Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 06. 01

Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

2022.06.01.

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelettel megállapított bevételek és kiadások előirányzatait és teljesítését e rendelet szerint hagyja jóvá.

2. § (1) Bodajk Város Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) 2021. évi költségvetésének végrehajtását

a) 698.760 ezer Ft költségvetési bevételi főösszeggel

b) 561.161 ezer Ft költségvetési kiadási főösszeggel hagyja jóvá.

(2) A Bodajki Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetésének végrehajtását

a) 94.297 ezer Ft költségvetési bevételi főösszeggel

b) 94.141 ezer Ft költségvetési kiadási főösszeggel hagyja jóvá.

(3) A Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde 2021. évi költségvetésének végrehajtását

a) 54.194 ezer Ft költségvetési bevételi főösszeggel

b) 54.000 ezer Ft költségvetési kiadási főösszeggel hagyja jóvá.

3. § Az önkormányzat

a) az 1. §-ban megállapított főösszegen belüli bevételek és kiadások kiemelt előirányzatonkénti megbontását, költségvetési mérlegét az 1. melléklet,

b) az 1. §-ban megállapított főösszegen belüli bevételek és kiadások kormányzati funkciónkénti bontását a 2–3. melléklet,

c) 2021. december 31-ei foglalkoztatottak állományi létszámát a 4. melléklet,

d) európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat, projekteket az 5. melléklet,

e) mérlegét a 6. melléklet,

f) vagyonkimutatását a 7. melléklet,

g) eredmény-kimutatását a 8. melléklet,

h) maradvány kimutatását a 9. melléklet,

i) pénzeszközeinek változását a 10. melléklet,

j) tulajdonában álló gazdálkodó szervezeteket a 11. melléklet,

k) több éves kihatással járó döntéseit, valamint az adósságának állományát a 12. melléklet,

l) saját bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 13. melléklet,

m) a 2021. évi ellenőrzésekről szóló éves összefoglaló ellenőrzési jelentését, valamint a 2021. évi éves ellenőrzési jelentését a 14. melléklet tartalmazza.

4. § Közvetett támogatások:

a) Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése nem volt, ezért ilyen összeget a rendelet nem tartalmaz.

b) Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése nem volt, ezért ilyen összeget a rendelet nem tartalmaz.

c) A magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet alapján adott adókedvezmény és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet alapján adott kedvezmény beépítésre került. Kommunális adóból méltányossági alapon adott mentességet az erről szóló önkormányzati rendelet és e rendelet nem tartalmaz.

d) Egyéb helyi adó esetében a törvényi előírásokon felül kedvezményt, mentességet a rendelet nem tartalmaz.

e) A vállalkozó orvosok részére támogatásként az önkormányzat a rendelő fenntartási költségeit fedezi, a helyiséget térítésmentesen biztosítja a 2. mellékletben kimutatott összegben.

f) Más nem lakáscélú helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezményt, mentességet a rendelet nem tartalmaz.

g) Egyéb nyújtott kedvezményt és kölcsön elengedést a rendelet nem tartalmaz.

h) Behajthatatlannak minősített, törlésre kerülő vevői követelést a rendelet nem tartalmaz.

5. § (1) A 2021. évi zárszámadás 2021. december 31. napján likvidhitelt nem tartalmaz.

(2) Az év során keletkezett többletbevételt Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete módosított előirányzatként dologi és felhalmozási célra használta fel.

(3) A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek összege 0 Ft .

(4) Az államháztartáson kívüli bevételek a számviteli szabályoknak megfelelően betervezésre kerültek a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában meghatározott önként vállalt feladatok ellátásának, finanszírozásának fedezeteként.

6. §1

7. § Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet

Bodajk Város Önkormányzat működési, felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint

Költségvetési mérleg (nettósított)

Adatok ezer Ft-ban

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Működési bevételek

12 830

25 011

23 865

Személyi juttatások

159 810

174 942

164 862

Közhatalmi bevételek

45 379

53 400

48 406

Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó

29 733

29 724

26 799

Önkormányzatok működési tám.

251 353

270 756

270 756

Dologi kiadások

170 507

182 600

147 978

Egyéb működési c.tám. áht-n belülről

51 350

29 054

27 727

Egyéb működési célú kiadások

33 780

34 765

26 618

Finanszírozási bevételek - működési

0

0

0

Finanszírozási kiadások - működési

0

0

0

Működési c. átvett pénzeszköz

300

600

457

Ellátottak pénzbeli juttatása

17 900

22 010

13 000

Tartalék*

8 398

40 000

0

Működési bevételek összesen

361 212

378 821

371 211

Működési kiadások összesen

420 128

484 041

379 257

Felhalmozási c. átvett pénzeszköz

11 750

17 402

14 170

Beruházások

15 234

62 174

55 871

Felhalmozási c. támogatás

4 445

127 903

124 581

Felújítások

122 753

166 709

126 033

Felhalmozási bevételek

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

Felhalmozási bevételek összesen

16 195

145 305

138 751

Felhalmozási kiadások összesen

137 987

228 883

181 904

Finanszírozási bevétel (maradvány)

180 708

188 798

188 798

Finanszírozási kiadás

0

0

0

Költségvetési bevételek összesen:

558 115

712 924

698 760

Költségvetési kiadások összesen:

558 115

712 924

561 161

* Általános tartalék:

8 398

40 000

0

Céltartalék:

0

0

0

2. melléklet

Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

BEVÉTELEK - DÖLT BETŰTÍPUS

KIADÁSOK - NORMÁL BETŰTÍPUS

Adatok eFt-ban

045120 Út, autópálya építése

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Karbantartás, kisjavítás, egyéb

1 000

1 500

1 014

Fizetendő általános forgalmi adó

270

676

273

Dologi kiadás összesen

1 270

2 176

1 287

Kiadás összesen

1 270

2 176

1 287

096015 Intézményi étkeztetés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Étkeztetési bevétel

4 875

4 875

4 620

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 316

1 316

1 018

Működési bevételek

6 191

6 191

5 638

Bevételek összesen

6 191

6 191

5 638

Közalkalmazott személyi juttatása - óvoda konyha

0

1 850

1 740

Személyi juttatás összesen

0

1 850

1 740

Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen

0

900

235

Vásárolt élelmezés, szolgáltatás

18 630

19 500

19 328

Fizetendő általános forgalmi adó

5 030

5 300

5 216

Dologi kiadás összesen

23 660

24 800

24 544

Tárgyi eszköz beszerzés

7 900

7 241

Kiadás összesen

23 660

35 450

33 760

056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása

Működési bevételek- Autómentes nap

490

490

Bevételek összesen

490

490

Személyi juttatás összesen

81

81

Dologi kiadás összesen

460

454

Kiadás összesen

541

535

083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Reklám, propaganda

2 600

2 600

2 600

Dologi kiadás összesen

2 600

2 600

2 600

Kiadás összesen

2 600

2 600

2 600

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Téli síkosság mentesítés, karbantartás, üzemeltetés

