Siófok Város Önkormányzata Polgármesterének 5/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 28 09:00- 2022. 05. 27

Siófok Város Önkormányzata Polgármesterének 5/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről1

2022.02.28.

Siófok Város Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (továbbiakban: költségvetési szervek) terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1)2 A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:

a)3 7.055.284.608 Ft költségvetési bevétellel,

b)4 11.127.609.969 Ft költségvetési kiadással,

c)5 -4.072.325.361 Ft költségvetési egyenleggel,

d)6 2.506.226.984 Ft működési hiánnyal,

e)7 1.566.098.377 Ft felhalmozási hiánnyal,

f)8 4.141.956.558 Ft finanszírozási bevétellel,

g) 69.631.197 Ft finanszírozási kiadással,

h)9 4.072.325.361 Ft finanszírozási egyenleggel,

i)10 a bevételek és kiadások főösszegét 11.197.241.166 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

3. § (1) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a polgármester az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(2) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötéséhez a Kormány hozzájárulása szükséges.

3. A költségvetés részletezése

4. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös önkormányzati hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves tervezett létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1.-9.7. mellékletek szerint határozza meg.

(8) Az Önkormányzat a kiadások között 300.000.000 Ft általános, és 1.149.801.287 Ft céltartalékot állapít meg.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások eredeti előirányzatának 12 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a képviselő-testület döntése szerint a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.

(6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(7) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó utolsó napi állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 10-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. Az előirányzatok módosítása

6. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(3) A képviselő-testület az első negyedév kivételével a szükséges esetekben, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

7. § (1) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(2) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(3) A polgármester által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

(4) A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a részére megállapított keretösszeg felett szabadon rendelkezik.

(5) A Polgármester önállóan dönt a rendelkezésre álló polgármesteri keretösszeg felhasználásáról.

(6) Az önkormányzat saját forrásai terhére a képviselő-testület a közös hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően az illetményalapot 60.000 Ft-ban állapítja meg.

6. A gazdálkodás szabályai

8. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a költségvetési szervek vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a költségvetési szerv mindenkori vezetőjét terheli.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, a költségvetési szervek esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. Záró rendelkezés

10. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

1.1. melléklet11

Siófok Város Önkormányzata2021. évi költségvetésösszevont mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi

Eredeti
előirányzat

Módosítás december 15-ig

2021. beszámoló előtti módosítás
(±)

2021. évi módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F=D±E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1 740 779 935

1 959 003 831

24 062 184

1 983 066 015

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

648 335 186

650 899 997

650 899 997

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

483 002 070

510 597 720

510 597 720

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

555 099 369

591 495 379

24 062 184

615 557 563

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

54 343 310

56 414 858

56 414 858

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

123 165 100

123 165 100

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

26 430 777

26 430 777

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

338 568 641

378 438 406

378 438 406

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

338 568 641

378 438 406

378 438 406

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

35 472 338

35 472 338

35 472 338

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

15 195 697

462 005 633

462 005 633

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

311 809 936

311 809 936

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

15 195 697

150 195 697

150 195 697

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

135 000 000

135 000 000

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

2 971 000 000

3 033 750 000

3 033 750 000

4.1.

Építményadó

1 400 000 000

1 400 000 000

1 400 000 000

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

1 300 000 000

1 300 000 000

1 300 000 000

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

250 000 000

250 000 000

250 000 000

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

21 000 000

83 750 000

83 750 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

850 439 564

806 102 095

806 102 095

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

200 000

200 000

200 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

335 005 900

262 205 900

262 205 900

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

28 699 055

28 699 055

28 699 055

5.4.

Tulajdonosi bevételek

7 000 000

20 418 531

20 418 531

5.5.

Ellátási díjak

173 037 440

170 596 494

170 596 494

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

148 080 097

165 565 043

165 565 043

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

146 414 272

146 414 272

146 414 272

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

1 100 000

1 100 000

1 100 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

10 902 800

10 902 800

10 902 800

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

372 400 000

372 400 000

372 400 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

350 000 000

350 000 000

350 000 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

22 400 000

22 400 000

22 400 000

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

75 027 400

9 611 011

8 069 034

17 680 045

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

75 000 000

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

27 400

9 611 011

8 069 034

17 680 045

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

600 000

600 000

1 242 414

1 842 414

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

1 242 414

1 242 414

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

600 000

600 000

600 000

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

6 364 011 237

7 021 910 976

33 373 632

7 055 284 608

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

4 072 770 841

4 072 770 841

4 072 770 841

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

4 072 770 841

4 072 770 841

4 072 770 841

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

69 185 717

69 185 717

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

69 185 717

69 185 717

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

4 072 770 841

4 072 770 841

69 185 717

4 141 956 558

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

10 436 782 078

11 094 681 817

102 559 349

11 197 241 166

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2021. évi

Eredeti
előirányzat

Módosítás december 15-ig

2021. beszámoló előtti módosítás
(±)

2021. évi módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F=D±E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

8 211 807 277

8 616 175 401

109 088 144

8 725 263 545

1.1.

Személyi juttatások

2 104 067 913

2 125 950 916

1 487 053

2 127 437 969

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

378 076 511

378 197 257

378 197 257

1.3.

