Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013.(III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 09. 01 - 2015. 09. 02

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013.(III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2015.09.01.

Encs Város Önkormányzat képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§ (2) e) pontjában és a 151.§ (2a) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013.(III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013.(III.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:Ör) '.§-a az alábbiak szerint módosul:

"1.§ A rendelet hatálya kiterjed:
a) a nevelési-oktatási intézmények )óvoda, iskola, gimnázium, kollégium) gyermekétkeztetésére és
b) az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde bölcsődei ellátására
c) az önkormányzati fenntartású családi napközik által nyújtott ellátásra."

2. § Az Ör. az alábbi 2/A §-szal egészül ki:

"2/A.§ Az étkeztetést nyújtó önkormányzati intézmény részére az igénybevevő önkormányzati intézmények a rezsi étkeztetési normatívában meg nem térülő összegét külön megállapodás szerint kötelesek megtéríteni a költségvetésük terhére."

3. § Az Ör. 1.-4. melléklete helyébe ezen rendelet 1.-4. melléklete lép..

4. § Ez a rendelet 2015. szeptember 01. napján lép hatályba.