Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (VII.12.) önkormányzati rendelete

a térítési díjakról

Hatályos: 2022. 07. 01- 2022. 12. 31

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (VII.12.) önkormányzati rendelete

a térítési díjakról

2022.07.01.

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 147. § (1) bekezdésében, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.tv.102. §-ában, a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. tv. 114-119. §-aiban kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. §12 Az általános iskolai étkezési térítési díjakat a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

2. §34 A rendelet 2. számú melléklete hatályon kívül helyezve, mert az intézmény 2013. január 1-jétől a Klebelsberg Intézményfenntartó központ fenntartásában van.

3. §5 A rendelet 3. számú melléklete hatályon kívül helyezve, mert az intézmény 2013. január 1-jétől a Római Katolikus Egyház fenntartásában van.

4. §67 A napközi otthonos óvoda étkezési térítési díjait és a csonkási óvoda sószoba díjait a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

5. §8910 A Veresegyházi Kistérség Idősek Otthonában működő fürdő belépő díjait a rendelet 5/1. számú melléklete, az étkezési térítési díjakat a rendelet 5/2. számú melléklete tartalmazza.

6. §111213 (1) A GAMESZ üzemeltetésében lévő termálfürdő belépődíjait a 6/1. sz. a termálfürdő szálláshely díjait a rendelet 6/2. sz. számú melléklet tartalmazza.

(2)14 A polgármester kedvezményes termálfürdő belépési lehetőséget biztosíthat — bérlet formájában — egyéni kérelemre, rehabilitációs céllal, olyan veresegyházi magánszemélyek számára, akiknek egészségi állapota és szociális helyzete ezt indokolja. A kérelemhez orvosi javaslatot kell csatolni.

A kedvezményes díj nem lehet alacsonyabb, mint a mindenkori nyugdíjas/diák bérlet ára.
(3) A Veresegyházon állandó lakcímmel rendelkező vendégek a termálfürdő és a strand nyitvatartása idején alkalmazott belépőjegyek árából a lakcímkártya felmutatása ellenében, a 6/1. számú melléklet szerinti veresegyházi lakcímkártyával rendelkezőkre vonatkozó kedvezményes jegyárak igénybevételére jogosultak.

7. §151617 A rendelet 7. számú melléklete hatályon kívül helyezve, mert az intézmény 2017. január 1-től a Dunakeszi Tankerületi Központ vagyonkezelésébe került.

8. §1819 A városi könyvtári térítési díjait a rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.

9. §20212223 (1) A Medveotthon és Állatkert parkolási és belépődíjait a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.

(1a)24 A Medveotthon és az Állatkert területén idegenforgalmi céllal működő gazdasági szervezet köteles a vállalkozás céljára szolgáló ingatlan előtti közterületen való parkolásért vagy várakozásért a 9. számú mellékletben meghatározott összegű parkolási díjat fizetni. A díjat egy összegben, tárgyév január 31-ig kell megfizetni. Amennyiben a gazdálkodó szervezet év közben kezdi vagy szünteti meg működését, a parkolási díj összege időarányosan kerül megállapításra.

(2)25

(3) A Képviselő-testület a Medveotthon népszerűsítése céljából felhatalmazza a polgármestert, hogy évente legfeljebb negyven esetben, négy fő és egy db személygépkocsi részére szóló ingyenes Medveotthon belépőjegyet adományozzon.

10. §2627 A rendelet 10. számú melléklete hatályon kívül helyezve.

11. §282930 A Szabadidős és Gazdasági Innovációs Központ bérleti díjait a rendelet 11/1. számú melléklete, a Váci Mihály Művelődési Központ terembérleti díjait a rendelet 11/2. számú melléklete tartalmazza.

12. §31 (1)32 A rendelet 12. sz. melléklete hatályon kívül helyezve.

(2)33 A rendelet 13. sz. melléklete hatályon kívül helyezve.

(3)34 A Fő út 35. sz. alatti városháza terembérleti és kapcsolódó szolgáltatási díjait a 14. sz. melléklet tartalmazza.

13. §3536 A hulladékudvar és az inertbánya lerakási díjait e rendelet 15. melléklete tartalmazza.

13/A. §37 (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy eljárjon az e rendeletben meghatározott intézményi térítési, belépő és használati díjak behajtása érdekében.

(2) Az intézmény vezetője ellenőrzi, hogy a megállapított díj befizetése megtörténik-e. Ha a fizetésre kötelezett a befizetést elmulasztotta, az intézményvezető 15 napos határidő megjelölésével a fizetésre kötelezett személyt írásban felhívja az elmaradt térítési díj befizetésére. Ha a határidő eredménytelenül telt el, az intézmény vezetője a kötelezett nevét, lakcímét és a fennálló díjhátralékot nyilvántartásba veszi.

