Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 6.) önkormányzati rendelete

Nagyhalász Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 07 - 2022. 05. 08

Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 6.) önkormányzati rendelete

Nagyhalász Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

2022.05.07.

Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el.

1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022 évi költségvetését 1.065.059.259,- Ft költségvetési bevétellel, 2.111.819.265,- költségvetési kiadással és 1.046.760.006.- Ft költségvetési hiánnyal (ebből 118.693.270,- működési hiány, 928.066.736,- Ft felhalmozási hiány) állapítja meg.””

2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet

1. melléklet
Nagyhalász Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének összevont mérlege

NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

A

B

C

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

795 871 294

801 681 768

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

207 259 310

207 259 310

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

262 923 052

262 923 052

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

6 613 047

6 613 047

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

12 658 360

12 658 360

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

22 853 571

22 853 571

8

Elszámolásból származó bevételek

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

512 307 340

512 307 340

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

283 563 954

289 374 428

15

14-ből EU-s támogatás

2 000 000

2 000 000

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

154 384 208

154 384 208

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

154 384 208

154 384 208

22

21-ből EU-s támogatás

154 384 208

154 384 208

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

74 424 646

74 424 646

24

Építményadó

25

Kommunális adó

10 000 000

10 000 000

26

Iparűzési adó

64 000 000

64 000 000

27

Talajterhelési díj

50 000

50 000

28

Gépjárműadó

29

Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó

50 000

50 000

30

Egyéb közhatalmi bevételek

324 646

324 646

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

28 568 637

34 568 637

32

Készletértékesítés ellenértéke

11 340 000

11 340 000

33

Szolgáltatások ellenértéke

5 829 537

11 829 537

34

Közvetített szolgáltatások értéke

1 200 000

1 200 000

35

Tulajdonosi bevételek

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 520 800

3 520 800

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

6 678 300

6 678 300

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

1 053 248 785

1 065 059 259

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

1 068 083 113

1 065 184 132

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

1 068 083 113

1 065 184 132

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

666 499

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

666 499

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

1 068 083 113

1 065 850 631

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

2 121 331 898

2 130 909 890

K I A D Á S O K

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

A

B

C

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

1 028 139 793

1 029 368 321

2

Személyi juttatások

408573838

413610258

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

40 370 278

40 898 628

4

Dologi kiadások

275 149 713

270 813 471

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

49 815 941

49 815 941

6

Egyéb működési célú kiadások

254 230 023

254 230 023

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

224 440 809

224 440 809

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

23 940 000

23 940 000

19

- Tartalékok

5 849 214

5 849 214

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

3 849 214

3 849 214

21

- Céltartalék

2 000 000

2 000 000

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

1 074 767 979

1 082 450 944

23

Beruházások

731 862 586

727 862 586

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

30 409 635

30 409 635

25

Felújítások

342 905 393

354 588 358

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

212 773 004

212 773 004

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

2 102 907 772

2 111 819 265

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

18 424 126

19 090 625

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

18 424 126

19 090 625

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

52

Pénzügyi lízing kiadásai

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

18 424 126

19 090 625

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

2 121 331 898

2 130 909 890

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor ) (+/-)

-1 049 658 987

-1 046 760 006

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor (+/-)

1 049 658 987

1 046 760 006”

