Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről

Hatályos: 2022. 03. 01- 2022. 03. 01

Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről

2022.03.01.

Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország címereinek és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) által alapított és adományozott kitüntetéseket, valamint adományozásuk feltételeit és rendjét határozza meg.

(2) A Képviselő-testület Gyöngyös város fejlődését szolgáló személyek és közösségek megbecsülésére és elismerésére az alábbi helyi kitüntetéseket adományozza:

a) „Pro Civitate” egyéni (Díszpolgári Cím) és csoportos kitüntetés,

b) „Gyöngyös Város Kultúrájáért” kitüntetés,

c) „Gyöngyös Város Érdemes Pedagógusa” kitüntetés,

d) „Gyöngyös Város Egészségügyéért” kitüntetés,

e) „Gyöngyös Város Szociális Ügyéért” kitüntetés,

f) „Gyöngyös Közszolgálatáért” kitüntetés,

g) „Gyöngyösi Fiatalok a Tudásért” kitüntetés,

h) „Gyöngyösi Fiatalok a Művészetekért” kitüntetés,

i) „Gyöngyösi Fiatalok a Közösségért” kitüntetés,

j) „Év Sportolói” kitüntetés,

k) „Év Sportszakembere” kitüntetés.

(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdés a), b) és j) pontjában meghatározott kitüntetéseket egyéneknek és közösségeknek, csapatoknak adományozza, az (1) bekezdés c)-i) és k) pontjában meghatározott kitüntetéseket egyéneknek adományozza.

(4) A (2) bekezdésben meghatározott kitüntetések megosztott kitüntetésként is adományozhatók, ez esetben a pénzjutalom összege egyenlően oszlik meg a kitüntetettek között.

2. Kitüntetések felterjesztésének, adományozásának és visszavonásának szabályai

2. § (1) A polgármester a helyben szokásos módon felhívást tesz közzé a kitüntetésekre vonatkozó javaslatok megtétele érdekében, melyeket az egyes kitüntetéseknél megjelölt határidőben a polgármesterhez kell megküldeni.

(2) Amennyiben a javaslatok benyújtására nem az előírt határidőben és számban kerül sor, a határidő a felterjesztési határidő lejártát követően hét nappal meghosszabbítható.

3. § (1) A kitüntetés adományozására írásban javaslatot tehet:

a) bármely gyöngyösi választópolgár,

b) a Képviselő-testület tagja,

c) a Képviselő-testület állandó bizottsága,

d) a polgármester,

e) az alpolgármester,

f) gyöngyösi székhelyű, illetve tevékenységét részben vagy egészben Gyöngyösön kifejtő civil-, vagy gazdálkodó szervezet, egyházi szervezet, valamint alapítvány,

g) az egyes helyi elismeréseknél e rendeletben meghatározottak,

h) a gyöngyösi nemzetiségi önkormányzatok.

(2) A beérkezett javaslatot a Képviselő-testület illetékes bizottságai véleményezik.

(3) A javaslatot a bizottságok véleményével együtt a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé.

(4) A kitüntetés odaítéléséről a Képviselő-testület minősített többséggel dönt.

(5) A kitüntetést ünnepélyes keretek között a polgármester adja át.

(6) A kitüntetési javaslatnak tartalmazni kell a kitüntetésre javasolt személy vagy közösség adatait (név, lakcím vagy székhely, munkahely vagy tevékenység, illetve elérhetőség), valamint indokolással ellátott, a kitüntetésre javasolt személy vagy közösség életpályáját, eredményességét bemutató méltatását.

4. § (1) Amennyiben a kitüntetés adományozásával oklevél is jár, az oklevélnek tartalmaznia kell az adományozó határozat számát és keltét, a kitüntetés elnevezését, az adományozó és a kitüntetett nevét, valamint Gyöngyös Városi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) bélyegző lenyomatát.

(2) Az oklevelet a polgármester és a jegyző írja alá.

5. § (1) Az e rendelet alapján adományozott kitüntetésről nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartásra kitüntetés-fajtánként díszes almanach szolgál, melynek vezetéséről, és abba a kitüntetett bejegyzéséről a jegyző gondoskodik.

