Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Hatályos: 2022. 03. 01- 2022. 04. 30

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

2022.03.01.

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Kiszombor Nagyközség Önkormányzata.

(2)1 Az önkormányzat székhelye, pontos címe: 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi utca 8. Az önkormányzat intézményi kereten kívül kötelezően ellátandó feladatellátásának telephelyei: 6775 Kiszombor, Szegedi utca 2. (védőnői körzet), 6775 Kiszombor, Szegedi utca 2/B. (könyvtár), 6775 Kiszombor, Szegedi utca 13. (művelődési ház), 6775 Kiszombor, Óbébai utca 6. (iskolai konyha).

(3) Az önkormányzat képviselő-testületének hivatalos megnevezése: Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete.

(4) A polgármesteri hivatal hivatalos megnevezése: Kiszombori Polgármesteri Hivatal.

(5) Az önkormányzat szervei: Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület), a polgármester, a képviselő-testület Pénzügyi, Ügyrendi, Vagyonnyilatkozat-nyilvántartó és Ellenőrző Bizottsága, a Kiszombori Polgármesteri Hivatal, a jegyző, továbbá az önkormányzat (6) bekezdés szerinti társulásai.

(6) Az önkormányzat a feladatainak hatékonyabb, célszerűbb, gazdaságosabb és észszerűbb ellátása érdekében – jogi személyiséggel rendelkező - társulásokban vesz részt. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata tagja a Makói Kistérség Többcélú Társulásának, a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulásnak, valamint a Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulásnak. Az önkormányzat – társulási megállapodások keretében – társulások által ellátott feladatait a 2. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat illetékességi (működési) területe: Kiszombor nagyközség közigazgatási területe.

(8) Kiszombor nagyközség fontosabb adatait az 1. függelék, a képviselő-testület tagjainak névsorát a 2. függelék, a képviselő-testület bizottságai tagjainak névsorát a 3. függelék, az önkormányzati intézmények felsorolását a 4. függelék tartalmazza.

2. § (1) Az önkormányzat jelképei: a címer, a zászló és a pecsét. Az önkormányzat jelképeit és azok használatának rendjét a képviselő-testület külön rendeletben határozza meg.

(2) A képviselő-testület a helyi kitüntetések és elismerő címek adományozására alapította a „Kiszomborért” díjat és a „Kiszombor díszpolgára” címet. Az odaítélés és elbírálás rendjét a képviselő-testület külön rendeletben határozza meg.

(3) Az önkormányzat hivatalos lapja a „Kiszombori Híradó”, mely időszakonként, szükség szerint jelenik meg évfolyam, szám/különszám megjelölésével. A hivatalos lap felelős szerkesztőjének, szerkesztő bizottsági tagjainak nevét az 5. függelék tartalmazza.

(4) Az önkormányzat hivatalos honlapja: www.kiszombor.hu.

II. Fejezet

Az önkormányzat feladata és hatásköre

3. § (1) A helyi önkormányzati feladat- és hatáskörök a képviselő-testületet illetik meg, melyek közül a 30. § (4) bekezdésben meghatározott hatásköreit a Pénzügyi, Ügyrendi, Vagyonnyilatkozat-nyilvántartó és Ellenőrző Bizottságra, a 33. §-ában meghatározott hatásköreit a polgármesterre, valamint a 36. § (3) bekezdésében meghatározott hatáskörét a jegyzőre ruházza át.

(2) Azon ügyekben, amelyek kollektív döntést igényelnek, az átruházás csak bizottságra történhet, amelyek pedig operatív jellegűek, azokat a hatékony és gyors döntések meghozatala érdekében a polgármesterre célszerű átruházni. Amennyiben a képviselő-testület szükségesnek tartja, úgy a hatáskör átruházásakor vagy képviselő-testületi határozat formájában bármikor a hatáskör gyakorlójának utasítást fogalmazhat meg, melynek végrehajtására és beszámolására határidőt állapíthat meg.

4. § (1) Az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatait különösen rendeletalkotás, önkormányzati üzemeltetés, társulati működtetés, megbízási jogviszony keretei között, társulási megállapodások keretében, illetve intézmény-fenntartással valósítja meg.

(2) Az önkormányzat kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatainak felsorolását az 1. melléklet, a társulási megállapodások keretében, valamint az intézményi és intézményi keretek nélkül (kormányzati funkción) ellátott önkormányzati feladatok felsorolását a 2. melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

A képviselő-testület működése

1. A képviselő-testület tagjainak száma, a minősített többség és az alakuló ülés

5. § (1) A képviselő-testület tagjainak száma: 7 fő.

(2) A képviselő-testület határozatait általában egyszerű szótöbbséggel hozza. A javaslat elfogadásához a jelenlévő képviselők több mint felének igen szavazata szükséges.

(3) Minősített többség, azaz a megválasztott képviselők több mint felének (legalább 4 képviselő) egybehangzó szavazata szükséges a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 50. §-ában meghatározott ügyek eldöntéséhez.

6. § Az alakuló ülés kötelező napirendi pontjai:

a) az önkormányzati választás eredményének ismertetése,

b) önkormányzati képviselők eskütétele,

c) polgármester eskütétele,

d) polgármester programjának ismertetése,

e) polgármester illetményének és költségátalányának megállapítása,

f) a képviselő-testület bizottságai tagjainak megválasztása,

g) alpolgármester választása, alpolgármester eskütétele,

h) alpolgármester illetményének megállapítása.

2. A képviselői jogok és kötelességek

7. § (1) Az önkormányzati képviselő a képviselő-testület munkájában történő részvétel során köteles olyan magatartást tanúsítani, amely méltóvá teszi a közéleti tevékenységre, a választók bizalmára. Felkérésre köteles részt venni a testületi ülések előkészítésében, a képviselő-testület által elrendelt vizsgálatokban.

(2) Amennyiben az önkormányzati képviselő akadályoztatása miatt nem tud részt venni a képviselő-testület vagy bizottsága ülésén, úgy köteles azt írásban vagy amennyiben ez nem lehetséges, legkésőbb az azt megelőző napon szóban jelezni.