Dologi kiadások

3 547 934 847

3 710 826 117

6 276 742

3 717 102 859

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

34 365 924

33 050 000

-1 235 000

31 815 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

697 560 795

875 249 122

875 249 122

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

530

6 714 761

6 714 761

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

377 944 720

377 944 720

377 944 720

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

175 104 295

179 007 345

179 007 345

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

144 511 250

311 582 296

311 582 296

1.18.

Tartalékok

1 449 801 287

1 492 901 989

102 559 349

1 595 461 338

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

300 000 000

69 527 049

102 559 349

172 086 398

1.20.

- Céltartalék

1 149 801 287

1 423 374 940

1 423 374 940

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2 155 343 604

2 408 875 219

-6 528 795

2 402 346 424

2.1.

Beruházások

1 284 909 144

1 607 098 876

-2 892 943

1 604 205 933

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

505 000 000

676 204 990

676 204 990

2.3.

Felújítások

242 002 000

190 036 883

-3 635 852

186 401 031

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

628 432 460

611 739 460

611 739 460

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

536 994 500

536 994 500

536 994 500

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

91 437 960

74 744 960

74 744 960

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

10 367 150 881

11 025 050 620

102 559 349

11 127 609 969

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

69 631 197

69 631 197

69 631 197

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

69 631 197

69 631 197

69 631 197

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

69 631 197

69 631 197

69 631 197

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

10 436 782 078

11 094 681 817

102 559 349

11 197 241 166

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-4 003 139 644

-4 003 139 644

-69 185 717

-4 072 325 361

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

4 003 139 644

4 003 139 644

69 185 717

4 072 325 361

1.2. melléklet12

Siófok Város Önkormányzata2021. évi költségvetéskötelező feladatainak mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi

Eredeti
előirányzat

Módosítás december 15-ig

2021. beszámoló előtti módosítás
(±)

2021. évi módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F=D±E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1 740 779 935

1 959 003 831

24 062 184

1 983 066 015

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

648 335 186

650 899 997

650 899 997

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

483 002 070

510 597 720

510 597 720

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

555 099 369

591 495 379

24 062 184

615 557 563

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

54 343 310

56 414 858

56 414 858

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

123 165 100

123 165 100

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

26 430 777

26 430 777

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

338 568 641

378 258 406

378 258 406

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

338 568 641

378 258 406

378 258 406

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

35 472 338

35 472 338

35 472 338

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

15 195 697

462 005 633

462 005 633

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

311 809 936

311 809 936

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

15 195 697

150 195 697

150 195 697

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

135 000 000

135 000 000

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

2 971 000 000

3 033 750 000

3 033 750 000

4.1.

Építményadó

1 400 000 000

1 400 000 000

1 400 000 000

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

1 300 000 000

1 300 000 000

1 300 000 000

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

250 000 000

250 000 000

250 000 000

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

21 000 000

83 750 000

83 750 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

742 384 564

698 047 095

698 047 095

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

200 000

200 000

200 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

330 505 900

257 705 900

257 705 900

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

28 699 055

28 699 055

28 699 055

5.4.

Tulajdonosi bevételek

7 000 000

20 418 531

20 418 531

5.5.

Ellátási díjak

71 197 440

68 756 494

68 756 494

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

146 865 097

164 350 043

164 350 043

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

146 414 272

146 414 272

146 414 272

5.8.

Kamatbevételek

1 100 000

1 100 000

1 100 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

10 402 800

10 402 800

10 402 800

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

372 400 000

372 400 000

372 400 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

350 000 000

350 000 000

350 000 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

22 400 000

22 400 000

22 400 000

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

75 027 400

9 062 550

8 069 034

17 131 584

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

75 000 000

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

27 400

9 062 550

8 069 034

17 131 584

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

600 000

600 000

1 242 414

1 842 414

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

1 242 414

1 242 414

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

600 000

600 000

600 000

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

6 255 956 237

6 913 127 515

33 373 632

6 946 501 147

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

4 064 769 827

4 064 769 827

4 064 769 827

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

4 064 769 827

4 064 769 827

4 064 769 827

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

69 185 717

69 185 717

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

69 185 717

69 185 717

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

4 064 769 827

4 064 769 827

69 185 717

4 133 955 544

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

10 320 726 064

10 977 897 342

102 559 349

11 080 456 691

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2021. évi

Eredeti
előirányzat

Módosítás december 15-ig

2021. beszámoló előtti módosítás
(±)

2021. évi módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F=D±E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

7 389 950 643

7 781 414 363

109 858 847

7 891 273 210

1.1.

Személyi juttatások

1 873 226 203

1 896 712 706

770 703

1 897 483 409

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

329 864 511

331 981 237

331 981 237

1.3.

Dologi kiadások

3 137 447 847

3 281 097 480

6 528 795

3 287 626 275

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 250 000

5 250 000

5 250 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

594 360 795

773 470 951

773 470 951

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

530

6 714 761

6 714 761

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

377 944 720

377 944 720

377 944 720

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

172 604 295

176 507 345

176 507 345

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

43 811 250

212 304 125

212 304 125

1.18.

Tartalékok

1 449 801 287

1 492 901 989

102 559 349

1 595 461 338

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

300 000 000

69 527 049

102 559 349

172 086 398

1.20.

- Céltartalék

1 149 801 287

1 423 374 940

1 423 374 940

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2 100 843 604

2 354 291 219

-6 528 795

2 347 762 424

2.1.

