Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről

Hatályos: 2022. 05. 31- 2022. 05. 30

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről1

2022.05.31.

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Bodajk Város Polgármestere - figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021 (I. 29.) Korm. rendeletre - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése alapján a Bodajki Zengő Óvoda-Mini Bölcsőde intézmény vezetőjével történő egyeztetéssel a következőket rendeli el:

1. § Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2021. évi költségvetését e rendelettel állapítja meg. A rendelet hatálya az önkormányzatra és az önkormányzat intézményeire terjed ki.

2. § (1)2 Bodajk Város Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) éves költségvetésének előirányzatait az alábbi összegekben határozza meg:

a)3 összes bevételét 712.924 eFt-ban

b)4 összes kiadását 712.924 eFt-ban

c)5 tárgyévi költségvetési bevétel előirányzatát 524.126 eFt-ban

d)6 tárgyévi költségvetési kiadás előirányzatát 712.924 eFt-ban

e)7 költségvetési egyenlegét - 188.798 eFt-ban

f) költségvetési hiány belső finanszírozását/ finanszírozási bevétel 188.798 eFt-ban

g) költségvetési hiány külső finanszírozását/ finanszírozási bevétel 0 Ft-ban

h) finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait/ finanszírozási kiadás 0 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

a)8 390.019 eFt működési költségvetés előirányzat,

b)9 322.905 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.

(3) Az önkormányzat kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

a)10 484.041 eFt működési költségvetés előirányzat,

b)11 228.883 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.

(4)12 Az önkormányzat kötelező feladatainak kiadása 704.988 eFt, önként vállalt feladatainak kiadása 7.936 eFt. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft. Az önkormányzat állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez.

(5) A Bodajki Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: polgármesteri hivatal) intézményi költségvetés bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

a)13 94.510 eFt működési költségvetés előirányzat,

b)14 4.653 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.

(6) A polgármesteri hivatal intézményi költségvetés kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

a)15 94.510 eFt működési költségvetés előirányzat,

b)16 4.653 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.

(7)17 A polgármesteri hivatal kötelező feladatainak kiadása 99.163 eFt, önként vállalt feladatainak kiadása 0 Ft. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft. A polgármesteri hivatal állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez.

(8) A Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde (a továbbiakban: óvoda) intézményi költségvetési bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

a)18 54.192 e Ft működési költségvetés előirányzat,

b)19 304 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.

(9) Az óvoda intézményi költségvetés kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

a)20 54.392 e Ft működési költségvetés előirányzat,

b)21 104 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.

(10)22 Az óvoda kötelező feladatainak kiadása 54.496 e Ft, önként vállalt feladatainak kiadása 0 Ft. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft. Az óvoda állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez.

3. § (1) A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) szerint a költségvetési beszámolókkal egyidejűleg szükség szerint módosítja a költségvetési rendeletét.

(2) Az önkormányzat működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint az 1. melléklet, ezen belül az önkormányzat bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónként a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat egyes költségvetési kapcsolataiból származó működési bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekt bevételeit, kiadásait a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzati jogalkotás kormányzati funkción 1 fő polgármester, 1 fő alpolgármester, 7 fő munkaszerződéses munkavállaló és a képviselő-testületi tagok, valamint a nem képviselő bizottsági tagok személyi juttatásai kerültek tervezésre.

(2) Az önkormányzati jogalkotás kormányzati funkció tartalmazza az önkormányzat által adományozható kitüntetésekhez, címekhez, díjakhoz járó pénzjutalmak, tárgyjutalmak és azok járulékainak fedezetét.

(3) A közfoglalkoztatás kormányzati funkción a közfoglalkoztatási terv szerint 10 fő átlaglétszámnak megfelelő bértömeg került betervezésre.

(4) Az intézményi költségvetések az ott alkalmazottak személyi juttatásait tartalmazza.

5. § Az ifjúság-egészségügyi gondozás kormányzati funkció és a család- és nővédelmi egészségügyi gondozás kormányzati funkció 2 fő közalkalmazott illetményét tartalmazza 30% -70% arányban megosztva.

6. § (1) A könyvtári szolgáltatások kormányzati funkció 1 fő közalkalmazott illetményét tartalmazza.

(2) A könyvtáros a könyvtár beszerzéseit előzetesen a polgármesterrel köteles egyeztetni.

7. § (1) A közművelődés és társadalmi részvétel fejlesztése kormányzati funkció 1 fő munkavállaló illetményét és egyéb juttatásait tartalmazza.

(2) A művelődésszervező tevékenységéről közvetlenül a polgármesterrel köteles egyeztetni.

8. § (1) Cafetéria-juttatásként a polgármester és a közalkalmazottak részére évi bruttó 200 eFt/fő összeget tartalmaz a költségvetés.

(2) A közalkalmazottak jutalmazására a vállalható kötelezettség mértéke 4.000 eFt, melyet egyéni döntés alapján a polgármester átcsoportosítással hajthat végre.

(3) A 2021. évi költségvetési engedélyezett létszámkeretet a 4. melléklet tartalmazza.

9. §23 A képviselő-testület a beruházási és egyéb felhalmozási kiadási előirányzatot 62.174 eFt összegben állapítja meg a következő fejlesztési feladatokra:

a) Hivatali igazgatás kormányzati funkción 700 eFt,

b) Városgazdálkodási kormányzati funkción 4.000 eFt,

c) Településfejlesztési projektek és támogatásuk kormányzati funkción 18.200 eFt,

d) Közfoglalkoztatás kormányzati funkción 500 eFt,

e) Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel kormányzati funkción 1.974 eFt,

f) Közművelődés – hagyományos kulturális értékek kormányzati funkción 13 eFt,

g) Sportlétesítmény működtetés, fejlesztés kormányzati funkción 24.130 eFt,

h) Intézményi étkeztetés kormányzati funkción 7.900 eFt,

i) Intézményi beszerzés a hivatalnál 4.653 eFt,

j) Intézményi beszerzés az óvodánál 104 eFt.

10. §24 A képviselő-testület a felújítási kiadási előirányzatot 166.709 eFt-ban hagyja jóvá a következő feladatokra:

a) Önkormányzati vagyon kormányzati funkción 20.000 eFt,

b) Városgazdálkodás kormányzati funkción 89.709 eFt,

c) Településfejlesztési projektek és támogatásuk kormányzati funkción 56.000 eFt,

d) Háziorvosi feladatellátás kormányzati funkción 500 eFt,

e) Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel kormányzati funkción 500 eFt.

11. § (1)25 A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 40.000 eFt összegben hagyja jóvá.

(2) A környezetvédelmi alapban rendelkezésre álló 41 eFt felosztásáról és felhasználásáról egyedi határozatban rendelkezik, a meglévő pénzeszközt önálló bankszámlán tartva elkülönítetten kezeli.

12. § Az önkormányzat eredeti előirányzataira vonatkozó előirányzat felhasználási tervét az 5. melléklet tartalmazza.

13. § (1) Az önkormányzat által folyósítandó közvetlen és közvetett támogatásokat a 6. melléklet tartalmazza.

