Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 29

Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

2022.05.29.

A Képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § Mátészalka Város Önkormányzat (továbbiakban Önkormányzat) és Intézményei (továbbiakban Intézmények) 2021. évi költségvetésének teljesítését a 6. melléklet szerint

a) 7 409 729 ezer Ft költségvetési számviteli bevétellel

b) 4 940 321 ezer Ft költségvetési számviteli kiadással

c) 2 469 408 ezer Ft költségvetési maradvánnyal jóváhagyja.

2. § (1) Az Önkormányzat vagyonát 21 818 230 eFt eszköz és forrás értékkel állapítja meg. A vagyonkimutatást az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A mérlegben értékkel nem szereplő, un. „0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak és tárgyi eszközök, valamint a kulturális javak és a 01. számlacsoportban nyilvántartott eszközök állományát a 2. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat gazdasági társaságokban lévő tartós részesedését a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(4) Az Önkormányzat adósságának állományát a 4. melléklet szerint fogadja el.

(5) Az Önkormányzat pénzeszközei változásának bemutatását az 5. melléklet szerint fogadja el.

3. § (1) A költségvetési bevételeket – költségvetési szervenként – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés b) pontja szerinti elkülönítésben a 7. melléklet alapján fogadja el.

(2) Az 1. §-ban megállapított bevételek közül a felhalmozási bevételeket jogcímenként a 8. melléklet szerint fogadja el.

4. § (1) A költségvetési kiadásokat – költségvetési szervenként – az Áht. 23. § (2) bekezdés b) pontjának megfelelően kiemelt előirányzatonként a 9. melléklet alapján fogadja el.

(2) Az 1. §-ban megállapított kiadások közül a felhalmozási kiadásokat célonként és feladatonként a 10. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok kiadásait a 11. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő városüzemeltetési feladatok és a futó projektek működési célú kiadásainak alakulását kiemelt előirányzatonként a 12. melléklet szerint fogadja el.

(5) Az 1. §-ban megállapított ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítését a 13. melléklet szerint fogadja el.

(6) Az 1. §-ban megállapított működési célú pénzeszköz átadások teljesítését a 14. melléklet szerint fogadja el. Az egyesületek, közösségek, alapítványok támogatására elkülönített keret (un. Polgármesteri Alap) részletes felhasználását a 15. melléklet szerint fogadja el.

5. § (1) Az Önkormányzat és az Intézmények költségvetési maradványát a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képes Géza Városi Könyvtár, a Szatmári Múzeum és a Polgármesteri Hivatal előző évi kiutalatlan, együttesen 4 978 eFt összegű fenntartói támogatását elvonja, a Négy Évszak Óvoda 185 eFt többlettámogatását jóváhagyja.

6. § A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához kapott állami támogatás elszámolását a 17. melléklet alapján 3 927 795 Ft kiutalási igénnyel tudomásul veszi.

7. § Az Önkormányzat által 2021 évben nyújtott közvetett támogatások alakulását a 18. melléklet alapján fogadja el.

8. § A több éves kihatással járó döntések számszerűsítésének bemutatását évenkénti bontásban a 19. melléklet szerint fogadja el.

9. § Az Önkormányzat és Intézményei 2021. évi kötelezettségeinek állományát a 20. melléklet szerint tudomásul veszi.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet

Mátészalka Város Önkormányzat 2021. évi vagyonkimutatása

ESZKÖZÖK (adatok ezer Ft-ban)

Intézmények

Önkormányzat

Mindösszesen

2020

2021

2020

2021

2020

2021

A/I. Immateriális javak

1 739

839

13 159

11 861

14 898

12 700

A/II/1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

57 770

15 272 569

15 811 489

15 272 569

15 869 259

ebből:

Törzsvagyon

57 770

13 077 057

13 366 802

13 077 057

13 424 572

- kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó vagyon

8 309 559

8 625 923

8 309 559

8 625 923

- nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon

742 088

742 088

742 088

742 088

- korlátozottan forgalomképes vagyon

57 770

4 025 410

3 998 791

4 025 410

4 056 561

Üzleti vagyon

2 195 512

2 444 687

2 195 512

2 444 687

A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

13 327

13 343

417 500

354 472

430 827

367 815

A/II/3. Tenyészállatok

0

0

A/II/4. Beruházások, felújítások

1 418 883

1 173 015

1 418 883

1 173 015

A//II/5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II. Tárgyi eszközök összesen (A/II/1+……+A/II/5)

13 327

71 113

17 108 952

17 338 976

17 122 279

17 410 089

A/III/1. Tartós részesedések

145 000

145 300

145 000

145 300

A/III/2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

2

2

2

2

A/III/3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III. Befektetett pénzügyi eszközök (A/III/1+A/III/2+A/III/3)

145 002

145 302

145 002

145 302

A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

814 031

810 137

814 031

810 137

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (A/I+A/II+A/III+A/IV)

15 066

71 952

18 081 144

18 306 276

18 096 210

18 378 228

B/I. Készletek

B/II. Értékpapírok

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (B/I+B/II)

C/I. Lekötött bankbetétek

C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

829

522

671

626

1 500

1 148

C/III. Forintszámlák

2 039

5 069

2 434 236

2 622 434

2 436 275

2 627 503

C/IV. Deviza számlák

9 121

9 218

9 121

9 218

C. PÉNZESZKÖZÖK (C/I+…..+C/IV)

2 868

5 591

2 444 028

2 632 278

2 446 896

2 637 869

D/I. Költségvetési évben esedékes követelések

161

1 110

163 004

145 743

163 165

146 853

D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

622 633

632 447

622 633

632 447

D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

1 699

1 473

3 962

3 838

5 661

5 311

D) KÖVETELÉSEK (D/I+D/II+D/III)

1 860

2 583

789 599

782 028

791 459

784 611

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK

9 944

4 063

3 963

10 388

13 907

14 451

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

1 822

1 901

7 046

1 170

8 868

3 071

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F)

31 560

86 090

21 325 780

21 732 140

21 357 340

21 818 230

FORRÁSOK (adatok ezer Ft-ban)

Intézmények

Önkormányzat

Mindösszesen

2020

2021

2020

2021

2020

2021

G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

197 703

197 703

19 177 353

19 177 353

19 375 056

19 375 056

G/II. Nemzeti vagyon változásai

-51 755

-51 755

-1 965 778

-1 965 778

-2 017 533

-2 017 533

G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

3 499

3 499

31 058

31 058

34 557

34 557

G/IV. Felhalmozott eredmény

-185 161

-178 823

-1 874 231

-2 057 856

-2 059 392

-2 236 679

G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/VI. Mérleg szerinti eredmény

6 338

2 405

-183 625

506 324

-177 287

508 729

G) SAJÁT TŐKE (G/I+……..+G/VI)

-29 376

-26 971

15 184 777

15 691 101

15 155 401

15 664 130

H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

238

2

18 001

7 846

18 239

7 848

H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

260

86

227 258

155 746

227 518

155 832

H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

135 075

172 769

135 075

172 769

H) KÖTELEZETTSÉGEK (H/I+H/II+H/III)

