Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 13/2020 (XII.8..) önkormányzati rendelete

a helyi iparűzési adóról

Hatályos: 2021. 01. 01

Zalacsány község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

           

                        1.§

Az adókötelezettség és az adó alanya


Az adókötelezettségre és az adó alanyára a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 35.§ - 37.§-a az irányadó.

2.§

Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése


Az adókötelezettség keletkezésére és megszűnésére a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 38.§-a az irányadó.

3.§

Az adó alapja


Az adó alapjára a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 39.§ - 39/B.§-a az irányadó.

4.§

Az adó mértéke

Az adó mértéke az adóalap 2,0 %-a.


5.§

Záró rendelkezések


(1) E rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszíti a 7/1999. (VI.29.) önkormányzati rendelet.

(2) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény, az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Zalacsány, 2020. december 7.


                                   dr. Prótár Henrietta                                                             Nagy Lászlóné

                                         jegyző                                                                            polgármester


Záradék:


E rendelet 2020. december 8-án került kihirdetésre.


dr. Prótár Henrietta

jegyző
Mellékletek