(3) Amennyiben az önkormányzati képviselő távolmaradását csak az ülés napján jelenti be, vagy nem jelenti be és hiányzásának nincs menthető indoka, úgy távolmaradását igazolatlannak kell tekinteni.

(4) Amennyiben az önkormányzati képviselő – az Mötv. 49. § (1) bekezdésében meghatározott – személyes érintettségét nem jelenti be, a képviselő-testület a mulasztás tudomására jutását követő ülésén felülvizsgálja döntését, továbbá ezzel egyidejűleg – amennyiben kár keletkezett – az okozott kár megtérítése iránt igényt támaszthat.

8. § (1) Amennyiben az önkormányzati képviselő önkormányzati ügyben felvilágosítást kér, úgy az érintettnek csak abban az esetben kell az ülésen választ adnia, ha a válaszadás előzetes vizsgálatot nem igényel, ellenkező esetben az ülést követő 30 napon belül írásban kell érdemi választ adni. Az írásban adott választ a képviselő-testület soron következő ülésén ismertetni kell.

(2) Amennyiben a felvilágosítás-kérés tárgya szoros kapcsolatban áll az önkormányzat hatáskörének ellátásával, akkor a válasz elfogadásáról - a felvilágosítást kérő képviselőnek a válasz elfogadásával kapcsolatos nyilatkozatát követően – a képviselő-testület dönt.

3. A képviselő-testület ülései

9. § (1) A képviselő-testület döntéseit ülésein hozza meg. A képviselő-testület rendes és rendkívüli ülést tart.

(2) A képviselő-testület évente legalább 11 alkalommal rendes ülést tart. A képviselő-testület üléseit általában minden hónap utolsó keddi napján tartja. Július hónapban nem tart ülést, azonban annak szükségessége esetén ettől eltérhet.

10. § (1) A képviselő-testület rendes üléseit a munkatervnek megfelelő időpontra kell összehívni.

(2) A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve a polgármester és az alpolgármester egyidejű akadályoztatása esetében a legidősebb önkormányzati képviselő, mint korelnök hívja össze és vezeti a képviselő-testület ülését.

(3) A képviselő-testület ülését főszabályként az önkormányzat székhelyére kell összehívni.

(4) Amennyiben a tárgyalandó napirend vagy más körülmény indokolja, a képviselő-testület ülése a székhelyen kívül máshová is összehívható. Ennek tényét az írásos meghívóban közölni kell.

11. § (1) A képviselő-testület rendkívüli ülését össze kell hívni, amikor arra a munkatervben meghatározott rendes üléseken kívül egyéb okokból – különösen akkor, ha a késlekedés az önkormányzatot hátrányos helyzetbe hozná - szükség van. Az összehívás szükségességét az összehívásra jogosult személy saját maga dönti el.

(2) A képviselő-testület eseti határozattal is rendelkezhet rendkívüli ülés megtartásáról.

(3) A rendkívüli ülésre írásos meghívót nem kötelező küldeni, de a helyben szokásos módon, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájára történő kihelyezéssel, valamint az önkormányzat honlapján a lakosságot tájékoztatni kell az ülés helyéről és idejéről.

(4) Rendkívüli ülés tartása esetén lehetőség van a képviselők összehívására:

a) interneten küldött üzenettel,

b) telefonon keresztül történő szóbeli meghívással,

c) személyesen közölt szóbeli meghívással.

(5) Amennyiben az ülést a (4) bekezdésben meghatározott módok valamelyike alapján hívták össze, úgy ennek tényét a jegyzőkönyv elején rögzíteni kell. A szóbeli meghívás esetében lehetőség szerint biztosítani kell az előterjesztések meghívottakhoz történő eljuttatását, valamint az ülésen történő megismerésüket.

(6)2

12. § (1) A képviselő-testület nyilvános ülésén bárki részt vehet. Az ülés nyilvánossága a meghívónak az ülést megelőzően legalább 5 nappal a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztésével biztosított. A lakosság tájékoztatását szolgálja a meghívónak nagyközségi könyvtárba, a művelődési házba történő megküldése, valamint megjelenítése a település honlapján.

(2) Az Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott esetekben akkor kerülhet sor a napirendnek a zárt ülésen történő tárgyalására, ha az érintett személy az ülést megelőzően a polgármesternél, vagy a képviselő-testület ülésén nyilatkozatával azt kérelmezi. A kérelmet a jegyzőkönyvhöz kell csatolni. A kitöltendő kérelem tartalmát a 6. függelék tartalmazza.

(3) Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben az üzleti érdek sérelmének megvalósulását abban az esetben kell vélelmezni, ha a tárgyalandó ügy kapcsán harmadik személy érdekkörébe tartozó olyan adat nyilvánosságra kerülése vélelmezhető, melynek kapcsán a harmadik személynek erkölcsi vagy anyagi kára keletkezhet, ez esetben a képviselő-testület határozattal dönt a zárt ülés elrendeléséről.

(4) A testületi ülést vezető személynek kell a napirend közlésével egyidejűleg hivatkozni a zárt ülésre vonatkozó törvényi előírásra.

13. § (1) A képviselő-testület egyedi döntéssel – egyszerű szótöbbséggel – hozzászólási jogot adhat a képviselő-testület ülésén megjelent személynek. A döntésében meghatározhatja a hozzászólás maximális időtartamát.

(2) Hozzászólási jog nem adható azokban az esetekben, melyeknél zárt ülés rendelhető el. A hozzászólási jog feltétele, hogy az érintett személy a hozzászólási jog megadása előtt a képviselő-testület ülését viselkedésével ne zavarja. A hozzászólási jog megvonható, ha az érintett személy nem tartja be a számára megadott időkeretet.

4. Az ülések tervezése és előkészítése

14. § (1) A képviselő-testület adott évi rendes üléseinek konkrét időpontját a képviselő-testület által elfogadott éves munkaterv tartalmazza.

(2) A munkatervet minden év január 31-ig a polgármester terjeszti elő, melyet a beérkezett javaslatok alapján a jegyző állít össze.