498

88

380 334

336 361

380 832

336 449

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

60 438

112 973

5 760 669

5 704 678

5 821 107

5 817 651

FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+J)

31 560

86 090

21 325 780

21 732 140

21 357 340

21 818 230

2. melléklet

Kimutatás a mérlegben nem szereplő "0"-ra leírt eszközökről, a használatban lévő kisértékű immateriális javakról és tárgyi eszközökről, valamint a kulturális javakról és a 01. számlacsoportban nyilvántartott eszközök 2021. december 31-ei állományáról

Főkönyvi szám

Főkönyvi szám megnevezés (adatok eFt-ban)

Mátészalka Város Önkormányzata

Intézmények összesen

Bruttó

ÉCS

Nettó

Bruttó

ÉCS

Nettó

111912

Teljesen (0-ig), korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok állományának értéke

0 Ft

0 Ft

0 Ft

1 981 400 Ft

1 981 400 Ft

0 Ft

111912

Teljesen (0-ig) leírt, üzleti (forgalomképes) vagyoni értékű jogok állományának értéke

4 550 000 Ft

4 550 000 Ft

0 Ft

112912

Teljesen (0-ig), korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke

85 717 661 Ft

85 717 661 Ft

0 Ft

6 555 354 Ft

6 555 354 Ft

0 Ft

112913

Teljesen (0-ig) leírt, üzleti (forgalomképes) szellemi termékek aktivált állományának értéke

2 505 400 Ft

2 505 400 Ft

0 Ft

5 984 049 Ft

5 984 049 Ft

0 Ft

"0" leírt immateriális javak

92 773 061 Ft

92 773 061 Ft

0 Ft

14 520 803 Ft

14 520 803 Ft

0 Ft

12192313

Teljesen (0-ig) leírt üzleti (forgalomképes) lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke

236 500 Ft

236 500 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

121924811

Teljesen (0-ig) leírt kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke

158 104 Ft

158 104 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

12192482

Teljesen (0-ig) leírt korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke

1 110 550 Ft

1 110 550 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

"0" leírt ingatlanok

1 505 154 Ft

1 505 154 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

1319112

Teljesen (0-ig) leírt korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke

13 074 650 Ft

13 074 650 Ft

0 Ft

249 850 Ft

249 850 Ft

0 Ft

1319113

Teljesen (0-ig) leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke

16 078 300 Ft

16 078 300 Ft

0 Ft

10 515 645 Ft

10 515 645 Ft

0 Ft

1319122

Teljesen (0-ig) leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke

41 922 500 Ft

41 922 500 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

1319123

Teljesen (0-ig) leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke

115 040 535 Ft

115 040 535 Ft

0 Ft

49 712 341 Ft

49 712 341 Ft

0 Ft

1319163

Teljesen (0-ig)leírt üzleti (forgalomképes) járművek értéke

101 903 748 Ft

101 903 748 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

1319613

Teljesen (0-ig) leírt vagyonkezelésbe átvett üzleti (forgalomképes) kincstári informatikai eszközök értéke

923 800 Ft

923 800 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

1319623

Teljesen (0-ig) leírt, vagyonkezelésbe átvett üzleti (forgalomképes) kincstári egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke

4 284 533 Ft

4 284 533 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

1832913

Teljesen (0-ig) leírt, államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök állományának értéke

11 503 100 Ft

11 503 100 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

1832923

Teljesen (0-ig) leírt, államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés állományának értéke

37 801 020 Ft

37 801 020 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

1832943

Teljesen (0-ig) leírt, államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) hangszer állományának értéke

1 891 000 Ft

1 891 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

"0" leírt gépek, berendezések, járművek

344 423 186 Ft

344 423 186 Ft

0 Ft

60 477 836 Ft

60 477 836 Ft

0 Ft

1119141

Teljesen (0-ig), korlátozottan forgalomképes kisértékű vagyoni értékű jogok állományának értéke

120 000 Ft

120 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

1119142

Teljesen (0-ig), üzleti (forgalomképes) kisértékű vagyoni értékű jogok állományának értéke

461 869 Ft

461 869 Ft

0 Ft

761 727 Ft

761 727 Ft

0 Ft

1129141

Teljesen (0-ig), korlátozottan forgalomképes kisértékű szellemi termékek aktivált állományának értéke

65 800 Ft

65 800 Ft

0 Ft

1 904 570 Ft

1 904 570 Ft

0 Ft

1129141

Teljesen (0-ig), üzleti (forgalomképes) kisértékű szellemi termékek aktivált állományának értéke

200 000 Ft

200 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

használatban lévő kisértékű immateriális javak

847 669 Ft

847 669 Ft

0 Ft

2 666 297 Ft

2 666 297 Ft

0 Ft

13191143

Teljesen (0-ig) leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke

5 466 021 Ft

5 466 021 Ft

0 Ft

22 636 357 Ft

22 636 357 Ft

0 Ft

13191243

Teljesen (0-ig) leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke

90 315 684 Ft

90 315 684 Ft

0 Ft

48 048 947 Ft

48 048 947 Ft

0 Ft

2013. előtti, mérlegben nem szereplő kisértékű eszközök

4 147 825 Ft

4 147 825 Ft

0 Ft

6 272 988 Ft

6 272 988 Ft

0 Ft

használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

99 929 530 Ft

99 929 530 Ft

0 Ft

76 958 292 Ft

76 958 292 Ft

0 Ft

131132

Korlátozottan forgalomképes kulturális javak aktivált állományának értéke

38 175 340 Ft

0 Ft

38 175 340 Ft

4 024 000 Ft

0 Ft

4 024 000 Ft

1311342

Korlátozottan forgalomképes kisértékű kulturális javak aktivált állományának értéke

0 Ft

0 Ft

0 Ft

1 267 866 Ft

0 Ft

1 267 866 Ft

1311343

Üzleti (forgalomképes) kisértékű kulturális javak aktivált állományának értéke

0 Ft

0 Ft

0 Ft

18 000 Ft

0 Ft

18 000 Ft

183232

Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes kulturális javak állományának értéke

2 293 338 Ft

0 Ft

2 293 338 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

kultúrális javak és régészeti leletek

40 468 678 Ft

0 Ft

40 468 678 Ft

5 309 866 Ft

0 Ft

5 309 866 Ft

01111292

Teljesen (0-ig) leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek állományának értéke

1 563 115 Ft

1 563 115 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

01111293

Teljesen (0-ig) leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, üzleti (forgalomképes) szellemi termékek állományának értéke

