Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2001. (XI. 22.) önkormányzati rendelete

Utcanév és házszámtáblák kihelyezéséről

Hatályos: 2012. 05. 30

Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2001. (XI. 22.) önkormányzati rendelete

Utcanév és házszámtáblák kihelyezéséről

2012.05.30.

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 253/1997.(XII:20.) Korm. sz. rendelet 40. §. /6/ bekezdésben kapott felhatalmazás alapján az utcanév- és házszámtáblák kihelyezéséről a város belterületét érintő számottevő átépítés, utcanév változások, továbbá a régi táblák elhasználódása, fogyása miatt szükségesnek ítéli meg a forgalmi és kézbesítési tájékozódás ezen alapvető kellékeinek megújítását.

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Szarvas város közigazgatási területére, valamint az ingatlanok tulajdonosaira (kezelőire) terjed ki.

A jelölés rendje

2. § (1) Az utak, utcák, terek, közök, lakótelepek megnevezését a saroképületen, ennek hiányában a telektömb sarkán elhelyezett táblákon kell megjelölni. A telektömbök sarkain utcanév-táblákat kell elhelyezni.)

(2) /Azon a belterületi építési telken, melyen épület nem áll, a jelölés kihelyezésével (kerítésen, vagy kerítés vonalában lévő oszlopon) történik.

(3) A házszámozásra megnevezés nélküli számtáblák szolgálnak

(4) A lakótelepeken a lakótelep megnevezését, valamint a tömb és lépcsőház betűjeles megjelölését kell feltüntetni.

Név- és számtáblák

3. § (1) A névtáblák kivitele: acéllemez, zománcozott alappal és felirattal, fehér-fekete színezéssel.
A táblák mérete: 60 cm x 20 cm.

(2) A felirat tartalma: Közterület megnevezése és út, utca, tér, köz, lakótelep stb., alatta az utca szakaszra vonatkozó két saroképület házszáma /pl: 51-43/
A betűzet: nagy alakú betűk.
Betűk mérete: 8 cm magas
Számozás: 3,5 cm

(3) A számtáblák anyaga és festése azonos a névtáblákéval, de csak számfelirattal készülnek. Méretük: 20 cm x 20 cm.
A számok mérete: 12 cm .
A több lépcsőházas épületek lépcsőház számozási (jelölési) tábláira az /3/ bekezdésben foglaltak az irányadók.

Név- és számtáblák kihelyezése

4. § (1) A névtáblák (út, utca, tér, köz, lakótelep, stb.) elkészítéséről, pótlásáról és elhelyezéséről a települési önkormányzat – a Polgármesteri Hivatal útján – köteles saját költségvetése terhére gondoskodni.

(2) Az /1/ bekezdéssel érintett ingatlan tulajdonosa (kezelője) köteles a kihelyezett tábla tűrésére. A telek, illetőleg az épület házszámát a közterületről, illetőleg a magánútról jól látható módon fel kell tüntetni.

(3) A számtáblák beszerzéséről és annak közterületről jól látható módon történő kihelyezéséről, az ingatlan tulajdonosa (kezelője) saját költségén köteles gondoskodni.
A lakótelepek tömb és lépcsőház megjelölése a társasházközösség kötelezettsége.

(4) A tulajdonos (kezelő) a hiányzó számtáblát bel- és külterületen 2002. december 31-ig köteles pótolni.

(5) A meglévő számtáblák továbbra is alkalmazhatók, de amennyiben azok cseréje szükségessé válik, úgy csak e rendelet rendelkezései szerinti számtábla helyezhető ki.

(6) A városközpont műemléki környezetében, és a helyi védelem alá tartozó épületeken a fentiektől eltérő számozás, illetve megjelölés alkalmazandó, a helyi értékvédelmi rendeletben meghatározottak szerint.

(7) A számtáblák a Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Kft. vásárolhatók, illetve rendelhetők meg, beszerzési áron.

Záró rendelkezések

5. § (1)1

(2) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

1

Hatályon kívül helyezte 16/2012.(V.18.) önkormányzati rendelet 18.§ e) pontja Hatálytalan: 2012.V.30-tól