Beruházások

1 284 909 144

1 607 014 876

-2 892 943

1 604 121 933

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

505 000 000

676 204 990

676 204 990

2.3.

Felújítások

242 002 000

190 036 883

-3 635 852

186 401 031

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

573 932 460

557 239 460

557 239 460

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

536 994 500

536 994 500

536 994 500

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36 937 960

20 244 960

20 244 960

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

9 490 794 247

10 135 705 582

103 330 052

10 239 035 634

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

69 631 197

69 631 197

69 631 197

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

69 631 197

69 631 197

69 631 197

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

69 631 197

69 631 197

69 631 197

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

9 560 425 444

10 205 336 779

103 330 052

10 308 666 831

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-3 234 838 010

-3 222 578 067

-69 956 420

-3 292 534 487

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

3 995 138 630

3 995 138 630

69 185 717

4 064 324 347

1.3. melléklet13

Siófok Város Önkormányzata2021. évi költségvetésönként vállalt feladatainak mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi

Eredeti
előirányzat

Módosítás december 15-ig

2021. beszámoló előtti módosítás
(±)

2021. évi módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F=D±E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

180 000

180 000

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

180 000

180 000

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

108 055 000

108 055 000

108 055 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

4 500 000

4 500 000

4 500 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

101 840 000

101 840 000

101 840 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 215 000

1 215 000

1 215 000

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

500 000

500 000

500 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

548 461

548 461

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

548 461

548 461

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

108 055 000

108 783 461

108 783 461

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

8 001 014

8 001 014

8 001 014

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

8 001 014

8 001 014

8 001 014

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

8 001 014

8 001 014

8 001 014

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

116 056 014

116 784 475

116 784 475

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2021. évi

Eredeti
előirányzat

Módosítás december 15-ig

2021. beszámoló előtti módosítás
(±)

2021. évi módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F=D±E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

821 856 634

834 761 038

-770 703

833 990 335

1.1.

Személyi juttatások

230 841 710

229 238 210

716 350

229 954 560

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

48 212 000

46 216 020

46 216 020

1.3.

Dologi kiadások

410 487 000

429 728 637

-252 053

429 476 584

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

29 115 924

27 800 000

-1 235 000

26 565 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

103 200 000

101 778 171

101 778 171

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

2 500 000

2 500 000

2 500 000

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

100 700 000

99 278 171

99 278 171

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

54 500 000

54 584 000

54 584 000

2.1.

Beruházások

84 000

84 000

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

54 500 000

54 500 000

54 500 000

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

54 500 000

54 500 000

54 500 000

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

876 356 634

889 345 038

-770 703

888 574 335

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

876 356 634

889 345 038

-770 703

888 574 335

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-768 301 634

-780 561 577

770 703

-779 790 874

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

8 001 014

8 001 014

8 001 014

1.4. melléklet

Siófok Város Önkormányzata2021. évi költségvetésállamigazgatási feladatainak mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi előirányzat

A

B

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2021. évi előirányzat

A

B

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Egyéb elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

2.1. melléklet14

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

Módosítás december 15-ig

2021. beszámoló előtti módosítás
(±)

2021. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

Módosítás december 15-ig

2021. beszámoló előtti módosítás
(±)

2021. évi módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F=D±E

G

H

I

J

K=I±J

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

1 740 779 935

1 959 003 831

24 062 184

1 983 066 015

Személyi juttatások

2 104 067 913

2 125 950 916

1 487 053

2 127 437 969

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

338 568 641

378 438 406

378 438 406

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

378 076 511

378 197 257

378 197 257

3.

2.-ból EU-s támogatás

35 472 338

35 472 338

35 472 338

Dologi kiadások

3 547 934 847

3 710 826 117

6 276 742

3 717 102 859

4.

Közhatalmi bevételek

2 971 000 000

3 033 750 000

3 033 750 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

34 365 924

33 050 000

-1 235 000

31 815 000

5.

Működési bevételek

850 439 564

806 102 095

806 102 095

Egyéb működési célú kiadások

697 560 795

875 249 122

875 249 122

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

75 027 400

9 611 011

8 069 034

17 680 045

Tartalékok

1 449 801 287

1 492 901 989

102 559 349

1 595 461 338

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

5 975 815 540

6 186 905 343

32 131 218

6 219 036 561

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

8 211 807 277

8 616 175 401

109 088 144

8 725 263 545

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

4 072 770 841

4 072 770 841

69 185 717

4 141 956 558

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

69 631 197

69 631 197

69 631 197

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

4 072 770 841

4 072 770 841

4 072 770 841

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

69 185 717

69 185 717

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

Pénzügyi lízing kiadásai

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

Értékpapírok bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

22.

Váltóbevételek

Váltókiadások

23.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

4 072 770 841

4 072 770 841

69 185 717

4 141 956 558

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

69 631 197

69 631 197

69 631 197

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

10 048 586 381

10 259 676 184

101 316 935

10 360 993 119

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

8 281 438 474

8 685 806 598

109 088 144

8 794 894 742

26.

Költségvetési hiány:

2 235 991 737

2 429 270 058

76 956 926

2 506 226 984

Költségvetési többlet:

-

-

-

-

27.