2 386 500 Ft

2 386 500 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

01121112

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állományának értéke

11 951 397 Ft

0 Ft

11 951 397 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

011211222

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke

39 916 112 Ft

0 Ft

39 916 112 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

011211312

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke

2 625 787 Ft

1 704 927 Ft

920 860 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

011211332

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke

2 830 010 218 Ft

735 752 509 Ft

2 094 257 709 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

011211482

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke

39 514 834 Ft

8 686 930 Ft

30 827 904 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

011219332

Teljesen (0-ig) leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke

341 875 Ft

341 875 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

011219482

Teljesen (0-ig) leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke

950 700 Ft

950 700 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

01131113

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök aktivált állományának értéke

1 415 000 Ft

1 036 452 Ft

378 548 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

01131122

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke

4 725 670 Ft

2 734 424 Ft

1 991 246 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

01131123

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke

15 184 094 Ft

8 070 237 Ft

7 113 857 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

01131132

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes kulturális javak aktivált állományának értéke

1 090 000 Ft

0 Ft

1 090 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

01131143

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) hangszerek aktivált állományának értéke

200 000 Ft

176 983 Ft

23 017 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

01131162

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes járművek aktivált állományának értéke

278 350 Ft

109 372 Ft

168 978 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

01131913

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke

36 552 908 Ft

36 552 908 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

01131922

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke

22 490 927 Ft

22 490 927 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

01131923

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke

295 860 407 Ft

295 860 407 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

011319243

Teljesen (0-ig) leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke

38 470 652 Ft

38 470 652 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

01131943

Teljesen (0-ig) leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) hangszerek értéke

6 138 297 Ft

6 138 297 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

01131962

Teljesen (0-ig) leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes járművek értéke

41 980 176 Ft

41 980 176 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

01131963

Teljesen (0-ig) leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) járművek értéke

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

01. számlacsoport - államháztartáson belül vagyonkezelésbe adott vagyontárgyak

3 393 647 019 Ft

1 205 007 391 Ft

2 188 639 628 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

3. melléklet

Kimutatás Mátészalka város Önkormányzat tartós részesedéseiről 2021. december 31-én

Tulajdoni arány %

Társaság megnevezése, székhelye

Tulajdoni arány

%

Ft-ban

100 %-os

Szalka Távhő Kft.

Mátészalka

100,00

100 000 000

Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kft.

Mátészalka

100,00

40 000 000

Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft.

Mátészalka

100,00

3 000 000

25 %-on aluli

Nyírségvíz Zrt.

Nyíregyháza

0,11

2 000 000

Szatmári Gazdaságfejlesztési Alapítvány

Mátészalka

300 000

TARTÓS RÉSZESEDÉSEK ÖSSZESEN:

145 300 000

4. melléklet

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzat adósságállományának alakulásáról

Sorszám

Megnevezés (adatok Ft-ban)

2021. december 31.

2022. december 31.

2023. december 31.

2024. - 2031. évek

1.

Közvilágítás korszerűsítésére felvett fejlesztési célú hitel állománya

111 815 500

46 190 500

0

0

2.

Mátészalkai Ipari Park fejlesztése, bővítése

0

0

0

0

Adósságállomány összesen:

111 815 500

46 190 500

0

0

5. melléklet

Pénzeszközök 2021. évi változásának levezetése

Megnevezés

Összeg (eFt)

1

Pénzkészlet 2021. január 1-jén

2 446 896

2

ebből: - Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

1 500

3

- Bankszámlák egyenlege

2 445 396

4

Teljesített költségvetési bevételek (+)

4 741 507

5

Teljesített tárgyévi finanszírozási bevételek (+)

351 643

6

Teljesített költségvetési kiadások (-)

4 517 165

7

Teljesített tárgyévi finanszírozási kiadások (-)

423 156

8

Kizárólag a pénzügyi számvitelben elszámolt sajátos tételek állományváltozása és a pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése(+)

38 144

9

Pénzkészlet 2021. december 31-én

2 637 869

10

ebből: - Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

1 148

11

- Bankszámlák egyenlege

2 636 721

6. melléklet

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetési mérlegének alakulásáról

B E V É T E L E K

Megnevezés (adatok ezer Ft-ban)

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Önkormányzatok támogatásai

1 440 441

1 453 980

1 453 980

100,00%

Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről

352 453

523 281

467 926

89,42%

Közhatalmi bevételek

999 500

1 060 695

1 383 429

130,43%

Működési bevételek

304 750

309 114

309 108

100,00%

Átvett pénzeszközök

19 150

19 730

103,03%

1. Működési célú költségvetési bevételek

3 097 144

3 366 220

3 634 173

107,96%

Önkormányzatok támogatásai

26 000

26 000

100,00%

Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről

579 901

579 901

581 035

100,20%

Felhalmozási bevételek

396 400

497 734

497 735

100,00%

Átvett pénzeszközök

3 100

2 563

2 564

100,04%

2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek

979 401

1 106 198

1 107 334

100,10%

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)

4 076 545

4 472 418

4 741 507

106,02%

Maradvány igénybevétele

2 317 272

2 316 579

2 316 579

100,00%

Finanszírozási előleg igénybevétele

6 943

50 873

732,72%

Forgatási célú belföldi értékpapír értékesítése

300 000

300 770

300 770

100,00%

Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele

300 000

0,00%

II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2 617 272

2 924 292

2 668 222

91,24%

III. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.)

6 693 817

7 396 710

7 409 729

100,18%

K I A D Á S O K

Megnevezés (adatok ezer Ft-ban)

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Személyi juttatások

1 065 647

1 155 366

1 022 223

88,48%

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

147 827

152 735

141 561

92,68%

Dologi kiadások

1 514 333

1 539 476

1 106 186

71,85%

Ellátottak juttatásai

23 000

15 606

15 605

99,99%

Elvonások és befizetések

134 922

134 922

133 946

99,28%

Egyéb támogatások államháztartáson belülre

387 357

480 733

475 414

98,89%

Egyéb támogatások államháztartáson kívülre

350 579

381 579

375 051

98,29%

Tartalékok

40 000

40 000

0,00%

3. Működési célú költségvetési kiadások

3 663 665

3 900 417

3 269 986

83,84%

Beruházások

2 460 307

2 881 945

1 058 687

36,74%

Felújítások

Egyéb támogatások államháztartáson belülre

599

2 720

2 720

100,00%

Egyéb támogatások államháztartáson kívülre

153 803

188 472

185 772

98,57%

4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások

2 614 709

3 073 137

1 247 179

40,58%

IV. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3. + 4.)

6 278 374

6 973 554

4 517 165

64,78%

Finanszírozási előleg visszafizetése

49 818

56 761

56 761

100,00%

Hosszú lejáratú hitel törlesztése

65 625

65 625

65 625

100,00%

Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása

300 000

300 770

300 770

100,00%

V. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

415 443

423 156

423 156

100,00%

VI. KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV. + V.)

6 693 817

7 396 710

4 940 321

66,79%

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (költségvetési hiány vagy többlet) (I. - IV.)

-2 201 829

-2 501 136

224 342

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási hiány vagy többlet) (II. -V.)

2 201 829

2 501 136

2 245 066

Költségvetési számvitel egyenlege (költségvetési maradvány) (III. -VI.)