(2) A nyilvántartásban a következő adatok szerepelnek:

a) a kitüntetés megnevezése,

b) a kitüntetett neve, lakhelye (működési helye),

c) az adományozásról rendelkező határozat száma,

d) az adományozás időpontja.

(3) Az adományozás bejegyzését a polgármester és a jegyző hitelesíti.

6. § (1) Amennyiben a kitüntetésre felterjesztett személy ellen büntetőeljárás van folyamatban, az adományozást a jogerős bírósági ítélet meghozataláig fel kell függeszteni.

(2) Az a kitüntetett, akit a bíróság jogerős ítéletével a közügyek gyakorlásától eltiltott, érdemtelenné válik a kitüntető címre és tőle azt vissza kell vonni.

(3) A kitüntetésre egyéb okból méltatlanná vált személytől, valamint közösségtől az elismerés visszavonható.

(4) A visszavonást azok kezdeményezhetik, akik az egyes helyi elismerések adományozására javaslatot tehetnek.

(5) A visszavonásról a Képviselő-testület a tudomására jutott tények, információk mérlegelése alapján, minősített többséggel dönt.

(6) Visszavonás esetén az adományozott adatait a kitüntetésről vezetett nyilvántartásból – a polgármester és a jegyző által hitelesített áthúzással – törölni kell. A pénzjutalom és egyéb tárgyi adomány nem követelhető vissza.

7. § (1) Az e rendelet alapján adományozott egyéni kitüntetés posztumusz elismerés formájában is megítélhető.

(2) E rendelet 10. § (1) bekezdésében, 14. § (2) bekezdésében, 17. § (2) bekezdésében, 20. § (2) bekezdésében, 23. § (2) bekezdésében, 26. § (2) bekezdésében, 29. § (3) bekezdésében, 31. § (7) bekezdésében és 33. § (4) bekezdésében foglaltaktól eltérően a Képviselő-testület határozatával további egy posztumusz kitüntetést abban az esetben is adományoz, ha a javasolt személy minősített többséget kap, azonban kitüntetésre az adományozható elismerések számának korlátaira tekintettel nem lenne jogosult.

(3) Posztumusz kitüntetés esetén az e rendeletben meghatározott pénzjutalom összegét – a Képviselőtestület döntésétől függően – az elismerésben részesített személy tevékenységéhez közvetlenül vagy közvetetten kapcsolódó szervezet, vagy végrendeleti, ennek hiányában törvényes örököse részére is megítélheti a Képviselő-testület, amely támogatásként kerül átadásra.

3. „Pro Civitate” kitüntetés

8. § (1) A Képviselő-testület a város érdekében kiemelkedő érdemeket szerzett személy, valamint közösség iránti méltó tisztelet elismeréseként „Pro Civitate” elnevezéssel kitüntetést adományoz.

(2) A „Pro Civitate” kitüntetéssel elismert egyén Gyöngyös Város Díszpolgára. Ezen megnevezést a kitüntetett neve feletti sorban a „Pro Civitate” kitüntetettekről vezetett almanachba fel kell tüntetni.

9. § Az Önkormányzat az általa alapított legrangosabb kitüntetés adományozásával ismeri el különösen azon személy és közösség érdemeit:

a) aki Gyöngyös város fejlesztéséért több éven keresztül kiemelkedően dolgozott, értékteremtésével gazdagította a várost, kiérdemelve ezzel a város lakosságának megbecsülését, tiszteletét és szeretetét,

b) aki kimagasló munkásságával, életművével hozzájárult a város jelentős fejlődéséhez, hírnevének öregbítéséhez, tekintélyének emeléséhez – elismerést szerezve ezáltal országosan és nemzetközi viszonylatban is,

c) aki a város és testvérvárosai közötti szerteágazó kapcsolatok elmélyítésén fáradozott - elősegítve ezzel azt is, hogy a magyarság az európai közösség minél értékesebb tagjává váljon,

d) aki a békét, a kultúrát, a demokráciát és az emberiség egyetemes értékeinek gyarapítását tiszteletreméltóan szolgálta,

e) aki elméleti és gyakorlati munkájával kiemelkedő módon hozzájárult Gyöngyös épített és természeti környezete védelméhez, megóvásához, a műemlékvédelemhez, a környezeti károk megelőzéséhez, helyreállításához,

f) aki személyes vagy társasági vagyona befektetésével a városban ipart telepített, szolgáltatást fejlesztett, munkahelyeket teremtett.