660

1 650

1 600

Fizetendő általános forgalmi adó

180

450

403

Dologi kiadás összesen

840

2 100

2 003

Kiadás összesen

840

2 100

2 003

066010 Zöldterület-kezelés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Parkfenntartás, beszerzések

2 575

3 800

3 657

Gyepmesteri tevékenység

425

500

433

Fizetendő általános forgalmi adó

810

200

157

Dologi kiadás összesen

3 810

4 500

4 247

Kiadás összesen

3 810

4 500

4 247

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással k. feladatok

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Tulajdonosi bevételek- csatorna, ivóvíz bérlet

11 750

22 900

19 425

Bevételek összesen

11 750

22 900

19 425

Egyéb dologi kiadások

0

1 500

2 802

Fejérvíz beruházás, vízrendezéses munkák

12 000

20 000

17 307

Földterület vétele

0

0

Kiadás összesen

12 000

21 500

20 109

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ig. tev.

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

EFOP támogatás

2 700

2 700

1 625

Egyéb bevétel - esküvői ktgtérítés

540

650

679

Bevételek összesen

3 240

3 350

2 304

Választott tisztviselő juttatás (polgármester, alpolgármester)

8 700

12 000

11 003

Munkaszerződéses munkavállalók juttatása (Top, Kehop pályázat, továbbfogl. - 7 fő)

9 300

14 500

14 078

Állományba nem tart. jutt. (Képviselői tiszteletdíj)

6 000

4 500

4 005

Személyi juttatás összesen

24 000

31 000

29 086

Járulék

3 800

4 500

3 928

Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen

3 800

4 500

3 928

Dologi kiadások - Kehop pályázati költségek

2 300

7 500

7 335

Dologi kiadás összesen

2 300

7 500

7 335

Beruházás

0

700

1 296

Kiadás összesen

30 100

43 700

41 645

064010 Közvilágítás

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Villamosenergia

6 140

6 500

6 313

Karbantartás

1 832

5 600

5 521

Egyéb díjak

174

200

174

Fizetendő általános forgalmi adó

2 150

3 200

3 145

Dologi kiadás összesen

10 296

15 500

15 153

Kiadás összesen

10 296

15 500

15 153

066020 Városgazdálkodás

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Bérleti díj

1 696

2 000

1 637

Egyéb működési bevétel

600

900

832

Működési bevétel összesen

2 296

2 900

2 469

TOP pályázatok támogatása (tartalék összeg lehívása)

4 445

8 391

5 069

Felhalmozási célú pénzeszköz összesen

4 445

8 391

5 069

Bevételek összesen

6 741

11 291

7 538

Közalkalmazott juttatása

1 494

0

0

Egyéb, külsős kifizetés (megbízási díj+reprezentáció)

900

1 100

411

Egyéb juttatás

162

162

0

Személyi juttatás összesen

2 556

1 262

411

Járulék

471

200

170

Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen

471

200

170

Üzemeltetési anyagok

2 527

2 447

1 695

Szakmai anyag

159

159

98

Informatikai szolg.

2 574

2 700

2 678

Közüzemi és továbbszámlázott díjak

1 945

1 200

815

Karbantartás, kisjavítás

1 872

1 872

1 236

Városgondnokság - (BAK és egyéb kiadások)

11 241

6 000

4 496

Egyéb üzemeltetés, fenntartás (bankktg, távfelügyelet, hulladék száll., posta ktg., weblap, biztosítási díjak, egyéb szolgáltatás)

17 323

7 300

6 121

Vásárolt közszolgáltatás (mérnöki,ügyvédi tev., környezetvéd és egyéb szakértői díjazások, rendezési terv)

13 000

9 000

8 805

Felújításokkal kapcsolatos karbantartási, kisjavítási és egyéb pályázati
ktgek

8 500

6 588

0

Fizetendő általános forgalmi adó

15 968

18 000

16 246

Belföldi kiküldetés

50

70

53

Reklám, propaganda /Bodajki Szó/

1 500

1 500

275

Adók, díjak, egyéb befizetések, közbeszerzés, engedélyeztetések

2 000

2 000

1 800

Dologi kiadás összesen

78 659

58 836

44 318

Tárgyi eszköz beszerzés

0

4 000

3 524

Beruházások összesen

0

4 000

3 524

TOP - tó és környéke

46 444

46 444

38 513

TOP - Bölcsőde kialakítása

37 583

43 265

27 259

Felújítás összesen

84 027

89 709

65 772

Általános tartalék

8 398

40 000

0

Céltartalék

0

0

0

Tartalék összesen

8 398

40 000

0

Kiadás összesen

174 111

194 007

114 195

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Központi vagy fejezeti kezelésű működési támogatás

1 500

1 500

Központi vagy fejezeti kezelésű felhalmozási támogatás

98 212

98 212

Bevétel összesen

99 712

99 712

Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások

10 624

5 960

Tárgyi eszköz beszerzés (MFP eszközök)

9 027

18 200

18 186

MFP Ovi tető, Hivatal

26 726

56 000

44 555

Kiadás összesen

35 753

84 824

68 701

900020 Funkcióra nem sorolható bevételek áht-n kívülről

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Kommunális adó

16 800

18 000

15 848

Idegenforgalmi adó

250

2 000

1 945

Iparűzési adó - állandó jell.v.