Bruttó hiány:

-

-

7 771 209

-

Bruttó többlet:

1 767 147 907

1 573 869 586

-

1 566 098 377

2.2. melléklet15

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

Módosítás december 15-ig

2021. beszámoló előtti módosítás
(±)

2021. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

Módosítás december 15-ig

2021. beszámoló előtti módosítás
(±)

2021. évi módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F=D±E

G

H

I

J

K=I±J

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

15 195 697

462 005 633

462 005 633

Beruházások

1 284 909 144

1 607 098 876

-2 892 943

1 604 205 933

2.

1.-ből EU-s támogatás

135 000 000

135 000 000

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

505 000 000

676 204 990

676 204 990

3.

Felhalmozási bevételek

372 400 000

372 400 000

372 400 000

Felújítások

242 002 000

190 036 883

-3 635 852

186 401 031

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

600 000

600 000

1 242 414

1 842 414

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

628 432 460

611 739 460

611 739 460

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

388 195 697

835 005 633

1 242 414

836 248 047

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

2 155 343 604

2 408 875 219

-6 528 795

2 402 346 424

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

388 195 697

835 005 633

1 242 414

836 248 047

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

2 155 343 604

2 408 875 219

-6 528 795

2 402 346 424

27.

Költségvetési hiány:

1 767 147 907

1 573 869 586

-

1 566 098 377

Költségvetési többlet:

-

-

7 771 209

-

28.

Bruttó hiány:

1 767 147 907

1 573 869 586

-

1 566 098 377

Bruttó többlet:

-

-

7 771 209

-

3. melléklet

Siófok Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyeletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Siófok Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Évek

Összesen
(E=B+C+D)

2022.

2023.

2024.

A

B

C

D

E

1.

2.

3.

4

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

-

-

-

-

4. melléklet16

Siófok Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sorszám

Bevételi jogcímek

2021. évi előirányzat

Módosítás 2021. szeptember 30-ig

2021. októberi módosítás

2021. évi módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

1.

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

2 950 000 000

2 950 000 000

2 950 000 000

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

307 656 294

279 274 825

-31 000 000

248 274 825

3.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

0

0

0

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

372 400 000

372 400 000

372 400 000

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

21 000 000

52 750 000

31 000 000

83 750 000

6.

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

0

0

0

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

3 651 056 294

3 654 424 825

0

3 654 424 825

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet2.§ (1) bekezdése alapján.

5. melléklet

Siófok Város Önkormányzata 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés várható kiadása

A

B

1.

2.

3.

4.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

-

6. melléklet17

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése

2021. évi
eredeti előirányzat

Módosítás december 15-ig

2021. beszámoló előtti módosítás
(±)

2021. évi módosított előirányzat

A

B

C

D

E=(C+D)

Parti sétány (Csongor u.- Bakony u. közötti területen) tervezése

1 300 000

1 300 000

1 300 000

Mikrocsöves rendszer kiépítése

5 000 000

3 285 500

3 285 500

Somogyi u Reviczky utcától északra lévő szakasz felújítás tervezése

3 500 000

3 500 000

3 500 000

Sorház u teljes körű felújításának tervezése

1 717 040

1 717 040

1 717 040

Rózsakert megújítása I. ütem

93 840 428

93 840 428

93 840 428

Baross híd közvilágítási kandeláberek beszerzése

9 600 000

9 600 000

9 600 000

Millennium park öntöző rendszer tervezés

2 000 000

2 000 000

2 000 000

Dísz tér megvásárlása

66 141 732

66 141 732

66 141 732

Városház tér szökőkút gépészeti tervezése

600 000

600 000

600 000

Közösségi ház megvalósítás volt könyvtár épületben -tervezés

4 200 000

4 200 000

4 200 000

Fő téri nyilvános WC felújítás és korszerűsítés tervezése

1 879 600

1 879 600

1 879 600

Aranypart, Tömörkény és Csúszda utcai szakaszon közvilágítás kivitelezése

2 790 604

2 790 604

2 790 604

Fő tér aluljáró korlát rekonstrukció

4 152 900

4 152 900

4 152 900

Bláthy Ottó utca és Kardvirág utca kereszteződésénél gyalogátkelőhely tervezése

800 000

800 000

800 000

Közterületi tűzcsapok az Erkel Ferenc utcában (tervezés)

266 700

266 700

266 700

"Siófok déli városrész csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése" TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00017 projekt

505 000 000

422 561 000

422 561 000

Nemzeti Stadionfejlesztési program kiadásai

27 178 000

27 178 000

27 178 000

"Közösségi hub kialakítása a városközpontban" TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00880

251 068 817

251 068 817

Katicabogár és Pitypang óvodák homlokzati hőszigetelése

79 219 873

79 219 873

Közösen a jövőnkért- humán közszolgáltatások fejlesztésére Siófok térségében" EFOP-1.5.2-16-2017-00006

2 575 173

2 575 173

Informatika

8 000 000

9 300 000

9 300 000

Tárgyieszköz beszerzés hivatal részére

4 200 000

4 200 000

-81 632

4 118 368

Kézilabda munkacsarnok vételi előleg

20 357 143

20 357 143

20 357 143

Siófoki Bányász SE (Vak B.utcai) ingatlan vételi előleg

14 759 500

14 759 500

14 759 500

Tárgyi eszköz beszerzések (Siófoki Rendőrkapitányság)