(2) A támogatások folyósításának időbeli ütemezése – amennyiben erről egyéb szabályzó nem rendelkezik – a polgármester és a támogatott előzetes egyeztetése alapján történik.

14. § (1) Az önkormányzat fennálló adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségeit az ügyletek futamidejének végéig a 7. melléklet mutatja be, mely tartalmazza a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve. Garancia- és kezességvállalásból fennálló kötelezettsége nincs az önkormányzatnak.

(2)26 A képviselő-testület a költségvetés egyenlegét -188.798 eFt-ban határozza meg, melyből a működési egyenleg -105.220 eFt, a felhalmozási egyenleg -83.578 eFt. A költségvetési egyenleg kimutatását és a költségvetési többlet felhasználásának vagy a hiány finanszírozásának módját a 8. melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának felhasználása, finanszírozási bevétele az alábbiak szerint:

a)27 működési maradvány felhasználása 11.198 eFt,

b)28 felhalmozási maradvány felhasználása 177.600 eFt.

(4) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevétele nem került betervezésre.

(5) A képviselő-testület az év közben jelentkező működési hiány finanszírozásának módját likviditási hitel igénybevételével fedezi.

(6) Az önkormányzat saját bevételét és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 9. melléklet tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat saját bevételét 56.879 eFt-ban, fizetési kötelezettséggel csökkentett 50 %-os saját bevételét 28.440 eFt-ban állapítja meg.

(7) A költségvetés nem tartalmaz olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

(8) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja. A pénzintézeti kötelezettségvállalások kockázatainak feltárását a döntés-előkészítő szakaszban el kell végezni.

(9) A hitelszerződés aláírására a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester és a jegyző jogosult.

(10) A pénzintézeti szolgáltatások igénybevétele pályáztatás útján történhet, mellyel kapcsolatban a kontrolltevékenységek lefolytatása a jegyző feladata.

15. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat pénzforgalmi számláján lévő pénzkészletet saját hatáskörben 20.000 eFt-ig, negyedéves futamidővel lekösse a biztonságos működés feltételeinek biztosítása mellett. A lekötésről a polgármester a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatja a testületet.

16. § (1) A polgármesteri hivatal működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint a 11. melléklet, bevételeit és kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.

(2) A polgármesteri hivatal eredeti előirányzataira vonatkozó előirányzat felhasználási tervét a 13. melléklet mutatja be.

(3) Az óvoda működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint a 14. melléklet, bevételeit és kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 15. melléklet tartalmazza.

(4) Az óvoda eredeti előirányzataira vonatkozó előirányzat felhasználási tervét a 16. melléklet mutatja be.

17. § A képviselő-testület az általa jóváhagyott kiemelt előirányzatok és létszámkeretek közötti átcsoportosítás jogát minden feladat vonatkozásában fenntartja.

18. § (1) A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a polgármester saját hatáskörben 2.000 eFt értékhatárig az e rendeletben szereplő kiadási főösszeg terhére dönt forrásfelhasználásról a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában foglaltak szerint.

(2) A jóváhagyott és elvégzett fejlesztések kifizetéséhez az átmeneti likviditási zavarok elkerülése érdekében a polgármester a felhalmozási kiadás előirányzat terhére kifizetést engedélyezhet visszapótlási kötelezettséggel.

19. § A képviselő-testület az esetleges költségvetési többletet határozatával megállapított dologi és felhalmozási kiadásra fordítja.

20. § A közvetett támogatásnyújtás elvei:

a) Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedését a rendelet nem tartalmaz.

b) Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedést a rendelet nem tartalmaz.

c) A helyi adókról szóló rendelet alapján beépítésre kerültek a magánszemély kommunális adójára vonatkozó kedvezmények, mentességek.

d) Egyéb helyi adó esetében a törvényi előírásokon felül kedvezményt, mentességet a rendelet nem tartalmaz.

e) A vállalkozó orvosok részére támogatásként az önkormányzat a rendelő fenntartási költségeit fedezi, a helyiségeket ingyenesen bocsátja rendelkezésükre. A civil szervezetek, egyesületek, klubok (a továbbiakban együttesen: egyéb szervezetek) részére az önkormányzat a tulajdonában álló, arra alkalmas helyiségeit térítésmentesen biztosítja.

f) Más nem lakáscélú helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezményt, mentességet a rendelet nem tartalmaz.

g) Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön és követelés elengedést a rendelet nem tartalmaz.

21. § Speciális célú támogatásra a rendelet nem tartalmaz fedezetet.

22. § (1) Saját tulajdonú személygépkocsi használatát az intézményvezető saját dolgozója részére engedélyezheti a jóváhagyott költségvetési előirányzaton belül. Az intézményvezetők saját gépkocsi használatát a polgármester, a polgármesterét a Gazdasági Bizottság elnöke engedélyezi.

(2) A polgármester költségeit és kiadásait a Gazdasági Bizottság elnöke utalványozza.

23. § (1) A kiadási és bevételi előirányzat hónaparányos teljesítésének figyelemmel kísérése a jegyző és az intézményvezető feladata.

(2) A polgármester az önkormányzat előirányzatainak teljesítéseiről a rendelet 3. § (1) bekezdése szerint a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(3) A jegyző a polgármesteri hivatal előirányzatainak teljesítéseiről a rendelet 3. § (1) bekezdése szerint a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(4) Azon intézmény, feladat vezetője, aki az intézmény vagy feladat részére megállapított önkormányzati támogatás mértékét nem tartja működéséhez elegendőnek - intézményi beszámolóval és indoklással alátámasztva - 2021. július 31-ig nyújthatja be többlet-támogatási igényét az önkormányzathoz. Az igény benyújtásával egyidőben be kell mutatni a bevétel növelése és a kiadások csökkentése érdekében megtett intézkedéseket, azok tárgyévi és jövőbeni hatásait.

(5) A hátralékosok felszólítását január 31-ig és július 31-ig el kell végezni.

24. § A képviselő-testület magára nézve elfogadja, hogy költségvetési fedezetet igénylő határozati szintű döntését a forrás megjelölésével hozza meg, és a forrást igénylő határozati javaslatot a Gazdasági Bizottság előzetes véleményével terjeszti a képviselő-testület elé.

25. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1-jétől visszamenőleg kell alkalmazni.

1. melléklet29

Bodajk Város Önkormányzat működési, felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint

Költségvetési mérleg (nettósított)

Adatok ezer Ft-ban

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

Működési bevételek

12 830

25 011

Személyi juttatások

159 810

174 942

Közhatalmi bevételek

45 379

53 400

Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó

29 733

29 724

Önkormányzatok működési tám.