28 000

33 000

30 314

Egyéb közhatalmi bevételek

329

400

299

Közhatalmi bevételek

45 379

53 400

48 406

Bevételek összesen

45 379

53 400

48 406

018010 Önkormányzatok elszámolásai

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Önkormányzati hivatal és kötelező feladatok támogatása, normatíva

153 531,434

154 089,758

154 089,758

Közművelődés támogatása

8 775,480

8 921,064

8 921,064

Gyermekétkeztetés támogatása

18 144,039

17 847,233

17 847,233

Családsegítés, gyermekjólét

22 042,000

22 198,200

22 198,200

Közp. tám. - köznevelési, egyéb feladatok, int.kívüli gyermekétk, szoc tűzifa

48 859,700

67 699,769

67 699,769

Felhalmozási támogatás

0,000

20 000,000

20 000,000

Önkormányzatok támogatása

251 353

290 756

290 756

Áht-n belüli megelőlegezés

10 285

10 284,883

Bevételek összesen

251 353

301 041

301 041

Áht. belüli megelőlegezések, visszafizetések

14 439

15 098

15 098

Egyéb működési célú kiadások

14 439

15 098

15 098

Kiadás összesen

14 439

15 098

15 098

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Iparűzési adó központi kiegészítése

28 000

0

0

Bevételek összesen (előző évi maradvány igbevét.)

179 808

177 600

177 600

Zengő Óvoda és Polgármesteri Hivatal támogatása

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

151 005

151 005

145 173

ISPA 100 Ft/fő

410

410

403

Móri Többcélú Kistérségi Társ. hozzájárulás

9 000

9 000

4 000

F. M. Pénzügyi Keret tagdíj

122

122

121

BURSA ösztöndíj

940

900

880

Egyéb hozzájárulás (KDV, Klímabarát)

447

657

474

"A Bakonyért" Vidékfejlesztési A. Egyesület tagdíj, TDM

802

802

386

Kiadás összesen

162 726

162 896

151 437

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Továbbszámlázott kiadás

1 500

2 000

1 910

Működési bevétel összesen

1 500

2 000

1 910

Bevételek összesen

1 500

2 000

1 910

Személyi juttatás összesen

0

0

0

Munkaadókat terhelő járulék és szoch. adó összesen

0

0

34

Továbbszámlázott kiadás, egyéb dologi

1 181

2 400

2 071

Fizetendő általános forgalmi adó

370

650

403

Dologi kiadás összesen

1 551

3 050

2 474

Kiadás összesen

1 551

3 050

2 508

072111 Háziorvosi feladatellátás

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Bevétel - bérleti díj

0

10

8

Közüzemi díjak

420

420

376

Szakmai anyagok

32

32

0

Telefon, internet - orvosok

197

197

146

Karbantartás, kisjavítás

232

250

242

Egyéb üzemeltetés, fenntartás /laborasszisztens, egyéb/

987

721

560

Fizetendő általános forgalmi adó, egyéb díjak

260

500

412

Belföldi kiküldetés

0

70

84

Dologi kiadás összesen

2 128

2 190

1 820

TOP - eüház felújítás

0

500

280

Kiadás összesen

2 128

2 690

2 100

072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Közös ktg.

103

130

120

Telefon

31

31

0

Közüzemi díjak

80

170

169

Fizetendő általános forgalmi adó

53

80

47

Dologi kiadás összesen

267

411

336

Kiadás összesen

267

411

336

072311 Fogorvosi alapellátás

Egyéb működési c. támogatás áht-n belülről - Balinka

50

51

51

Bevételek összesen

50

51

51

Telefon

46

46

37

Közüzemi díjak, karbantartás, egyéb szolg.

347

347

324

Fizetendő általános forgalmi adó

103

103

89

Dologi kiadás összesen

496

496

450

Kiadás összesen

496

496

450

074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

OEP finanszírozás

11 400

10 400

10 104

Egyéb működési célú támogatás áht-n belül

11 400

10 400

10 104

Bevételek összesen

11 400

10 400

10 104

Közalkalmazotti illetmény

9250

9250

7371

Jutalom

0

300

300

Pótlék, helyettesítési díj

52

52

0

Egyéb sajátos juttatás

1000

1000

546

Közlekedési költségtérítés

215

215

164

Cafetéria

300

350

348

Személyi juttatás összesen

10 817

11 167

8 729

Járulék

1 900

1 900

1 381

Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen

1 900

1 900

1 381

Irodaszer, nyomtatvány

92

92

75

Szakmai anyag (gyógyszer, vegyszer)

67

80

72

Telefon, internet, informatikai prg. telepítése, frissitése

387

387

344

Közüzemi díjak

409

650

494

Karbantartás, kisjavítás

400

400

324

Egyéb üzemeltetés, fenntartás, szakmai szolg

126

200

180

Fizetendő általános forgalmi adó

400

430

285

Belföldi kiküldetés

10

20

16

Egyéb dologi kiadás

143

170

132

Dologi kiadás összesen

2 034

2 429

1 922

Kiadás összesen

14 751

15 496

12 032

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

OEP finanszírozás

3 200

4 300

4 345

Egyéb működési célú támogatás áht-n belül

3 200

4 300

4 345

Bevételek összesen

3 200

4 300

4 345

Közalkalmazotti illetmény

2 600

3 700

2 742

Személyi juttatás összesen

2 600

3 700

2 742

Járulék

300

600

459

Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen

300

600

459

Kiadás összesen

2 900

4 300

3 201

074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése

500

500

137

Fizetendő általános forgalmi adó

135

135

7

Kiadás összesen

635

635

144

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Gyermekétkeztetés (szünetekben)

132

132

0

Dologi kiadás összesen

132

132

0

Kiadás összesen

132

132

0

104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása (Lila Akác Alapítvány)

4 100

4 256

4 256

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 100

4 256

4 256

Kiadás összesen

4 100

4 256

4 256

107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Kamatmentes kölcsön visszatérülés

300

600

457

Bevételek összesen

300

600

457

Babaérkezési ajándék

0

400

381

Temetési kölcsön

420

420

0

Települési tám - rendkívüli, baba, eseti,gyógyszer, lakásf., hulladék, egyéb

17 600

17 600

10 120

Köztemetés

0

0

0

Egyéb természetbeni tám. - szoc.tűzifa tám önerő

300

4 010

3 068

Ellátottak pénzbeli juttatásai

18 320

22 430

13 569

Kiadás összesen

18 320

22 430

13 569

084031/084040 Civil szervezetek, egyházak támogatása

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Egyéb szervezetek támogatása

0

0

0

Törpe-Ovi Alapítvány Óvodája támogatás

1 000

1 000

1 000

Egyéb működési célú kiadás

1 000

1 000

1 000

Kiadás összesen

1 000

1 000

1 000

04123 Közfoglalkoztatás

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Tám.ért.műk.bev. elk. áll. pénzalaptól