10. § (1) A Képviselő-testület a „Pro Civitate” kitüntetésből közösség részére legfeljebb évente egyet, egyén részére évente legfeljebb kettőt adományoz.

(2) A javaslatot minden év március 1. napjáig kell a polgármesterhez eljuttatni.

(3) A kitüntetés adományozásának időpontja minden évben a Pünkösd előtti vasárnap, a városi kiváltságot adományozó oklevél eredeti szövege szerint: “az Úr mennybemenetelének napja”.

11. § (1) A kitüntetés adományozása során a „Pro Civitate” kitüntetéssel elismert csoport részére emlékplakett, oklevél, egyén részére aranygyűrű, oklevél és mindkét elismeréssel pénzjutalom jár.

(2) Az emlékplakett és a gyűrű művészi kivitelben készül, amelyen a “Pro Civitate” felirat és Gyöngyös címere látható.

(3) A közösség részére odaítélt kitüntetéssel bruttó 500 000 Ft, az egyéni kitüntetéssel bruttó 300 000 Ft pénzjutalom jár.

(4) A „Pro Civitate” egyéni kitüntetés külföldi állampolgárnak is adományozható.

(5) A „Pro Civitate” kitüntetésben részesülő egyént és közösséget, a 5. § (2) bekezdés szerinti tartalommal, a „Pro Civitate” kitüntetettekről vezetett díszes almanachba kell bejegyezni.

12. § (1) A „Pro Civitate” kitüntetéssel elismert egyént és közösséget a város megkülönböztetett tiszteletben és megbecsülésben részesíti.

(2) A „Pro Civitate” kitüntetéssel elismert egyén és a közösség nevében annak mindenkori vezetője

a) jogosult az Önkormányzat kiadványainak egy-egy tiszteletpéldányára,

b) az Önkormányzat által rendezett vagy az Önkormányzat támogatásával megvalósuló jelentősebb ünnepségek és rendezvények állandó meghívottja,

c) felkérhető a Gyöngyös várost képviselő delegáció résztvevőjének.

4. „Gyöngyös Város Kultúrájáért” kitüntetés

13. § A Képviselő-testület Gyöngyös város kulturális, közművelődési, közgyűjteményi, művészeti életében elért kimagasló érdemek elismerésére „Gyöngyös Város Kultúrájáért” elnevezéssel kitüntetést adományoz.

14. § (1) A Képviselő-testület „Gyöngyös Város Kultúrájáért” kitüntetést adományoz:

a) olyan személynek, aki Gyöngyös város kulturális életét érintően maradandó értéket teremtő, kimagasló munkát, vagy jelentős elismerést kiváltó eredményt ért el,

b) olyan személynek és közösségnek, aki a város kulturális életében kiemelkedő munkát végzett, vagy jelentős szellemi alkotással járult hozzá a városi kulturális élet színvonalának emeléséhez,

c) olyan személynek és közösségnek, aki kiemelkedő eredményt ért el a kulturális munka irányításában, az ifjúság művelődéséért végzett munkában, aki művészetével, alkotó és szervező munkájával magas színvonalon járult hozzá a város kulturális, művészeti értékeinek ápolásához, jelentős gazdagításához, országos és nemzetközi megismertetéséhez,

d) annak, aki elméleti és gyakorlati munkájával kiemelkedő módon hozzájárult a város építészeti kultúrájának alakításához, védelméhez, megóvásához, műemlék-védelméhez.

(2) A Képviselő-testület a kitüntetésből évente legfeljebb kettőt adományoz.

(3) A kitüntetés adományozására a 3. § (1) bekezdésben meghatározottakon felül az intézményi érdekképviselet is javaslatot tehet.

(4) A kitüntetésre való felterjesztés határideje minden év november 1. napja.