200 000

200 000

200 000

Kamerarendszer fejlesztés

10 000 000

10 000 000

10 000 000

Épületdiagnosztikai eszközök beszerzése

3 900 000

12 767 388

12 767 388

Varga Imre szobor készítés kiadásai

8 000 000

9 548 000

9 548 000

Siófok, Vitorlás u. 2. ingatlan vásárlása

52 157 480

52 157 480

52 157 480

Hajléktalan mintaprogram 5 fő eszköz vásárlás (2021.03.01-2022.02.28)

199 390

199 390

199 390

Balaton-parti Kft Petőfi sétányon forg. és biztonságtechnikai beruházás

31 115 000

31 115 000

31 115 000

Balaton-parti Kft Galerius fürdő (parkoló fejlesztés)

20 320 000

0

Ingatlan vásárlás Balaton-parti Kft-től

25 400 000

25 400 000

25 400 000

Parkoló automaták felújítása és beszerzése

50 000 000

50 000 000

50 000 000

Honlap készítés

3 500 000

6 286 500

6 286 500

Pitypang tagóvoda bővítéséhez ingatlan vásárlás

6 000 000

6 000 000

Kistehergépkocsi vásárlás

4 838 700

4 838 700

Polgármesteri Alap kiadásai (Senior Kuckó eszközök)

500 000

-54 645

445 355

Fonyódi erdőberuházás

1 500 000

1 500 000

1 500 000

Zöldfelületi alapba történő befizetések felhasználása

587 627

587 627

587 627

Eszköz beszerzés városüzemeltetés részére

3 000 000

5 000 000

5 000 000

Műszaki ellenőrzések

7 300 000

7 300 000

7 300 000

Hajókikötő előtti rendezvénytér-Krúdy sétány felújítás tervezés, pályázat készítés

5 000 000

5 000 000

5 000 000

Társulati beruházásban megépült szennyvízcsatornák elmaradt bekötéseinek kiépítése

3 000 000

3 000 000

3 000 000

Jókai parkban lévő pergola újjáépítése ( Petőfi sétány felől )

9 000 000

956 413

956 413

Murvás utak pormentesítése, stabilizálása II. ütem

48 000 000

53 746 070

53 746 070

Teherautó beszerzés közmunkaprogramban résztvevők részére

3 000 000

3 150 000

3 150 000

Ovi-sport program előkészítési és utómunkálatai a Napsugár óvodában

929 005

929 005

"Okos zebra" kialakítás további 2-3 helyszínen

4 500 000

3 670 000

3 670 000

Üdvözlő táblák kihelyezése a város bevezető útjainál

4 500 000

4 500 000

4 500 000

Koch Róbert u. 9/a. alatti játszótér eszközeinek cseréje

9 000 000

7 500 000

7 500 000

Gyöngyike utcai játszótér, játszótéri eszközök beszerzése és telepítése gumiburkolattal

9 000 000

10 500 000

10 500 000

Sió utca-Fő utca-Mártírok útja körforgalom tervezés, engedélyeztetés

2 500 000

2 500 000

2 500 000

Malomárok kétoldali mederburkolása

10 000 000

10 000 000

10 000 000

Parkoló kialakítás tervezése a 6814/2 hrsz-ú és 6815/15 hrsz-ú ingatlanon. (Baross híd mellett )

5 000 000

5 000 000

5 000 000

Attila utca átépítés ( út, járda, csapadékvíz, zöldfelület ) tervezés

3 800 000

3 800 000

3 800 000

Földesutak kőszórással történő ellátása ( Gaál György utca)

4 000 000

4 000 000

4 000 000

Koch Róbert utca 13/C. mellett 6 db parkoló kialakítása

6 000 000

6 000 000

6 000 000

Koch Róbert utca 27. mellett parkolóbővítés

6 000 000

6 000 000

6 000 000

Autóbusz pályaudvar és vasútállomás környezetének rendezése Kálmán Imre sétánnyal, tervezés

4 000 000

4 000 000

4 000 000

Szent László utcában közvilágítás kiépítése

45 000 000

45 000 000

KILITI felirat díszkivilágítás villamos munkái

1 200 000

1 200 000

Rózsakert fejlesztése II-III. ütem

4 000 000

4 000 000

Urnafalak létesítése

2 400 000

2 400 000

Gyalogátkelő tervezés Ringló-Mogyoró-Szőlőhegy u.

1 000 000

1 000 000

Esőbeálló vásárlás kerékpáros pihenőhöz

1 244 600

1 244 600

Siófok, Bajcsy Zs u. 172. trafibox telepítése

3 200 000

3 200 000

Siófok 6760 hrsz áramszolg.rákötés tervezése

381 000

381 000

Városi tanuszoda telek közművesítése (tervezés)

16 500 000

16 500 000

Tárgyi eszköz beszerzés (Óvoda)

14 000 000

14 000 000

-278 764

13 721 236

Óvoda beruházási munkái

63 000 000

44 917 591

-1 477 880

43 439 711

Tárgyi eszköz beszerzés (BRTKK)

4 800 000

4 800 000

4 800 000

Tárgyi eszköz beszerzés (Gondozási Központ)

10 000 000

10 000 000

-3 439 626

6 560 374

Gondozási Központ beruházási munkái

20 000 000

9 700 753

-710 773

8 989 980

Tárgyi eszköz beszerzés (Bölcsőde)