(3) A munkaterv tartalmazza:

a) az ülések időpontját,

b) az adott ülésen tárgyalandó témákat,

c) az előterjesztő megnevezését,

d) az előterjesztésben közreműködőket,

e) szükség szerint az egyeztetési kötelezettséget,

f) szükség szerint az előterjesztéssel kapcsolatos tartalmi követelményeket.

(4) A jóváhagyott munkatervet közzé kell tenni az önkormányzat hivatalos lapjában és honlapján. A munkatervet a 7. függelék tartalmazza.

15. § (1) A képviselő-testület rendes ülésének összehívása a meghívó kiküldésével történik.

(2) A meghívónak tartalmaznia kell:

a) az ülés helyét

b) az ülés időpontját,

c) a tervezett napirendeket,

d) a napirendek előadóit,

e) a képviselő-testületi ülés összehívójának megnevezését.

(3) A meghívóhoz mellékelni kell az előterjesztéseket. Az önkormányzati képviselők részére a meghívó és az előterjesztések kiküldése elsősorban elektronikus adathordozón történik.

(4) A meghívót és az előterjesztéseket a képviselő-testületi ülés időpontja előtt legalább 5 nappal ki kell küldeni. Az előterjesztéseket különösen indokolt esetben legkésőbb a testületi ülésen is ki lehet osztani.

(5) A meghívót az alábbi személyeknek kell megküldeni:

a) a képviselőknek,

b) a jegyzőnek,

c) a települési nemzetiségi önkormányzat elnökének,

d) az önkormányzati intézmények vezetőinek,

e) a bizottságok nem képviselő tagjait,

f) a kiszombori székhelyű civil szervezetek vezetőit,

g) a díszpolgárokat,

h) nem állandó meghívottaknak:

ha) előterjesztőknek,

hb) akiket az ülés összehívója megjelöl.

(6) Tevékenysége körében tanácskozási jog illeti meg a képviselő-testület és bizottsága ülésén az alábbi önszerveződő közösségek képviselőit:

a) Kiszomborért Alapítvány,

b) Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör.

(7) Az ülés meghatározott napirendi pontjához kapcsolódóan illeti meg tanácskozási jog a tanácskozási joggal meghívottak közül

a) az önkormányzat intézményének vezetőjét,

b) a (6) bekezdésben megjelölt önszerveződő közösségek képviselőit, illetve azt,

c) akit egy-egy napirendi pont tárgyalására hívtak meg.

5. Az előterjesztés és a határozati javaslat

16. § (1) Előterjesztésnek minősül a képviselő-testület ülésén ismertetett, az ülés napirendjéhez kapcsolódó tájékoztató, beszámoló, rendelet-tervezet és a határozati javaslat.

(2) Előterjesztést nyújthat be a polgármester, az önkormányzati képviselő, a bizottság, a nemzetiségi önkormányzat elnöke, a jegyző, valamint az önkormányzati intézmény vezetője.

(3) A képviselő-testület ülésére írásos előterjesztést kell benyújtani, melyet a meghívóval együtt meg kell küldeni az érintetteknek.

(4) Kivételes esetben lehetőség van szóbeli előterjesztésre is. Az ülés napján, illetve az ülésen a képviselők rendelkezésére bocsátott írásos előterjesztést szóbeli előterjesztésként kell kezelni (sürgősségi indítvány).

(5) A polgármester, az alpolgármester, a bizottság, a képviselő, valamint a jegyző indokolt esetben javasolhatja a képviselő-testületnek valamely, a meghívóban nem szereplő előterjesztés, önálló indítvány sürgősségi tárgyalását.

(6) A sürgősségi indítványt írásban a polgármesternél kell benyújtani a napirend megállapítását megelőzően, a sürgősség tényének indokolásával.

(7) A sürgősség kérdésében a képviselő-testület a napirend megállapítása során határoz. Amennyiben nem ismeri el a sürgősséget, az előterjesztést a következő ülés napirendi javaslataként kell kezelni.

(8) Előterjesztés nélkül napirend nem tárgyalható. Írásos előterjesztés nélkül nem tárgyalható a rendeletalkotással, az intézmény alapításával, átszervezésével, megszüntetésével összefüggő napirend.

(9) Az előterjesztések tartalmi elemei:

a) az előterjesztés témájának, tárgyának meghatározása,

b) a témával kapcsolatos előzmények, korábban hozott képviselő-testületi döntések, azok végrehajtásával kapcsolatos információk,

c) a téma ismertetése,

d) a jogszabályi háttér bemutatása,

e) egyéb körülmények, összefüggések, adatok, amelyek segítik a döntéshozatalt,

f) határozati javaslat, illetve határozati javaslatok.

(10) Az írásos előterjesztéseket a jegyzőnek jogszerűségi szempontból meg kell vizsgálnia.

(11) A jegyző a hivatal útján gondoskodik valamennyi anyag postázásáról, érintetthez való eljuttatásáról.

17. § (1) A határozati javaslat az írásos előterjesztésben, illetve a szóbeli előterjesztésben vagy a polgármester által a vita összefoglalása után megfogalmazott javaslat.

(2) A határozati javaslat részei:

a) a határozat szövege,

b) végrehajtást igénylő döntéseknél

ba) a határozat végrehajtásáért felelős személyek neve,

bb) a határozat végrehajtásának időpontja.

6. A képviselő-testület ülésének vezetése, valamint a határozatképesség megállapítása

18. § A képviselő-testület ülésének vezetése során ellátandó feladatok:

a) a képviselő-testület határozatképességének megállapítása,

b) napirend előterjesztése, elfogadtatása,

c) az ülés jellegének (nyílt vagy zárt) megítélése, a zárt ülés tényének bejelentése,

d) napirendenként:

da) vita levezetése, ezen belül hozzászólásokra, kérdésekre, kiegészítésekre a szó megadása,

db) a vita összefoglalása,

dc) az indítványok szavazásra való feltevése,

dd) határozati javaslatok szavaztatása,

de) szavazás eredményének megállapítása pontosan, számszerűen,

df) napirend tárgyában hozott döntés kihirdetése,

e) a rend fenntartása,

f) ügyrendi kérdések szavazásra bocsátása és a szavazás eredményének kihirdetése,

g) időszerű kérdésekről tájékoztatás,

h) tájékoztatás a lejárt határidejű határozatokról és egyéb önkormányzati döntésekről,

i) az ülés bezárása.