(3) Az intézmény által nyilvántartott díjhátralékról az intézményvezető negyedévente tájékoztatja a fenntartót a díjhátralék behajtása vagy a behajthatatlan hátralék törlése érdekében.

(4) Az átjelentett térítési díjhátralék behajtásáról a Veresegyházi Polgármesteri Hivatal Behajtási Csoportja intézkedik.

(5) Ha a kötelezett az intézményi gyermekétkeztetési díjhátralékát a Behajtási Csoport által megjelölt 15 napos fizetési határidőig nem rendezi, úgy az ellátást a határidő lejártát követő naptól, a Gyermekjóléti Szolgálat véleményének ismeretében a jegyző felfüggesztheti. Amennyiben a tartozás rendezésre kerül, úgy az ellátást a kötelezett, a befizetés beérkezését követő naptól újra igényelheti.

(6) Amennyiben a Gyermekjóléti Szolgálat a gyermek veszélyeztetettsége miatt a gyermekétkeztetés felfüggesztését nem javasolja, az ellátás nem függeszthető fel.

(7) A Jegyző az ellátás felfüggesztéséről határozati formában értesíti a kötelezettet, a Gyermekjóléti szolgálatot és az intézményt.

Záró rendelkezések

14. §38

1. E rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba, a rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti a térítési és belépődíjakról szóló 4/2006 (III.29.) önkormányzati rendelet.
2. A kihirdetésről - az SZMSZ-ben meghatározott módon - a jegyző gondoskodik.

1. melléklet39

Az általános iskola étkezési térítési díjai404142434445464748

Diák étkezés:

nettó

ÁFA

bruttó

3x-i étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna):

768

207

975

2x-i étkezés:

631

170

801

Csak ebéd:

469

127

596

Felnőtt étkezés:

Ebéd:

866

234

1100

Tízórai:

247

67

314

Ételhordóban elvitt adagok:

Diák ebéd:

469

127

596

Felnőtt ebéd:

887

239

1126

Diétás diák étkezés:

3x-i étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna):

819

221

1040

2x-i étkezés:

657

177

834

Csak ebéd:

494

133

627

Vonalkódos étkezési kártya

pótlásának díja:

394

106

500

2. melléklet

Zeneiskola térítési díjai4950
Hatályon kívül helyezve

3. melléklet

Esti gimnázium térítési díjai51
Hatályon kívül helyezve

4. melléklet52

Kéz a Kézben Óvodában fizetendő térítési díjak5354555657585960

Gyermek:

nettó

áfa

bruttó

3x-i étkezés:

698

188

886

2x-i étkezés:

565

152

717

Tízórai:

153

41

194

Dolgozói meleg étkezés:

3x-i étkezés

711

191

902

2x-i étkezés

576

155

731

Külsős étkező (csak ebéd):

420

113

533

Csonkás óvoda (6. sz.) és a Széchenyi téri óvoda (2. sz.) só szoba használati díja:

1 alkalom (30 perc)

315

85

400

10 alkalomra szóló bérlet

2362

638

3000

Lévai óvoda (5. sz.) és a Liget óvoda (4. sz.) focipálya bérleti díja

1 alkalom (Ft/óra)

4724

1276

6000

1 alkalom világítással (Ft/óra)

5118

1382

6500

5. melléklet61

Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthonában működő fürdő belépő- és térítési díjai62636465

1. táblázat

Szolgáltatás

bruttó érték (Ft)

Csoportos torna 1 óra

900

Ülőmedence 1 óra

600

Szauna ½ óra

800

Egyéni torna ¾ óra

1200

Bémer kezelés

600

Családi jegy 1,5 óra

3.500

(2 felnőtt, 2 gyerek 14 éves korig)

Testtájéki lézer terápia

2.000

Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthonában az étkezési norma és vendégebéd díja

2. táblázat

Étkezés

Bentlakásos ellátás

Vendég ebéd

Dolgozói étkezés

Normál és diétás étrend

Norma

ÁFA

Össz

Norma

Rezsi

ÁFA

Össz

Norma

Rezsi

ÁFA

Össz

Ft

27%

Ft

Ft

27%

Ft

Ft

27%

Ft

Reggeli

190

51

241

Tízórai

110

30

140

Ebéd

400

108

508

400

497

242

1139

400

200

162

762

Uzsonna

110

30

140

Vacsora

180

48

228

Összesen

990

267

1257

400

497

242

1139

400

200

162

762

6. melléklet66

A GAMESZ üzemeltetésében lévő termálfürdő belépődíjai6768697071727374

1. táblázat

Termálfürdő díjtételei

nettó

Áfa (27%)

bruttó

Fürdőjegyek

Felnőtt jegy

1 259,84

340,16

1 600

Felnőtt jegy (veresegyházi lakcímkártyával rendelkezőknek)