5 000 000

4 893 135

-156 393

4 736 742

Bölcsőde beruházási munkái

5 000 000

5 000 000

5 000 000

Tárgyi eszköz beszerzés (KIMK)

2 500 000

2 420 130

2 420 130

KIMK beruházási munkái

4 000 000

3 900 254

3 900 254

Hivatal épület beruházások, tisztasági festés

16 000 000

14 238 286

14 238 286

KIMK közművelődési érdekeltségnövelő pályázat eszköz beszerzése

716 000

716 000

716 000

Termofok-Sió Kft által kezelt ingatlanok beruházásai

5 517 035

826 770

6 343 805

Siófoki Temetkezési Kft beruházásai

16 693 000

16 693 000

Széchenyi tábla környezetének rendbetétele

2 480 000

2 480 000

Siófok Város Önkormányzata

1 275 779 144

1 596 667 367

-2 892 943

1 593 774 424

Könyvek

7 805 000

7 805 000

7 805 000

Emlékház pályázat 2025/N6528 (szakmai állományvédelmi anyagok és eszközök beszerzése)

1 325 000

1 325 000

1 325 000

Érdekeltségnövelő támogatás felhasználása

1 170 000

1 170 000

BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház

9 130 000

10 300 000

0

10 300 000

Tágyi eszköz vásárlások

131 509

131 509

Siófok Város Gondozási Központja

0

131 509

0

131 509

ÖSSZESEN:

1 284 909 144

1 607 098 876

-2 892 943

1 604 205 933

7. melléklet18

Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése

2021. évi
eredeti előirányzat

Módosítás december 15-ig

2021. beszámoló előtti módosítás
(±)

2021. évi módosított előirányzat

A

B

C

D

E=(C+D)

Gondozási Központ felújítási munkái

20 000 000

11 765 510

11 765 510

KIMK felújítási munkái

25 000 000

20 601 874

-314 649

20 287 225

Óvoda felújítási munkái

40 000 000

21 488 375

1 097 280

22 585 655

BRTKK felújítási munkái

10 000 000

7 550 000

7 550 000

Bölcsőde felújítási munkái

5 000 000

5 000 000

-488 950

4 511 050

Termofok-Sió Kft által kezelt ingatlanok felújításai

83 000 000

55 378 172

-1 429 533

53 948 639

Ferences Szegénygondozó Nővérek Rendházban kazáncsere

2 000 000

2 000 000

2 000 000

"Senior Kuckó" kialakítása Széchenyi u. 11. fszt.11. szám alatt

8 000 000

8 000 000

8 000 000

Balaton-parti Kft Galerius fürdő (gépészeti felújítás)

16 002 000

16 002 000

16 002 000

Aradi utca járda felújítás a Klapka utcai saroktól (Sába előtti szakaszon)

4 000 000

0

Szabadifürdő Posta utca északi oldal, vasútállomás és Csopaki utca közötti járda teljes felújítása I. ütem

8 000 000

17 225 000

17 225 000

Sorház utca Sió utca és Kele utca közötti szakaszán járda felújítás

3 000 000

3 000 000

3 000 000

Új piac téri parkolók felújítása II. ütem

7 000 000

7 000 000

7 000 000

Tanácsház u 24.-26. aszfaltos járda felújítása

11 000 000

11 830 000

11 830 000

Dózsa György utca 42. társasházi önk.lakás homlokzati felújítása

695 952

695 952

Széchenyi tábla környezetének felújítása

2 500 000

-2 500 000

ÖSSZESEN:

242 002 000

190 036 883

-3 635 852

186 401 031

8. melléklet19

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Komplex program a humán közszolgáltatások fejlesztésére Siófok térségében

EFOP-1.5.2-16-2017-00006

Forintban!

Források

2021.

2022.

2022. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

61 500 000

61 500 000

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

61 500 000

0

0

61 500 000

Kiadások, költségek

2021.

2022.

2022. után

Összesen

Személyi jellegű

16 991 000

16 991 000

Beruházások, beszerzések

2 575 173

2 575 173

Szolgáltatások igénybe vétele

41 933 827

41 933 827

Adminisztratív költségek

0

0

0

0

Összesen:

61 500 000

0

0

61 500 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

Siófok déli városrész csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése

TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00017

Forintban!

Források

2021.

2022.

2022. után

Összesen

Saját erő

311 480 000

218 064 149

529 544 149

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

193 520 000

193 520 000

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

505 000 000

218 064 149

0

723 064 149

Kiadások, költségek

2021.

2022.

2022. után

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

422 561 000

213 611 499

636 172 499

Szolgáltatások igénybe vétele

82 439 000

4 452 650

86 891 650

Adminisztratív költségek

0

0

0

0

Összesen:

505 000 000

218 064 149

0

723 064 149

EU-s projekt neve, azonosítója:

Közösségi hub kialakítása a városközpontban

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00880

Forintban!

Források

2021.

2022.

2022. után

Összesen

Saját erő

120 118 817

120 118 817

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

135 000 000

135 000 000

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

255 118 817

0

0

255 118 817

Kiadások, költségek

2021.

2022.