19. § (1) A képviselő-testület akkor határozatképes, ha az ülésen az önkormányzati képviselőknek több mint a fele, azaz legalább 4 fő jelen van.

(2) Ha az (1) bekezdésben megjelölt számú képviselő nincs jelen, akkor az ülés határozatképtelen. A határozatképtelen ülést 8 napon belül ugyanazon napirendek tárgyalására újra össze kell hívni.

7. A napirendi pontok és a tanácskozás rendjének fenntartása

20. § (1) Az ülés vezetője előterjeszti a kötelezően és szükség szerint tárgyalandó napirendi pontokat. A kötelezően tárgyalandó napirendi pontokat az alábbi sorrendiség betartásával kell meghatározni:

a) polgármesteri, alpolgármesteri tájékoztatók,
b) főnapirendek,
c) előterjesztések, ezen belüli tárgyalási sorrend:
ca) rendelettervezetek,
cb) minősített szótöbbséggel hozott döntést igénylő előterjesztések,
cc) egyéb előterjesztések,
d) beszámolók, tájékoztatók, jelentések,
e) interpellációk, kérdések,
f) egyebek.
Szükség szerint tárgyalt napirendi pont a zárt ülési előterjesztés. A képviselők javaslatot tehetnek a napirendi pontok felcserélésére, új napirendi pontok felvételére, javasolt napirendi pontok törlésére.
(2) A napirend elfogadásáról a testület egyszerű szótöbbséggel, határozathozatallal dönt.
(3) A napirendi pont tárgyalását szóbeli kiegészítés előzheti meg. Ennek megtételére az előterjesztő és a tárgy szerint illetékes bizottság elnöke jogosult. A szóbeli kiegészítés nem ismételheti meg az írásbeli előterjesztést, ahhoz képest új információkat kell tartalmaznia.
(4) A napirendi ponttal kapcsolatban az előterjesztőhöz a képviselők és a meghívottak kérdést intézhetnek.
(5) A napirendi pont vitáját az előterjesztő foglalja össze, egyúttal reagál az elhangzott észrevételekre. Az ülésvezető a vita lezárása után elsőként a módosító, majd az eredeti javaslatot teszi fel szavazásra.
(6) A jegyzőnek jelzési kötelezettsége van, ha a képviselő-testület működése vagy döntése jogszabálysértő, ezen kötelezettségének teljesítése érdekében, - amennyiben bármely javaslat törvényességét érintően észrevételt kíván tenni – a jegyzőnek a szavazás előtt szót kell adni.

21. § (1) A képviselő-testület ülésének vezetése során a tanácskozás rendjének fenntartása az ülés vezetőjének feladata.

(2) Az ülés vezetője a tanácskozás rendjének fenntartása érdekében figyelmeztetheti azt a hozzászólót, akinek a tanácskozáshoz nem illő, másokat sértő a megfogalmazása, illetve rendreutasíthatja azt, aki a képviselő-testülethez méltatlan magatartást tanúsít. A tanácskozás rendjének fenntartása érdekében tett intézkedéseket a jegyzőkönyvben rögzíteni kell.

8. Nyílt és titkos szavazás, valamint a név szerinti szavazás

22. § (1) Nyílt szavazás esetén a szavazás kézfelemeléssel történik, a szavazás számszaki eredményét az ülés vezetője ismerteti.

(2) Titkos szavazás elrendelése esetén annak lebonyolításáról a Pénzügyi, Ügyrendi, Vagyonnyilatkozat-nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság gondoskodik.

(3) Ha a Pénzügyi, Ügyrendi, Vagyonnyilatkozat-nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság bármely tagja érintett a titkos szavazás tárgyában, helyette, eseti jelleggel másik önkormányzati képviselőt kell a bizottságba választani. Ebben az esetben a Pénzügyi, Ügyrendi, Vagyonnyilatkozat-nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság mint „Szavazatszámláló Bizottság” működik.

(4) A titkos szavazás borítékban elhelyezett szavazólapon, arra kijelölt szavazóhelyiség és urna igénybevételével történik.

(5) A Pénzügyi, Ügyrendi, Vagyonnyilatkozat-nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság összeszámolja a szavazatokat, erről jegyzőkönyvet készít, megállapítja a szavazás eredményét, erről a képviselő-testületnek jelentést tesz. A külön jegyzőkönyvet és a jelentést a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéhez csatolni kell. A titkos szavazás eredményét a képviselő-testület folytatólagos ülésén a Pénzügyi, Ügyrendi, Vagyonnyilatkozat-nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság elnöke ismerteti, melynek tudomásul vételéről a képviselő-testület határoz.

23. § (1) A képviselő-testület a polgármester vagy a jelenlévő képviselők bármelyikének indítványára név szerinti szavazást rendelhet el.

(2) A név szerinti szavazás alkalmával a jegyző a névsor alapján ábécé sorrendben minden képviselőt személy szerint szólít és a képviselő által adott választ a névsorban rögzíti. A szavazás végén a képviselő a nyilatkozatát aláírásával hitelesíti. A külön hitelesített névsort a jegyzőkönyvhöz kell csatolni.

9. A képviselő-testület döntései

24. § (1) A képviselő-testület számozott határozata tartalmazza a testület döntését szó szerinti megfogalmazásban, a végrehajtás határidejét és a végrehajtásért felelős megnevezését.

(2) A képviselő-testület hatósági határozataira – az Mötv-ben foglalt eltérésekkel – az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) A képviselő-testület határozatait a naptári év elejétől folyamatos, növekvő, egyedi sorszámmal kell ellátni. A határozatok jelölése a következő formában történik: Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének sorszám/év/hó/nap KNÖT határozata.

(4) A jegyző gondoskodik a képviselő-testületi határozatok nyilvántartásáról. A határozat-nyilvántartás formái: sorszám szerint történő növekvő sorrendben, valamint betűrendes módon.

(5) A képviselő-testület normatív határozatát a 25. § (4)–(5) bekezdésben meghatározottaknak megfelelően közzé kell tenni.