6 000

8 357

8 357

Egyéb működési c. tám. áht-b belülről

6 000

8 357

8 357

Bevételek összesen

6 000

8 357

8 357

Közcélú foglalkoztatás

6 000

7 200

7 139

Személyi juttatás összesen

6 000

7 200

7 139

Járulék, táppénz

1 000

1 500

1 096

Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen

1 000

1 500

1 096

Eszközök, munka, védőruha

630

400

351

Előzetesen felszámított áfa

170

170

95

Klen ktg. visszautalása-felmodások, táppénz miatt

250

100

0

Dologi kiadás összesen

1 050

670

446

Beruházások

0

500

495

Kiadás összesen

8 050

9 870

9 176

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Könyv, folyóirat beszerzés

840

860

857

Fizetendő általános forgalmi adó

40

50

43

Dologi kiadás összesen

880

910

900

Kiadás összesen

880

910

900

082044 Könyvtári szolgáltatások

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Alaptevékenység szolg. ellenért.

61

61

50

Kiszámlázott általános forgalmi adó

17

17

13

Működési bevétel összesen

78

78

63

Bevételek összesen

78

78

63

Közalkalmazotti illetmény

2 470

3 300

2 924

Jutalom

90

90

Egyéb sajátos juttatás

255

50

25

Cafetéria

150

250

174

Személyi juttatás összesen

2 875

3 690

3 213

Járulék

512

680

456

Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen

512

680

456

Üzemeltetési anyag

100

100

31

Szakmai anyag

50

50

0

Informatikai szolg, telefon

200

200

191

Közüzemi díjak

0

0

0

Egyéb üzemeltetés

50

50

17

Kiküldetés

50

50

0

Karbantartás, kisjavítás

100

100

0

Fizetendő általános forgalmi adó

135

135

43

Adók, díjak, egyéb befizetések és költségek, KSZR

3 500

3 500

25

Dologi kiadás összesen

4 185

4 185

307

Kiadás összesen

7 572

8 555

3 976

082091 Közművelődési - közösségi és társadalmi r. fejl.

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Szolgáltatások ellenértéke

200

1 500

1 348

Rendezvény bevételek, közvetített szolg.

0

999

825

Működési bevétel összesen

200

2 499

2 173

Bevételek összesen

200

2 499

2 173

Személyi juttatás összesen - megbízási díjak, repi

4 924

4 924

3 471

Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen

900

900

662

Üzemeltetési anyagok, beszerzések, reklám - rendezvények

1 500

1 500

555

Közüzemi díjak

1 700

1 700

1 236

Tobább számlázott közüzemi díjak

200

680

638

Egyéb üzemeltetés, fenntartás, szolgáltatások - rendezvények

5 000

3 000

1 902

Karbantartás, kisjavítás

500

500

0

Egyéb dologi kiadás

100

100

47

Fizetendő általános forgalmi adó

1 763

1 800

1 083

Dologi kiadás összesen

10 763

9 280

5 461

Tárgyi eszköz beszerzés

200

1 600

1 565

Beruházási Áfa

54

374

325

Beruházás összesen

254

1 974

1 890

Ingatlan felújítás

0

500

445

Kiadás összesen

16 841

17 578

11 929

082092 Közművelődés - hagyományos kúlt. érték

Bevételek összesen - pályázati támogatás

1 000

1 000

Beruházási kiadás összesen

13

13

081030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Sportcentrum bérleti díj

1 600

4 500

4 340

Működési bevétel összesen

1 600

4 500

4 340

Bevételek összesen

1 600

4 500

4 340

Közüzemi díjak

1 227

1 600

1 369

Egyéb üzemeltetés, fenntartás

50

50

14

Fizetendő általános forgalmi adó

400

480

367

Dologi kiadás összesen

1 677

2 130

1 750

Beruházás

0

19 000

12 875

Beruházás áfa

0

5 130

3 477

Beruházás összesen

0

24 130

16 352

Kiadás összesen

1 677

26 260

18 102

081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelés támogatása

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Sportcélú támogatások

2 100

2 100

0

Egyéb működési célú kiadás

2 100

2 100

0

Kiadás összesen

2 100

2 100

0

081061 Fürdő és strandszolgáltatás

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Közüzemi díjak

100

1 100

797

Karbantartás, kisjavítás, anyagok

200

1 200

951

Vízkészlet járulék

70

70

64

Fizetendő általános forgalmi adó

81

650

287

Dologi kiadás összesen

451

3 020

2 099

Kiadás összesen

451

3 020

2 099

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Ravatalozó bérleti díj, sírhely

350

500

480

Működési bevétel összesen

350

500

480

Bevételek összesen

350

500

480

Közüzemi díjak

112

112

81

Szolgáltatások (szemétszállítás)

450

884

523

Karbantartás, kisjavítás

200

200

82

Temetőkezelés, térkép, urnatemető

564

650

615

Fizetendő általános forgalmi adó

358

330

331

Dologi kiadás összesen

1 684

2 176

1 632

Kiadás összesen

1 684

2 176

1 632

Költségvetési bevételek összesen

557 140

710 270

695 442

Költségvetési kiadások összesen

557 140

710 270

558 193

0

0

Önként vállalt feladatokból származó bevételek:

0

0

0

Önként vállalt feladatok működési kiadásai:

5 223

7 936

5 384

Önként vállalt feladatok felújítási, beruházási kiadásai:

0

0

0

3. melléklet

A Bodajki Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

Adatok ezer Ft-ban

011130 Önkormányzatok és önkormányzati igazgatási tev

eredeti ei

módosított ei.

teljesítés

Alaptev.szolg.ellenértéke

50

50

0

Továbbszámlázott szolgáltatások

20

88

88

Kamatbevétel, egyéb bevétel

0

20

10

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5

23

22

Működési bevétel összesen

75

181

120

Köztisztviselői alapilletmény, ill. kieg, pótlék, munkaszerz. - 15 fő

57 000

53 690

52 487

Céljuttatás, jutalom

0

4 939

4 939

Cafetéria-juttatás

4 650

4 150

4 148

Közlekedési ktg.térítés

1 738

2 045

1 676

Egyéb ktg.tér. és hozzájár.

