Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (III. 23.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 5/2013.(III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 01 - 2022. 07. 01

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (III. 23.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 5/2013.(III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.07.01.

Encs Város Önkormányzata képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában és a 92. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 5/2013.(III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról következőket rendeli el:

1. § (1)1

(2) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 5/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. § (2) bekezdése és a 2. melléklet 2022. július 1-jén lép hatályba.

1. melléklet2

2. melléklet

2. melléklet
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díja 2022. július 01-től

1. ÉTKEZTETÉS
Étkezés intézményi térítési díj: 560 Ft/adag
Étkezés kiszállítási intézményi térítési díja 105 Ft/nap
Intézményi térítési díj a 27 %-os ÁFA-t tartalmazza.

A személyi térítési díjat az intézményvezető a szolgáltatást igénybevevő jövedelme figyelembevételével állapítja meg az intézményi térítési díj meghatározott %-ában az alábbiak szerint:

Igazolt havi jövedelem összege

%-os térítési díj

Fizetendő térítési díj
Ft/ellátási nap

- 28.500

40%

224 Ft

28.501 - 42.750

70%

392 Ft

42.751 - 57.000

80%

448 Ft

57.001 - 85.500

90%

504 Ft

85.501 -

100%

560 Ft


Étkezés kiszállítási térítési díja minden esetben 105 Ft/nap
A térítési díj a 27 %-os ÁFA-t tartalmazza.

2. HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

Házi segítségnyújtás - személyi gondozás intézményi térítési díj: 290 Ft/óra

A személyi térítési díjat az intézményvezető a szolgáltatást igénybevevő jövedelme figyelembevételével állapítja meg az intézményi térítési díj meghatározott %-ában az alábbiak szerint:
A személyi gondozásért:

Igazolt havi jövedelem összege

%-os térítési díj

Fizetendő térítési díj
Ft/gondozási óra

- 28.500

40%

116 Ft

28.501 - 42.750

70%

203 Ft

42.751 - 57.000

80%

232 Ft

57.001 - 85.500

90%

261 Ft

85.501 -

100%

290 Ft


A szociális segítés: 290 Ft/óra

3. IDŐSKORÚAK - DEMENS BETEGEK NAPPALI ELLÁTÁSA - IDŐSEK KLUBJA

Az idősek klubja igénybevételi intézményi térítési díj: 120 Ft/nap
Intézményi térítési díj a 27 %-os ÁFA-t tartalmazza.
A személyi térítési díjat az intézményvezető a szolgáltatást igénybevevő jövedelme figyelembevételével az 1993. évi III. törvény 117. § (2) bekezdés b) pontja alapján állapítja meg.
Az étkezés térítési díja a 27 %-os ÁFA-t tartalmazza.

4. IDŐSKORÚAK – DEMENS BETEGEK TARTÓS BENTLAKÁSOS ELLÁTÁSA – IDŐSEK OTTHONA

Intézményi térítési díj átlagos szintű ellátás: 2.870 Ft/fő/nap
Étkezés nélküli napi térítési díj: 1950.- Ft/fő/nap

A személyi térítési díjat az intézményvezető a szolgáltatást igénybevevő jövedelme figyelembevételével az 1993. évi III. törvény 117. § (2) bekezdés b) pontja alapján állapítja meg.

5. TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT

Személyi szállítás intézményi térítési díj: ingyenes
Személyi segítés intézményi térítési díj: 180 Ft/ fő/ óra
A személyi térítési díjat az intézményvezető a szolgáltatást igénybevevő jövedelme figyelembevételével állapítja meg az alábbiak szerint:
Személyi segítés személyi térítési díj: 180 Ft/ fő/ óra

Az I-VI. ellátások nyújtása esetében az 1993. évi III. törvény 114. § (3) bekezdése megfelelően alkalmazásra kerül.”

1

Az 1. § (1) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.