Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2017. (VII. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 5/2016.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 07. 28 - 2017. 07. 29

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2017. (VII. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 5/2016.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2017.07.28.

Encs város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó 1993. évi LXXVIII. törvényben kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 5/2016. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § Az 5/2016.(II.23.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Ör.) 8. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

8.§ (1) A (6) bekezdésben foglalt esetet kivéve nem jogosult szociális helyzete alapján önkormányzati bérlakásra, akinek az igénylés, illetve a bérbeadás időpontjában:
a) saját, illetve a vele együtt költöző családtagja tulajdonában álló, vagy használatba vehető olyan lakása volt, vagy van, amelyben a tulajdoni hányaduk eléri az 50 %-ot.
Használatba vehető a lakás akkor is, ha annak használatát a kérelmező vagy együtt költöző családtagja bérleti szerződéssel vagy egyéb módon másnak átengedte.
b) aki bérlakásáról pénzbeli térítés ellenében, vagy családtagja javára mondott le,
c) aki és a vele együtt költöző családtagja személyi tulajdonú lakását elidegenítette.

2. § Az Ör. az alábbi új 8. § (6) bekezdéssel egészül ki:

8.§ (6) A képviselő-testület egyedi döntése alapján szociális bérlakásra szerezhet jogosultságot az (1) bekezdés szerinti feltételek fennállása esetén is az az egyedülálló, vagy kiskorú gyermeket egyedül nevelő személy, akinek lakhatása a házassági közös vagyon megszűnése folytán vált megoldatlanná, ha egyebekben a jogosultsági feltételeknek megfelel.

3. § Ez a rendelet 2017. július 28-án 9 óra 00 perckor lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2017. július 29. napjával.