500

3 288

2 905

Külsős juttatás (megbiz.díj + reprezentáció)

3 400

593

368

Személyi juttatás összesen

67 288

68 705

66 523

Járulék

11 800

10 343

10 048

Táppénz

650

690

684

Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen

12 450

11 033

10 732

Gyógyszer, könyv,folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet

400

300

141

Üzemeltetési anyagok (irodaszer,nyomtatvány)

1 800

1 800

1 707

Telefon

550

350

325

Informatikai szolgáltatások (programok,internet)

2 500

2 255

1 927

Közüzemi díjak

1 300

1 100

682

Karbantartás, kisjavítás

1 000

270

40

Egyéb üzemeltetés, fennt. és köt.továbbkép.

1 000

2 940

2 786

Vásárolt közszolgáltatás

1 710

1 770

1 734

Továbbszámlázott szolgáltatások

20

145

92

Fizetendő általános forgalmi adó 2644Ft K352 68Ft

2 000

2 226

1 527

Belföldi kiküldetés

300

100

63

Egyéb dologi kiadások

100

113

102

Dologi kiadás összesen

12 680

13 369

11 126

Egyéb tárgyi eszköz

2 800

1 500

1 420

Informatikai eszközök

2 000

1 987

1 969

Fizetendő általános forgalmi adó 243Ft

1 026

945

915

Beruházások

5 826

4 432

4 304

Kiadás összesen

98 244

97 539

92 685

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Központi, irányitó szervi tám. - működési

92 707

93 880

89 204

Központi, irányitó szervi támogatás - felhalmozási

5 826

4 653

4 524

Tavaly évi maradvány

436

449

449

Irányító szervi támogatások

98 969

98 982

94 177

Bevétel összesen

98 969

98 982

94 177

074040 Fertőző betegségek megelőzése, járványügyi ellátás

Szakmai anyagok beszerzése (vegyszer, gyógyszer)

300

1 200

1 126

Üzemeltetési anyagok beszerzése (kesztyű, stb)

300

50

29

Belföldi kiküldetés

20

20

0

Előzetesen felsz. Áfa

80

80

79

Egyéb szolgáltatás

100

53

2

Dologi kiadás összesen

800

1 403

1 236

Tárgyi eszköz beszerzés

0

221

220

Kiadás összesen

800

1 624

1 456

Költségvetési bevételek összesen

99 044

99 163

94 297

Költségvetési kiadások összesen

99 044

99 163

94 141

A Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

Adatok ezer Ft-ban

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Támogatás kp ktgv szervtől működési - Kincses Kultúróvoda Pály, FM Önkor.

0

1 256

1 256

Támogatás kp ktgv szervtől felhalmozási- Kincses Kultúróvoda Pályázat

0

300

300

Alaptev.szolg.ellenértéke (kamat)

0

4

729

Működési bevétel összesen

0

1 560

2 285

Közalkalmazottak juttatásai - 11 fő

32 000

35 446

35 446

Jubileumi jutalom + Céljuttatás, jutalom

2 000

3 010

3 010

Cafetéria-juttatás

1 650

1 640

1 638

Közlekedési ktg.térítés

500

425

413

Egyéb ktg.tér. és hozzájár.

2 500

788

788

Külsős juttatás (megbiz.díj + reprezentáció)

100

54

52

Személyi juttatás összesen

38 750

41 363

41 347

Járulék

7 400

6 364

6 364

Táppénz

1 000

1 147

1 148

Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen

8 400

7 511

7 512

Gyógyszer, könyv,folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet

300

321

321

Üzemeltetési anyagok (irodaszer,nyomtatvány), Munkaruha 10 ezer Ft/fő

350

534

534

Munkaruha - 10 eFt/fő

0

Telefon

50

50

49

Informatikai szolgáltatások (programok,internet)

100

100

96

Egyéb üzemeltetés, fenntartás és köt.továbbképzések

150

149

144

Vásárolt közszolgáltatás (üzemorvos, tüdőszűrő, munkavédelem)

250

150

149

Fizetendő általános forgalmi adó 2644Ft K352 68Ft

300

209

209

Belföldi kiküldetés

50

57

57

Egyéb dologi kiadások

50

11

10

Dologi kiadás összesen

1 600

1 581

1 569

Szakmai beszerzések

100

54

14

Fizetendő általános forgalmi adó 243Ft

27

0

0

Beruházások

127

54

14

Kiadás összesen

48 877

50 509

50 442

091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Megbízási díj - gyógypedagógus

0

Személyi juttatás összesen

0

Járulék

0

Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen

0

Dologi kiadás - logopédia, gyógyped.

944

844

684

Kiadás összesen

944

844

684

091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Bérleti és lízingdíj

Reklám, propaganda

50

0

0

Közüzemi díjak

1 500

1 192

1 144

Karbantartás, kisjavítás

600

840

823

Egyéb üzemeltetés, beszerzés

300

446

348

Fizetendő általános forgalmi adó 2644Ft K352 68Ft

600

250

223

Dologi kiadás összesen

3 050

2 728

2 538

Gőztisztitó

0

40

10

Fizetendő általános forgalmi adó 243Ft

0

10

3

Beruházások

0

50

13

Kiadás összesen

3 050

2 778

2 551

104031 Gyermekek bölcsődei ellátása

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Közalkalmazott személyi juttatása, cafetéria 1,5fő

0

0

0

Személyi juttatás összesen

0

0

0

Járulék

0

0

0

Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen

0

0

0

Kiadás összesen

0

0

0

074040 Fertőző betegségek megelőzése, járványügyi ellátás

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Szakmai, üzemeltetési anyagok beszerzése

50

350

303

Fizetendő általános forgalmi adó

15

15

20

Kiadás összesen

65

365

323

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Központi, irányitó szervi támogatás - működési

52 345

52 468

51 418

Központi, irányitó szervi támogatás - felhalmozási

127

4

27

Előző évi maradvány

464

464

464

Irányító szervi támogatások

52 936

52 936

51 909

Bevétel összesen

52 936

52 936

51 909

Költségvetési bevételek összesen

52 936

54 496

54 194

Költségvetési kiadások összesen

52 936

54 496

54 000

4. melléklet

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)

Kormányzati funkció

Intézményüzemel-tetéshez kapcsolódó

Szakmai tevékenységet ellátó

011130 Önkormányzati jogalkotás és igazgatási tev.

