Zalacsány község Önkormányzata

2013. évi költségvetési zárszámadás

Hatályos: 2014. 06. 11

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének


4/2014. (IV. 08.) önkormányzati rendelete


az Önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról


Zalacsány község Önkormányzat Képviselőtestülete testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdése f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:A rendelet hatálya 


  1. §. A rendelet hatálya Zalacsány község Önkormányzatára, valamint az önkormányzat

          költségvetési szerveire és intézményeire terjed ki.


  1. §. (1) Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve a 2014. január 31. napjával megszűnt Körjegyzőség.

          (2) Önálló címet alkot az önállóan működő  Csány László Óvoda.


Az önkormányzat és költségvetési szervei, intézményei 2013. évi

költségvetésének teljesítése


  1. §. Képviselőtestület az önkormányzat 2013. évi teljesített költségvetési

          a.) kiadási főösszegét                                                                          168701 e/Ft-ban

          b.) bevételi főösszegét                                                                        217532 e/Ft-ban

          állapítja meg.


  1. §. (1) Az önkormányzat a 2013. évi teljesített – továbbá az eredeti, módosított előirányzat

               szerinti – költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatonkénti részletezését az 1. és 2.

               melléklet tartalmazza.

           (2) Az önkormányzat önállóan működő és  gazdálkodó szervének – a Körjegyzőségnek – a  

                2013. évi teljesített, továbbá az eredeti, módosított előirányzat szerinti bevételeinek és

                 kiadási  forrásonkénti részletezését kiemelt előirányzatonként a 7.  melléklet

                 tartalmazza.


Költségvetési kiadások


  1. §. (1) Az önkormányzat 2013. évi teljesített – továbbá eredeti módosított – kiadásait kiemelt

               előirányzatonként a 3. mellékletben részletezettekben az alábbiak szerint hagyja jóvá.

               - személyi jellegű kiadások                                                                        50334 e/Ft

               - munkaadókat terhelő járulékok                                                               10225 e/Ft                   - dologi kiadások                                                                                            46277 e/Ft

     - társadalmi és szoc.pol. juttatások                                                                                  21391 e/Ft

     - támogatás értékű kiadás                                                                                       13837 e/Ft

     - működési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívülre                                                  4831 e/Ft

     - kölcsönök nyújtása                                                                                               0       e/Ft

     - függő, átfutó kiegyenlítő kiadások                                                                       773 e/Ft

     - felhalmozási kiadások                                                                                          22579 e/Ft

     - finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés)                                                              0 e/Ft


   (2) Képviselőtestület a Körjegyzőség 2013. évi teljesített, továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti kiadásait kiemelt előirányzatonként a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.


    (3) Képviselőtestület a Csány László Óvoda 2013. évi teljesített, továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti kiadásait a 6. melléklet szerint fogadja el.


 (4) A társadalom és szociálpolitikai juttatások 2013. évi teljesített, továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.


  1. §. Képviselőtestület az önkormányzat 2013. évi teljesített, eredeti és módosított előirányzat

          szerinti felhalmozási kiadásait címenként és célonként a 4. mellékletben

          foglaltak szerint hagyja jóvá.


  1. §. Képviselőtestület az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 13.  mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá  636536   e/Ft főösszegben.


  1. §. Képviselőtestület az önkormányzat 2013. évi módosított pénzmaradványát 46661 e/Ft  

          összegben  hagyja jóvá és köti le a 9.mellékletben foglaltaknak megfelelően. A

         pénzforgalmi egyeztetést a  8.  melléklet tartalmazza.


  1. §. Képviselőtestület jelen rendelettel jóváhagyólag tudomásul veszi a módosított  előirányza-

          tokat és teljesítéseket.


  1. §. Az önkormányzat 2013. évi teljesített működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait

          bemutató mérleget tájékoztató jelleggel a 11.  melléklet tartalmazza.


11.§   Az Önkormányzat 2013. évi létszámkeretét a 10.  melléklet tartalmazza.A közvetett támogatások teljesítését a 14. melléklet tartalmazza.


12.§   Az egyszerűsített költségvetési beszámoló mérleg főösszege 636536 e Ft. A Képviselő-          

         testület az egyszerűsített mérleget, az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést és az

         egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást a 12. melléklete szerint elfogadja és

         elrendeli annak közzétételét.


Záró rendelkezések


13. §. E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.


Zalacsány, 2014. április 4.


                                          Nagy Lászlóné                    Hetesi Krisztina

                                          Polgármester                       jegyző


Kihirdetve: Zalacsány, 2014. április 8.

                                                                           Hetesi Krisztina

                                                                           jegyző       

Mellékletek