25. § (1) Rendelet alkotását az önkormányzati képviselő, a tárgy szerint illetékes bizottság, és a jegyző írásban kezdeményezheti a polgármesternél.

(2) A képviselő-testület elhatározhatja a rendelet-tervezet kétfordulós tárgyalását is.

(3) Rendeletalkotás esetén a képviselő-testület a beterjesztett javaslat felett általános és részletes vitát is tarthat. Az erre vonatkozó indítványról a képviselő-testület vita nélkül dönt.

(4) Az önkormányzati rendelet helyben szokásos módon történő kihirdetésének minősül a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájára történő kihelyezése.

(5) Az önkormányzati rendeletet legalább 15 napra kell kifüggeszteni a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájára.

(6) A képviselő-testület rendeleteit a naptári év elejétől folyamatos, növekvő, egyedi sorszámmal kell ellátni. A rendeletek jelölése a következő formában történik: Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének sorszám/év/hó/nap önkormányzati rendelete.

(7) A jegyző gondoskodik a képviselő-testület rendeleteinek nyilvántartásáról. A rendelet-nyilvántartás formája: rendelet-nyilvántartás sorszám szerint, a rendelet tárgyának megjelölésével.

(8) A jegyző gondoskodik a módosított képviselő-testületi rendeletek egységes szerkezetbe történő foglalásáról.

10. A jegyzőkönyv

26. § (1) A jegyzőkönyvben a tárgyalt napirendi pontoknál fel kell tüntetni a napirend tárgyát, az előterjesztőt vagy előterjesztőket, előadókat, hozzászólókat, zárt ülés esetében rögzíteni kell azt is, hogy a meghívottak milyen minőségben vannak jelen.

(2) A tárgyalt napirendeknél legalább a tanácskozás lényegét jegyzőkönyvbe kell foglalni. A képviselő-testület valamely tagja kérésére a jegyző köteles a képviselő által elmondottakat szó szerint jegyzőkönyvbe venni. Határozatot és rövidebb rendeletet a jegyzőkönyv szövegébe beépítve, terjedelmesebb rendeletet a jegyzőkönyv mellékleteként kell jegyzőkönyvbe foglalni.

(3) A jegyzőkönyvhöz csatolni kell:

a) a meghívót,

b) a jelenléti ívet,

c) az írásos előterjesztéseket,

d) a jegyzőkönyv szövegében nem szereplő rendeletet,

e) illetve a képviselők kérése alapján:

ea) a képviselői indítványokat,

eb) a képviselői hozzászólásokat,

ec) a képviselői interpellációkat.

(4) A jegyzőkönyv megváltoztathatatlanságának és elválaszthatatlanságának biztosítása érdekében oldalait össze kell fogni zsinórral való átfűzéssel. A jegyzőkönyv minden oldalát folyamatos sorszámozással kell ellátni, a lapokat pedig olyan módon kell összefűzni, hogy az okirat sérelme nélkül ne legyen megbontható, a jegyzőkönyvet összefogása után hátoldalán az önkormányzat bélyegzőjével ellátott zárócédulával kell rögzíteni.

(5) A jegyzőkönyvet elektronikus formában – a zárt ülésről készült jegyzőkönyv kivételével - meg kell jeleníteni a település honlapján. A zárt ülésről külön jegyzőkönyvet kell készíteni.

(6) A képviselő-testület jegyzőkönyveinek naptári évenkénti beköttetéséről a jegyző gondoskodik. A zárt ülések jegyzőkönyveit beköttetni nem szabad.

IV. Fejezet

A képviselő-testület bizottságai

11. A bizottságok létrehozása és működése

27. § (1) A képviselő-testület állandó és ideiglenes bizottságot hozhat létre.

(2) A bizottságba indokolt beválasztani a bizottság feladatköre szerinti területen szakmai ismeretekkel rendelkező nem önkormányzati képviselő tagokat is.

28. § (1) A bizottság szükség szerint ülésezik. A bizottsági üléseket az elnök hívja össze, de a polgármester indítványára is össze kell hívni. Az üléseket a bizottság elnöke vezeti.

(2) A bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, ha a bizottság átruházott hatáskörben önkormányzati döntést hoz, egyebekben az emlékeztető készítése is elegendő. A jegyzőkönyvet a bizottság elnöke és a bizottság által esetenként megválasztott bizottsági tag írja alá. A jegyzőkönyvet elektronikus formában közzé kell tenni a település honlapján.

(3) A képviselő-testület a bizottságok létszámáról, összetételéről, feladatköréről a megalakulásukkor dönt, azonban szükség esetén bármelyik képviselő indítványára azt módosíthatja.

(4) A bizottság maga állapítja meg működése részletes szabályait.

(5) A bizottság tevékenységéről ciklusonként legalább egy alkalommal beszámol a képviselő-testületnek.

(6) A bizottságok működését a polgármester köteles a képviselő-testület útján elősegíteni. A bizottságok elnökei üléseik megtartását összehangolják egymással és a polgármesterrel.

(7) A bizottságok ülésére meg kell hívni a polgármestert, a jegyzőt, valamint az adott napirend előterjesztőjét.

(8) A bizottságok egyedi ügyekben lefolytatott tárgyalása során a bizottság tagjainak tudomására jutó adatokat bizalmasan kell kezelni, a bizottság tagjaira a hivatali titoktartás kötelező.

12. A testület állandó bizottságai

29. § A képviselő-testület feladatainak eredményesebb ellátása érdekében az alábbi állandó bizottságokat hozza létre: Pénzügyi, Ügyrendi, Vagyonnyilatkozat-nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság,

30. § (1) A Pénzügyi, Ügyrendi, Vagyonnyilatkozat-nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság létszáma: 5 fő.