7

2

066020 Városgazdálkodási szolgáltatás

074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

1,4

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás

0,6

082044 Könyvtári szolgáltatások

1

82091 Közművelődési - közösségi és társadalmi r. fejl.

1

Összesen:

7

6

KÖZFOGLALKOZTATÁS

04123 Közfoglalkoztatás

10

0

Összesen:

10

0

Intézményi engedélyezett létszámkeret - Bodajki Polgármesteri Hivatal

Kormányzati funkció

Intézményüzemel-tetéshez kapcsolódó

Szakmai tevékenységet ellátó

011130 Önkormányzati jogalkotás és igazgatási tev.

13

2

Összesen:

13

2

Intézményi engedélyezett létszámkeret - Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde

Kormányzati funkció

Intézményüzemel-tetéshez kapcsolódó (fő)

Szakmai tevékenységet ellátó (fő)

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

4

7

104031 Gyermekek bölcsődei ellátása

0

0

Összesen:

4

7

5. melléklet

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek

Adatok Ft-ban

Azonosító+A5:F5

Megnevezés

Várható kiadás összesen
2019-2022

Támogatási összeg

Önrész összege

Betervezett önrész

TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00003

BODAJKI TÓ ÉS KÖRNYÉKÉNEK
INFRASTRUKTURÁLIS FELÚJÍTÁSA

148 638 994

144 632 703

4 006 291

-

TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00003

ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA BODAJK TELEPÜLÉSEN

300 579 615

196 732 474

103 847 141

58 000 000

TOP 1.1.1-15-FE1-2016-00006

BODAJK VÁROS IPARTERÜLETÉNEK
FEJLŐDÉSÉT ELŐSEGÍTŐ ÚT ÉS KÖZMŰ FEJLESZTÉSE

2 368 000

-

2 638 000

2 638 000

TOP 5.3.1-FE1-2017-00002

A HELYI IDENTITÁS ÉS KOHÉZIÓ ERŐSÍTÉSE BODAJK TÉRSÉGBEN

14 694 000

14 694 000

-

-

EFOP-1.5.2-16

HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE TÉRSÉGI SZEMLÉLETBEN

50 029 600

50 029 600

-

-

LEADER VP6-19.2.1.-1-813-17

BAKONYI TELEPÜLÉSEK MEGÚJÍTÁSA, KÖZÖSSÉGI ÉLTETTÉR ÉS SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE

5 495 326

2 999 978

2 495 348

2 495 348

KEHOP 1.2.1-18

HELYI KLÍMASTRATÉGIÁK KIDOLGOZÁSA, VALAMINT A KLÍMATUDATOSSÁGOT ERŐSÍTŐ SZEMLÉLETFORMÁLÁS

19 873 150

19 873 150

-

-

TOP 1.4.1-19-FE1-2019-00008

BÖLCSŐDEI FÉRŐHELYEK KIALAKÍTÁSA, BŐVÍTÉSE

44 083 000

42 883 121

1 199 879

1 199 879

6. melléklet

Bodajk Város Önkormányzat mérlege

Adatok Ft-ban

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

2 170 869 122

0

2 545 056 111

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

51 265 297

0

97 928 417

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

7 032 000

0

69 949 676

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

2 229 166 419

0

2 712 934 204

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

32 485 120

0

32 485 120

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

32 485 120

0

32 485 120

22

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

32 485 120

0

32 485 120

23

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)

0

0

46 411 965

25

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök

0

0

46 411 965

28

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

0

0

46 411 965

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

2 261 651 539

0

2 791 831 289

50

C/II/1 Forintpénztár

45 505

0

159 455

53

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

45 505

0

159 455

54

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

66 580 801

0

138 553 186

55

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

111 049 600

0

9 518 686

56

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

177 630 401

0

148 071 872

60

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

177 675 906

0

148 231 327

65

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

10 103 267

0

6 331 645

69

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

1 777 723

0

1 694 553

70

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

7 589 921

0

4 291 366

71

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

735 623

0

345 726

72

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

209 090

0

7 258 382

73

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

20 000

0

3 484 232

74

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

0

0

1 815 435

75

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

148 889

0

1 589 681

76

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

40 201

0

369 034

88

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

0

0

185 000

91

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

185 000

104

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

10 312 357

0

13 775 027

109

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

0

0

28 878 488

114

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

0

0

28 878 488

116

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)

0

0

3 748 734

117

D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

0

0

1 663 472

118

D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

0

0

1 641 128

120

D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

0

0

444 134

145

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

0

0

32 627 222

155

D/III/4 Forgótőke elszámolása

95 000

0

40 000

161

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

95 000

0

40 000

162

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

10 407 357

0

46 442 249

169

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

917 978

0

-587 105

170

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

917 978

0

-587 105

174

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

917 978

0

-587 105

179

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

2 450 652 780

0

2 985 917 760

180

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

42 097 000

0

42 097 000

181

G/II Nemzeti vagyon változásai

0

0

100 622 613

182

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

27 212 723

0

27 212 723

183

G/IV Felhalmozott eredmény

1 943 543 195

0

2 198 225 273

185

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-112 003 589

0

52 857 373

186

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

1 900 849 329

0

2 421 014 982

189

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

964 604

0

0

187

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

0

195

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

2 820 000

0

0

212

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

3 784 604

0

0

213

H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

28 747

215

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

6 340 512

216

H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

4 384 176

220

H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

5 575 300

221

H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

7 500 000

225

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

10 054 106

0

10 284 883

230

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

10 054 106

0

10 284 883

236

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

10 054 106

0

34 113 618

237

H/III/1 Kapott előlegek

0

0

10 934 499

239

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

170 922

0

87 165

246

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

170 922

0

11 021 664

247

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

14 009 632

0

45 135 282

250

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

4 884 821

0

4 209 995

251

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

530 908 998

0

515 557 501

252

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

535 793 819

0

519 767 496

253

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

2 450 652 780

0

2 985 917 760

7. melléklet

Bodajk Város Önkormányzat és intézményeinek vagyonkimutatása

Adatok ezer Ft-ban

Bodajk Város Önkormányzat

Bodajki Polgármesteri Hivatal

Bodajki Zengő Óvoda

ÖSSZESEN

1.

ESZKÖZÖK

2 985 917

2 963

194

2 989 074

2.

A)

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

2 791 831

2 770

0

2 794 601

3.