1 141,73

308,27

1 450

Nyugdíjas, diák, gyermek jegy

944,88

255,12

1 200

Nyugdíjas, diák, gyermek jegy (veresegyházi lakcímkártyával rendelkezőknek)

787,40

212,60

1 000

Öltözőszekrény (térítési díj + tárgyi letét ellenében)

157,48

42,52

200

Parkoló jegy

393,70

106,30

500

Fürdőbérletek

Felnőtt bérlet (12 alkalom)

12 598,43

3 401,58

16 000

Felnőtt bérlet (12 alkalom) (veresegyházi lakcímkártyával rendelkezőknek)

11 417,32

3 082,68

14 500

Nyugdíjas, diák bérlet (12 alkalom)

9 448,82

2 551,18

12 000

Nyugdíjas, diák bérlet (12 alkalom) (veres-egyházi lakcímkártyával rendelkezőknek)

7 874,02

2 125,99

10 000

Szauna jegyek

Felnőtt kombinált

1 653,54

446,46

2 100

Felnőtt kombinált (veresegyházi lakcímkártyával rendelkezőknek)

1 535,43

414,57

1 950

Nyugdíjas, diák kombinált

1 417,32

382,68

1 800

Nyugdíjas, diák kombinált (veresegyházi lakcímkártyával rendelkezőknek)

1 259,84

340,16

1 600

Szauna jegy (Üdülő vendégeknek és bérleteseknek)

708,66

191,34

900

GAMESZ üzemeltetésében lévő termálfürdő szálláshely és kemping díjai75767778

2. táblázat

Szálláshely árak

Ft/fő/éj)

nettó

Áfa (5%)

bruttó

2 személyes komfortos faház 1 éjszaka

6 190,48

309,52

6 500

2 személyes komfortos faház 2-5 éjszaka

5 904,73

295,24

6 200

2 személyes komfortos faház 6. éjszakától

5 523,81

276,19

5 800

Apartman (max. 4 fő) / nap

13 333,33

666,67

14 000

4 személyes turistafaház / éjszaka

5 333,33

266,67

5 600

6 személyes turistafaház / éjszaka

7 523,81

276,19

7 900

nettó

Áfa (5%)

bruttó

Parkoló jegy

393,70

106,30

500

Kemping árak

Ft/fő/éj)

nettó

Áfa (5%)

bruttó

Felnőtt napi díj

2 857,14

142,86

3 000

Gyermek, diák (18 évek korig), nyugdíjas napidíj

2 571,43

128,57

2 700

nettó

Áfa (27%)

bruttó

Sátorhely

393,70

106,30

500

Parkolójegy sátorral és/vagy személygépkocsival

629,92

170,08

800

Lakóautó, -busz, lakókocsi+személygépkocsi

1181,10

318,90

1 500

Megjegyzés: Minden szálláshely díjhoz fizetendő az IFA (idegenforgalmi adó)

7. melléklet

Az általános Iskola üzemeltetésében lévő uszoda, tornaterem belépő és térítési díjai79808182838485
Hatályon kívül

8. melléklet86

A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár térítési- és szolgáltatási díjai8788899091929394

Beiratkozási díj (12 hónapra)

felnőtteknek:

2.000,- Ft

nyugdíjasoknak:

1.000,- Ft

16 év feletti, érvényes diákigazolvánnyal rendelkező tanulóknak:

1.000,- Ft

Veresegyház város önkormányzati intézményeiben dolgozóknak

1.000,- Ft

70 év felettieknek:

ingyenes

16 év alattiaknak:

ingyenes

Késedelmi díjak:

könyv:

5,- Ft/nap/dokumentum

folyóirat:

10,- Ft/nap/dokumentum

hangzóanyag:

20,- Ft/nap/dokumentum

audiovizuális dokumentum:

20,- Ft/nap/dokumentum

könyvtárközi kölcsönzésben kért dokumentum:

100,- Ft/nap/dokumentum

Számítógép- és internethasználati díjak:

5,- Ft/perc

Fénymásolási és nyomtatási díjak:

A/4-es méretben:

csak szöveg:

50,- Ft/oldal

10-50% fedettség:

70,- Ft/oldal

50%-os fedettség felett:

120,- Ft/oldal

A/3-as méretben:

csak szöveg:

80,- Ft/oldal

10-50%-os fedettség:

120,- Ft/oldal

50%-os fedettség felett:

220,- Ft/oldal

Színes, A/4-es méretben

csak szöveg

80,- Ft/oldal

10-50% fedettség

110-, Ft/oldal

50%-os fedettség felett

160,- Ft/oldal

Színes, A/3-as méretben

csak szöveg

150,- Ft/oldal

10-50% fedettség

210,- Ft/oldal

50%-os fedettség felett

320,- Ft/oldal

Egyéb díjak:

szkennelés:

200,- Ft/oldal

könyvtárközi kölcsönzés:

1.800,- Ft/dokumentum

késedelmi felszólítás:

160,- Ft/felszólítás

9. melléklet95

A Medveotthon és Állatkert belépő- és parkolási díja96979899100101102103104105106

Belépő (Ft/fő) A belépődíj az állatsimogató látogatására is jogosít.

nettó

Áfa (27%)

bruttó

Felnőtt

1 574,80

425,20

2 000

Gyermek (3-tól 14 éves korig)

1 181,10

318,90

1 500

Diák (15-től 18 éves korig)

1 181,10

318,90

1 500

Nyugdíjas

1 181,10

318,90

1 500

Családi (legalább 2 gyermek és legalább 1 felnőtt együttes belépése esetén)

1 181,10

318,90

1 500

Csoportvezetői díj (min.20 fős csoport esetén)

11 811,02

3 188,98

15 000

Parkolás

személygépkocsi

236,22

63,78

300

autóbusz

1 574,80

425,20

2 000

gazdálkodó szervezet (Ft/év)

36 500

13 500

50 000

10. melléklet

A Meseliget Bölcsőde térítési díjai107
Hatályon kívül helyezve.

11. melléklet108

A Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum terembérleti díjai109110111112113114115

1. táblázat

Innovációs központ:

Sportrészleg

Fallabda:

Hétköznap 7.00 – 16 óráig:

2 200 Ft /óra

Hétköznap 16.00 – 21.00 óráig:

2 500 Ft /óra

Szombaton és vasárnap 8.00 – 19.00:

2 500 Ft /óra

Bérlet 10 alkalomra:

18 000 Ft

Ütő bérleti díj:

400 Ft/óra/db

labda:

200 Ft/óra/db

Kondicionáló terem:

1 alkalom / 2 óra:

800 Ft

10 alkalom:

6 000 Ft

1 hónapos bérlet:

9 000 Ft

Csoportos bérlet (3-4 fő)

3 000 Ft

Egyéb sporttermek:

Hétköznap 09.00 – 16.00:

2 500 Ft/óra

Hétköznap 16.00 – 21.00:

3 000 Ft/óra

Kedvezmények:

Induló, kezdő csoportnál 2 hónapig:

2 500 Ft/óra

Egyéb termek a II. emeleten

Konferenciaterem:

1-2 óra igénybevétel esetén:

13 000 Ft/óra

3-4 óra igénybevétel esetén:

12 000 Ft/óra

5-6 óra igénybevétel esetén:

10 000 Ft/óra

7 órán túl:

9 000 Ft/óra

Évi több alkalom, több óra bérlés esetén:

9 000 Ft/óra

Kamaraterem:

1-2 óra

9 000 Ft/óra

3-4 óra

8 000 Ft/óra

5-6 óra

7 000 Ft/óra

7 órától

6 000 Ft/óra

Évi több alkalom, több óra bérlés esetén:

6 000 Ft/óra

Klubtermek:

227-es

3 000 Ft/óra

229-es

5 000 Ft/óra

308-as

4 000 Ft/óra

309-es

4 000 Ft/óra

324-es

4 000 Ft/óra

325-ös

2 000 Ft/óra

Induló csoportnál kedvezmény:

3 500 Ft/óra

Bekészíthető eszközök bérleti díja:

projektor+ vászon:

3 000 Ft/db/alkalom

projektor + vászon + laptop:

5 000 Ft/db/alkalom

laptop:

2 000 Ft/db/alkalom

flipchart tábla:

1 000 Ft/db/alkalom

Kültéri eszközök bérleti díja:

sátor:

3 000 Ft/db/alkalom

sörpad garnitúra:

1 500 Ft/garnitúra/alkalom

vaslábú asztal:

500/db/alkalom

A városi önkormányzati fenntartású intézmények és a városban működő iskolák, óvodák, civil szervezetek mentesülnek a bérleti díj fizetése alól.