2 469 408

7. melléklet

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi bevételi előirányzatainak alakulásáról

Megnevezés (adatok ezer Ft-ban)

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Felhalmozási célú bevételek

Önkormányzatok támogatásai

Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről

Önkormányzatok támogatásai

Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Négy Évszak Óvoda

2 842

2 842

100,00%

26 065

27 727

27 725

99,99%

Képes Géza Városi Könyvtár

448

2 923

922

31,54%

43 652

43 652

43 652

100,00%

800

450

447

99,33%

Szatmári Múzeum

3 830

3 189

83,26%

500

712

710

99,72%

Intézmények összesen:

0

0

0

448

9 595

6 953

72,46%

43 652

43 652

43 652

100,00%

27 365

28 889

28 882

99,98%

Polgármesteri Hivatal

9 389

16 287

16 288

100,01%

2 420

2 317

2 317

100,00%

1 930

1 930

100,00%

Költségvetési szervek összesen:

0

0

0

9 837

25 882

23 241

89,80%

43 652

43 652

43 652

0,00%

29 785

31 206

31 199

99,98%

1 930

1 930

100,00%

Irányítószervi támogatás

Önkormányzat

1 440 441

1 453 980

1 453 980

100,00%

342 616

497 399

444 685

89,40%

26 000

26 000

100,00%

536 249

536 249

537 383

100,21%

999 500

1 060 695

1 383 429

130,43%

274 965

277 908

277 909

100,00%

396 400

495 804

495 805

100,00%

Mátészalka Város Önkormányzata összesen:

1 440 441

1 453 980

1 453 980

100,00%

352 453

523 281

467 926

89,42%

26 000

26 000

100,00%

579 901

579 901

581 035

100,20%

999 500

1 060 695

1 383 429

130,43%

304 750

309 114

309 108

100,00%

396 400

497 734

497 735

100,00%

Megnevezés (adatok ezer Ft-ban)

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Finanszírozási bevételek

Iranyítószervi támogatás

Bevételek összesen

Maradvány igénybevétele

Egyéb finanszírozási bevételek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Négy Évszak Óvoda

193

193

193

100,00%

528 531

435 165

435 350

100,04%

554 789

465 927

466 110

100,04%

Képes Géza Városi Könyvtár

299

299

299

100,00%

65 570

64 642

64 641

100,00%

110 769

111 966

109 961

98,21%

Szatmári Múzeum

342

342

342

100,00%

40 579

44 862

44 859

99,99%

41 421

49 746

49 100

98,70%

Intézmények összesen:

0

0

0

0

834

834

834

100,00%

0

0

634 680

544 669

544 850

100,03%

706 979

627 639

625 171

99,61%

Polgármesteri Hivatal

3 728

3 728

3 728

100,00%

493 122

438 122

433 148

98,86%

508 659

462 384

457 411

98,92%

Költségvetési szervek összesen:

0

0

0

0

4 562

4 562

4 562

100,00%

0

0

1 127 802

982 791

977 998

99,51%

1 215 638

1 090 023

1 082 582

99,32%

Irányítószervi támogatás

-1 127 802

-982 791

-977 998

99,51%

-1 127 802

- 982 791

- 977 998

99,51%

Önkormányzat

19 150

19 730

103,03%

3 100

2 563

2 564

100,04%

2 312 710

2 312 017

2 312 017

100,00%

300 000

607 713

351 643

57,86%

6 605 981

7 289 478

7 305 145

100,21%

Mátészalka Város Önkormányzata összesen:

0

19 150

19 730

103,03%

3 100

2 563

2 564

100,04%

2 317 272

2 316 579

2 316 579

100,00%

300 000

607 713

351 643

57,86%

6 693 817

7 396 710

7 409 729

100,18%

8. melléklet

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi felhalmozási bevételeinek alakulásáról

M e g n e v e z é s (adatok ezer Ft-ban)

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Belterületi utak, járdák felújításának támogatása

26 000

26 000

100,00%

Önkormányzati támogatások összesen

26 000

26 000

100,00%

Közfoglalkoztatás beruházási kiadásainak támogatása

4521

4521

5655

125,08%

Belvárosi piac megújítása projekt támogatása

531 728

531 728

531 728

100,00%

Képes Géza Városi Könyvtár felújítása projekt (intézmény költségvetésében)

43 652

43 652

43 652

100,00%

Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen

579 901

579 901

581 035

100,20%

Ingatlanok értékesítése

396 400

495 804

495 805

100,00%

Intézményi bevételek

1 930

1 930

100,00%

Felhalmozási bevételek összesen

396 400

497 734

497 735

100,00%

Nyújtott kölcsönök visszatérülése

3 100

2 563

2 564

100,04%

Átvett pénzeszközök összesen

3 100

2 563

2 564

100,04%

Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen

979 401

1 106 198

1 107 334

100,10%

Maradvány igénybevétele

1 456 330

1 456 330

1 456 330

100,00%

Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele

300 000

0,00%

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen

1 456 330

1 756 330

1 456 330

82,92%

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2 435 731

2 862 528

2 563 664

89,56%

9. melléklet

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi kiadási előirányzatainak alakulásáról

Megnevezés (adatok ezer Ft-ban)

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Végleges kötelezettség-vállalás

Teljesítés

Teljesítés %-a

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Végleges kötelezettség-vállalás

Teljesítés

Teljesítés %-a

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Végleges kötelezettség-vállalás

Teljesítés

Teljesítés %-a

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Végleges kötelezettség-vállalás

Teljesítés

Teljesítés %-a

Négy Évszak Óvoda

331 675

288 513

287 186

287 186

99,54%

51 874

47 172

47 024

47 024

99,69%

168 340

127 992

126 792

126 792

99,06%

Képes Géza Városi Könyvtár

27 025

28 445

26 692

26 692

93,84%

4 227

4 446

4 164

4 164

93,66%

12 156

11 456

11 268

11 266

98,34%

Szatmári Múzeum

19 977

21 902

21 900

21 900

99,99%

2 874

1 755

1 605

1 605

91,45%

6 914

9 886

9 086

9 086

91,91%

Intézmények összesen:

378 677

338 860

335 778

335 778

99,09%

58 975

53 373

52 793

52 793

98,91%

187 410

149 334

147 146

147 144

98,53%

Polgármesteri Hivatal

353 797

332 944

332 095

332 095

99,75%

58 909

56 552

55 914

55 914

98,87%

77 107

64 112

59 899

59 899

93,43%

Költségvetési szervek összesen:

732 474

671 804

667 873

667 873

99,41%

117 884

109 925

108 707

108 707

98,89%

264 517

213 446

207 045

207 043

97,00%

Önkormányzat

333 173

483 562

354 350

354 350

73,28%

29 943

42 810

32 854

32 854

76,74%

1 249 816

1 326 030

906 989

899 143

67,81%

23 000

15 606

15 605

15 605

99,99%

Mátészalka Város Önkormányzata összesen:

1 065 647

1 155 366

1 022 223

1 022 223

88,48%

147 827

152 735

141 561

141 561

92,68%

1 514 333

1 539 476

1 114 034

1 106 186

71,85%

23 000

15 606

15 605

15 605

99,99%

Megnevezés (adatok ezer Ft-ban)

Egyéb működési célú kiadások

Beruházások

Elvonások és befizetések

Egyéb támogatások államháztartáson belülre

Egyéb támogatások államháztartáson kívülre

Tartalékok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Végleges kötelezettség-vállalás

Teljesítés

Teljesítés %-a

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Végleges kötelezettség-vállalás

Teljesítés

Teljesítés %-a

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Végleges kötelezettség-vállalás

Teljesítés

Teljesítés %-a

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Végleges kötelezettség-vállalás

Teljesítés

Teljesítés %-a

Négy Évszak Óvoda

2 900

2 250

2 203

2 203

97,91%

Képes Géza Városi Könyvtár

67 361

67 619

67 384

67 384

99,65%

Szatmári Múzeum

2 577

2 576

2 576

99,96%

11 656

13 626

13 622

13 622

99,97%

Intézmények összesen:

2 577

2 576

2 576

99,96%

81 917

83 495

83 209

83 209

99,66%

Polgármesteri Hivatal

18 846

8 776

6 116

6 116

69,69%

Költségvetési szervek összesen:

2 577

2 576

2 576

99,96%

100 763

92 271

89 325

89 325

96,81%

Önkormányzat

134 922

134 922

133 946

133 946

99,28%

387 357

478 156

472 838

472 838

98,89%

350 579

381 579

375 051

375 051

98,29%

40 000

40 000

2 359 544

2 789 674

969 362

969 362

34,75%

Mátészalka Város Önkormányzata összesen:

134 922

134 922

133 946

133 946

99,28%

387 357

480 733

475 414

475 414

98,89%

350 579

381 579

375 051

375 051

98,29%

40 000

40 000

2 460 307

2 881 945

1 058 687

1 058 687

36,74%

Megnevezés (adatok ezer Ft-ban)

Felújítások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Kiadások összesen

Egyéb támogatások államháztartáson belülre

Egyéb támogatások államháztartáson kívülre

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Végleges kötelezettség-vállalás

Teljesítés

Teljesítés %-a

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Végleges kötelezettség-vállalás

Teljesítés

Teljesítés %-a

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Végleges kötelezettség-vállalás

Teljesítés

Teljesítés %-a

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Végleges kötelezettség-vállalás

Teljesítés

Teljesítés %-a

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Végleges kötelezettség-vállalás

Teljesítés

Teljesítés %-a

Négy Évszak Óvoda

554 789

465 927

463 205

463 205

99,42%

Képes Géza Városi Könyvtár

110 769

111 966

109 508

109 506

97,80%

Szatmári Múzeum

41 421

49 746

48 789

48 789

98,08%

Intézmények összesen:

706 979

627 639

621 502

621 500

99,02%

Polgármesteri Hivatal

508 659

462 384

454 024

454 024

98,19%

Költségvetési szervek összesen:

1 215 638

1 090 023

1 075 526

1 075 524

98,67%

Önkormányzat

599

2 720

2 720

2 720

100,00%

153 803

188 472

185 772

185 772

98,57%

415 443

423 156

423 156

423 156

100,00%

5 478 179

6 306 687

3 872 643

3 864 797

61,28%

Mátészalka Város Önkormányzata összesen:

599

2 720

2 720

2 720

100,00%

153 803

188 472

185 772

185 772

98,57%

415 443

423 156

423 156

423 156

100,00%

6 693 817

7 396 710

4 948 169

4 940 321

66,79%

10. melléklet

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi felhalmozási kiadásainak alakulásáról

M e g n e v e z é s (adatok ezer Ft-ban)

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Közlekedésfejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében projekt

218 701

218 701

0

0,00%

Közműfejlesztési Építési Alap kiadásai

50 800

52 969

52 969

100,00%

"Új bölcsőde Mátészalkán" projekt

409 828

409 828

41 782

10,20%

Temető bővítés

30 000

30 000

25 400

84,67%

Településrendezési terv módosítása

8 972

8 972

0

0,00%

Közfoglalkoztatás felhalmozási kiadásai

4 564

47 464

47 459

99,99%

Főtér rekonstrukció, új városháza építésnek előkészítése projekt

300 000

285 205

75 649

26,52%

Belterületi utak, járdák felújítása

50 000

45 541

13 970

30,68%

Belterületi csapadékvíz elvezetés projekt II. ütem

160 177

160 177

160 177

100,00%

Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építés projekt

298 651

298 651

298 651

100,00%

Belvárosi piac megújítása projekt

537 730

544 730

11 430

2,10%

Iparterület fejlesztése a Mátészalkai Ipari Parkban II. ütem projekt

35 234

35 234

35 234

100,00%

Mátészalkai Ipari Park fejlesztése, bővítése

300 000

0

0,00%

Szalkai László püspök szoborcsoport alkotása

1 000

1 000

1 000

100,00%

Képes Kávéház megvalósítása

31 750

31 750

31 749

100,00%

Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója projekt

1 894

1 894

1 894

100,00%

"Közös értékek, közösségi élmények" projekt

7 040

7 450

7 450

100,00%

Kulturális és közösségi terek fejlesztése projekt

650

650

689

106,00%

Önkormányzati képviselők részére laptop csere

600

600

0

0,00%

Hull.udvar és komposzt.telep csap.víz elvez.és szikkasztás kialakítása

6 346

7 346

7 346

100,00%

Komposzt.telep komposzt.terének leválaszt.a közlekedő út területétől

3 638

3 638

3 638

100,00%

Kossuth utca - Munkácsy utca feltáróút kiépítése

58 427

45 005

45 005

100,00%

2594/5. hrsz-ú ingatlan meghatározott helyiségrészeinek megvásárlása

11 500

11 500

11 500

100,00%

Hild János parkban csap.víz elvezetésének és parkolónak a tervezése

4 001

0

0

Gyalogos átkelőhelyek kialakítása

2 540

0

0

Közvilágítási hálózat bővítése

1 905

1 905

0

0,00%

Öntözőrendszer kialakítása a Kossuth utcában

8 890

9 894

0

0,00%

Ipari parkban lévő 544/92. hrsz-ú ingatlan visszavásárlása

15 318

16 019

16 019

100,00%

Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás telephelyének megvásárlása

39 500

39 500

100,00%

Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázathoz önkorm-i önerő

15 750

9 449

59,99%

Melegködképző gép vásárlása

3 423

3 423

100,00%

Fogászati röntgen és gurulós röntgen szék beszerzése

1 602

1 602

100,00%

Játszóterek teljes felújítása és tanúsítása

25 000

25 000

100,00%

Kosztolányi út 6. szám alatti ingatlan megvásárlása

6 000

0

0,00%

Közterületi kamerarendszer bővítése és pótlása

15 240

0

0,00%

Ecsedi út belterületi szakaszának felújítása

30 000

0

0,00%

Kossuth út 25.sz.alatti ing.életveszélyes helyz.elhárítása, államegóv.