(5) A kitüntetés átadására minden évben a Magyar Kultúra Napja alkalmából kerül sor.

15. § (1) A kitüntetéssel emlékplakett vagy emlékérem, oklevél és pénzjutalom jár.

(2) Az emlékplakett (emlékérem) művészeti alkotás, kör alakú, körben „Gyöngyös Város Kultúrájáért” felirat és Gyöngyös város címere található.

(3) A közösség részére odaítélt kitüntetéssel bruttó 300 000 Ft, az egyéni kitüntetéssel bruttó 200 000 Ft pénzjutalom jár.

5. „Gyöngyös Város Érdemes Pedagógusa” kitüntetés

16. § A Képviselő-testület Gyöngyös városban a gyermekek és az iskolai tanulók fejlődése érdekében hosszabb időn át folytatott kiemelkedő pedagógiai tevékenység elismerésére „Gyöngyös Város Érdemes Pedagógusa” elnevezéssel kitüntetést adományoz.

17. § (1) A Képviselő-testület a "Gyöngyös Város Érdemes Pedagógusa” kitüntetést olyan személynek adományozza, aki Gyöngyös városban az ifjúság érdekében a felterjesztés időpontját megelőző időszakban vagy nyugdíjba vonulását megelőzően több éven keresztül kiemelkedő nevelő-oktató munkát végzett, aki a gyermekek, tanulók érdeklődését, fejlesztését szem előtt tartja és aki az alkalmazott módszereiben követendő példaként szolgál a többi pedagógus számára.

(2) A Képviselő-testület a kitüntetésből évente legfeljebb hármat adományoz. A díj egy óvodapedagógus, egy általános/alapfokú művészeti iskolában tanító pedagógus és egy középiskolában/felsőfokú oktatási intézményben oktató pedagógus részére kerül odaítélésre.

(3) Amennyiben nem érkezik felterjesztés óvodapedagógus, általános, illetve alapfokú művészeti iskolában tanító pedagógus, valamint középiskolában, illetve felsőfokú oktatási intézményben oktató pedagógus valamelyikére, abban az esetben a Képviselő-testület a (2) bekezdésben megnevezett bármely felterjesztett pedagógus részére adományozhatja a kitüntetést.

(4) Amennyiben érkezik felterjesztés óvodapedagógusra, általános, illetve alapfokú művészeti iskolában tanító pedagógusra, valamint középiskolában, illetve felsőfokú oktatási intézményben oktató pedagógusra, de a jelölt nem kapja meg a minősített többséget, abban az esetben erre a pedagógusi csoportra vonatkozóan a kitüntetés más pedagógus csoportba tartozó dolgozó részére nem adható ki.

(5) A kitüntetés adományozására a 3. § (1) bekezdésben meghatározottakon felül javaslatot tehetnek:

a) Gyöngyös városban székhellyel, telephellyel rendelkező intézmény fenntartója,

b) a városban működő köznevelési és felsőoktatási intézmény intézményvezetője, pedagógusa, c) az iskolaszék, az intézményi tanács,

c) az érdekképviselet,

d) az intézményi diákönkormányzat,

e) a szülői szervezet.

(6) A javaslatot minden év március 1. napjáig kell a polgármesterhez eljuttatni.

(7) A kitüntetés átadására minden évben a Pedagógus Nap alkalmából kerül sor.

18. § (1) A kitüntetés adományozásával emlékérem, oklevél és pénzjutalom jár.

(2) Az érem egyedi műalkotás, kör alakú, körben a "Gyöngyös Város Érdemes Pedagógusa" szöveg, középen egy könyv, melynek borítóján Gyöngyös város címere látható.

(3) A kitüntetéssel bruttó 200 000 Ft pénzjutalom jár.

6. „Gyöngyös Város Egészségügyéért” kitüntetés

19. § A Képviselő-testület Gyöngyös városban az egészségügyi ellátás területén végzett kiemelkedő tevékenység elismerésére „Gyöngyös Város Egészségügyéért” elnevezéssel kitüntetést adományoz.