Az intézményvezető a rendeletben meghatározott díjszabástól egyedi mérlegelés alapján eltérhet.

A választási kampányidőszak alatt minden szervezet (párt) részére, aki képviselőt indít, s fórum lehetőséget (termet) kér, annak az első alkalommal ingyenesen helyiséget bocsát rendelkezésére az intézmény a szabad kapacitás függvényében, minden további választással kapcsolatos rendezvényre az igénylő szervezet a bérbe veendő terem bérleti díját köteles megfizetni a díjszabás szerint.

Váci Mihály Művelődési Központ bérleti díjai

2. táblázat

Eseti bérleti díjak:

Nagyterem, előtér vásárokra:

4 000 Ft/óra

Nagyterem igénybevétele külső bérlő számára (színházi előadások, táncos rendezvények, egyszemélyes produkciók stb.):

50 000 Ft - 200 000 Ft/alkalom vagy a jegybevétel 20 %-a

Üvegterem:

3 000 Ft/óra

Emeleti termek:

Em. 1. (nagyterem)

3 000 Ft/óra

Em. 2. (kisterem)

1 500 Ft/óra

A városi önkormányzati fenntartású intézmények és a városban működő iskolák, óvodák, civil szervezetek mentesülnek a bérleti díj fizetése alól.

Az intézményvezető a rendeletben meghatározott díjszabástól egyedi mérlegelés alapján eltérhet.

A választási kampányidőszak alatt minden szervezet (párt) részére, aki képviselőt indít, s fórum lehetőséget (termet) kér, annak az első alkalommal ingyenesen helyiséget bocsát rendelkezésére az intézmény a szabad kapacitás függvényében, minden további választással kapcsolatos rendezvényre az igénylő szervezet a bérbe veendő terem bérleti díját köteles megfizetni a díjszabás szerint.

12. melléklet

A szociális étkeztetés térítési díjai116
Hatályon kívül helyezve

13. melléklet

A házi segítségnyújtás térítési díjai117
Hatályon kívül helyezve

14. melléklet

A Fő út 35. sz. alatti városháza terembérleti és kapcsolódó szolgáltatási díjai118

NAGYTEREM (I. em. 111. helyiség)

1-2 óra igénybevétel esetén:

13.000.-Ft/óra

3-4 óra igénybevétel esetén:

12.000.-Ft/óra

5-6 óra igénybevétel esetén:

10.000.-Ft/óra

6 óra feletti igénybevétel esetén:

9.000.-Ft/óra

Projektor és laptop használat

3.937.- Ft/+ÁFA/alkalom

Internet használat

787.- Ft + ÁFA/alkalom

Hangosítás

3.937.-Ft+ ÁFA/alkalom

Hangfelvétel készítés

1.575.- Ft + ÁFA/óra

KISTÁRGYALÓ (I. em. 112. helyiség)

1-2 óra igénybevétel esetén:

5.000.-Ft/óra

3-4 óra igénybevétel esetén:

4.500.-Ft/óra

5-6 óra igénybevétel esetén:

4.000.-Ft/óra

6 óra feletti igénybevétel esetén:

3.000.-Ft/óra

Projektor és laptop használat

3.937.- Ft+ ÁFA/alkalom

Internet használat

787.- Ft+ ÁFA/alkalom

15. melléklet119

A GAMESZ üzemeltetésében lévő lakossági hulladékudvar és inertbánya díjai120121122123

Inert-, lom- és zöldhulladék lerakási díjai

nettó

ÁFA (27%)

bruttó

Hulladékudvar

Háztartási mennyiségben elhelyezhető inert-, lom- és zöldhulladék lerakási díja

3 149,6

850,4

4 000

Inertbánya

Inert hulladék – nagy mennyiségű – elhelyezési díja (a szerződésben meghatározott feltételekkel)

2 755,9

744,1

3 500

Személygépkocsi gumiabroncs keréktárcsa nélkül

393,70

106,3

500

16. melléklet

A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár Helytörténeti Gyűjteményének belépő díja124

Felnőtt jegyár:

300.-Ft/fő

Kedvezményes jegyárak:

Diákigazolvánnyal belépő diák:

150.-Ft/fő

Nyugdíjas:

150.-Ft/fő

Csoportos kedvezmény (15 feletti csoportlétszám esetén):

150.-Ft/fő

Ingyenes belépés: a 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet szerinti személyeknek

1

A 30/2009. (XI.17.) sz rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 32/2013.(XI.25.) sz. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg. Hatályba lép: 2014. január 1-jén.