8 000

0

0,00%

Vadkamerák kihelyezése

554

554

100,00%

Sörsátrak beszerzése

356

356

100,00%

Ózongenerátorok beszerzése

254

254

100,00%

Telefon alközpont beszerzése

213

213

100,00%

Beruházási tartalék

99 388

67 659

0,00%

Képes Géza Városi Könyvtár felújítása projekt (intézm. költségvetésében)

61 361

61 361

61 365

100,01%

Intézmények egyéb kiadásai

39 402

30 910

27 960

90,46%

Beruházások összesen:

2 460 307

2 881 945

1 058 687

36,74%

Mátészalka energetikai megújulása projekt fel nem használt tám. visszafiz.

599

2 720

2 720

100,00%

Egyéb támogatások államháztartáson belülre összesen:

599

2 720

2 720

100,00%

Első lakáshoz jutók támogatása

2 000

0

0

0,00%

Homlokzatfelújítási támogatás

1 000

1 000

300

Beruházás ösztönző és munkahely teremtési támogatás

150 803

185 472

185 472

100,00%

Egyéb támogatások államháztartáson kívülre összesen

153 803

188 472

185 772

98,57%

Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen

2 614 709

3 073 137

1 247 179

40,58%

Fejlesztési célú hitel törlesztése

65 625

65 625

65 625

100,00%

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

65 625

65 625

65 625

100,00%

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

2 680 334

3 138 762

1 312 804

41,83%

11. melléklet

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak 2021. évi alakulásáról

Sorszám

Program megnevezése (adatok ezer Ft-ban)

A program megvalósításának ideje (-tól - ig)

Támogatási szerződés szerinti költségbontás

2021-ban teljesített tényleges kiadások

Saját erő

Hazai támogatás

EU támogatás

Összesen

Saját erő

Hazai támogatás

EU támogatás

Összesen

1

Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója Mátészalka Városában

2017 -2021

85 995

109 566

620 876

816 437

10 459

10 459

(TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00013)

2

Iparterület fejlesztése a Mátészalkai Ipari Parkban

2018 - 2021

125 550

51 150

413 850

590 550

4 510

36 493

41 003

(TOP-1.1.1-16-SB1-2017-00003)

3

Belterületi csapadékvíz elvezetés projekt II. üteme

2019 - 2021

40 000

360 000

400 000

25 338

228 043

253 381

(TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00036)

4

Komplex telep program a Cinevégen

2018-2021

11 014

62 410

73 424

999

3 994

22 633

27 626

(TOP-5.2.1-15-SB1-2016-00009)

5

"Mátészalka a Fény városa"

2019-2021

27 548

90 701

286 299

404 548

973

973

(TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00029)

6

"Közös értékek, közösségi élmények"

2019-2022

11 139

63 123

74 262

4 601

26 069

30 670

(TOP-5.3.1-16-SB1-2017-00002)

7

Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építése

2019-2021

75 000

425 000

500 000

62 194

352 434

414 628

(TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00022)

8

Szatmári Inkubátorház

2018-2021

68 850

28 050

226 950

323 850

325

325

(TOP-1.1.2-16-SB1-2017-00003)

9

Jóléti tó és rendezvénytér kialakítása (TOP-7.1.1-16-ERFA-2019-00247)

2019 - 2021

78 431

12 750

72 250

163 431

8 680

8 680

10

Helyi közösségszervezés projekt

2017 - 2021

1 875

35 625

37 500

387

7 348

7 735

(TOP-7.1.1-16-2017-00084)

11

"Új bölcsőde Mátészalkán" projekt (TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00027)

2020 - 2022

60 500

489 500

550 000

5 362

43 385

48 747

12

Belvárosi piac megújítása projekt (TOP-1.1.3-15-SB1-2019-00038)

2020 - 2022

159 433

62 102

502 465

724 000

2 819

1 264

10 231

14 314

13

Közlekedésfejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében projekt (TOP-1.3.1-16-SB1-2019-00004)

2020 - 2021

33 852

273 898

307 750

296

296

14

"Közművelődési intézmények megújítása Mátészalkán" projekt (TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00326)

2020 - 2021

19 559

6 615

37 485

63 659

17 709

6 615

37 485

61 809

Összesen:

565 366

594 314

3 869 731

5 029 411

42 260

114 265

764 121

920 646

12. melléklet

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi működési kiadásainak alakulásáról

MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban)

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Dologi kiadások

Pénzeszköz átadások

Kiadások összesen

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Zöldterület kezelés

4 000

4 000

3 736

93,40%

66 000

79 300

79 300

100,00%

70 000

83 300

83 036

99,68%

Közutak fenntartása

4 080

4 080

3 355

82,23%

50 000

50 000

50 000

100,00%

54 080

54 080

53 355

98,66%

Közvilágítás

36 030

36 030

28 310

78,57%

36 030

36 030

28 310

78,57%

Helyi közforgalmú közlekedés

17 500

17 500

12 289

70,22%

17 500

17 500

12 289

70,22%

Közfoglalkoztatás

285 809

419 015

292 984

69,92%

22 467

32 791

23 658

72,15%

109 230

69 064

37 689

54,57%

135

135

417 506

521 005

354 466

68,04%

Településvízellátás

1 000

1 000

733

73,30%

1 000

1 000

733

73,30%

Csapadékvíz elvezetés

18 500

18 500

18 500

100,00%

18 500

18 500

18 500

100,00%

Településtisztaság

5 000

5 000

3 417

68,34%

16 500

29 200

29 200

100,00%

21 500

34 200

32 617

95,37%

Állategészségügy

5 500

5 500

1 712

31,13%

4 750

4 750

4 750

100,00%

10 250

10 250

6 462

63,04%

Városgazdálkodás (veszélyhelyzeti kiadásokkal együtt)