2. melléklet

2. melléklet
Nagyhalász Város Önkormányzat 2022. évi kötelező feladatok mérlege

NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI

KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

A

B

C

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

795 871 294

801 681 768

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

207 259 310

207 259 310

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

262 923 052

262 923 052

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

6 613 047

6 613 047

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

12 658 360

12 658 360

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

22 853 571

22 853 571

8

Elszámolásból származó bevételek

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

512 307 340

512 307 340

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

283 563 954

289 374 428

15

14-ből EU-s támogatás

2 000 000

2 000 000

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

154 384 208

154 384 208

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

154 384 208

154 384 208

22

21-ből EU-s támogatás

154 384 208

154 384 208

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

74 424 646

74 424 646

24

Építményadó

25

Kommunális adó

10 000 000

10 000 000

26

Iparűzési adó

64 000 000

64 000 000

27

Talajterhelési díj

50 000

50 000

28

Gépjárműadó

29

Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó

50 000

50 000

30

Egyéb közhatalmi bevételek

324 646

324 646

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

21 490 337

27 490 337

32

Készletértékesítés ellenértéke

11 340 000

11 340 000

33

Szolgáltatások ellenértéke

5 429 537

11 429 537

34

Közvetített szolgáltatások értéke

1 200 000

1 200 000

35

Tulajdonosi bevételek

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 520 800

3 520 800

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

1 046 170 485

1 057 980 959

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

1 058 733 420

1 055 834 439

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

1 058 733 420

1 055 834 439

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

666 499

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

666 499

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

1 058 733 420

1 056 500 938

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

2 104 903 905

2 114 481 897

K I A D Á S O K

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

A

B

C

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

883 209 781

884 438 309

2

Személyi juttatások

297 501 004

302 537 424

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

25 791 991

26 320 341

4

Dologi kiadások

255 870 822

251 534 580

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

49 815 941

49 815 941

6

Egyéb működési célú kiadások

254 230 023

254 230 023

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

224 440 809

224 440 809

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

23 940 000

23 940 000

19

- Tartalékok

5 849 214

5 849 214

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

3 894 000

3 894 000

21

- Céltartalék

2 000 000

2 000 000

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

1 068 417 979

1 076 100 944

23

Beruházások

725 512 586

721 512 586

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

630 409 635

630 409 635

25

Felújítások

342 905 393

354 588 358

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

212 773 004

212 773 004

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

1 951 627 760

1 960 539 253

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

18 424 126

19 090 625

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

18 424 126

19 090 625

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

52

Pénzügyi lízing kiadásai

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

18 424 126

19 090 625

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

1 970 051 886

1 979 629 878

134 852 019

134 852 019

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor ) (+/-)

-905 457 275

-902 558 294

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor (+/-)

1 040 309 294

1 037 410 313”

3. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

5. melléklet a 3 /2022. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

795 871 294

801 681 768

Személyi juttatások

408 573 838

413 610 258

2

1.-ból EU-s támogatás

2 000 000

2 000 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szocho

40 370 278

40 898 628

3

Közhatalmi bevételek

74 424 646

74 424 646

Dologi kiadások

275 149 713

270 813 471

4

Működési bevételek

28 568 637

34 568 637

Ellátottak pénzbeli juttatásai

49 815 941

49 815 941

5

Működési célú átvett pénzeszközök

Egyéb működési célú kiadások

254 230 023

254 230 023

6

5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

7

Egyéb működési bevételek

8

9

Az 5-ből -Tartalékok

5 849 214

5 849 214

10

11

12

13

Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)

898 864 577

910 675 051

Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)

############

############

14

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

147 699 342

137 117 396

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15

Költségvetési maradvány igénybevétele

147 699 342

137 117 396

Likviditási célú hitelek törlesztése

16

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

19

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)

666 499

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21

Államháztartáson belüli megelőlegezések

666 499

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

18 424 126

19 090 625

22

Váltóbevételek

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

23

Adóssághoz nem kapcs. Szárm. ügyletek

Váltókiadások

24

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)

147 699 342

137 783 895

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)

18 424 126

19 090 625

25

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)

############

############

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)

############

############

26

Költségvetési hiány:

129 275 216

118 693 270

Költségvetési többlet:

-

27

Bruttó hiány:

-

Bruttó többlet:

-

4. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

1

Felhalmozási c. támogatások áht-on belülről

154 384 208

154 384 208

Beruházások

731 862 586

727 862 586

2

1.-ből EU-s támogatás

154 384 208

154 384 208

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

30 409 635

30 409 635

3

Felhalmozási bevételek

Felújítások

342 905 393

354 588 358

4

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

212 773 004

212 773 004

5

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7

8

9

10

11

12

Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)

154 384 208

154 384 208

Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)

1 074 767 979

1 082 450 944

13

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

920 383 771

928 066 736

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14

Költségvetési maradvány igénybevétele

920 383 771

928 066 736

Hitelek törlesztése

15

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú értékpapírok vásárlása

19

Hiány külső fin. bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

22

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23

Értékpapírok kibocsátása

24

Államháztartáson belüli megelőlegezések

25

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)

920 383 771

928 066 736

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)

26

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

1 074 767 979

1 082 450 944

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

1 074 767 979

1 082 450 944

27

Költségvetési hiány:

920 383 771

928 066 736

Költségvetési többlet:

-

-

28

Bruttó hiány:

-

-

Bruttó többlet:

-

-”

5. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési éve

2022. előtt

2022.

2022. utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

TOP-3.2.1-16-SB-2018-00033 Művelődési ház energetikai korsz.

