Siófok Város Önkormányzat Polgármesterének 52/2020.(XII.14.) önkormányzati rendelete

a parkolóhelyek létesítésének helyi szabályairól

Hatályos: 2022. 03. 01

Siófok Város Önkormányzat Polgármesterének 52/2020.(XII.14.) önkormányzati rendelete

a parkolóhelyek létesítésének helyi szabályairól

2022.03.01.

Siófok Város Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvényben és a 2020. november 4-én kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról szóló 505/2020. (XI. 17.) Korm. rendeletben foglaltakra, s a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. Az önkormányzati rendelet célja

1. § A rendelet célja, hogy Siófok város területén – az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: OTÉK) meghatározott építmények, illetőleg az önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerű használatához előírt telken belüli gépjármű-elhelyezés módját – a település beépítési és közlekedési sajátosságaira figyelemmel, az OTÉK járművek elhelyezésére vonatkozó rendelkezéseiben megengedett keretek között, valamint a településrendezési eszközökkel (településfejlesztési koncepció, településszerkezeti terv, szabályozási terv, helyi építési szabályzat) összhangban – eltérő módon szabályozza és a szükséges parkolóhelyek kialakítását biztosítsa. A rendelet indokolt esetben, önkormányzati hozzájárulás megszerzése esetén lehetőséget biztosít a parkolóhely megváltásra, melynek mentén meghatározza a pénzbeli megváltás díját, számításának módját és kezelését.

2. Az önkormányzati rendelet hatálya

2. § (1) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre aki, vagy amely az e rendeletben meghatározott építési tevékenységet végez.

(2)1 A rendelet tárgyi hatálya – az 5/A. §-ban foglaltak kivételével – kiterjed a meglévő építmény – a lakás és az üdülő kivételével – rendeltetésmód változtatásával vagy rendeltetési egység szám változtatásával járó azon építési tevékenységi formákra, amelyek többlet parkolóhely létesítési kötelezettséget vonnak maguk után.

(2a)2 A rendelet tárgyi hatálya az 5/A. §-ban foglaltak tekintetében a lakás és üdülő önálló rendeltetési egysége után biztosítandó személygépkocsi elhelyezési kötelezettségre terjed ki.

(3)3 A rendelet területi hatálya – az 5/A. §-ban foglaltak kivételével – kiterjed Siófok városának

a) északi irányból a Balaton,

b) nyugati irányból a Sió-csatorna,

c) déli irányból a Tanácsház utca,

d) keleti irányból a Dózsa György utca – Fő utca – Kinizsi Pál utca – valamint a Kinizsi Pál utca keleti oldalának nyomvonalában haladva a Balatonig bezárólag határolt területére.

(4)4 A rendelet területi hatálya az 5/A. §-ban foglaltak tekintetében Siófok város közigazgatási területére terjed ki.

3. § A rendelet hatálya nem terjed ki az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben meghatározott tetőtér-beépítésből eredő többlet gépjármű elhelyezésre.

3. Értelmező rendelkezések

4. § E rendelet alkalmazásában

a) építmény: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti építmény;

b) épület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti épület;

c) új építésű építmény: az e rendelet hatálybalépésekor használatbavételi engedéllyel nem rendelkező építmény, ideértve az épületeket is;

d) meglévő építmény: az e rendelet hatálybalépésekor használatbavételi engedéllyel rendelkező építmény, ideértve az épületeket is;

e) lakás: az OTÉK-ban meghatározott lakás;

f) gépjármű: a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (KRESZ) 1. számú függelék II. b) pontja szerinti gépjármű;

g) parkolás: a KRESZ 1. számú függelék III. e) pontja szerinti várakozás;

h) közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben meghatározott közterület;

i) parkoló építmény: minden parkolási célú épület és építmény, ideértve különösen, de nem kizárólag a parkolólemezt, a parkolóházat és a mélygarázst.

II. Fejezet

A parkolóhelyek létesítése és a parkolóhely megváltása

4. A parkolóhelyek létesítése

5. § (1) Az építmények, önálló rendeltetési egységek és területek rendeltetésszerű használatához az OTÉK járművek elhelyezésére vonatkozó rendelkezéseiben előírt mennyiségű és fajtájú gépjármű-várakozóhelyeket – e rendelet eltérő rendelkezésének hiányában – a létesítmény telkén, annak udvarán vagy épületén belül (garázsok vagy parkolószintek létesítésével), biztonságosan megközelíthető módon kell elhelyezni, még ha ez korlátozza is a telken elhelyezhető épületek hasznos alapterületét.

(2) A kereskedelemről szóló törvény szerinti közterületi értékesítés, valamint a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló Korm. rendelet szerinti alkalmi rendezvény keretében történő árusítás esetében nem kell új várakozóhelyeket létesíteni.

5/A. §5 Siófok város közigazgatási területén minden lakás, és üdülő önálló rendeltetési egysége után egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani.