2022. után

Összesen

Személyi jellegű

3 375 000

3 375 000

Beruházások, beszerzések

251 068 817

251 068 817

Szolgáltatások igénybe vétele

675 000

675 000

Adminisztratív költségek

0

0

0

0

Összesen:

255 118 817

0

0

255 118 817

9.1. melléklet20

Siófok Város Önkormányzataösszes bevétel, kiadás

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat

Módosítás december 15-ig

2021. évi beszámoló előtti módosítás
(±)

2021. évi módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F=D±E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1 740 779 935

1 959 003 831

24 062 184

1 983 066 015

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

648 335 186

650 899 997

650 899 997

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

483 002 070

510 597 720

510 597 720

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

555 099 369

591 495 379

24 062 184

615 557 563

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

54 343 310

56 414 858

56 414 858

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

123 165 100

123 165 100

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

26 430 777

26 430 777

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

167 255 241

193 152 706

193 152 706

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

167 255 241

193 152 706

193 152 706

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

35 472 338

35 472 338

35 472 338

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

15 195 697

462 005 633

462 005 633

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

311 809 936

311 809 936

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

15 195 697

150 195 697

150 195 697

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

135 000 000

135 000 000

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

2 971 000 000

3 033 750 000

3 033 750 000

4.1.

Építményadó

1 400 000 000

1 400 000 000

1 400 000 000

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

1 300 000 000

1 300 000 000

1 300 000 000

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

250 000 000

250 000 000

250 000 000

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

21 000 000

83 750 000

83 750 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

638 713 148

594 375 679

594 375 679

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

300 656 294

227 856 294

227 856 294

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

21 259 843

21 259 843

21 259 843

5.4.

Tulajdonosi bevételek

7 000 000

20 418 531

20 418 531

5.5.

Ellátási díjak

51 972 440

49 531 494

49 531 494

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

132 431 915

149 916 861

149 916 861

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

115 177 456

115 177 456

115 177 456

5.8.

Kamatbevételek

1 100 000

1 100 000

1 100 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

9 115 200

9 115 200

9 115 200

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

372 400 000

372 400 000

372 400 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

350 000 000

350 000 000

350 000 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

22 400 000

22 400 000

22 400 000

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

75 027 400

9 575 861

8 069 034

17 644 895

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

75 000 000

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

27 400

9 575 861

8 069 034

17 644 895

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

600 000

600 000

1 242 414

1 842 414

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

1 242 414

1 242 414

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

600 000

600 000

600 000

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

5 980 971 421

6 624 863 710

33 373 632

6 658 237 342

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

4 015 769 980

4 015 769 980

4 015 769 980

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

4 015 769 980

4 015 769 980

4 015 769 980

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

69 185 717

69 185 717

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

69 185 717

69 185 717

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

4 015 769 980

4 015 769 980

69 185 717

4 084 955 697

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

9 996 741 401

10 640 633 690

102 559 349

10 743 193 039

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

4 811 883 461

5 199 349 918

109 088 144

5 308 438 062

1.1.

Személyi juttatások

115 434 895

135 588 573

1 487 053

137 075 626

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

24 692 035

24 623 122

24 623 122

1.3.

Dologi kiadások

2 589 122 857

2 740 222 636

6 276 742

2 746 499 378

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

34 365 924

33 050 000

-1 235 000

31 815 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

598 466 463

772 963 598

772 963 598

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

530

6 714 761

6 714 761

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

377 944 720

377 944 720

377 944 720

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

76 709 963

77 421 821

77 421 821

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

143 811 250

310 882 296

310 882 296

1.18.

Tartalékok

1 449 801 287

1 492 901 989

102 559 349

1 595 461 338

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

300 000 000

69 527 049

102 559 349

172 086 398

1.20.

- Céltartalék

1 149 801 287

1 423 374 940

1 423 374 940

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2 146 213 604

2 398 443 710

-6 528 795

2 391 914 915

2.1.

Beruházások

1 275 779 144

1 596 667 367

-2 892 943

1 593 774 424

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

505 000 000

676 204 990

676 204 990

2.3.

Felújítások

242 002 000

190 036 883

-3 635 852

186 401 031

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

628 432 460

611 739 460

611 739 460

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

536 994 500

536 994 500

536 994 500

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

91 437 960

74 744 960

74 744 960

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

6 958 097 065

7 597 793 628

102 559 349

7 700 352 977

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

3 038 644 336

3 042 840 062

3 042 840 062

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

69 631 197

69 631 197

69 631 197

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

2 969 013 139

2 973 208 865

2 973 208 865

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

3 038 644 336

3 042 840 062

3 042 840 062

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

9 996 741 401

10 640 633 690

102 559 349

10 743 193 039

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

27

27

27

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

13

34

34

9.1.1. melléklet21

Siófok Város ÖnkormányzataKötelező feladatok bevételei, kiadásai

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat

Módosítás december 15-ig

2021. évi beszámoló előtti módosítás
(±)

2021. évi módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F=D±E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1 740 779 935

1 959 003 831

24 062 184

1 983 066 015

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

648 335 186

650 899 997

650 899 997

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

483 002 070

510 597 720

510 597 720

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

555 099 369

591 495 379

24 062 184

615 557 563

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

54 343 310

56 414 858

56 414 858

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

123 165 100

123 165 100

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

26 430 777

26 430 777

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

167 255 241

192 972 706

192 972 706

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

167 255 241

192 972 706

192 972 706

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

35 472 338

35 472 338

35 472 338

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

15 195 697

462 005 633

462 005 633

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

311 809 936

311 809 936

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

15 195 697

150 195 697

150 195 697

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

135 000 000

135 000 000

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

2 971 000 000

3 033 750 000

3 033 750 000

4.1.