I.

Immateriális javak

0

0

0

4.

1.1.

Forgalomképtelen immateriális javak

0

5.

1.2.

Korlátozottan forgalomképes immateriális javak

0

6.

1.3.

Forgalomképes immateriális javak

0

7.

II.

Tárgyi eszközök

2 712 934

2 770

2 715 704

8.

1.

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

2 545 056

2 545 056

9.

1.1.

Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

2 267 314

2 267 314

10.

1.2.

Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

215 322

215 322

11.

1.3.

Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

62 420

62 420

12.

2.

Gépek, berendezések és felszerelések

97 928

1 994

99 922

13.

2.1.

Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések

0

0

14.

2.2.

Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések

97 928

97 928

15.

2.3.

Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések

0

1 994

1 994

16.

3.

Beruházások, felújítások

69 950

776

70 726

17.

4.

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)

0

18.

III.

Befektetett pénzügyi eszközök

32 485

0

32 485

19.

1.

Tartós részesedések

32 485

32 485

21.

1.

Fejérvíz Zrt.

6 470

6 470

24.

2.

Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Zrt.

86

86

25.

3.

BAK Kft.

3 000

3 000

26.

4.

ELMIB Zrt.

22 929

22 929

27.

2.

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes)

0

28.

3.

Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)

0

29.

IV.

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (korlátozottan forgalomképes)

46 412

0

46 412

30.

1.

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

46 412

46 412

31.

2.

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

0

32.

0

33.

B.)

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

0

0

0

34.

I.

Készletek (forgalomképes)

0

0

35.

II.

Értékpapírok (forgalomképes)

0

0

36.

1.

Nem tartós részesedések

0

37.

2.

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes)

0

38.

0

39.

C.)

PÉNZESZKÖZÖK (forgalomképes)

148 231

103

144

148 478

40.

0

41.

D.)

KÖVETELÉSEK (forgalomképes)

46 442

89

50

46 581

42.

1.

Költségvetési évben esedékes követelések

13 775

4

13 779

43.

2.

Költségvetési évet követően esedékes követelések

32 627

32

32 659

44.

3.

Követelés jellegű sajátos elszámolások

40

53

50

143

45.

0

46.

E.)

EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (forgalomképes)

-587

0

0

-587

47.

0

48.

F.)

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

0

0

0

0

49.

FORRÁSOK

2 985 917

2 963

194

2 989 074

50.

G.)

SAJÁT TŐKE

2 421 015

-3 404

-4 073

2 413 538

51.

I.

Nemzeti vagyon induláskori értéke

42 097

713

42 810

52.

II.

Nemzeti vagyon változásai

100 623

100 623

53.

III.

Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

27 213

27 213

54.

IV.

Felhalmozott eredmény

2 198 225

-4 529

-3 079

2 190 617

55.

V.

Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

56.

VI.

Mérleg szerinti eredmény

52 857

412

-994

52 275

57.

0

58.

H.)

KÖTELEZETTSÉGEK

45 135

664

137

45 936

59.

I.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

0

88

0

88

60.

II.

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

34 113

576

137

34 826

61.

III.

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

11 022

0

11 022

62.

0

63.

I.)

EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

0

0

0

0

64.

0

65.

I.)

KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

0

0

66.

0

67.

J.)

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

519 767

5 703

4 129

529 599

Mérlegben nem szereplő, 0-ás értéken nyilvántartott eszközök

Megnevezés

Mennyiség
(db)

Értéke
(E Ft)

A

B

C

D

1

„0”-ra leírt eszközök

2

94 906

Használatban lévő kisértékű immateriális javak

3

Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

4

Készletek

5

01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök

6

-

94 906

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök

7

Bérbe vett befektetett eszközök

8

Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök

9

PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök

10

02 számlacsoportban nyilvántartott készletek

11

-

-

Bérbe vett készletek

12

Letétbe bizományba átvett készletek

13

Intervenciós készletek

14

Gyűjtemény, régészeti lelet*

15

13 423

-

Közgyűjtemény

16

13 423

Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak

17

Régészeti lelet

18

Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök

33

Összesen

13 423

94 906

8. melléklet

Bodajk Város Önkormányzat eredménykimutatása

Adatok Ft-ban

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

95 116 856

0

105 216 350

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

10 248 231

0

23 450 111

03

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

318 499

0

21 196 845

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

105 683 586

0

149 863 306

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

220 122 788

0

270 756 024

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

25 189 562

0

24 889 920

10

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

124 107 632

0

6 631 610

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

11 040 746

0

52 700 549

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

380 460 728

0

354 978 103

13

10 Anyagköltség

7 106 004

0

6 805 697

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

91 883 826

0

88 384 356

16

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

1 362 114

0

2 064 331

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

100 351 944

0

97 254 384

18

14 Bérköltség

33 952 186

0

36 219 228

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

19 155 535

0

19 454 142

20

16 Bérjárulékok

8 937 512

0

9 227 666

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

62 045 233

0

64 901 036

22

VI Értékcsökkenési leírás

72 033 227

0

75 879 265

23

VII Egyéb ráfordítások

363 717 600

0

213 949 424

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-112 003 690

0

52 857 300

28

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

101

0

73

32

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

101

0

73

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

101

0

73

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

-112 003 589

0

52 857 373

9. melléklet

Bodajk Város Önkormányzat maradványkimutatása

Adatok Ft-ban

#

Megnevezés

Összeg

1

2

3

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

507 557 351

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

402 965 664

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

104 591 687

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

187 884 867

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

155 226 891

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

32 657 976

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

137 249 663

15

C) Összes maradvány (=A+B)