5. A parkolóhely megváltása

6. § (1) Az önkormányzat a rendelet személyi hatálya alá tartozó személyek, illetve szervezetek számára (a továbbiakban együtt: Érdekelt), a rendelet területi hatálya alá tartozó területen és a rendelet tárgyi hatálya alá tartozó építési tevékenység esetében, az Érdekeltnek a kivitelezés megkezdését megelőzően benyújtott és indokolással ellátott kérelmére részben vagy egészben hozzájárulhat a parkolóhely megváltásához.

(2) Az önkormányzat az (1) bekezdés szerinti hozzájárulás (a továbbiakban: önkormányzati hozzájárulás) keretében – az e §-ban meghatározott feltételek teljesülése esetén – Siófok város egységes arculatának megőrzésével biztosítja az OTÉK járművek elhelyezésére vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott parkolóhelyek önkormányzati tulajdonú területen történő létesítését.

(3) Az önkormányzati hozzájárulás megadásának feltétele, hogy az Érdekelt kérelmében bemutassa azokat az építésügyi, műszaki, illetve közlekedésbiztonsági szempontokat, melyek nem teszik lehetővé a telken belüli gépjármű-elhelyezést. Nincs helye parkolóhely megváltásnak abban az esetben, amennyiben telken belül biztosítható a megfelelő számú gépjármú parkoló.

(4) Az önkormányzati hozzájárulás megadásának további feltétele, hogy rendelkezésre álljon olyan önkormányzati tulajdonú terület, amely a tervezett beruházástól az OTÉK járművek elhelyezésére vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott távolságon belül e célra alkalmas.

(5) Az önkormányzati hozzájárulás megadásáról a képviselő-testület által átruházott hatáskörben – a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleményének figyelembe vételével – a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság dönt.

(6) Az önkormányzati hozzájárulásról és annak módjáról az önkormányzat nevében a polgármester szerződést köt az Érdekelttel.

(7) A szerződésnek tartalmaznia kell

a) pénzbeli megváltás esetén: a megvalósítandó parkolóhelyek számát, a megváltási díj összegét, a befizetés határidejét, valamint az önkormányzat számlájának megjelölését, amelyre a befizetést egyösszegben teljesíteni kell. A szerződés hatálybalépésének feltétele a megváltási díj előzetes, egyösszegű befizetése, melyet az Érdekeltnek igazolnia kell.

b) amennyiben a parkolóhely létesítését, illetve a parkoló építmény megépítését az Érdekelt vállalja: a megvalósítandó parkolóhelyek számát, a kialakítás önkormányzattal egyeztetett és elfogadott műszaki tartalmát, valamint a létesítés határidejét.

(8) Az utak melletti (parkolósávban vagy járdán kijelölt) parkolóhelyek is a meglévő építmények parkolási igényeinek kielégítésére szolgálnak. Ezek a parkolóhelyek nem vehetők figyelembe az e rendelet szerinti parkolóhelyek számításánál.

III. Fejezet

A parkolóhely pénzbeli megváltása

6. A parkolóhely pénzbeli megváltásának díja, számításának módja

7. §6 A parkolóhely 6. § (7) bekezdés a) pontja szerinti pénzbeli megváltása esetén az Érdekeltnek parkolóhelyenként bruttó 750 000 forint összegű parkolóhely megváltási díjat kell fizetnie.

7. A befizetett megváltási díjak kezelése, felhasználása

8. § (1) Az önkormányzat a parkolóhely pénzbeli megváltásának díját fizetési számláján kezeli, számvitelileg elkülönítve tartja nyilván és az ide befolyt összegeket kizárólag parkoló létesítésére, karbantartására és felújítására használja fel az éves költségvetésben foglaltak szerint.

(2) A pénzbeli megváltási díjból létesített közterületi parkolók közhasználatúak, nem jelölhetők meg kizárólagos használatra.

(3) Ha a többlet parkolási igényű építmény rendeletetése oly módon változik meg, hogy annak várakozóhely-szükséglete csökken, a befizetett megváltási díj összege nem igényelhető vissza.

IV. Fejezet

Vegyes és záró rendelkezések

9. § (1) E rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2013.(III.04.) önkormányzati rendelet képviselő-testület által átruházott hatáskörök listáját tartalmazó 4. számú melléklete kiegészül az e rendeletben foglaltakkal az alábbiak szerint:

„A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottságra átruházott hatáskörök:
– Az önkormányzat tulajdonában lévő területek tekintetében gyakorolja a parkolóhelyek létesítésének helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletben meghatározott alábbi hatáskört:
- a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleményének figyelembe vételével dönt a parkolóhely megváltáshoz szükséges önkormányzati hozzájárulás megadásáról.”

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének a parkolóhelyek létesítésének helyi szabályairól szóló 24/2005. (IV.29.) önkormányzati rendelete.

1

A 2. § (2) bekezdése a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 2. § (2a) bekezdését a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdése iktatta be.

3

A 2. § (3) bekezdés nyitó szövegrésze a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete 3. §-a szerint módosított szöveg.

4

A 2. § (4) bekezdését a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdése iktatta be.

5

Az 5/A. §-t a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.

6

Megállapította: 1/2021. (I.12.) ör. 3. §-a. Hatályos: 2021. január 13-tól. A rendelkezést 2021. január 1-től kell alkalmazni.