Építményadó

1 400 000 000

1 400 000 000

1 400 000 000

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

1 300 000 000

1 300 000 000

1 300 000 000

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

250 000 000

250 000 000

250 000 000

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

21 000 000

83 750 000

83 750 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

632 998 148

588 660 679

588 660 679

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

296 156 294

223 356 294

223 356 294

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

21 259 843

21 259 843

21 259 843

5.4.

Tulajdonosi bevételek

7 000 000

20 418 531

20 418 531

5.5.

Ellátási díjak

51 972 440

49 531 494

49 531 494

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

131 216 915

148 701 861

148 701 861

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

115 177 456

115 177 456

115 177 456

5.8.

Kamatbevételek

1 100 000

1 100 000

1 100 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

9 115 200

9 115 200

9 115 200

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

372 400 000

372 400 000

372 400 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

350 000 000

350 000 000

350 000 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

22 400 000

22 400 000

22 400 000

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

75 027 400

9 027 400

8 069 034

17 096 434

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

75 000 000

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

27 400

9 027 400

8 069 034

17 096 434

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

600 000

600 000

1 242 414

1 842 414

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

1 242 414

1 242 414

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

600 000

600 000

600 000

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

5 975 256 421

6 618 420 249

33 373 632

6 651 793 881

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

4 015 769 980

4 015 769 980

4 015 769 980

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

4 015 769 980

4 015 769 980

4 015 769 980

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

69 185 717

69 185 717

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

69 185 717

69 185 717

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

4 015 769 980

4 015 769 980

69 185 717

4 084 955 697

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

9 991 026 401

10 634 190 229

102 559 349

10 736 749 578

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

4 356 345 537

4 733 112 110

109 088 144

4 842 200 254

1.1.

Személyi juttatások

85 717 895

109 471 573

109 471 573

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

14 116 035

16 335 122

16 335 122

1.3.

Dologi kiadások

2 306 193 857

2 437 967 999

6 528 795

2 444 496 794

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 250 000

5 250 000

5 250 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

495 266 463

671 185 427

671 185 427

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

530

6 714 761

6 714 761

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

377 944 720

377 944 720

377 944 720

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

74 209 963

74 921 821

74 921 821

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

43 111 250

211 604 125

211 604 125

1.18.

Tartalékok

1 449 801 287

1 492 901 989

102 559 349

1 595 461 338

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

300 000 000

69 527 049

102 559 349

172 086 398

1.20.

- Céltartalék

1 149 801 287

1 423 374 940

1 423 374 940

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2 091 713 604

2 343 943 710

-6 528 795

2 337 414 915

2.1.

Beruházások

1 275 779 144

1 596 667 367

-2 892 943

1 593 774 424

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

505 000 000

676 204 990

676 204 990

2.3.

Felújítások

242 002 000

190 036 883

-3 635 852

186 401 031

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

573 932 460

557 239 460

557 239 460

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

536 994 500

536 994 500

536 994 500

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36 937 960

20 244 960

20 244 960

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

6 448 059 141

7 077 055 820

102 559 349

7 179 615 169

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

3 038 644 336

3 042 840 062

3 042 840 062

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

69 631 197

69 631 197

69 631 197

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

2 969 013 139

2 973 208 865

2 973 208 865

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

3 038 644 336

3 042 840 062

3 042 840 062

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

9 486 703 477

10 119 895 882

102 559 349

10 222 455 231

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

27

27

27

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

13

34

34

9.1.2. melléklet22

Siófok Város ÖnkormányzataÖnként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat

Módosítás december 15-ig

2021. évi beszámoló előtti módosítás
(±)

2021. évi módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F=D±E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

180 000

180 000

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

180 000

180 000

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

5 715 000

5 715 000

5 715 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

4 500 000

4 500 000

4 500 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 215 000

1 215 000

1 215 000

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

548 461

548 461

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

548 461

548 461

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

5 715 000

6 443 461

6 443 461

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

5 715 000

6 443 461

6 443 461

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

455 537 924

466 237 808

466 237 808

1.1.

Személyi juttatások

29 717 000

26 117 000

1 487 053

27 604 053

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 576 000

8 288 000

8 288 000

1.3.

Dologi kiadások

282 929 000

302 254 637

-252 053

302 002 584

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

29 115 924

27 800 000

-1 235 000

26 565 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

103 200 000

101 778 171

101 778 171

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

2 500 000

2 500 000

2 500 000

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

100 700 000

99 278 171

99 278 171

1.18.

Tartalékok

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

54 500 000

54 500 000

54 500 000

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

54 500 000

54 500 000

54 500 000

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

54 500 000

54 500 000

54 500 000

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

510 037 924

520 737 808

520 737 808

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

510 037 924

520 737 808

520 737 808

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9.1.3. melléklet

Siófok Város ÖnkormányzataÁllamigazgatási feladatok bevételei, kiadása

Megnevezés

Siófok Város Önkormányzata

01

Feladat megnevezése

Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása

03

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Egyéb elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.