119 828 364

2020

115 332 504

4 495 860

Ingatlan vásárlása

24 550 000

2022

24 550 000

Közfoglalkoztatás felhalmozási kiadása

32 324 979

2022

32 324 979

TOP-5.2.1-16 -SB1-2020-00007Társadalmi együttműködés…

2 740 355

2021

2 540 000

200 355

TOP-4.3.1-16-SB1-2020-00005 Leromlott városi területek….

331 173 750

2022

331 173 750

Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzése

5 080 000

2022

5 080 000

TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00020 Csapadékvíz hálózat megval…..

294 539 670

2022

294 539 670

Léüzem felhalmozási kiadása

90 488 007

2021

62 229 035

28 258 972

Polgármesteri Hivatal beruházási kiadása

6 350 000

2022

6 350 000

Anóka Eszter Városi Könyvtár beruházási kiadása

254 000

2022

254 000

Petőfi Sándor Művelődési Ház beruházási kiadása

635 000

2022

635 000

ÖSSZESEN:

907 964 125

180 101 539

727 862 586

6. melléklet

11. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

2022. előtt

2022.

2022. utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

Hunyadi utca felújítása (2021.BM-es)

22 865 335

2022

22 865 335

Külterületi helyi közutak fejlesztése (VP6-7.2.1.1-21)

120 837 704

2022

120 837 704

Kerékpárút felújítása

91 935 300

2022

91 935 300

Léüzem felújítási kiadása

107 267 054

2021

107 267 054

Tetőszerkezet felújítása

4 697 965

2022

4 697 965

Jókai út felújítása

6 985 000

2022

6 985 000

ÖSSZESEN:

354 588 358

354 588 358

7. melléklet

13. melléklet
Nagyhalász Város Önkormányzat: összes bevétel, kiadás

Nagyhalász Város Önkormányzata

01

Összes bevétel, kiadás

01

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

A

B

C

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

793 322 934

794 241 701

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

207 259 310

207 259 310

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

262 923 052

262 923 052

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

6 613 047

6 613 047

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

12 658 360

12 658 360

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

22 853 571

22 853 571

8

Elszámolásból származó bevételek

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

512 307 340

512 307 340

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

281 015 594

281 934 361

15

14-ből EU-s támogatás

2 000 000

2 000 000

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

154 384 208

154 384 208

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

154 384 208

154 384 208

22

21-ből EU-s támogatás

154 384 208

154 384 208

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

74 424 646

74 424 646

24

Építményadó

25

Kommunális adó

10 000 000

10 000 000

26

Iparűzési adó

64 000 000

64 000 000

27

Talajterhelési díj

50 000

50 000

28

Gépjárműadó

29

Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó

50 000

50 000

30

Egyéb közhatalmi bevételek

324 646

324 646

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

21 190 337

27 190 337

32

Készletértékesítés ellenértéke

11 340 000

11 340 000

33

Szolgáltatások ellenértéke

5 129 537

11 129 537

34

Közvetített szolgáltatások értéke

1 200 000

1 200 000

35

Tulajdonosi bevételek

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 520 800

3 520 800

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

1 043 322 125

1 050 240 892

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

1 057 828 491

1 054 929 510

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

1 057 828 491

1 054 929 510

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

666 499

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

666 499

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

1 057 828 491

1 055 596 009

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

2 101 150 616

2 105 836 901

Nagyhalász Város Önkormányzata

01

Összes bevétel, kiadás

01

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

A

B

C

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

844 709 970

841 046 791

2

Személyi juttatások

278 706 871

279 521 158

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

23 218 839

23 271 768

4

Dologi kiadások

238 738 296

234 207 901

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

49 815 941

49 815 941

6

Egyéb működési célú kiadások

254 230 023

254 230 023

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

224 440 809

224 440 809

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

23 940 000

23 940 000

19

- Tartalékok

5 849 214

5 849 214

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

3 849 214

3 849 214

21

- Céltartalék

2 000 000

2 000 000

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

1 067 528 979

1 075 211 944

23

Beruházások

724 623 586

720 623 586

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

630 409 635

630 409 635

25

Felújítások

342 905 393

354 588 358

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

212 773 004

212 773 004

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

1 912 238 949

1 916 258 735

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

188 911 667

189 578 166

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

18 424 126

19 090 625

51

Központi, irányító szervi támogatás

170 487 541

170 487 541

52

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

53

Pénzügyi lízing kiadásai

54

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

55

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

57

Külföldi értékpapírok beváltása

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

59

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

60

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

61

Váltókiadások

62

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

188 911 667

189 578 166

63

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

2 101 150 616

2 105 836 901

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

8

8

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

170

170”

