Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2014. (II.5.) önkormányzati rendelete

Nikla Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2015. 05. 01

Nikla Község Önkormányzatának képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:I. Fejezet


Általános rendelkezések


1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.


(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.2. § Az önkormányzat önálló címet alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézménnyel nem rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.II. Fejezet


A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke


3. §[1] A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2014. évi költségvetését


146.550 ezer Ft bevétellel, és 146.550 ezer Ft kiadással állapítja meg.


Ezen belül:

  • a működési célú bevételt                                                                         119 050 ezer Ft

- intézményi működési bevételek                                                        4 356 ezer Ft

- közhatalmi bevételek                                                          15 229 ezer Ft

- önkormányzatok költségvetési támogatása                           43 952 ezer Ft

- működési célú támogatásértékű bevételek                            27 100 ezer Ft

- támogatási kölcsön visszatérülése áh-n kívülről                          50 ezer Ft

- előző év költségvetési maradványának felhaszn.                    8 730 ezer Ft

- áh-n belüli megelőlegezések                                                  1 133 ezer Ft

- likvid hitel felvétel                                                               18 500 ezer Ft


  • a működési célú kiadásokat                                                                    119 050 ezer Ft

- a személyi juttatások kiadásait                                           45 750 ezer Ft

- a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adót                        2 352 ezer Ft

- dologi kiadás                                                                     31 346 ezer Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                               25 427 ezer Ft

- egyéb működési célú kiadások                                             3 925 ezer Ft

- általános tartalék                                                                    200 ezer Ft

- támogatási kölcsön nyújtása áh-n kívülre                                   50 ezer Ft


  • a felhalmozási célú bevételt                                                                      27 500 ezer Ft

- támogatás értékű felhalmozási bevétel                                23 500 ezer Ft

- sajátos felhalmozási és tőke bevétel                                     1 000 ezer Ft

- tárgyi eszköz értékesítés                                                     3 000 ezer Ft


  • a felhalmozási célú kiadást                                                                        27 500 ezer Ft

- beruházási kiadások                                                           13 500 ezer Ft

- felújítási kiadások                                                              13 852 ezer Ft

- felhalmozási célú támogatások visszafiz.                                 148 ezer Ft


állapítja meg.Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei


4. § (1) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait forrásonként az 1-2. melléklet tartalmazza.


(2) Az önkormányzat működési célú bevételeit és kiadásait részletezve a 3. melléklet tartalmazza.


(3) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételei és kiadásait részletezve a 4. melléklet tartalmazza.


(4) A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát a 5. melléklet szerint állapítja meg.


(5) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 6. melléklete tartalmazza.


(6) Az önkormányzat 2014. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.


(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselőtestület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.6. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat általános tartalékát 200 ezer Ft összegben állapítja meg.


(2) Az általános tartalék felhasználásról a képviselőtestület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.Előirányzat-felhasználási ütemterv


7. § A 2014. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 7. melléklet tartalmazza.III. Fejezet


A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


8. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.


(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.


(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.


(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.


(5) Az önkormányzat képviselőtestülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.


(6) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselőtestületi - tájékoztatás után történhet.9. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselőtestület hagyja jóvá.10. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működődő Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal.IV. Fejezet


Záró rendelkezések


11. § (1) A képviselőtestület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.


(2) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.


(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Nikla, 2014. február 04.
                   Dr. Fülöpné Kesztyüs Ágota                                                  Károlyné Csobod Hajnalka

                             polgármester                                                                                jegyző


Záradék:


A rendelet 2014. február 05. napján kihirdetésre került.


Nikla, 2014. február 05.


                                                                                                             Károlyné Csobod Hajnalka

                                                                                                                             jegyző


Záradék:


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:


Nikla, 2015. április 30.


                                                                                                            Károlyné Csobod Hajnalka

                                                                                                                           jegyző


[1]

A 6/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2015. május 01. napjától.