(2) A Pénzügyi, Ügyrendi, Vagyonnyilatkozat-nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság pénzügyekkel kapcsolatos feladat- és hatáskörében

a) véleményezi az Mötv. 120. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl

aa) az alapítvány létrehozását, a közérdekű kötelezettségvállalást,

ab) a hitelszerződések megkötését,

ac) a költségvetési szervek alapítását, átszervezését, megszüntetését,

ad) a helyi adórendelet tervezetét,

ae) a lakáshoz jutás helyi támogatása iránt benyújtott kérelmeket;

b) ellenőrzi

ba) az előirányzat-felhasználási ütemterv szerinti gazdálkodást,

bb) az adóztatási tevékenységet, különös tekintettel az adókintlévőségek behajtására,

bc) a beruházások végrehajtását,

bd) a végrehajtott leltározások valódiságát, szabályszerűségét;

c) javaslatot tehet

ca) a likviditási helyzet javítására,

cb) az önkormányzat pénzügy-gazdálkodási területet érintő rendeletei tárgyában;

d) észrevételt tehet az előirányzat-felhasználási ütemterv és likviditási terv adataival kapcsolatban, javaslatot tehet az abban foglaltak módosítására;

e) részt vesz az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos döntés előkészítésében;

f) értékeli az önkormányzat költségvetési szerveinél tartott pénzügyi ellenőrzések, vizsgálatok megállapításait, ezek alapján javaslatot tehet intézkedések tételére;

g) előkészíti a képviselő-testület döntéseit a Kiszomboron működő civil szervezetek támogatására kiírt pályázatok elbírásával kapcsolatban.

(3) A Pénzügyi, Ügyrendi, Vagyonnyilatkozat-nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság ügyrendi, vagyonnyilatkozat-nyilvántartó és ellenőrző feladat- és hatáskörében

a) megvizsgálja a képviselők és a polgármester megbízatásának törvényességét,

b) közreműködik az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatában, javaslatot készít a módosításra, illetve új szabályzat alkotására, vizsgálja annak hatályosulását,

c) figyelemmel kíséri a bizottságok működésnek szabályszerűségét, az önkormányzat szerveit működésük szabályszerűsége tekintetében (javaslatot tesz az alapító okiratok módosítására, kiegészítésére, új alapító okirat kiadására),

d) ellenőrzi a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseit törvényességi szempontból – az ellenőrzésről tájékoztatja a testületet évente egy alkalommal,

e) törvényességi szempontból ellenőrzi a bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseit, és erről évente legalább egy alkalommal tájékoztatja a képviselő-testületet,

f) javaslatot tesz a polgármester juttatásainak megállapítására,

g) elvégzi a polgármester és a képviselők vagyonnyilatkozatának nyilvántartását, ellenőrzését és felülvizsgálatát (ezzel összefüggésben feladata különösen: a polgármester és a képviselők vagyonnyilatkozatainak gyűjtése,

h) a vagyonnyilatkozatok nyilvántartása, a vagyonnyilatkozatok olyan kezelése, mely lehetővé teszi a nyilvánosság biztosítását, a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség megtételéhez információ és nyomtatvány biztosítása a képviselő-testület hivatalán keresztül; a vagyonnyilatkozottal kapcsolatos ellenőrzési eljárás lefolyatatása során: a képviselő felszólítása (a saját és hozzátartozóinak) az ellenőrzéshez szükséges azonosító adatok írásbeli bejelentésére, a felszólításra szolgáltatott azonosító adatok megfelelő őrzése és az ellenőrzést követő 8 napon belüli törlése, a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás eredményéről a képviselő-testület soron következő ülésén való tájékoztatás),

i) közreműködik a képviselő-testület hatáskörébe tartozó fegyelmi, az összeférhetetlenséggel és a méltatlansággal kapcsolatos ügyek előkészítésében,

j) ellátja a képviselő-testület titkos szavazásai lebonyolításával kapcsolatos feladatokat.

(4) A Pénzügyi, Ügyrendi, Vagyonnyilatkozat-nyilvántartó és Ellenőrző Bizottságnak a képviselő-testülettől átruházott vagyongazdálkodással kapcsolatos hatásköreit a helyi vagyonrendelet határozza meg.

(5) A képviselő-testület elé kizárólag a Pénzügyi, Ügyrendi, Vagyonnyilatkozat-nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság állásfoglalásával nyújthatók be az alábbiakkal kapcsolatos előterjesztések

a) gazdasági program,

b) költségvetési koncepció,

c) éves költségvetési rendelet,

d) éves költségvetési beszámoló,

e) hitelfelvétel,

f) helyi adórendelet.

13. A testület ideiglenes bizottságai

31. § (1) A képviselő-testület által az Mötv. 57 § (3) bekezdése szerint létrehozott ideiglenes bizottság a létrehozásakor meghatározott önkormányzati feladat elvégzését követően automatikusan megszűnik.

(2) A képviselő-testület az ideiglenes bizottság létrehozásakor

a) dönt a bizottság elnevezéséről,

b) rendelkezik a bizottság személyi összetételéről, létszámáról,

c) meghatározza azokat az előterjesztéseket, amelyeket a bizottság nyújt be, továbbá azokat, amelyek a bizottság állásfoglalásával nyújthatók be a képviselő-testülethez,

d) meghatározza, hogy a bizottság milyen önkormányzati feladatot lát el, meghatározza feladat- és hatáskörét.

(3) Az ideiglenes bizottságra az állandó bizottságra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

V. Fejezet

A polgármester, az alpolgármester, a tanácsnok, a jegyző

14. A polgármester

32. § (1) A polgármester társadalmi megbízatású tisztségviselő.

(2) A polgármester munkarendje a Polgármesteri Hivatal munkarendjének megfelelő, fogadóórát pedig minden szerdán 8.00 és 12.00 óra között tart.

33. § (1) A polgármester a képviselő-testülettől átruházott hatáskörben dönt

a) a szociális rászorultságtól függő ellátások közül

aa) a krízis segélyre (rendkívüli települési támogatás krízis helyzet esetén),

ab) a települési támogatás keretében nyújtott kamatmentes kölcsönre,

ac) a települési támogatás keretében nyújtott temetési segélyre,

ad) a köztemetésre,

ae) a mezőgazdasági terménysegélyre,

af) a tanév, nevelési év kezdetének támogatására,

ag) az intézményi gyermekétkeztetés díjának támogatására,

ah) az eseti gyógyszertámogatásra,

ai) a gyermekek karácsonyi támogatására,

aj) a rendkívüli települési támogatásra

való jogosultság megállapításáról;

b) az újszülöttek támogatásának megállapításáról;

c) a közterület-használat engedélyezéséről;

d) a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 46. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott helyi közutakkal kapcsolatos közútkezelői ügyekben;

e) közmű bekötéshez szükséges tulajdonosi hozzájárulásról;

f) a kizárólag raktár céljára szolgáló, üresen álló, hasznosítandó helyiségek legfeljebb három hónapra történő, eseti bérbeadásáról.

