Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

a községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítéséről

Hatályos: 2022. 05. 27- 2023. 05. 25

Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

a községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítéséről1

2022.05.27.

Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének Előkészítő Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A Képviselő-testület a többször módosított 2/2021.(III.5.) Kt. önkormányzati rendelettel megállapított 2021. évi költségvetése végrehajtását

a) 224.023.207Ft BEVÉTELI FŐÖSSZEGGEL,

b) 134.837.907Ft KIADÁSI FŐÖSSZEGGEL,

c) 89.185.300Ft EGYENLEGGEL

állapítja meg a rendelet mellékleteit képező részletező adatok alapján.

2. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetése bevételeinek (forrásainak) és kiadásainak (feladatainak) alakulását, azok tényszámait az önkormányzati költségvetés cím- és feladatrendjének bontásában a rendelet 1. és 2. melléklete tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület

a) az Önkormányzati Bevételek alaptevékenységeinek főösszegét 224.023.207Ft-ban,

b) az Önkormányzati Kiadások alaptevékenységeinek főösszege 134.837.907Ft-ban

állapítja meg.

(3) A bevételeket és kiadásokat alaptevékenységenként e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

3. § (1) Az Önkormányzat vagyoni helyzetét, a beszámolási időszak elején és végén (2021. január 1. és 2021. december 31.) meglévő vagyon értékének összehasonlító kimutatásával a rendelet 4. melléklete szerinti vagyonmérleg tartalmazza, melynek főösszegeit a Képviselő-testület a következők szerint állapítja meg:

a) Eszközök értéke összesen: 964.966.041Ft,

b) Források értéke összesen: 964.966.041Ft,

c) Egyenleg: 0Ft.

(2) Az immateriális javak, tárgyi eszközök, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását a 14. melléklet tartalmazza.

(3) A felhalmozási (fejlesztési) célú vagyonelemek kimutatását a 3. mellékletben szereplő felhalmozási (fejlesztési) mérleg tartalmazza, melynek főösszegeit a Képviselő-testület a következők szerint állapítja meg:

a) Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási bevételek: 81.071.237Ft,

b) Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási kiadások: 28.128.533Ft,

c) Egyenleg: 52.942.704Ft.

(4) A működési célú vagyonelemek kimutatását a 3. melléklet szerinti működési mérleg tartalmazza, melynek főösszegeit a Képviselő-testület a következők szerint állapítja meg:

a) Működési célú költségvetési és finanszírozási bevételek: 142.951.970Ft,

b) Működési célú költségvetési és finanszírozási kiadások: 106.709.374Ft,

c) Egyenleg: 36.242.596Ft.

4. § A Képviselő-testület a 2021. évi önkormányzati költségvetési maradvány kimutatását a rendelet 6. melléklete szerint állapítja meg.

5. § (1) Az önkormányzati bevételeket és kiadásokat a költségvetés cím- és feladatrendjének bontásában e rendelet 1. és 2. melléklete tartalmazza.

(2) A vagyonelemek kimutatását e rendelet 3. melléklete szerinti mérlegek tartalmazzák.

(3) Az önkormányzat vagyonváltozásai alakulását e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(4) A bevételeket és kiadásokat alaptevékenységenként e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(5) A 2021. évi önkormányzati maradvány kimutatását e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(6) A 2021. évi közvetett támogatásokat e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(7) Az önkormányzat követeléseiről készített kimutatást e rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(8) Az önkormányzat kötelezettség jellegű sajátos elszámolások állományáról készített kimutatást e rendelet 9. melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai részletezését e rendelet 10. melléklet tartalmazza.

(10) A központi költségvetési támogatásokról készített kimutatást e rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(11) A 2021. évi képviselői-alap alapján meghatározott rész előirányzatok felhasználását a 12. melléklet tartalmazza.

(12) A foglalkoztatottak létszámát, személyi juttatásait e rendelet 13. melléklete tartalmazza.

(13) Az immateriális javak, tárgyi eszközök, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának összetételét e rendelet 14. melléklete tartalmazza.

6. § Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendeletet a szöveges beszámolóban és annak mellékleteiben szereplő adatokkal hagyja jóvá.

7. § (1) Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 4/2021.(V.28.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

1

Az önkormányzati rendeletet a Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 7. §-a hatályon kívül helyezte 2023. május 26. napjával.