8. melléklet

14. melléklet
Nagyhalász Város Önkormányzat: kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Nagyhalász Város Önkormányzata

01

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

02

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

A

B

C

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

793 322 934

794 241 701

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

207 259 310

207 259 310

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

262 923 052

262 923 052

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

6 613 047

6 613 047

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

12 658 360

12 658 360

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

22 853 571

22 853 571

8

Elszámolásból származó bevételek

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

512 307 340

512 307 340

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

281 015 594

281 934 361

15

14-ből EU-s támogatás

2 000 000

2 000 000

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

154 384 208

154 384 208

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

154 384 208

154 384 208

22

21-ből EU-s támogatás

154 384 208

154 384 208

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

74 424 646

74 424 646

24

Építményadó

25

Kommunális adó

10 000 000

10 000 000

26

Iparűzési adó

64 000 000

64 000 000

27

Talajterhelési díj

50 000

50 000

28

Gépjárműadó

29

Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó

50 000

50 000

30

Egyéb közhatalmi bevételek

324 646

324 646

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

21 190 337

27 190 337

32

Készletértékesítés ellenértéke

11 340 000

11 340 000

33

Szolgáltatások ellenértéke

5 129 537

11 129 537

34

Közvetített szolgáltatások értéke

1 200 000

1 200 000

35

Tulajdonosi bevételek

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 520 800

3 520 800

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

1 043 322 125

1 050 240 892

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

1 057 828 491

1 054 929 510

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

1 057 828 491

1 054 929 510

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

666 499

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

666 499

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

1 057 828 491

1 055 596 009

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

2 101 150 616

2 105 836 901

Nagyhalász Város Önkormányzata

01

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

02

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

A

B

C

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

844 709 970

841 046 791

2

Személyi juttatások

278 706 871

279 521 158

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

23 218 839

23 271 768

4

Dologi kiadások

238 738 296

234 207 901

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

49 815 941

49 815 941

6

Egyéb működési célú kiadások

254 230 023

254 230 023

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

224 440 809

224 440 809

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

23 940 000

23 940 000

19

- Tartalékok

5 849 214

5 849 214

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

3 894 000

3 894 000

21

- Céltartalék

2 000 000

2 000 000

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

1 067 528 979

1 075 211 944

23

Beruházások

724 623 586

720 623 586

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

630 409 635

630 409 635

25

Felújítások

342 905 393

354 588 358

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

212 773 004

212 773 004

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

1 912 238 949

1 916 258 735

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

188 911 667

189 578 166

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

18 424 126

19 090 625

51

Központi, irányító szervi támogatás

170 487 541

170 487 541

52

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

53

Pénzügyi lízing kiadásai

54

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

55

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

57

Külföldi értékpapírok beváltása

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

59

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

60

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

61

Váltókiadások

62

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

188 911 667

189 578 166

63

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

2 101 150 616

2 105 836 901

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

8

8

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

170

170”

9. melléklet

17. melléklet
Nagyhalászi Polgármesteri Hivatal: Összes bevétel, kiadás

Nagyhalászi Polgármesteri Hivatal

02

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban

Sor-szám

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

A

B

C

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

7 078 300

7 078 300

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

400 000

400 000

4

Közvetített szolgáltatások értéke

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

9

Kamatbevételek

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

6 678 300

6 678 300

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

2 537 028

7 428 735

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2 537 028

7 428 735

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

9 615 328

14 507 035

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

141 893 470

141 893 470

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

7 041 451

7 041 451

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

134 852 019

134 852 019

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

151 508 798

156 400 505

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

145 158 798

150 050 505

2

Személyi juttatások

112 947 007

117 169 140

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

14 850 315

15 325 736

4

Dologi kiadások

17 361 476

17 555 629

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

6 350 000

6 350 000

8

Beruházások

6 350 000

6 350 000

9

Felújítások

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

151 508 798

156 400 505

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

19

19

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

10. melléklet

18. melléklet
Nagyhalászi Polgármesteri Hivatal: Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Nagyhalászi Polgármesteri Hivatal

02

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

02

Forintban

Sor-szám

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

A

B

C

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

4

Közvetített szolgáltatások értéke

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

9

Kamatbevételek

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

2 537 028

7 428 735

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2 537 028

7 428 735

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

2 537 028

7 428 735

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

2 537 028

7 428 735

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

2 537 028

7 428 735

2

Személyi juttatások

1 874 173

6 096 306

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

272 028

747 449

4

Dologi kiadások

390 827

584 980

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

8

Beruházások

9

Felújítások

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

2 537 028

7 428 735

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)