251 353

270 756

Dologi kiadások

170 507

182 600

Egyéb működési c.tám. áht-n belülről

51 350

29 054

Egyéb működési célú kiadások

33 780

34 765

Finanszírozási bevételek - működési

0

0

Finanszírozási kiadások - működési

0

0

Működési c. átvett pénzeszköz

300

600

Ellátottak pénzbeli juttatása

17 900

22 010

Tartalék*

8 398

40 000

Működési bevételek összesen

361 212

378 821

Működési kiadások összesen

420 128

484 041

Felhalmozási c. átvett pénzeszköz

11 750

17 402

Beruházások

15 234

62 174

Felhalmozási c. támogatás

4 445

127 903

Felújítások

122 753

166 709

Felhalmozási bevételek

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

Felhalmozási bevételek összesen

16 195

145 305

Felhalmozási kiadások összesen

137 987

228 883

Finanszírozási bevétel (maradvány)

180 708

188 798

Finanszírozási kiadás

0

0

Költségvetési bevételek összesen:

558 115

712 924

Költségvetési kiadások összesen:

558 115

712 924

* Általános tartalék:

8 398

40 000

Céltartalék:

0

0

2. melléklet30

Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

BEVÉTELEK - DÖLT BETŰTÍPUS

KIADÁSOK - NORMÁL BETŰTÍPUS

Adatok eFt-ban

045120 Út, autópálya építése

eredeti ei.

módosított ei.

Karbantartás, kisjavítás, egyéb

1 000

1 500

Fizetendő általános forgalmi adó

270

676

Dologi kiadás összesen

1 270

2 176

Kiadás összesen

1 270

2 176

096015 Intézményi étkeztetés

eredeti ei.

módosított ei.

Étkeztetési bevétel

4 875

4 875

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 316

1 316

Működési bevételek

6 191

6 191

Bevételek összesen

6 191

6 191

Közalkalmazott személyi juttatása - óvoda konyha

0

1 850

Személyi juttatás összesen

0

1 850

Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen

0

900

Vásárolt élelmezés, szolgáltatás

18 630

19 500

Fizetendő általános forgalmi adó

5 030

5 300

Dologi kiadás összesen

23 660

24 800

Tárgyi eszköz beszerzés

7 900

Kiadás összesen

23 660

35 450

056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása

Működési bevételek- Autómentes nap

490

Bevételek összesen

490

Személyi juttatás összesen

81

Dologi kiadás összesen

460

Kiadás összesen

541

083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása

eredeti ei.

módosított ei.

Reklám, propaganda

2 600

2 600

Dologi kiadás összesen

2 600

2 600

Kiadás összesen

2 600

2 600

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

eredeti ei.

módosított ei.

Téli síkosság mentesítés, karbantartás, üzemeltetés

660

1 650

Fizetendő általános forgalmi adó

180

450

Dologi kiadás összesen

840

2 100

Kiadás összesen

840

2 100

066010 Zöldterület-kezelés

eredeti ei.

módosított ei.

Parkfenntartás, beszerzések

2 575

3 800

Gyepmesteri tevékenység

425

500

Fizetendő általános forgalmi adó

810

200

Dologi kiadás összesen

3 810

4 500

Kiadás összesen

3 810

4 500

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással k. feladatok

eredeti ei.

módosított ei.

Tulajdonosi bevételek- csatorna, ivóvíz bérlet

11 750

22 900

Bevételek összesen

11 750

22 900

Egyéb dologi kiadások

0

1 500

Fejérvíz beruházás, vízrendezéses munkák

12 000

20 000

Földterület vétele

0

0

Kiadás összesen

12 000

21 500

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ig. tev.

eredeti ei.

módosított ei.

EFOP támogatás

2 700

2 700

Egyéb bevétel - esküvői ktgtérítés

540

650

Bevételek összesen

3 240

3 350

Választott tisztviselő juttatás (polgármester, alpolgármester)

8 700

12 000

Munkaszerződéses munkavállalók juttatása (Top, Kehop pályázat, továbbfogl. - 7 fő)

9 300

14 500

Állományba nem tart. jutt. (Képviselői tiszteletdíj)

6 000

4 500

Személyi juttatás összesen

24 000

31 000

Járulék

3 800

4 500

Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen

3 800

4 500

Dologi kiadások - Kehop pályázati költségek

2 300

7 500

Dologi kiadás összesen

2 300

7 500

Beruházás

0

700

Kiadás összesen

30 100

43 700

064010 Közvilágítás

eredeti ei.

módosított ei.

Villamosenergia

6 140

6 500

Karbantartás

1 832

5 600

Egyéb díjak

174

200

Fizetendő általános forgalmi adó

2 150

3 200

Dologi kiadás összesen

10 296

15 500

Kiadás összesen

10 296

15 500

066020 Városgazdálkodás

eredeti ei.

módosított ei.

Bérleti díj

1 696

2 000

Egyéb működési bevétel

600

900

Működési bevétel összesen

2 296

2 900

TOP pályázatok támogatása (tartalék összeg lehívása)

4 445

8 391

Felhalmozási célú pénzeszköz összesen

4 445

8 391

Bevételek összesen

6 741

11 291

Közalkalmazott juttatása

1 494

0

Egyéb, külsős kifizetés (megbízási díj+reprezentáció)

900

1 100

Egyéb juttatás

162

162

Személyi juttatás összesen

2 556

1 262

Járulék

471

200

Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen

471

200

Üzemeltetési anyagok

2 527

2 447

Szakmai anyag

159

159

Informatikai szolg.

2 574

2 700

Közüzemi és továbbszámlázott díjak

1 945

1 200

Karbantartás, kisjavítás

1 872

1 872

Városgondnokság - (BAK és egyéb kiadások)

11 241

6 000

Egyéb üzemeltetés, fenntartás (bankktg, távfelügyelet, hulladék száll., posta ktg., weblap, biztosítási díjak, egyéb szolgáltatás)

17 323

7 300

Vásárolt közszolgáltatás (mérnöki,ügyvédi tev., környezetvéd és egyéb szakértői díjazások, rendezési terv)

13 000

9 000

Felújításokkal kapcsolatos karbantartási, kisjavítási és egyéb pályázati
ktgek

8 500

6 588

Fizetendő általános forgalmi adó

15 968

18 000

Belföldi kiküldetés

50

70

Reklám, propaganda /Bodajki Szó/

1 500

1 500

Adók, díjak, egyéb befizetések, közbeszerzés, engedélyeztetések

2 000

2 000

Dologi kiadás összesen

78 659

58 836

Tárgyi eszköz beszerzés

0

4 000

Beruházások összesen

0

4 000

TOP - tó és környéke

46 444

46 444

TOP - Bölcsőde kialakítása

37 583

43 265

Felújítás összesen

84 027

89 709

Általános tartalék

8 398

40 000

Céltartalék

0

0

Tartalék összesen

8 398

40 000

Kiadás összesen

174 111

194 007

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

eredeti ei.

módosított ei.

Központi vagy fejezeti kezelésű működési támogatás

1 500

Központi vagy fejezeti kezelésű felhalmozási támogatás

98 212

Bevétel összesen

99 712

Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások

10 624

Tárgyi eszköz beszerzés (MFP eszközök)

9 027

18 200

MFP Ovi tető, Hivatal

26 726

56 000

Kiadás összesen

35 753

84 824

900020 Funkcióra nem sorolható bevételek áht-n kívülről

eredeti ei.

módosított ei.

Kommunális adó

16 800

18 000

Idegenforgalmi adó

250

2 000

Iparűzési adó - állandó jell.v.

