Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2017. (V.29.) önkormányzati rendelete

Nikla Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2017. 05. 30

Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:1. A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.2. Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítése


2. § A képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének


a) kiadási főösszegét 135 607 035 Ft-ban,

ezen belül:      

  • Működési célú kiadások:                                                  130 823 439 Ft

               - személyi jellegű kiadások                                        69 862 031 Ft

               - munkaadót terhelő járulékok                                    13 845 072 Ft

               - dologi és egyéb folyó kiadások                                31 501 659 Ft

               - ellátottak pénzbeli juttatásai                                      6 349 135 Ft

               - egyéb működési célú kiadások                                  7 451 868 Ft

               - államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.          1 813 674 Ft

  • Felhalmozási célú kiadások:                                                4 783 596 Ft

               - beruházások                                                            4 783 596 Ft


b) bevételi főösszegét 152 950 265 Ft-ban

ezen belül:      

  • Működési célú bevételek:                                                 150 125 265 Ft

               - önkormányzatok működési támogatásai                   62 919 516 Ft

               - egyéb működési célú tám. bevételei                         50 385 860 Ft

               - közhatalmi bevételek                                                8 658 349 Ft

               - működési bevételek                                                  6 632 942 Ft

               - működési célú pénzeszközök átvétele                          425 000 Ft

               - előző évi maradvány igénybevétele                          19 108 780 Ft

               - államháztartáson belüli megelőlegezések                    1 994 818 Ft

  • Felhalmozási célú bevételek:                                                2 825 000 Ft

               - ingatlan értékesítés                                                   2 825 000 Ft


állapítja meg.3. § (1) Az önkormányzat 2016. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezését e rendelet 1. melléklete és 2. melléklete tartalmazza.


(2) Az önkormányzat 2016. évi finanszírozási bevételei és kiadásait e rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza.


(3) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevételeinek és kiadásainak teljesítési adatait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.4. § A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.5. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását e rendelet 7. melléklete tartalmazza.6. § A képviselőtestület az önkormányzat 2016. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 8. mellékletben foglalt részletezés alapján 139 049 134 Ft-ban állapítja meg.7. § Az önkormányzat vagyonkimutatását e rendelet 9. melléklet tartalmazza.8. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat e rendelet 10. melléklete tartalmazza.9. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan e rendelet 11. melléklete tartalmazza.10. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását e rendelet 12. melléklete tartalmazza.11. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.3. Záró rendelkezések


12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.Nikla, 2017. május 26.             Dr. Fülöpné Kesztyüs Ágota                                                     Hajdu Szabina

                         polgármester                                                                      jegyzőZáradék:


A rendelet 2017. május 29. napján kihirdetésre került.


Nikla, 2017. május 29.


                                                                                                    Hajdu Szabina

                                                                                                          jegyző