20. § (1) A kitüntetést azon személynek adományozza, aki a városban az egészségügyi ellátás területén a felterjesztés időpontját megelőző időszakban vagy nyugdíjba vonulását megelőzően hosszabb ideig kiemelkedő munkát végzett és ezzel hozzájárult az ellátás színvonalának emeléséhez.

(2) A Képviselő-testület a kitüntetésből évente legfeljebb kettőt adományoz, melyből egyet a (4) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével a Bugát Pál Kórház egészségügyi szakdolgozójának ítéli oda.

(3) Amennyiben nem érkezik a Bugát Pál Kórház egészségügyi szakdolgozójára, abban az esetben a Képviselő-testület bármely felterjesztett egészségügyi szakdolgozó részére adományozhatja a kitüntetést.

(4) Amennyiben a Bugát Pál Kórház egészségügyi szakdolgozójára javaslat érkezik, de a jelölt nem kapja meg a minősített többséget, abban az esetben erre az egészségügyi szakdolgozói csoportra vonatkozó kitüntetés más szakdolgozói csoportba tartozó dolgozó részére nem adható ki.

(5) A kitüntetés adományozására a 3. § (1) bekezdésben meghatározottakon felül a gyöngyösi székhelyű (telephelyű) egészségügyi intézmény vezetője, valamint az intézményi érdekképviselet is javaslatot tehet.

(6) A kitüntetésre való felterjesztés határideje minden év május 1. napja.

(7) A kitüntetés átadására minden évben, a Semmelweis Nap alkalmából kerül sor.

21. § (1) A kitüntetéssel emlékplakett vagy emlékérem, oklevél és pénzjutalom jár.

(2) Az emlékplakett (emlékérem) művészi kivitelben készül, kör alakú, körben ”Gyöngyös Város Egészségügyéért” felirat és Gyöngyös város címere található.

(3) A kitüntetéssel bruttó 200 000 Ft pénzjutalom jár.

7. „Gyöngyös Város Szociális Ügyéért” kitüntetés

22. § A Képviselő-testület Gyöngyös városban a szociális és gyermekjóléti ellátás területén végzett kiemelkedő tevékenység elismerésére „Gyöngyös Város Szociális Ügyéért” elnevezéssel kitüntetést adományoz.

23. § (1) A kitüntetést annak a személynek adományozza, aki a városban a szociális és gyermekjóléti ellátás területén a felterjesztés időpontját megelőző időszakban vagy nyugdíjba vonulását megelőzően hosszabb ideig kiemelkedő munkát végzett, és ezzel hozzájárult az ellátás színvonalának emeléséhez.

(2) A Képviselő-testület a kitüntetésből évente legfeljebb egyet adományoz.

(3) A kitüntetés adományozására a 3. § (1) bekezdésben meghatározottakon felül a szociális vagy gyermekjóléti intézmény vezetője és az intézményi érdekképviselet is javaslatot tehet.

(4) A kitüntetésre való felterjesztés határideje minden év szeptember 30. napja.

(5) A kitüntetés átadására minden évben, a Szociális Munka Napja alkalmából kerül sor.

24. § (1) A kitüntetéssel emlékplakett vagy emlékérem, oklevél és pénzjutalom jár.

(2) Az emlékplakett (emlékérem) művészi kivitelben készül, kör alakú, körben „Gyöngyös Város Szociális Ügyéért” felirat és Gyöngyös város címere, középen két egymásba fonódó kéz található.

(3) A kitüntetéssel bruttó 200 000 Ft pénzjutalom jár.

8. „Gyöngyös Közszolgálatáért” kitüntetés

25. § A Képviselő-testület Gyöngyös városban a közszolgálat területén végzett kiemelkedő tevékenység elismerésére „Gyöngyös Közszolgálatáért” elnevezéssel kitüntetést adományoz.

26. § (1) A Képviselő-testület a kitüntetést azon köztisztviselőnek, kormánytisztviselőnek, valamint hivatásos szolgálati jogviszonyban álló rendvédelmi és hivatásos katasztrófavédelmi szervnél foglalkoztatottnak adományozza, aki a közszolgálat területén több éven keresztül kiemelkedő színvonalú munkát végzett, elnyerve ezzel a város lakosságának közmegbecsülését.