28 000

33 000

Egyéb közhatalmi bevételek

329

400

Közhatalmi bevételek

45 379

53 400

Bevételek összesen

45 379

53 400

018010 Önkormányzatok elszámolásai

eredeti ei.

módosított ei.

Önkormányzati hivatal és kötelező feladatok támogatása, normatíva

153 531,434

154 089,758

Közművelődés támogatása

8 775,480

8 921,064

Gyermekétkeztetés támogatása

18 144,039

17 847,233

Családsegítés, gyermekjólét

22 042,000

22 198,200

Közp. tám. - köznevelési, egyéb feladatok, int.kívüli gyermekétk, szoc tűzifa

48 859,700

67 699,769

Felhalmozási támogatás

0,000

20 000,000

Önkormányzatok támogatása

251 353

290 756

Áht-n belüli megelőlegezés

10 285

Bevételek összesen

251 353

301 041

Áht. belüli megelőlegezések, visszafizetések

14 439

15 098

Egyéb működési célú kiadások

14 439

15 098

Kiadás összesen

14 439

15 098

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Iparűzési adó központi kiegészítése

28 000

0

Bevételek összesen (előző évi maradvány igbevét.)

179 808

177 600

Zengő Óvoda és Polgármesteri Hivatal támogatása

eredeti ei.

módosított ei.

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - működési

145 052

146 348

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - felhalmozási

5 953

4 657

ISPA 100 Ft/fő

410

410

Móri Többcélú Kistérségi Társ. hozzájárulás

9 000

9 000

F. M. Pénzügyi Keret tagdíj

122

122

BURSA ösztöndíj

940

900

Egyéb hozzájárulás (KDV, Klímabarát)

447

657

"A Bakonyért" Vidékfejlesztési A. Egyesület tagdíj, TDM

802

802

Kiadás összesen

162 726

162 896

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

eredeti ei.

módosított ei.

Továbbszámlázott kiadás

1 500

2 000

Működési bevétel összesen

1 500

2 000

Bevételek összesen

1 500

2 000

Személyi juttatás összesen

0

0

Munkaadókat terhelő járulék és szoch. adó összesen

0

0

Továbbszámlázott kiadás, egyéb dologi

1 181

2 400

Fizetendő általános forgalmi adó

370

650

Dologi kiadás összesen

1 551

3 050

Kiadás összesen

1 551

3 050

072111 Háziorvosi feladatellátás

eredeti ei.

módosított ei.

Bevétel - bérleti díj

0

10

Közüzemi díjak

420

420

Szakmai anyagok

32

32

Telefon, internet - orvosok

197

197

Karbantartás, kisjavítás

232

250

Egyéb üzemeltetés, fenntartás /laborasszisztens, egyéb/

987

721

Fizetendő általános forgalmi adó, egyéb díjak

260

500

Belföldi kiküldetés

0

70

Dologi kiadás összesen

2 128

2 190

TOP - eüház felújítás

0

500

Kiadás összesen

2 128

2 690

072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása

eredeti ei.

módosított ei.

Közös ktg.

103

130

Telefon

31

31

Közüzemi díjak

80

170

Fizetendő általános forgalmi adó

53

80

Dologi kiadás összesen

267

411

Kiadás összesen

267

411

072311 Fogorvosi alapellátás

Egyéb működési c. támogatás áht-n belülről - Balinka

50

51

Bevételek összesen

50

51

Telefon

46

46

Közüzemi díjak, karbantartás, egyéb szolg.

347

347

Fizetendő általános forgalmi adó

103

103

Dologi kiadás összesen

496

496

Kiadás összesen

496

496

074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

eredeti ei.

módosított ei.

OEP finanszírozás

11 400

10 400

Egyéb működési célú támogatás áht-n belül

11 400

10 400

Bevételek összesen

11 400

10 400

Közalkalmazotti illetmény

9250

9250

Jutalom

0

300

Pótlék, helyettesítési díj

52

52

Egyéb sajátos juttatás

1000

1000

Közlekedési költségtérítés

215

215

Cafetéria

300

350

Személyi juttatás összesen

10 817

11 167

Járulék

1 900

1 900

Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen

1 900

1 900

Irodaszer, nyomtatvány

92

92

Szakmai anyag (gyógyszer, vegyszer)

67

80

Telefon, internet, informatikai prg. telepítése, frissitése

387

387

Közüzemi díjak

409

650

Karbantartás, kisjavítás

400

400

Egyéb üzemeltetés, fenntartás, szakmai szolg

126

200

Fizetendő általános forgalmi adó

400

430

Belföldi kiküldetés

10

20

Egyéb dologi kiadás

143

170

Dologi kiadás összesen

2 034

2 429

Kiadás összesen

14 751

15 496

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás

eredeti ei.

módosított ei.

OEP finanszírozás

3 200

4 300

Egyéb működési célú támogatás áht-n belül

3 200

4 300

Bevételek összesen

3 200

4 300

Közalkalmazotti illetmény

2 600

3 700

Személyi juttatás összesen

2 600

3 700

Járulék

300

600

Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen

300

600

Kiadás összesen

2 900

4 300

074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

eredeti ei.

módosított ei.

Szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése

500

500

Fizetendő általános forgalmi adó

135

135

Kiadás összesen

635

635

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

eredeti ei.

módosított ei.

Gyermekétkeztetés (szünetekben)

132

132

Dologi kiadás összesen

132

132

Kiadás összesen

132

132

104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások

eredeti ei.

módosított ei.

Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása (Lila Akác Alapítvány)

4 100

4 256

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 100

4 256

Kiadás összesen

4 100

4 256

107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások

eredeti ei.

módosított ei.

Kamatmentes kölcsön visszatérülés

300

600

Bevételek összesen

300

600

Babaérkezési ajándék

0

400

Temetési kölcsön

420

420

Települési tám - rendkívüli, baba, eseti,gyógyszer, lakásf., hulladék, egyéb

17 600

17 600

Köztemetés

0

0

Egyéb természetbeni tám. - szoc.tűzifa tám önerő

300

4 010

Ellátottak pénzbeli juttatásai

18 320

22 430

Kiadás összesen

18 320

22 430

084031/084040 Civil szervezetek, egyházak támogatása

eredeti ei.

módosított ei.

Egyéb szervezetek támogatása

0

0

Törpe-Ovi Alapítvány Óvodája támogatás

1 000

1 000

Egyéb működési célú kiadás

1 000

1 000

Kiadás összesen

1 000

1 000

04123 Közfoglalkoztatás

eredeti ei.

módosított ei.

Tám.ért.műk.bev. elk. áll. pénzalaptól

6 000

8 357

Egyéb működési c. tám. áht-b belülről

6 000

8 357

Bevételek összesen

6 000

8 357

Közcélú foglalkoztatás

6 000

7 200

Személyi juttatás összesen

6 000

7 200

Járulék, táppénz

1 000

1 500

Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen

1 000

1 500

Eszközök, munka, védőruha

630

400

Előzetesen felszámított áfa

170

170

Klen ktg. visszautalása-felmodások, táppénz miatt

250

100

Dologi kiadás összesen

1 050

670

Beruházások

0

500

Kiadás összesen

8 050

9 870

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

eredeti ei.

módosított ei.