(2) A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett dönthet a két ülés közötti időszakban felmerülő alábbi halaszthatatlan, a képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben

a) megüresedett, hasznosítandó helyiségek bérbeadásával kapcsolatos pályázat kiírásáról,

b) megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakások bérbeadásával kapcsolatos pályázat kiírásáról,

c) önkormányzati tulajdonú, bérbe adott bérlakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek esetén a bérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetéséről, amennyiben azt a bérlő kezdeményezi.

(3) A polgármester képviselő-testülettől átruházott vagyongazdálkodással kapcsolatos hatásköreit a helyi vagyonrendelet határozza meg.

15. Az alpolgármester

34. § (1) A képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére saját tagjai közül egy társadalmi megbízatású alpolgármestert választ.

(2) Az alpolgármester fogadóórát minden kedden 16.00 és 17.00 óra között tart.

16. A tanácsnok

35. § (1) A képviselő-testület a lakás- és építésügyi önkormányzati feladatkörök felügyeletére tanácsnokot választ.

(2) A tanácsnok feladat- és hatásköre:

a) javaslatot tesz a képviselő-testületnek a lakások bérbeadásának jogcíméről (szociális, költségelvű, piaci alapú),

b) javaslatot tesz a képviselő-testületnek a lakás méltányosságból történő kiutalásának kérdésében a döntés meghozatalára,

c) részt vesz a képviselő-testületnek a lakások és helyiségek bérbeadásával, elidegenítésével továbbá az önkormányzat vagyonát érintő döntések előkészítésében és javaslatot tesz a döntések meghozatalára,

d) részt vesz a bérlői és egyéb lakásügyi tárgyú kérelmek elbírálásában,

e) javaslatot tesz a polgármesternek az önkormányzatot megillető követelésekkel kapcsolatban benyújtott részletfizetési kérelmek elbírálására,

f) lakáspályázat elbírálása előtt, szükség esetén a szociális igazgatási ügyintézővel együtt a pályázónál környezettanulmányt készít,

g) a hozzá érkezett állampolgári kérelmeket hatáskör hiányában továbbítja az arra hatáskörrel rendelkező hivatalos szerveknek,

(3) A tanácsnok által felügyelt feladatkörökben a képviselő-testület elé előterjesztés csak a tanácsnok ellenjegyzésével nyújtható be.

(4) A tanácsnok köteles az általa felügyelt ügykörben szükség szerint intézkedést kezdeményezni, tapasztalatairól a képviselő-testületet évente egy alkalommal tájékoztatni.

(5) A tanácsnok feladatkörében kezdeményezett testületi intézkedést a képviselő-testület soron következő ülésének napirendjére fel kell venni.

(6) A tanácsnok fogadóórát minden kedden 15.00 és 17.00 óra között tart.

17. A jegyző

36. § (1) A jegyző fogadónapja a kedd.

(2) A jegyzőt akadályoztatása esetén a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Csoportjának vezetője helyettesíti. A jegyzői tisztség betöltetlensége és igazgatási csoportvezető hiányában, illetve egyidejű tartós akadályoztatásuk esetén helyettesítésüket a Polgármesteri Hivatal – képesítési és alkalmazási feltételeknek megfelelő - szociális igazgatási ügyintézője látja el.

(3) A jegyző a képviselő-testülettől átruházott hatáskörben dönt a szociális rászorultságtól függő ellátások közül a települési támogatás keretében nyújtott

a) rendszeresen nyújtott gyógyszertámogatásra,
b) lakásfenntartási támogatásra,
c) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjkedvezményre
való jogosultság megállapításáról.
VI. Fejezet

A képviselő-testület hivatala

37. § (1) A képviselő-testület egységes hivatala: Kiszombori Polgármesteri Hivatal. A Polgármesteri Hivatal székhelye: 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi utca 8.

(2) A Polgármesteri Hivatal feladatellátáshoz kapcsolódó szervezeti és működési előírásokról külön szabályzat rendelkezik, melyet a 8. függelék tartalmaz.

VII. Fejezet

A lakossággal való kapcsolati formák, lakossági fórumok, a közmeghallgatás

38. § (1) A képviselő-testület évente legalább egyszer – általános – közmeghallgatást tart. A közmeghallgatás olyan fórum, ahol az állampolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű kérdést vethetnek fel és javaslatot tehetnek.

(2) A közmeghallgatást előre meg kell hirdetni. A meghirdetés során meg kell határozni a közmeghallgatás napirendjét.

(3) A közmeghallgatás meghirdetésére a képviselő-testület rendes ülése összehívására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a lakosságot a közmeghallgatást megelőzően legalább 8 nappal kell értesíteni a meghívónak a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, valamint az önkormányzat honlapján történő közzétételével.

(4) A közmeghallgatást a polgármester vezeti.

39. § (1) A képviselő-testület azon fórumként, amely a lakosság, a társadalmi szervezetek közvetlen tájékoztatását, a fontosabb döntések előkészítésébe bevonását szolgálják, a falugyűlést határozza meg.

(2) A képviselő-testület a lakossággal való kapcsolattartásra, az önkormányzati döntések és hírekről szóló tájékoztatás érdekében a 2. § (3) bekezdésében meghatározott hivatalos lapot adja ki.

(3) A képviselő-testület a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról külön rendeletet alkot.

VIII. Fejezet

Az önkormányzati gazdálkodás

40. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetéséről, a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóról, az önkormányzati vagyontárgyak számbavételére, elidegenítésére, megterhelésére, vállalkozásba vitelére, illetőleg más célú hasznosítására vonatkozóan külön rendeletet alkot.