(2) A Képviselő-testület a kitüntetésből évente legfeljebb kettőt adományoz.

(3) A kitüntetés adományozására a 3. § (1) bekezdésben meghatározottakon felül az (1) bekezdésben meghatározott államigazgatási, illetve közigazgatási szerv és az érdekképviselet is javaslatot tehet.

(4) A kitüntetésre való felterjesztés határideje minden év május 1. napja.

(5) A kitüntetés átadására minden évben, a Köztisztviselők Napja alkalmából ünnepélyes keretek között kerül sor.

27. § (1) A kitüntetéssel emlékplakett vagy emlékérem, oklevél és pénzjutalom jár.

(2) Az emlékplakett (emlékérem) művészi kivitelben készül, kör alakú, körben ”Gyöngyös Közszolgálatáért” felirat és Gyöngyös város címere található.

(3) A kitüntetéssel bruttó 200 000 Ft pénzjutalom jár.

9. „Gyöngyösi Fiatalok a Tudásért”, „Gyöngyösi Fiatalok a Művészetekért” és „Gyöngyös Fiatalok a Közösségért” kitüntetések

28. § A Képviselő-testület a tanulmányokban, művészetekben, közösségi munkában kimagasló eredményeket elért fiatalok elismerésére „Gyöngyösi Fiatalok a Tudásért”, „Gyöngyösi Fiatalok a Művészetekért” és „Gyöngyös Fiatalok a Közösségért” elnevezéssel kitüntetéseket adományoz.

29. § (1) A Képviselő-testület a kitüntetést azoknak a fiataloknak adományozza, akik a tanulmányokban, a művészetekben, közösségi (ifjúságot, lakóközösséget, tanulóközösséget összetartó, szervező) munkában, a felterjesztés időpontját megelőző időszakban kimagasló eredményt értek el.

(2) A kitüntetés Gyöngyösön élő, vagy városunkban tanulmányokat folytató, alkotó, közösségi munkában aktívan tevékenykedő, továbbá településünkről elszármazott fiatalnak adományozható, legfeljebb 35 éves korig.

(3) Évente összesen három – kategóriánként egy – kitüntetés odaítélésére kerül sor.

(4) A kitüntetés adományozására a 3. § (1) bekezdésben meghatározottakon felül javaslatot tehet: a) az intézményi diákönkormányzat,

a) a városban működő köznevelési és felsőoktatási intézmény intézményvezetője, pedagógusa, c) az iskolaszék, az intézményi tanács,

b) az érdekképviselet.

(5) A kitüntetésre való felterjesztés határideje minden év február 1. napja.

(6) A kitüntetés átadására a Városi Diáknapon, ünnepélyes keretek között kerül sor.

30. § (1) A kitüntetés adományozását – valamennyi kitüntetett részére átadásra kerülő – emlékplakett vagy emlékérem és díszes oklevél tanúsítja.

(2) Az emlékplakett (emlékérem) egyedi műalkotás, kör alakú, körben – kategóriánként – a „Gyöngyösi Fiatalok a Tudásért”, „Gyöngyösi Fiatalok a Művészetekért”, „Gyöngyösi Fiatalok a Közösségért” felirat és Gyöngyös város címere található.

(3) Az elismeréssel bruttó 160 000 Ft pénzjutalom kerül átadásra.

10. „Év Sportolói” kitüntetés

31. § (1) A Képviselő-testület a város sportmozgalmában kifejtett kimagasló sportmunkának, a sportban kimagasló eredményeket elért személy és csapat sportteljesítményének elismerésére „Év Sportolói” elnevezéssel kitüntetéseket adományoz.

(2) A Képviselő-testület a kitüntetést annak a sportolónak, illetve sportegyesületnek és sportszervezetnek adományozza, aki a sportban az előző évi felterjesztési határidőt követően kimagasló eredményt ért el.