4 000

17 568

18 486

105,23%

1 030

3 133

2 925

93,36%

303 349

339 433

304 430

89,69%

27 500

27 500

27 500

100,00%

335 879

387 634

353 341

91,15%

Gyermekétkeztetési feladatok

134 485

134 485

106 881

79,47%

134 485

134 485

106 881

79,47%

Önkormányzati ingatlanokkal való gazdálkodás

2 000

2 000

2 120

106,00%

48 384

48 384

48 384

100,00%

50 384

50 384

50 504

100,24%

Városi rendezvények és kommunikáció

69 806

88 956

48 667

54,71%

5 000

5 000

5 000

100,00%

74 806

93 956

53 667

57,12%

Önkormányzati jogalkotás

33 000

33 000

33 366

101,11%

5 000

5 000

4 957

99,14%

200

200

95

47,50%

38 200

38 200

38 418

100,57%

"Új bölcsőde Mátészalkán" projekt

119 747

119 747

6 965

5,82%

119 747

119 747

6 965

5,82%

Belvárosi piac megújítása projekt

34 085

34 085

2 884

8,46%

34 085

34 085

2 884

8,46%

Közlekedésfejlesztés Szabolcs--Szatmár-Bereg megyében projekt

70 742

70 742

296

0,42%

70 742

70 742

296

0,42%

Belterületi csapadékvíz elvezetés projekt II. üteme

93 628

93 628

93 204

99,55%

93 628

93 628

93 204

99,55%

Iparterület fejlesztése a Mátészalkai Ipari parkban projekt II. üteme

5 162

5 162

5 769

111,76%

5 162

5 162

5 769

111,76%

Kossuth utca - Munkácsy utca feltáróút kiépítése

13 422

13 422

100,00%

13 422

13 422

100,00%

Jóléti tó és rendezvénytér kialakítása

8 185

8 185

8 680

106,05%

8 185

8 185

8 680

106,05%

Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója projekt

8 278

8 278

8 565

103,47%

8 278

8 278

8 565

103,47%

"Mátészalka a Fény városa" projekt

305

305

973

319,02%

305

305

973

319,02%

"Közös értékek, közösségi élmények" projekt

9 650

9 650

5 232

54,22%

1 346

1 346

778

57,80%

32 952

32 542

17 210

52,89%

43 948

43 538

23 220

53,33%

Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építése projekt

129 790

129 790

115 977

89,36%

129 790

129 790

115 977

89,36%

Szatmári Inkubátorház projekt

325

325

325

100,00%

325

325

325

100,00%

Komplex telep program a Cinevégen projekt

714

714

668

93,56%

100

100

100

100,00%

23 568

23 568

26 858

113,96%

24 382

24 382

27 626

113,30%

Főtér rekonstrukció, új városháza építésének előkészítése projekt

3 615

3 614

99,97%

440

436

99,09%

10 740

10 738

99,98%

14 795

14 788

99,95%

Központi Háziorvosi Ügyelet új épületébe vásárolt anyagok, készletek

486

486

486

486

Kulturális és közösségi terek fejlesztése projekt

583

583

583

583

Járásszékhely múzeumok szakmai fejlesztése

4 000

4 000

4 000

100,00%

4 000

4 000

4 000

100,00%

Időskorúak támogatása

15 000

22 394

22 773

101,69%

15 000

22 394

22 773

101,69%

Fejlesztési célú hitel kamata

3 800

3 800

3 330

87,63%

3 800

3 800

3 330

87,63%

Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó dologi kiadások

7 000

7 000

3 740

53,43%

7 000

7 000

3 740

53,43%

Projekt előkészítési költségek, megvalósíthatósági tanulmányok

30 000

30 000

Önkormányzati kiadások összesen

333 173

483 562

354 350

73,28%

29 943

42 810

32 854

76,74%

1 249 816

1 326 030

899 143

67,81%

236 634

262 769

262 769

100,00%

1 849 566

2 115 171

1 549 116

73,24%

13. melléklet

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatának alakulásáról

MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban)

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Települési támogatás

a) lakhatáshoz kapcsolódó kiadások

10 000

7 616

7 616

100,00%

b) 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolási díj kiadása

2 000

1 283

1 283

100,00%

c) gyógyszerkiadások fedezéséhez kapcsolódó kiadás

500

223

223

100,00%

d) lakhatási hátralékot felhalmozó személyek támogatása

500

500

500

100,00%

Rendkívüli települési támogatás

6 200

4 015

4 015

100,00%

Lakbértámogatás

800

740

740

100,00%

Köztemetés

3 000

1 229

1 228

99,92%

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:

23 000

15 606

15 605

99,99%

14. melléklet

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzatának 2021. évi egyéb (intézményi ellátáshoz nem kötőtő) célfeladatot segítő előirányzatainak alakulásáról

MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban)

Támogatások államháztartáson belülre

Támogatások államháztartáson kívülre

Összesen

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Közművelődési intézmények pályázatainak saját erő fedezete

500

500

Msz-i Kulturális Nonprofit Kft. közművelődési támogatása

68 500

68 500

69 120

100,91%

68 500

68 500

69 120

100,91%

Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kft részére nyújtott városüzemeltetési támogatás

236 634

262 634

262 634

100,00%

236 634

262 634

262 634

100,00%

Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás működési támogatása

373 260

464 424

464 424

100,00%

373 260

464 424

464 424

100,00%

Normatív jelleggel juttatott támogatások összesen:

373 760

464 424

464 424

100,00%

305 134

331 134

331 754

100,19%

678 894

795 558

796 178

100,08%

Vállalkozó háziorvosok támogatása

1 200

1 200

1 200

100,00%

1 200

1 200

1 200

100,00%

Egyesületek, közösségek, alapítványok támogatása

4 200

4 200

450

10,71%

4 200

4 200

450

10,71%

Civil szervezetek támogatása

3 000

3 000

3 000

100,00%

3 000

3 000

3 000

100,00%

Ádám J. Pedagógus Énekkar támogatása

100

100

100

100,00%

100

100

100

100,00%

Zenebarátok Kórusáért Egyesület támogatása

100

100

100

100,00%

100

100

100

100,00%

Szatmár Néptánc Együttes támogatása

200

200

200

100,00%

200

200

200

100,00%

Rákóczi Szövetség támogatása

200

200

200

100,00%

200

200

200

100,00%

Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat

1 808

1 808

1 490

82,41%

1 808

1 808

1 490

82,41%

Művészetbarát Egyesület támogatása

200

200

200

100,00%

200

200

200

100,00%

Városi Közlekedési Polgárőrség támogatása

100

100

100

100,00%

100

100

100

100,00%

Rend-Team Mátészalkai Polgárőr Egyesület támogatása

100

100

100

100,00%

100

100

100

100,00%

Kárpátaljai magyarlakta települések támogatása

1 000

1 000

0,00%

1 000

1 000

0,00%

Szatmári Síkság Leader Egyesület támogatása

45

45

46

102,22%

45

45

46

102,22%

Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás támogatása

1 672

1 672

1 672

100,00%

1 672

1 672

1 672

100,00%

Ecsedi-láp Krasznabalparti Társ. támogatása

713

713

713

100,00%

713

713

713

100,00%

Sporttámogatás

35 000

40 000

37 601

94,00%

35 000

40 000

37 601

94,00%

Nemzetiségi önkormányzatok támogatása

600

600

600

100,00%

600

600

600

100,00%

Mátészalkai gyerekek táboroztatásának támogatása

5 000

5 000

5 000

5 000

Mátészalkai Kórház sürgősségi épület betegfelvonó átalakításának támogatása

3 804

3 804

3 804

100,00%

3 804

3 804

3 804

100,00%

Előző évi közfoglalkoztatás fel nem használt részének visszafizetése

135

135

100,00%

135

135

100,00%

Egyéb speciális célú támogatások összesen:

13 597

13 732

8 414

61,27%

45 445

50 445

43 297

85,83%

59 042

64 177

51 711

80,58%

ÖSSZESEN:

387 357

478 156

472 838

98,89%

350 579

381 579

375 051

98,29%

737 936

859 735

847 889

98,62%

15. melléklet

Kimutatás az egyesületek, közösségek, alapítványok támogatására elkülönített un. Polgármesteri Alap 2021. évi felhasználásáról

Támogatott személy, szervezet megnevezése

Támogatott cél megnevezése

Összeg (adatok Ft-ban)

"Óda a fényhez" Látássérültek Klubja

Idősek Világnapja és klubkarácsony rendezvények támogatása

50 000

Itthon. Szülőföldön. Fiatalon Egyesület

2022. évi télzáró - tavasznyitó mátészalkai ifjusági rendezvény támogatása

200 000

Katolikus Karitasz Mátészalkai Csoportja

Rászorulóknak juttatandó karácsonyi élelmiszer csomagok beszerzésének támogatása

200 000

Összesen:

450 000

16. melléklet

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2021. évi jóváhagyott költségvetési maradványáról

MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban)

Költségvetési bevételek

Költségvetési kiadások

Költségvetési egyenleg

Finanszírozási bevételek

Finanszírozási kiadások

Finanszírozási egyenleg

Költségvetési maradvány

Fenntartói támogatás különbözete

Elvonás vagy többlet támogatás

2022. évben tervezett előirányzat

1.

2.

I.= 1. - 2.

3.

4.

II.= 3. - 4.

I. + II.

(+ -)

(- +)

Négy Évszak Óvoda

30 567

463 205

- 432 638

435 543

435 543

2 905

-185

185

2 905

Képes Géza Városi Könyvtár

45 021

109 506

- 64 485

64 940

64 940

455

1

-1

455

Szatmári Múzeum

3 899

48 789

- 44 890

45 201

45 201

311

3

-3

311

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

79 487

621 500

-542 013

545 684

545 684

3 671

-181

181

3 671

Polgármesteri Hivatal

20 535

454 024

- 433 489

436 876

436 876

3 387

4 974

-4 974

3 387

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:

100 022

1 075 524

-975 502

982 560

982 560

7 058

4 793

-4 793

7 058

Önkormányzat

4 641 485

3 441 641

1 199 844

2 663 660

1 401 154

1 262 506

2 462 350

-4 793

4 793

2 462 350

Mátészalka Város Önkormányzat összesen:

4 741 507

4 517 165

224 342

3 646 220

1 401 154

2 245 066

2 469 408

0

0

2 469 408

17. melléklet

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi állami támogatásának elszámolásáról

MEGNEVEZÉS (adatok Ft-ban)

Módosított előirányzat

Tényleges felhasználás

Eltérés

Települési önkormányzatok működésének támogatása

342 161 695

342 161 695

0

Óvoda működtetési támogatás

48 894 800

49 479 200

584 400

Óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása

313 446 000

315 876 750

2 430 750

Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásához

10 238 400

10 238 400

0

Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása

34 475 220

34 475 220

0

Család- és gyermekjóléti központ támogatása

55 514 048

55 514 048

0

Szociális étkeztetés támogatása

3 513 640

3 919 060

405 420

Személyi gondozás támogatása

27 526 800

28 509 900

983 100

Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása

13 303 480

13 303 480

0

Hajléktalanok átmeneti szállásának támogatása

8 655 920

8 655 920

0

Támogató szolgáltatás

11 996 120

11 996 120

0

Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás támogatása

10 684 640

10 684 640

0

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása

38 728 775

38 728 775

0

Bölcsőde támogatása

90 901 000

90 901 000

0

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

143 344 577

142 907 177

-437 400

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

795 435

756 960

-38 475

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatatainak támogatása

36 893 144

36 893 144

0

Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása

18 000 000

18 000 000

0

Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:

1 209 073 694

1 213 001 489

3 927 795

18. melléklet

Kimutatás az önkormányzat által 2021. évben nyújtott közvetett támogatásokról

Közvetett támogatás megnevezése a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 28. §-a szerinti részletezésben

Támogatás összege (adatok Ft-ban)

1.

Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege

2 388 000

- ebből

- Magánszemélyek kommunális adója

10/2019. (IV.24.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés e alapján

750 000

10/2019. (IV.24) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés e alapján

1 638 000

2.

Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

3.

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

4.

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

185 472 441

A vállalkozások beruházás ösztönző és munkahely teremtési programjáról szóló 16/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelet alapján nyújtott támogatás

185 472 441

5.

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

27 192 334

70 éven felüliek hulladék szállítási díj kedvezménye

22/2001. (XII.22.) Ök. számú rendelet 15/B. §. (2) a.) pontja alapján

3 793 937

22/2001. (XII.22.) Ök. számú rendelet 15/B. §. (2) b.) pontja alapján

625 326

Időskorúak támogatása

22 773 071

Összesen:

215 052 775

19. melléklet

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata több éves kihatással járó döntéseinek 2021. évi alakulásáról

Előirányzat megnevezése (adatok ezer Ft-ban)

Tárgyévben teljesített kiadások

Tárgyévet követő évek kiadási előirányzatai

2022

2023

2024

Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója Mátészalka Városában

10 459

Iparterület fejlesztése a Mátészalkai Ipari Parkban

41 003

Belterületi csapadékvíz elvezetés projekt II. ütem

253 381

868

Komplex telep program a Cinevégen

27 626

"Mátészalka a Fény városa"

973

"Közös értékek, közösségi élmények"

30 670

20 402

Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építése

414 628

15 475

Jóléti tó és rendezvénytér kialakítása

8 680

Képes Kávéház építése

31 749

Helyi közösségszervezés projekt

7 735

"Új bölcsőde Mátészalkán" projekt

48 747

652 284

Közlekedésfejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében projekt

296

289 443

"Közművelődési intézmények megújítása Mátészalkán" projekt

61 809

Belvárosi piac megújítása projekt

14 314

565 303

Főtér rekonstrukció, új városháza építése előkészítésének megvalósítása projekt

90 437

212 935

Belterületi utak, járdák felújítása

13 970

100 000

100 000

Közműfejlesztési Építési Alap képzése

52 969

50 800

50 800

50 800

Első lakáshoz jutók támogatása

2 000

2 000

2 000

Homlokzatfelújítási támogatás

300

1 000

1 000

1 000

Szalka-Víz Kft. részére nyújtott városüzemeltetési támogatás

262 634

236 634

240 000

240 000

Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. közművelődési támogatása

69 120

68 500

68 500

68 500

Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás részére nyújtott támogatás önkormányzati önereje

71 880

71 880

70 000

70 000

Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás részére fizetett tagdíj

1 672

1 672

1 672

1 672

Vállalkozó háziorvosok támogatása

1 200

1 200

1 200

1 200

20. melléklet

Tájékoztató kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata kötelezettségeinek állományáról 2021. december 31-én

MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban)

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

Négy Évszak Óvoda

Képes Géza Városi Könyvtár

2

35

Szatmári Múzeum

51

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

2

86

Polgármesteri Hivatal

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:

2

86

Önkormányzat

7 846

155 746

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN:

7 848

155 832