3

A 14/2010. (VI.17.) sz. rendelettel megállapított szöveg.

4

Hatályon kívül helyezte a 31/2013.(XI.25.) sz. rendelet 2.§-a. Hatályát veszti: 2014. január 1-jén.

5

Hatályon kívül helyezte a 31/2013.(XI.25.) sz. rendelet 3.§-a. Hatályát veszti: 2014. január 1-jén.

6

A 14/2010. (VI.17.) sz. rendelettel megállapított szöveg.

7

A 32/2013.(XI.25.) sz. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg. Hatályba lép: 2014. január 1-jén.

8

A 12/2013. (III.20.) sz. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályba lép:2013. IV. 1.

9

A 32/2013.(XI.25.) sz. rendelet 5. §-ával megállapított szöveg. Hatályba lép: 2014. január 1-jén.

10

A 32/2013.(XI.25.) sz. rendelet 6. §-ával megállapított szöveg. Hatályba lép: 2014. január 1-jén.

11

A 33/2010.(XII.28.) sz. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg. Hatályba lép: 2011. január 1-jén.

12

Módosította a 12/2013. (III.20.) sz rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályba lép: 2013. IV.1.

13

Módosította a 28/2019.(XI.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2020.I. 1-jétől.

14

A 12/2013. (III.20.) sz. rendelet 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályba lép:2013. IV. 1.

15

A 32/2009. (XII.16.) sz. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

16

A 32/2013.(XI.25.) sz. rendelet 7. §-ával megállapított szöveg. Hatályba lép: 2014. január 1-jén.

17

Hatályon kívül helyezte a 24/2016.(XII.1.) önk rend. 4. §-a. Hatálytalan: 2017.január 1-től.

18

A 33/2010.(XII.28.) sz. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg. Hatályba lép: 2011. január 1-jén.

19

A 32/2013.(XI.25.) sz. rendelet 8. §-ával megállapított szöveg. Hatályba lép: 2014. január 1-jén.

20

A 33/2010.(XII.28.) sz. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg. Hatályba lép: 2011. január 1-jén.

21

A 32/2013.(XI.25.) sz. rendelet 9. §-ával megállapított szöveg. Hatályba lép: 2014. január 1-jén.

22

Módosította a 9/2018.(III.14.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos: 2018. március 15-től.

23

Módosította a 9/2018.(III.14.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos: 2018. március 15-től.

24

A 9. § (1a) bekezdését a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.

25

A 9. § (2) bekezdését a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte.

26

A 30/2009. (XI.17.) sz rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

27

Hatályon kívül helyezte a 26/2011. (XI.23.) sz rendelet 7. §-a. Hatálytalan: 2012.január 1-től.

28

A 33/2010.(XII.28.) sz. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg. Hatályba lép: 2011. január 1-jén.

29

A 32/2013.(XI.25.) sz. rendelet 10. §-ával megállapított szöveg. Hatályba lép: 2014. január 1-jén.

30

A 32/2013.(XI.25.) sz. rendelet 11. §-ával megállapított szöveg. Hatályba lép: 2014. január 1-jén. A 11. § a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

31

A 4/2011.(II.19.) sz rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályba lép: 2011.II. 20.

32

Hatályon kívül helyezte a 13/2014. (IV.30.) önk. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatálytalan: 2014. V. 1.

33

Hatályon kívül helyezte a 13/2014. (IV.30.) önk. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatálytalan: 2014. V. 1.

34

A 26/2011. (XI.23.) sz. rendelet 8. §-val megállapított szöveg. Hatályos: 2012. január 1-től.

35

Beemelte a 30/2016.(XII.14.) önk. rend. 1. §-a. Hatályba lép: 2017. január 1-től.

36

Módosította a 10/2020.(VI.1.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2020. július 1-jétől.

37

Beemelte a 27/2020.(XI.27.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2021. I. 1-jétől.

38

A 4/2011. (II.19.) sz. rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2011.február 20-tól.

39

Az 1. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

40

A 26/2011.(XI.23.) sz. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2012. I.1.

41

Módosította a 47/2012.(XII.12.) sz. rendelet 1 §-a. Hatályos: 2013. I. 1.

42

Módosította a 32/2013. (XI.25.) számú rendelet 1. §-a. Hatályos:2014. január 1-jétől.

43

Módosította a 29/2014.(XII.11.) önk.rend. 1.§-a. Hatályba lép: 2015.jan.1-től

44

Módosította a 21/2015.(XII.17.) önk. rend. 1.§-a. Hatályba lép: 2016. január 1.