Könyv, folyóirat beszerzés

840

860

Fizetendő általános forgalmi adó

40

50

Dologi kiadás összesen

880

910

Kiadás összesen

880

910

082044 Könyvtári szolgáltatások

eredeti ei.

módosított ei.

Alaptevékenység szolg. ellenért.

61

61

Kiszámlázott általános forgalmi adó

17

17

Működési bevétel összesen

78

78

Bevételek összesen

78

78

Közalkalmazotti illetmény

2 470

3 300

Jutalom

90

Egyéb sajátos juttatás

255

50

Cafetéria

150

250

Személyi juttatás összesen

2 875

3 690

Járulék

512

680

Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen

512

680

Üzemeltetési anyag

100

100

Szakmai anyag

50

50

Informatikai szolg, telefon

200

200

Közüzemi díjak

0

0

Egyéb üzemeltetés

50

50

Kiküldetés

50

50

Karbantartás, kisjavítás

100

100

Fizetendő általános forgalmi adó

135

135

Adók, díjak, egyéb befizetések és költségek, KSZR

3 500

3 500

Dologi kiadás összesen

4 185

4 185

Kiadás összesen

7 572

8 555

082091 Közművelődési - közösségi és társadalmi r. fejl.

eredeti ei.

módosított ei.

Szolgáltatások ellenértéke

200

1 500

Rendezvény bevételek, közvetített szolg.

0

999

Működési bevétel összesen

200

2 499

Bevételek összesen

200

2 499

Személyi juttatás összesen - megbízási díjak, repi

4 924

4 924

Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen

900

900

Üzemeltetési anyagok, beszerzések, reklám - rendezvények

1 500

1 500

Közüzemi díjak

1 700

1 700

Tobább számlázott közüzemi díjak

200

680

Egyéb üzemeltetés, fenntartás, szolgáltatások - rendezvények

5 000

3 000

Karbantartás, kisjavítás

500

500

Egyéb dologi kiadás

100

100

Fizetendő általános forgalmi adó

1 763

1 800

Dologi kiadás összesen

10 763

9 280

Tárgyi eszköz beszerzés

200

1 600

Beruházási Áfa

54

374

Beruházás összesen

254

1 974

Ingatlan felújítás

0

500

Kiadás összesen

16 841

17 578

082092 Közművelődés - hagyományos kúlt. érték

Bevételek összesen - pályázati támogatás

1 000

Beruházási kiadás összesen

13

081030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése

eredeti ei.

módosított ei.

Sportcentrum bérleti díj

1 600

4 500

Működési bevétel összesen

1 600

4 500

Bevételek összesen

1 600

4 500

Közüzemi díjak

1 227

1 600

Egyéb üzemeltetés, fenntartás

50

50

Fizetendő általános forgalmi adó

400

480

Dologi kiadás összesen

1 677

2 130

Beruházás

0

19 000

Beruházás áfa

0

5 130

Beruházás összesen

0

24 130

Kiadás összesen

1 677

26 260

081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelés támogatása

eredeti ei.

módosított ei.

Sportcélú támogatások

2 100

2 100

Egyéb működési célú kiadás

2 100

2 100

Kiadás összesen

2 100

2 100

081061 Fürdő és strandszolgáltatás

eredeti ei.

módosított ei.

Közüzemi díjak

100

1 100

Karbantartás, kisjavítás, anyagok

200

1 200

Vízkészlet járulék

70

70

Fizetendő általános forgalmi adó

81

650

Dologi kiadás összesen

451

3 020

Kiadás összesen

451

3 020

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

eredeti ei.

módosított ei.

Ravatalozó bérleti díj, sírhely

350

500

Működési bevétel összesen

350

500

Bevételek összesen

350

500

Közüzemi díjak

112

112

Szolgáltatások (szemétszállítás)

450

884

Karbantartás, kisjavítás

200

200

Temetőkezelés, térkép, urnatemető

564

650

Fizetendő általános forgalmi adó

358

330

Dologi kiadás összesen

1 684

2 176

Kiadás összesen

1 684

2 176

Költségvetési bevételek összesen

557 140

710 270

Költségvetési kiadások összesen

557 140

710 270

0

0

Önként vállalt feladatokból származó bevételek:

0

0

Önként vállalt feladatok működési kiadásai:

5 223

7 936

Önként vállalt feladatok felújítási, beruházási kiadásai:

0

0

3. melléklet

3. melléklet a 2/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat egyes költségvetési kapcsolataiból származó működési bevételei

Adatok eFt-ban

Önkormányzati hivatal támogatás

115 496,78

A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok

7 757,40

Közvilágítás fenntartásának támogatása

10 722,09

Köztemető fenntartás

125,49

Közutak fenntartásának támogatása

5 666,60

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok

13 702,28

Lakott külterület tám

60,80

Helyi önkormányzat működési támogatása

153 531,434

Óvoda támogatása

48 859,700

Normatív állami hozzájárulás - szoc,gyvt

17 942,000

Gyermekétkeztetési feladatok támogatása

12 236,400

Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása

5 775,399

Gyermekétkeztetés szünidei

132,240

Családsegítés

2 050,000

Gyermekjóléti szolgálat

2 050,000

Szociális támogatás

40 186,039

Működési c. központi támogatások (bérkomp, oktatás)

Közművelődés támogatása

8 775,480

Költségvetési támogatás összesen

251 352,653

4. melléklet31

3. melléklet a 25/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 2/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)

Kormányzati funkció

Intézmény üzemel-tetéshez kapcsolódó

Szakmai tevékenységet ellátó

011130 Önkormányzati jogalkotás és igazgatási tev.

7

2

066020 Városgazdálkodási szolgáltatás

074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

1,4

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás

0,6

082044 Könyvtári szolgáltatások

1

082091 Közművelődés

1

Összesen:

7

5

KÖZFOGLALKOZTATÁS

04123 Közfoglalkoztatás

10

0

Összesen:

10

0

Intézményi engedélyezett létszámkeret - Bodajki Polgármesteri Hivatal

Kormányzati funkció

Intézmény üzemel-tetéshez kapcsolódó

Szakmai tevékenységet ellátó

011130 Önkormányzati jogalkotás és igazgatási tev.