(3) A Képviselő-testület az „Év Sportolói” kitüntetést adományoz gyöngyösi sportegyesület vagy sportszervezet színeiben az előző évi felterjesztési határidőt követően aktívan versenyző sportolónak, valamint gyöngyösi sportegyesület vagy sportszervezet színeiben az előző évi felterjesztési határidőt követően aktívan versenyző – minimum két főből álló – csapatnak az alábbiak szerint:

a) „Év Utánpótlás Leány Sportolója”

b) „Év Női Sportolója”

c) „Év Utánpótlás Fiú Sportolója”

d) „Év Férfi Sportolója”

e) „Év Utánpótlás Csapata”

f) „Év Felnőtt Csapata”.

(4) A Képviselő-testület a (3) bekezdés a) és c) pontja szerinti utánpótlás kategóriák díjat azon egyéni sportolónak ítéli oda, aki az előző évi felterjesztési határidőt követően elért sporteredmény megszerzésének napjáig az adott sportágban utánpótláskorúnak minősült. A (3) bekezdés e) szerinti utánpótlás kategória díja azon csapatnak adományozza, amelynek legidősebb tagja az adott sportágban utánpótláskorúnak minősült az előző évi felterjesztési határidőt követően elért sporteredmény megszerzésének napjáig.

(5) Az utánpótlás korú sportoló és csapat részére abban az esetben is adományozható a (3) bekezdés b), d) és f) felnőtt kategóriák díja, ha a sporteredményüket felnőtt versenyen szerezték.

(6) Az év sportolóinak elismerése névre szóló serleg, díszoklevél és pénzjutalom formájában történik.

(7) Évente összesen legfeljebb hat – kategóriánként legfeljebb egy – kitüntetés odaítélésére kerülhet sor.

(8) A csapatok részére odaítélt kitüntetéssel bruttó 300 000 Ft pénzjutalom jár, az egyéni kitüntetéssel bruttó 200 000 Ft pénzjutalom jár.

32. § (1) A kitüntetésre való felterjesztés határideje minden év december 5. napja.

(2) A kitüntetés átadására a kitüntetés odaítélését követő év januárjában a város évértékelő ünnepségén, ünnepélyes keretek között kerül sor.

11. „Év Sportszakembere” kitüntetés

33. § (1) A Képviselő-testület a város sportmozgalmában kifejtett kimagasló sportszervezői tevékenységnek, a sportolók eredményes felkészítésének elismerésére „Év Sportszakembere” kitüntetést adományoz.

(2) A kitüntetést annak, a felterjesztés időpontjában még aktív edzőnek, testnevelőtanárnak, játékvezetőnek, sportvezetőnek, sportszervezőnek és sportegészségügyi szakembernek adományozza, aki gyöngyösi sportegyesület színeiben versenyző sportolónak, illetve gyöngyösi köznevelési intézmény tanulójának felkészítése, versenyeztetése során kiemelkedő teljesítményt nyújtott, vagy a sport területén kifejtett egyéb szakmai tevékenységével a város hírnevét öregbítette.

(3) A sportszakemberi munka elismerése díszoklevél, emlékplakett és pénzjutalom formájában történik.

(4) A Képviselő-testület a kitüntetésből évente legfeljebb egyet adományoz.

(5) A kitüntetéssel bruttó 200 000 Ft pénzjutalom jár.

34. § (1) A kitüntetésre való felterjesztés határideje minden év december 5. napja.

(2) A kitüntetés átadására a kitüntetés odaítélését követő év januárjában a város évértékelő ünnepségén, ünnepélyes keretek között kerül sor.

12. Záró rendelkezések

35. § (1) Az e rendeletben szereplő kitüntetésekkel járó juttatások költségvetési fedezetét a mindenkori éves költségvetési rendeletben kell biztosítani.

(2) Az e rendeletben meghatározott kitüntetések adományozásáról, valamint azok esetleges visszavonásáról szóló határozatot a helyben szokásos módon, a díjazottakról szóló méltatást pedig az Önkormányzat lapjában kell közzétenni.

(3) Az e rendelet hatályba lépését megelőzően adományozott címek és kitüntetések tovább viselhetők.

36. § Hatályát veszti a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet.

37. § Ez a rendelet 2022. március 1-jén lép hatályba.