45

Módosította a 24/2016.(XII.1.) önk.rend. 1.§-a. Hatályba lép: 2017. január 1-től

46

Módosította a 25/2017.(XII.1.) önk.rend. 1.§-a. Hatályba lép: 2018. január 1-től

47

Módosította a 33/2018.(XII.1.) önk.rend. 1.§-a. Hatályba lép: 2019. január 1-től

48

Módosította a 28/2019.(XI.30.) önk.rend. 2. §-a. Hatályba lép: 2020. január 1-től

49

A 47/2012.(XII.12.) sz. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2013. I. 1.

50

Hatályon kívül helyezte a 32/2013. (XI.25.) sz. rendelet 2. §-a. Hatályát veszti: 2014. január 1-jén.

51

Hatályon kívül helyezte 32/2013. (XI.25.) sz. rendelet 3. §-a Hatályát veszti: 2014. január 1-jén.

52

A 4. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

53

A 26/2011.(XI.23.) sz. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2012. I. 1.

54

Módosította a 47/2012.(XII.11.) sz. rendelet 3. §. Hatályos: 2013. I.1.

55

Módosította a 32/2013. (XI.25.) sz. rendelet 4. §-a. Hatályba lép: 2014. január 1-jén.

56

Módosította a 29/2014.(XII.11.) önk.rend. 2.§-a. Hatályba lép: 2015.jan.1-től

57

Módosította a 21/2015.(XII.17.) önk. rend. 2.§-a. Hatályba lép: 2016. január 1.

58

Módosította a 25/2017.(XII.1.) önk.rend. 2.§-a. Hatályba lép: 2018. január 1-től

59

Módosította a 33/2018.(XII.1.) önk.rend. 2.§-a. Hatályba lép: 2019. január 1-től

60

Módosította a 28/2019.(XI.30.) önk.rend. 3. §-a. Hatályba lép: 2020. január 1-től

61

Az 5. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

62

A 26/2011.(XI.23.) sz. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2012. I.1.

63

Módosította a 32/2013. (XI.25.) sz. rendelet 5. §-a. Hatályba lép: 2014. január 1-jén.

64

Módosította a 29/2014.(XII.11.) önk.rend. 3.§-a. Hatályba lép: 2015.jan.1-től

65

Módosította a 24/2016.(XII.1.) önk.rend. 2.§-a. Hatályba lép: 2017. január 1-től

66

A 6. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

67

A 33/2010.(XII.28.) sz. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg. Hatályba lép 2011. I. 1.

68

A 26/2011.(XI.23.) sz. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg. Hatályba lép: 2012. I.1.

69

Módosította a 47/2012.(XII.12.) sz. rendelet 5. §. Hatályba lép: 2013. I. 1.

70

Módosította a 12/2013.(III.20.) sz. rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályba lép: 2013. IV.1.

71

Módosította a 29/2014.(XII.11.) önk.rend. 5.§-a. Hatályba lép: 2015.jan.1-től

72

Módosította a 25/2017.(XII.1.) önk.rend. 4.§-a. Hatályba lép: 2018. január 1-től

73

Módosította a 33/2018.(XII.1.) önk.rend. 4.§-a. Hatályba lép: 2019. január 1-től

74

Módosította a 28/2019.(XI.30.) önk.rend. 5. §-a. Hatályba lép: 2020. január 1-től

75

A 47/2012.(XII.12.) sz. rendelet 5. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2013. I. 1.

76

Módosította a 29/2014.(XII.11.) önk.rend. 6.§-a. Hatályba lép: 2015.jan.1-től

77

Módosította a 33/2018.(XII.1.) önk.rend. 5.§-a. Hatályba lép: 2019. január 1-től

78

Módosította a 28/2019.(XI.30.) önk.rend. 6. §-a. Hatályba lép: 2020. január 1-től

79

A 26/2011.(XI.23.) sz. rendelet 5. §-ával megállapított szöveg. Hatályba lép: 2012. I. 1.

80

Módosította a 47!2012.(XII.12.) sz. rendelet 6. §. Hatályba lép: 2013. I. 1.

81

Módosította a 12/2013.(III.20.) sz. rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályba lép: 2013. IV.1.

82

Módosította a 32/2013. (XI.25.) számú rendelet 7. §-a. Hatályba lép:2014. január

83

Módosította a 18/2015.(X.15.) önk.rend. 1.§-a. Hatályba lép: 2015. október 16.

84

Módosította a 21/2015.(XII.17.) önk.rend. 3.§-a. Hatályba lép: 2016. január 1.