13

2

Összesen:

13

2

Intézményi engedélyezett létszámkeret - Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde

Kormányzati funkció

Intézmény üzemel-tetéshez kapcsolódó (fő)

Szakmai tevékenységet ellátó (fő)

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

4

7

104031 Gyermekek bölcsődei ellátása

0

0

Összesen:

4

7

5. melléklet

5. melléklet a 2/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat előirányzat felhasználási terve

Bevételek (eFt)

működési bevétel

közhatalmi bevétel

önkorm. működési tám.

egyéb működési pénzeszközök

finanszírozási bevételek

felhalmozási bevételek

Összes bevétel

hó végi záró pénzklt.

január

1 600

550

22 000

2 150

9 000

4 445

39 745

7 647

február

1 100

400

22 000

1 000

155 000

179 500

126 799

március

1 300

10 000

22 000

1 900

35 200

86 762

április

1 200

5 000

22 000

1 200

11 750

41 150

91 791

május

800

500

22 000

4 050

27 350

76 930

június

1 200

6 000

22 000

15 900

45 100

73 935

július

1 000

1 000

22 000

1 150

25 150

28 863

augusztus

1 050

1 500

22 000

1 800

16 708

43 058

39 210

szeptember

1 100

11 000

22 000

2 800

36 900

40 129

október

750

6 000

22 000

15 600

44 350

42 365

november

1 000

429

22 000

1 900

25 329

32 865

december

730

3 000

9 353

2 200

15 283

0

összesen

12 830

45 379

251 353

51 650

180 708

16 195

558 115

Kiadások (eFt)

személyi juttatás

járulék

dologi kiadás

egyéb működési c. kiadások

ellátottak pénzbeli jutt.

felhalmozási kiadások

tartalék

Összes kiadás

január

13 315

2 475

14 208

1 800

300

32 098

február

13 315

2 478

14 208

1 800

220

28 327

60 348

március

13 315

2 478

14 208

2 800

210

42 226

75 237

április

13 315

2 478

14 208

1 800

320

4 000

36 121

május

13 315

2 478

14 208

1 800

210

10 200

42 211

június

13 315

2 478

14 208

2 680

180

15 234

48 095

július

13 315

2 478

14 219

1 900

310

38 000

70 222

augusztus

13 315

2 478

14 208

2 500

210

32 711

szeptember

13 315

2 478

14 208

2 680

3 300

35 981

október

13 315

2 478

14 208

1 800

415

9 898

42 114

november

13 330

2 478

14 208

3 588

1 225

34 829

december

13 330

2 478

14 208

7 132

11 000

48 148

összesen

159 810

29 733

170 507

32 280

17 900

137 987

9 898

558 115

6. melléklet

6. melléklet a 2/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által folyósítandó közvetlen és közvetett támogatások

Közvetlen támogatások (e Ft)

Bodajki Polgármesteri Hivatal

98 533

Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde

52 472

Móri Többcélú Kistérségi Társulás - orvosi ügyelet, tagdíj

9 000

Egyéb tagdíjak, támogatások

1 781

Lila Akác Alapítvány szoc., gyv. támogatása

4 100

Törpe-Ovi Alapítvány támogatása

1 000

Bursa Hungarica Önk. Ösztöndíjpályázat, Arany J. Tehetséggond.

940

Versenysport támogatása

2 100

Közvetett támogatások

Adóelengedést és egyéb követelés elengedést a költségvetési rendelet nem tartalmaz.

Adókedvezmény beépítésre került, mely a 70 év feletti egyedül élő nyugdíjasok kommunális adó mérséklését jelenti a helyi adórendelet alapján.

A vállalkozó orvosok részére támogatásként az önkormányzat a rendelők fenntartási költségeit biztosítja.

Az egyéb szervezetek részére támogatásként az önkormányzat az arra alkalmas épületeinek fenntartási költségeit biztosítja.

7. melléklet

7. melléklet a 2/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat fennálló adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségei

Bodajk Város Önkormányzat hitelállománya törlesztési ütemezés szerint

Megnevezés

2021.

2022.

2023.

2024.

2025.

Mindösszesen:

Működési hitel

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Beruházási hitel

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Összesen:

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Folyószámla hitelkeret - OTP Bank Nyrt.

15 000 eFt

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

15 000 eFt

Bodajk Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései

Megnevezés

2021.

2022.

2023.

2024.

2025.

Mindösszesen:

Befektetések

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Halasztott fizetési kötelezettségek

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Összes kötelezettségvállalás:

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Bodajk Város Önkormányzat külföldi hitelállománnyal, valamint garanciákból és kezességvállalásból fennálló kötelezettségvállalással nem rendelkezik.

8. melléklet32

8. melléklet a 2/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési egyenleg kimutatása és a költségvetési többlet felhasználásának

vagy a hiány finanszírozási módjának bemutatása

Adatok eFt-ban

Működési célú kiadások összesen:

484 041

Felhalmozási célú kiadások összesen:

228 883

Költségvetési kiadások összesen:

712 924

Működési bevételek összesen:

378 821

Felhalmozási célú bevételek összesen:

145 305

Költségvetési bevételek összesen:

524 126

Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege:

- 188 798

működési bevételek és kiadások egyenlege:

- 105 220

felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:

- 83 578

Finanszírozási bevételek:

188 798

költségvetési hiány belső finanszírozása:

188 798

- működési maradvány felhasználás

11 198

- felhalmozási maradvány felhasználás

177 600

költségvetési hiány külső finanszírozása*:

-

Finanszírozási kiadások:

-

Tárgyévi kiadások:

712 924

Tárgyévi bevételek:

712 924

Költségvetési többlet:

-

*A költségvetési hiány külső finanszírozására (hitel, kölcsön felvétel, stb.) jelenleg nincs szükség.

9. melléklet

9. melléklet a 2/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat saját bevétele és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei

Adatok eFt-ban

Megnevezés

Tárgyév 2021

1. év 2022

2. év 2023

3. év 2024

Helyi adó és települési adóból származó bevétel

44 800

60 000

85 000

93 000

Önkormányzati vagyonból származó bevétel

11 750

11 000

12 500

11 800

Osztalék, koncessziós díj, hozam

Tárgyi eszköz, immat. javak, vagyoni értékű jog értékesítése

Bírság, pótlék, díjbevétel

329

350

400

380

Kezesség, garanciavállalással kapcsoaltos megtérülés

Saját bevétel

56 879

71 350

97 900

105 180

Saját bevétel 50 %-a

28 440

35 675

48 950

52 590

Saját bevétel 20 %-a

11 376

14 270

19 580

21 036

Előző években keletkezett éves fizetési kötelezettség:

-

-

-

-

Felvett, átvállalt hitel

Felvett, átvállalt kölcsön

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

Adott váltó

Pénzügyi lízing

Halasztott fizetés

Garanciákból és kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség:

-

-

-

-

Felvett, átvállalt hitel

Felvett, átvállalt kölcsön

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

Adott váltó

Pénzügyi lízing

Halasztott fizetés

Garanciákból és kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

Fizetési kötelezettséggel csökkentett 50%-os saját bevétel:

28 440

35 675

48 950

52 590

10. melléklet

10. melléklet a 2/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek

Adatok Ft-ban

Azonosító

Megnevezés

Várható kiadás összesen
2018-2021

Támogatási összeg

Önrész összege

Betervezett önrész

TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00003

BODAJKI TÓ ÉS KÖRNYÉKÉNEK
INFRASTRUKTURÁLIS FELÚJÍTÁSA

154 569 894

149 936 200

4 633 694

4 633 694

TOP 1.4.1-19-FE1-2019-00008

BÖLCSŐDEI FÉRŐHELYEK KIALAKÍTÁSA, BŐVÍTÉSE

37 583 000

37 322 125

260 875

260 875

TOP 5.3.1-FE1-2017-00002

A HELYI IDENTITÁS ÉS KOHÉZIÓ ERŐSÍTÉSE BODAJK TÉRSÉGBEN

14 694 000

14 694 000

-

-

EFOP-1.5.2-16

HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE TÉRSÉGI SZEMLÉLETBEN

50 029 600

50 029 600

-

-

KEHOP 1.2.1-18

HELYI KLÍMASTRATÉGIÁK KIDOLGOZÁSA, VALAMINT A KLÍMATUDATOSSÁGOT ERŐSÍTŐ SZEMLÉLETFORMÁLÁS

19 873 150

19 873 150

-

-

11. melléklet33

A Bodajki Polgármesteri Hivatal működési, felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint

Költségvetési mérleg

Adatok eFt-ban

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

Működési bevételek

75

181

Személyi juttatások

67 288

68 705

Közhatalmi bevételek

0

0

Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó

12 450

11 033

Működési c.tám. áht-n belülről

92 707

93 880

Dologi kiadások

13 480

14 772

Működési c. átvett pénzeszköz

0

0

Egyéb működési célú kiadás

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

Tartalék*

0

0

Működési bevételek összesen

92 782

94 061

Működési kiadások összesen

93 218

94 510

Felhalmozási bevételek

0

0

Beruházások

5 826

4 653

Felhalmozási c. tám. áht-n belülről

5 826

4 653

Felújítások

0

0

Felhalmozási c. átvett pénzeszköz

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

Felhalmozási bevételek összesen

5 826

4 653

Felhalmozási kiadások összesen

5 826

4 653

Maradvány felhasználás

436

449

Költségvetési bevételek összesen:

99 044

99 163

Költségvetési kiadások összesen:

99 044

99 163

* Általános tartalék:

0

0

Céltartalék:

0

0

12. melléklet34

A Bodajki Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

Adatok ezer Ft-ban

011130 Önkormányzatok és önkormányzati igazgatási tev

eredeti ei

módosított ei.

Alaptev.szolg.ellenértéke

50

50

Továbbszámlázott szolgáltatások

20

88

Kamatbevétel, egyéb bevétel

0

20

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5

23

Működési bevétel összesen

75

181

Köztisztviselői alapilletmény, ill. kieg, pótlék, munkaszerz. - 15 fő

57 000

53 690

Céljuttatás, jutalom

0

4 939

Cafetéria-juttatás

4 650

4 150

Közlekedési ktg.térítés

1 738

2 045

Egyéb ktg.tér. és hozzájár.

500

3 288

Külsős juttatás (megbiz.díj + reprezentáció)

3 400

593

Személyi juttatás összesen

67 288

68 705

Járulék

11 800

10 343

Táppénz

650

690

Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen

12 450

11 033

Gyógyszer, könyv,folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet

400

300

Üzemeltetési anyagok (irodaszer,nyomtatvány)

1 800

1 800

Telefon

550

350

Informatikai szolgáltatások (programok,internet)

2 500

2 255

Közüzemi díjak

1 300

1 100

Karbantartás, kisjavítás

1 000

270

Egyéb üzemeltetés, fennt. és köt.továbbkép.

1 000

2 940

Vásárolt közszolgáltatás

1 710

1 770

Továbbszámlázott szolgáltatások

20

145

Fizetendő általános forgalmi adó 2644Ft K352 68Ft

2 000

2 226

Belföldi kiküldetés

300

100

Egyéb dologi kiadások

100

113

Dologi kiadás összesen

12 680

13 369

Egyéb tárgyi eszköz

2 800

1 500

Informatikai eszközök

2 000

1 987

Fizetendő általános forgalmi adó 243Ft

1 026

945

Beruházások

5 826

4 432

Kiadás összesen

98 244

97 539

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

eredeti ei.

módosított ei.

Központi, irányitó szervi tám. - működési

92 707

93 880

Központi, irányitó szervi támogatás - felhalmozási

5 826

4 653

Tavaly évi maradvány

436

449

Irányító szervi támogatások

98 969

98 982

Bevétel összesen

98 969

98 982

074040 Fertőző betegségek megelőzése, járványügyi ellátás

Szakmai anyagok beszerzése (vegyszer, gyógyszer)

300

1 200

Üzemeltetési anyagok beszerzése (kesztyű, stb)

300

50

Belföldi kiküldetés

20

20

Előzetesen felsz. Áfa

80

80

Egyéb szolgáltatás

100

53

Dologi kiadás összesen

800

1 403

Tárgyi eszköz beszerzés

0

221

Kiadás összesen

800

1 624

Költségvetési bevételek összesen

99 044

99 163

Költségvetési kiadások összesen

99 044

99 163

13. melléklet

13. melléklet a 2/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

A Bodajki Polgármesteri Hivatal előirányzat felhasználási terve

Bevételek (eFt)

működési bevétel

közhatalmi bevétel

működési c. pénzeszközök

finanszírozási bevételek

felhalmozási bevételek

Összes bevétel

hó végi záró pénzklt.

január (maradvány
felhasználása)

9 760

0

10 196

3 098

február

7 597

0

7 597

3 540

március

18

9 760

3 175

12 953

3 908

április

7 300

0

7 300

3 508

május

7 615

1 050

8 665

3 693

június

7 400

0

7 400

3 613

július

7 450

1 050

8 500

3 633

augusztus

7 372

0

7 372

3 615

szeptember

7 700

0

7 700

3 925

október

7 600

551

8 151

3 815

november

7 500

0

7 500

3 925

december

57

5 653

0

5 710

0

összesen

75

0

0

92 707

5 826

99 044

Kiadások (eFt)

személyi

járulék

dologi

egyéb működési kiadások

felhalmozási kiadások

tartalék

Összes kiadás

január

5 098

910

1 090

0

7 098

február

5 100

915

1 140

0

7 155

március

7 000

1 360

1 050

3 175

12 585

április

5 400

990

1 310

0

7 700

május

5 400

990

1 040

1 050

8 480

június

5 400

990

1 090

0

7 480

július

5 400

990

1 040

1 050

8 480

augusztus

5 400

990

1 000

0

7 390

szeptember

5 400

990

1 000

0

7 390

október

5 400

990

1 320

551

8 261

november

5 400

990

1 000

0

7 390

december

6 890

1 345

1 400

0

9 635

összesen

67 288

12 450

13 480

0

5 826

0

99 044

14. melléklet35

A Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde működési, felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint

Költségvetési mérleg

Adatok eFt- ban

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

Működési bevételek

0

4

Személyi juttatások

38 750

41 363

Közhatalmi bevételek

0

0

Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó

8 400

7 511

Működési c.tám. áht-n belülről

52 345

53 724

Dologi kiadások

5 659

5 518

Működési c. átvett pénzeszköz

0

0

Egyéb működési célú kiadás

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

Tartalék*

0

0

Működési bevételek összesen

52 345

53 728

Működési kiadások összesen

52 809

54 392

Felhalmozási bevételek

0

0

Beruházások

127

104

Felhalmozási c. tám. áht-n belülről

127

304

Felújítások

0

0

Felhalmozási c. átvett pénzeszköz

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

Felhalmozási bevételek összesen

127

304

Felhalmozási kiadások összesen

127

104

Maradvány felhasználás

464

464

Költségvetési bevételek összesen:

52 936

54 496

Költségvetési kiadások összesen:

52 936

54 496

* Általános tartalék:

0

0

Céltartalék:

0

0

15. melléklet36

A Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

Adatok ezer Ft-ban

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

eredeti ei.

módosított ei.