137 249 663

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

137 249 663

10. melléklet

Bodajk Város Önkormányzat pénzeszközeinek változása

Adatok ezer Ft-ban

Sorszám

Megnevezés

Összeg

Pénzkészlet a tárgyidőszak elején

1

Forintban vezetett ktgv. pénzforgalmi számlák egyenlege

177630

2

Devizabetét számlák egyenlege

0

3

Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege

46

4

Valutapénztárak egyenlege

0

5

Pénzkészlet összesen

177 676

6

Pénzkészlet változása

-29 445

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén

7

Forintban vezetett ktgv. pénzforgalmi számlák egyenlege

148 072

8

Devizabetét számlák egyenlege

0

9

Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege

159

10

Valutapénztárak egyenlege

0

11

Pénzkészlet összesen

148 231

11. melléklet

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés

Tv. alapján tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásokban

Tv. alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásokban

Részesedések saját alapítási gazdasági társaságokban

Részesedések saját alapítású nonprofit gazdasági társaságokban

Egyéb részesedések

Részesedések nemzetközi szervezetekben

Részesedések összesen

Előző évi záró állomány

-

-

32 485

-

-

-

32 485

Részesedések tárgyévi pénzeszközök átadásával járó növekedése

-

-

-

-

-

-

-

Részesedések egyéb növekedése

-

-

-

Növekedés összesen

-

-

-

-

-

-

Részesedések tárgyévi pénzeszközök átvételével járó csökkenése

-

-

-

-

-

-

-

Részesedések egyéb csökkenése

-

-

Csökkenés összesen

-

-

-

-

-

-

-

Tárgyévi záróállomány

-

-

32 485

-

-

-

32 485

Bodajk Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származóan nincs kötelezettsége.

12. melléklet

Az önkormányzat fennálló adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségei

Bodajk Város Önkormányzat hitelállománya törlesztési ütemezés szerint

Megnevezés

2021.

2022.

2023.

2024.

2025.

Mindösszesen:

Működési hitel

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Beruházási hitel

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Összesen:

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Folyószámla hitelkeret - OTP Bank Nyrt.

15000e Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

15000e Ft

Bodajk Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései

Megnevezés

2021.

2022.

2023.

2024.

2025.

Mindösszesen:

Befektetések

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Halasztott fizetési kötelezettségek

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Összes kötelezettségvállalás:

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Bodajk Város Önkormányzat külföldi hitelállománnyal, valamint garanciákból és kezességvállalásból fennálló kötelezettségvállalással nem rendelkezik.

13. melléklet

Az önkormányzat saját bevétele és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei

Adatok eFt-ban

Megnevezés

Tárgyév 2021

1. év 2022

2. év 2023

3. év 2024

Helyi adó és települési adóból származó bevétel

48 106

50 000

80 000

100 000

Önkormányzati vagyonból származó bevétel

14 170

12 000

13 000

10 000

Osztalék, koncessziós díj, hozam

Tárgyi eszköz, immat. javak, vagyoni értékű jog értékesítése

Bírság, pótlék, díjbevétel

300

300

350

400

Kezesség, garanciavállalással kapcsoaltos megtérülés

Saját bevétel

62 576

62 300

93 350

110 400

Saját bevétel 50 %-a

31 288

31 150

46 675

55 200

Saját bevétel 20 %-a

12 515

12 460

18 670

22 080

Előző években keletkezett éves fizetési kötelezettség:

-

-

-

-

Felvett, átvállalt hitel

Felvett, átvállalt kölcsön

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

Adott váltó

Pénzügyi lízing

Halasztott fizetés

Garanciákból és kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség:

-

-

-

-

Felvett, átvállalt hitel

Felvett, átvállalt kölcsön

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

Adott váltó

Pénzügyi lízing

Halasztott fizetés

Garanciákból és kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

Fizetési kötelezettséggel csökkentett 50%-os saját bevétel:

31 288

31 150

46 675

55 200

14. melléklet

A 2021. évi ellenőrzésekről szóló éves összefoglaló ellenőrzési jelentés

Külső ellenőrzések

Ellenőrzési jegyzőkönyv dátuma

Ellenőrzés tárgya

Vizsgálati időszak

Ellenőrző szerv

Ellenőrzés megállapításai

Intézkedés

2021. június 04. napja

Körzetben ellátott gondozottak létszámának ellenőrzése

2020. július 01. napjától, 2020. november 30. napjáig

FMKH Móri Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály

- vegyes védőnői körzet
- az adatok beküldése határidőre történt
- a területi védőnői körzetet vizsgálva megállapítható, hogy a munkaidő 57,1 százalékát a személyes találkozást igénylő ellátásra fordított idő nem haladja meg

intézkedést nem igényel

2021. július 01. napjától folyamatban van

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 68/B. § -a alapján végzett szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzés
(helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek)

- 2020. évi beszámoló
- 2021. év

Magyar Államkincstár Önkormányzati Pénzügyi Szabályszerűségi Ellenőrzési Főosztály Fejér Megyei Költségvetési ellenőrzési Osztály

folyamatban van

folyamatban van

2021. szeptember 19.

Közétkeztető, tálalókonyha hatósági ellenőrzése – az általános közigazgatási rendtartásáról szóló 2016. évi CL. törvény alapján

2021. év

Fejér Megye Kormányhivatal Bicskei Járási Hivatala

a működtetéshez kapcsolódó engedélyek, dokumentumok bekérése

részben teljesítve, további engedélyek, dokumentumok pótlás alatt vannak

2021. október 26. napjától folyamatban van

Monitoring látogatás – tájékozódás a közfoglalkoztatási Programok megvalósításának tapasztalatairól – ellenőrzés lefolytatására az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 98-100. § -aiban foglaltak alapján

2021.év

Fejér Megyei Kormányhivatal
Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály Közfoglakoztatási Osztály

folyamatban van

folyamatban van

2021. december 29.

A Fejér megyei önkormányzati intézmények ellenőrzése – Az önkormányzat és társulás irányítása alá tartozó intézmények integritásának monitoring típusú ellenőrzése

nem került meghatározásra

Állami Számvevőszék

Tanácsadást megelőző
kockázati besorolás – közepes
Intézkedést követően a kockázati értékelés változása – csökkent
A kockázati szint alacsonyra csökkent - igen

Intézkedési terv készült

Belső ellenőrzés

Ell. jkv. dátuma

Ellenőrzés tárgya

Vizsgálati időszak

Ellenőrző szerv

Ellenőrzés megállapításai

Intézkedés

2021.06.15.

az integritás és belső kontrollrendszer ellenőrzése

2020. év

Laki és Társa Kft.
mb. belső ellenőr

az ellenőrzési nyomvonal, kockázatkezelési szabályzat felülvizsgálata, külső ellenőrzési szabályzat megalkotása

ellenőrzési nyomvonal, kockázatkezelési szabályzat felülvizsgálata megtörtént, külső ellenőrzések szabályzat megalkotása megtörtént

Végre nem hajtott intézkedés leírása és annak oka: folyamatban lévő eljárások
1

A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.