Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2012. (IV. 2.) önkormányzati rendelete

a Veszprém Megyei Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatainak ellátásáról

Hatályos: 2022. 05. 05

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2012. (IV. 2.) önkormányzati rendelete

a Veszprém Megyei Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatainak ellátásáról

2022.05.05.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény. 13. § (1) bekezdés 15. pontjában, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § A rendelet célja, hogy biztosítsa a jogszabályokban meghatározott megyei önkormányzati feladatok megvalósításához szükséges feltételek rendszerét.

2. § A rendelet hatálya kiterjed a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének bizottságaira, tisztségviselőire és hivatalára.

II. Fejezet

A megyei önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai

3. §2 (1) A megyei önkormányzat a sporttal kapcsolatos kötelező és szabadon vállalható feladatait a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének hivatalán keresztül látja el.

(2) A feladatellátás során kiemelt szerepet kap:

a) a megyei közgyűlés elnöke

b) a Közgyűlés szakbizottsága,

c) a sport megyei szervezetei,

d) a települési önkormányzatok sportszervei, intézményei.

4. § A megyei önkormányzat a sporttal kapcsolatos feladatainak ellátása során a következő alapelveket tekinti meghatározónak:

a) A testnevelés és sport átfogó rendszerének támogatása olyan módon valósuljon meg, hogy az a lakosság valamennyi korosztálya számára elérhető legyen és járuljon hozzá a megyében élők fizikai, szellemi, erkölcsi és egészségi állapotának javításához, valamint a szabadidő hasznos eltöltéséhez.

b) A sportfeladatok ellátása, támogatása során kapjon kiemelt figyelmet a gyermek- és ifjúsági sport, a szabadidősport, a fogyatékkal élők sportja, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok sporttevékenysége, valamint az utánpótlás-nevelés és a versenysport.

5. §3 A megyei önkormányzat sportfeladatai körében:

a) meghatározza és végrehajtja a sportfejlesztési koncepcióját,

b) együttműködik az országos és megyei sport szövetségekkel,

c) segíti a területén tevékenykedő sportszövetségek működését,

d) segítséget nyújt a továbbképzések területén,

e) figyelemmel kíséri a sportági és iskolai területi versenyrendszereket, segíti az e körbe tartozó sportrendezvények lebonyolítását,

f) nemzetközi sport kapcsolatok kiépítését kezdeményezi, a meglévő kapcsolatok működéséhez szakmai segítséget nyújt,

g) közreműködik a sport népszerűsítésében, szervezi az aktív életmódhoz kapcsolódó sporttudományos felvilágosító tevékenységet,

h) figyelemmel kíséri a sportorvosi tevékenységet.

III. Fejezet

A sportfeladatok ellátásának finanszírozása, koordinálása, együttműködés

6. § A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 5. §-ban meghatározott sportfeladatok ellátásának finanszírozását az éves költségvetési rendeletében határozza meg.

7. §4 (1) A megyei önkormányzat a sporttal foglalkozó szakbizottság döntése alapján meghatározza éves feladatait.

(2) A feladatok végrehajtása érdekében koordinálja a megyei sporttanáccsal, diáksport szövetséggel, körzetek sportfelelőseivel a közös feladatokat, együttműködik azok megvalósításában. Kapcsolatot tart az országos sportirányító szervekkel.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatainak ellátásáról szóló 12/2004. (IX. 24.) önkormányzati rendelete.

1

A bevezető a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2022. (V. 2.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. § a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2022. (V. 2.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 5. § a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2022. (V. 2.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

4

A 7. § a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2022. (V. 2.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.