(2) Az önkormányzat gazdasági programját a 9. függelék tartalmazza.

IX. Fejezet

Nemzetiségi önkormányzattal kapcsolatos együttműködés

41. § (1) Kiszombor nagyközségben roma nemzetiségi önkormányzat működik.

(2) A települési önkormányzat a tulajdonában lévő régi művelődési ház (6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi utca 9.) épületében kettő külön álló, zárható irodahelyiséget - az alapvető berendezési tárgyakkal együtt - biztosít a nemzetiségi önkormányzat működéséhez.

(3) A települési nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a Kiszombori Polgármesteri Hivatal gondoskodik, az erre vonatkozó részletes szabályokat külön együttműködési megállapodás tartalmazza.

(4) A települési önkormányzat a nemzetiségi önkormányzattal együttműködve évente megvizsgálja a foglalkoztatás elősegítése érdekében a közmunkaprogramban való részvétel lehetőségeit.

(5) A települési önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat együttműködésének részletes szabályait külön megállapodás tartalmazza. A nemzetiségi önkormányzat határozatairól a jegyző nyilvántartást vezet.

(6) A nemzetiségi önkormányzat kihirdetést igénylő döntései a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztésével kerülnek kihirdetésre.

X. Fejezet

Záró rendelkezések

42. § Ez a rendelet 2021. december 1-jén lép hatályba.

43. § Hatályát veszti Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2019. (X. 31.) önkormányzati rendelete.

1. melléklet3

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata által ellátandó feladatok

1. A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:

1.1. településfejlesztés, településrendezés;

1.2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása);

1.3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;

1.4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;

1.5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása);

1.6. óvodai ellátás;

1.7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;

1.8. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;

1.9. szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;

1.10. lakás- és helyiséggazdálkodás;

1.11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;

1.12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;

1.13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;

1.14. sport, ifjúsági ügyek;

1.15. nemzetiségi ügyek;

1.16. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;

1.17. hulladékgazdálkodás;

1.18. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül;

1.19. belső ellenőrzés működtetése.

2. Törvény a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó más helyi önkormányzati feladatot is megállapíthat.

3. A helyi önkormányzat feladat- és hatásköreinek ellátása során – törvényben meghatározott módon és mértékben – biztosítja a közfoglalkoztatási jogviszonyban lévő személy feladatellátásba történő bevonását.

4. Az Önkormányzat önként vállalt feladata mindaz, amit a Képviselő-testület évente a költségvetési rendeletében meghatároz.

5. Más szervezet útján kötelezően ellátott feladatok
- Települési vízellátás (ellátja: Alföldvíz Zrt.)
- Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (ellátja: Alföldvíz Zrt.)
- Települési hulladékok kezelése, ártalmatlanítása (ellátja: Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.)
- Háziorvosi alapellátás (ellátja: NIM-MED Bt., K & K Polymed Kft.)
- Háziorvosi ügyeleti ellátás (Makói Kistérség Többcélú Társulása keretében)
- Iskola-egészségügyi ellátás (ellátja: NIM-MED Bt., K & K Polymed Kft.)
- Fogorvosi alapellátás, ügyelet (ellátja: Dentallium Bt., Makó Város Önkormányzata)

2. melléklet4

A társulási megállapodások keretében, valamint az intézményi és intézményi keretek nélkül (kormányzati funkción) ellátott önkormányzati feladatok

1. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata társulási megállapodások keretében ellátott önkormányzati feladatai

1.1. Makói Kistérség Többcélú Társulása (székhelye: 6900 Makó, Széchenyi tér 22.) keretében: ügyeleti szolgálat

1.2. Egyéb társulások keretében:

1.2.1. hulladékgazdálkodás: Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás (székhelye: 6772 Deszk, Tempfli tér 7.)

1.2.2. ivóvízminőség-javító program megvalósítása: Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás (székhelye: 6900 Makó, Széchenyi tér 22.)

2. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata által saját intézményi keretben ellátott feladatok

2.1. Intézmény neve: Kiszombori Polgármesteri Hivatal (székhelye: Kiszombor, Nagyszentmiklósi utca 8.)

2.1.1. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

2.1.2. Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások

2.1.3. Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek

2.1.4. Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

2.2. Intézmény neve: Kiszombori Karátson Emília Óvoda (székhelye: 6775 Kiszombor, József Attila utca 19.)

2.2.1. Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

2.2.2. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

2.2.3. Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai

2.2.4. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

2.3. Intézmény neve: Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény (székhelye: Kiszombor, Óbébai utca 11.)

2.3.1. Idősek nappali ellátása

2.3.2. Gyermekek bölcsődei ellátása

2.3.3. Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

2.3.4. Család és gyermekjóléti szolgáltatások

2.3.5. Szociális étkeztetés

2.3.6. Házi segítségnyújtás

2.3.7. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

3. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata által intézményi keret nélkül (törzskönyvi nyilvántartásban szerepeltethető kormányzati funkción) ellátott feladatok

3.1. 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

3.2. 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

3.3. 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

3.4. 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

3.5. 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

3.6. 041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

3.7. 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

3.8. 041236 Országos közfoglalkoztatási program

3.9. 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

3.10. 045120 Út, autópálya építése

3.11. 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

3.12. 045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása

3.13. 047120 Piac üzemeltetése

3.14. 047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

3.15. 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

3.16. 064010 Közvilágítás

3.17. 066010 Zöldterület-kezelés

3.18. 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

3.19. 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

3.20. 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

3.21. 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

3.22. 081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

3.23. 082044 Könyvtári szolgáltatások

3.24. 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység

3.25. 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység

3.26. 082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

3.27. 083030 Egyéb kiadói tevékenység

3.28. 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás

3.29. 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

3.30. 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

3.31. 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

3.32. 102031 Idősek nappali ellátása

3.33. 104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

3.34. 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

3.35. 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

3.36. 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások

3.37. 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

3.38. 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán

3.39. 107052 Házi segítségnyújtás

3.40. 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

1

Az 1. § (2) bekezdése a Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 11. § (6) bekezdését a Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-a hatályon kívül helyezte.

3

Az 1. melléklet a Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. melléklet a Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.