéb feladatok ellátására pénzügyi támogatásban részesítheti a közművelődési célú tevékenységet folytatókat.

5. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet 2022. január 20-án lép hatályba.

6. § E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Iregszemcse Község Képviselő-testületének 8/2003. (IV.24.) számú önkormányzati rendelete a helyi nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődési tevékenységről.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. január 21. napjával.