Támogatás kp ktgv szervtől működési - Kincses Kultúróvoda Pály, FM Önkor.

0

1 256

Támogatás kp ktgv szervtől felhalmozási- Kincses Kultúróvoda Pályázat

0

300

Alaptev.szolg.ellenértéke (kamat)

0

4

Működési bevétel összesen

0

1 560

Közalkalmazottak juttatásai - 11 fő

32 000

35 446

Jubileumi jutalom + Céljuttatás, jutalom

2 000

3 010

Cafetéria-juttatás

1 650

1 640

Közlekedési ktg.térítés

500

425

Egyéb ktg.tér. és hozzájár.

2 500

788

Külsős juttatás (megbiz.díj + reprezentáció)

100

54

Személyi juttatás összesen

38 750

41 363

Járulék

7 400

6 364

Táppénz

1 000

1 147

Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen

8 400

7 511

Gyógyszer, könyv,folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet

300

321

Üzemeltetési anyagok (irodaszer,nyomtatvány), Munkaruha 10 ezer Ft/fő

350

534

Telefon

50

50

Informatikai szolgáltatások (programok,internet)

100

100

Egyéb üzemeltetés, fenntartás és köt.továbbképzések

150

149

Vásárolt közszolgáltatás (üzemorvos, tüdőszűrő, munkavédelem)

250

150

Fizetendő általános forgalmi adó 2644Ft K352 68Ft

300

209

Belföldi kiküldetés

50

57

Egyéb dologi kiadások

50

11

Dologi kiadás összesen

1 600

1 581

Szakmai beszerzések

100

54

Fizetendő általános forgalmi adó 243Ft

27

0

Beruházások

127

54

Kiadás összesen

48 877

50 509

091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása

eredeti ei.

módosított ei.

Dologi kiadás - logopédia, gyógyped.

944

844

Kiadás összesen

944

844

091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai

eredeti ei.

módosított ei.

Reklám, propaganda

50

0

Közüzemi díjak

1 500

1 192

Karbantartás, kisjavítás

600

840

Egyéb üzemeltetés, beszerzés

300

446

Fizetendő általános forgalmi adó 2644Ft K352 68Ft

600

250

Dologi kiadás összesen

3 050

2 728

Gőztisztitó

0

40

Fizetendő általános forgalmi adó 243Ft

0

10

Beruházások

0

50

Kiadás összesen

3 050

2 778

074040 Fertőző betegségek megelőzése, járványügyi ellátás

eredeti ei.

módosított ei.

Szakmai, üzemeltetési anyagok beszerzése

50

350

Fizetendő általános forgalmi adó

15

15

Kiadás összesen

65

365

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

eredeti ei.

módosított ei.

Központi, irányitó szervi támogatás - működési

52 345

52 468

Központi, irányitó szervi támogatás - felhalmozási

127

4

Előző évi maradvány

464

464

Irányító szervi támogatások

52 936

52 936

Bevétel összesen

52 936

52 936

Költségvetési bevételek összesen

52 936

54 496

Költségvetési kiadások összesen

52 936

54 496

16. melléklet

16. melléklet a 2/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

A Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde előirányzat felhasználási terve

Bevételek (eFt)

működési bevétel

közhatalmi bevétel

működési c. pénzeszközök

finanszírozási bevételek

felhalmozási bevételek

Összes bevétel

hó végi záró pénzklt.

január (maradvány
felhasználása)

4 330

4 330

489

február

4 000

4 000

74

március

5 400

5 400

114

április

4 974

4 974

1 000

május

4 975

4 975

1 927

június

3 054

3 054

943

július

4 000

4 000

905

augusztus

3 530

3 530

407

szeptember

4 575

4 575

557

október

4 175

4 175

242

november

5 301

5 301

452

december

4 031

127

4 158

0

összesen

0

0

0

52 345

127

52 936

Kiadások (eFt)

személyi

járulék

dologi

egyéb működési kiadások

felhalmozási kiadások

tartalék

Összes kiadás

január

3 200

650

455

4 305

február

3 300

660

455

4 415

március

4 100

820

440

5 360

április

3 000

638

450

4 088

május

3 000

638

410

4 048

június

3 000

638

400

4 038

július

3 000

638

400

4 038

augusztus

3 000

638

390

4 028

szeptember

3 280

680

465

4 425

október

3 290

800

400

4 490

november

3 290

800

1 001

5 091

december

3 290

800

393

127

4 610

38 750

8 400

5 659

összesen

38 750

8 400

5 659

0

127

0

52 936

1

Az önkormányzati rendeletet a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 6. §-a hatályon kívül helyezte 2022. május 31. napjával.

2

A 2. § (1) bekezdése a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 2. § (1) bekezdés d) pontja a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés d) pontja a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 2. § (1) bekezdés e) pontja a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés e) pontja a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 2. § (2) bekezdés a) pontja a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés a) pontja a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés a) pontja a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés a) pontja a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 2. § (2) bekezdés b) pontja a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés b) pontja a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés b) pontja a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés b) pontja a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 2. § (3) bekezdés a) pontja a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdés a) pontja a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdés a) pontja a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdés a) pontja a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 2. § (3) bekezdés b) pontja a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdés b) pontja a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdés b) pontja a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdés b) pontja a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 2. § (4) bekezdése a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (4) bekezdése a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (4) bekezdése a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 2. § (5) bekezdés a) pontja a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (5) bekezdés a) pontja a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (5) bekezdés a) pontja a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 2. § (5) bekezdés b) pontja a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (5) bekezdés b) pontja a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 2. § (6) bekezdés a) pontja a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (6) bekezdés a) pontja a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (6) bekezdés a) pontja a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 2. § (6) bekezdés b) pontja a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (6) bekezdés b) pontja a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 2. § (7) bekezdése a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (7) bekezdése a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 2. § (8) bekezdés a) pontja a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (8) bekezdés a) pontja a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 2. § (8) bekezdés b) pontja a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 2. § (9) bekezdés a) pontja a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (9) bekezdés a) pontja a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (9) bekezdés a) pontja a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 2. § (9) bekezdés b) pontja a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (9) bekezdés b) pontja a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 2. § (10) bekezdése a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (10) bekezdése a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

23

A 9. § a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 9. § a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 9. § a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 9. § a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

24

A 10. § a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 10. § a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 10. § a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

25

A 11. § (1) bekezdése a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 11. § (1) bekezdése a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 11. § (1) bekezdése a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

26

A 14. § (2) bekezdése a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 14. § (2) bekezdése a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. § (2) bekezdése a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. § (2) bekezdése a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

27

A 14. § (3) bekezdés a) pontja a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. § (3) bekezdés a) pontja a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

28

A 14. § (3) bekezdés b) pontja a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

29

Az 1. melléklet a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

30

A 2. melléklet a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

31

A 4. melléklet a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

32

A 8. melléklet a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

33

A 11. melléklet a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

34

A 12. melléklet a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 5. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

35

A 14. melléklet a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 5. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 5. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

36

A 15. melléklet a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 5. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 5. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 5. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.