85

Hatályon kívül helyezte a 24/2016.(XII.1.) önk.rend. 4.§-a. Hatálytalan: 2017. január 1-től

86

A 8. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

87

A 33/2010.(XII.28.) sz. rendelet 2 . §-ával megállapított szöveg. Hatályba lép: 2011. január 1-jén.

88

Módosította a 47/2012.(XII.12.) sz. rendelet 7. §-a. Hatályos: 2013. I. 1.

89

Módosította a 32/2013. (XI.25.) sz. rendelet 8. §-a. Hatályba lép: 2014. január 1-jén.

90

Módosította a 21/2015.(XII.17.) önk.rend. 4.§-a. Hatályba lép: 2016. január 1.

91

Módosította a 12/2016.(VI.2.) önk.rend. 1.§-a. Hatályba lép: 2016. június 3-án

92

Módosította a 24/2016.(XII.1.) önk.rend. 5.§ a. Hatályba lép: 2017. január 1-től

93

Módosította a 25/2017.(XII.1.) önk.rend. 5.§-a. Hatályba lép: 2018. január 1-től

94

Módosította a 33/2018.(XII.1.) önk.rend. 6.§-a. Hatályba lép: 2019. január 1-től

95

A 9. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

96

A 33/2010.(XII.28.) 3. §-ával megállapított szöveg. Hatályba lép: 2011. január 1-jén.

97

A 26/2011.(XI.23.) sz. rendelet 6. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2012. I.1.

98

Módosította a 32/2013. (XI.25.) sz. rendelet 9. §-a. Hatályba lép: 2014. január 1-jén.

99

Módosította a 11/2015.(VI.29.) önk.rend. 1.§-a. Hatályba lép: 2015. július 1.

100

Módosította a 14/2015.(VII.30.) önk.rend.1.§-a. Hatályba lép: 2015.VIII.15.

101

Módosította a 21/2015.(XII.17.) önk.rend. 5.§-a. Hatályba lép: 2016. január 1.

102

Módosította az 1/2016.(I.18.) önk. rend. 1.§-a. Hatályba lép: 2016. január 19.

103

Módosította a 24/2016.(XII.1.) önk.rend. 6.§ a. Hatályba lép: 2017. január 1-től

104

Módosította a 25/2017.(XII.1.) önk.rend. 6.§-a. Hatályba lép: 2018. január 1-től

105

Módosította a 33/2018.(XII.1.) önk.rend. 7.§-a. Hatályba lép: 2019. január 1-től

106

Módosította a 28/2019.(XI.30.) önk.rend. 7. §-a. Hatályba lép: 2020. január 1-től

107

Hatályon kívül helyezte a 26/2011.(XI.23.) sz. rendelet 7. §. Hatálytalan: 2012. I. 1.

108

A 11. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

109

A 33/2010.(XII.28.) sz. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg. Hatályba lép: 2011. január 1-jén.

110

Módosította a 24/2016.(XI.1.) önk.rend.11.§-a. Hatályba lép: 2017. január 1-től

111

Módosította a 32/2013. (XI.25.) sz. rendelet 10. §-a. Hatályba lép: 2014. január 1-jén.

112

Kiegészítette a 29/2014.(XII.11.) önk.rend. 7.§-a. Hatályba lép: 2015. jan.1-től

113

Módosította a 21/2015.(XII.17.) önk.rend. 6.§ a. Hatályba lép: 2016. január 1.

114

Módosította a 25/2017.(XII.1.) önk.rend. 7.§-a. Hatályba lép: 2018. január 1-től

115

Módosította a 28/2019.(XI.30.) önk.rend. 8. §-a. Hatályba lép: 2020. január 1-től

116

Hatályon kívül helyezte a 13/2014.(IV.30.) önk. rend. 2.§ (2). Hatálytalan: 2014.V.1.

117

Hatályon kívül helyezte a 13/2014.(IV.30.) önk. rend. 2.§ (2). Hatálytalan: 2014.V.1.

118

A 26/2011.(XI.23.) sz. rendelet 8. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2012. I. 1.

119

A 15. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

120

Beemelte a 30/2016.(XII.14.) önk.rend. 1.§-a. Hatályba lép: 2017. január 1-től

121

Módosította a 25/2017.(XII.1.) önk.rend. 9.§-a. Hatályba lép: 2018. január 1-től

122

Módosította a 33/2018.(XII.1.) önk.rend. 8.§-a. Hatályba lép: 2019. január 1-től

123

Módosította a 10/2020.(VI.1.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2020. július 1-jétől.

124

Megállapította a 12/2017.(V.31.) számú rendelet 1.§-a. Hatályos: 2017.VII.1-től