Erdőkövesd Község Önkormányzat képviselő testületének 3/2019.(III.7.) önkormányzati rendelete

2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 03. 08

Erdőkövesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§.

(1) Erdőkövesd Községi Önkormányzat az önkormányzat 2019. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

Bevételi főösszegét

523 425 501 Ft

Kiadási főösszegét

523 425 501 Ft (2) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló

kiegészítő – Rendkívüli önkormányzati támogatás            14 280 446  Ft.

2.§.

  1. Az Önkormányzat bevétele forrásonként:

Intézményi működési bevétel

2 588  000 Ft

Közhatalmi bevétel

5 815 000 Ft

Önkormányzati költségvetési támogatás

 60 545 934 Ft

Pénzeszköz átvétel

17 999 953 Ft

Költségvetési maradvány

437 149 241 Ft
(2) Az önkormányzat kiadásai az alábbiak szerint határozza meg:

Működési kiadások

83 946 456 Ft

Személyi jellegű kiadások

43 839 413 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok

6 809 955 Ft

Dologi kiadások

33 297 088 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 005 813 Ft

Átadott pénzeszköz

8 918 000 Ft

Központi irányírószervi támogatás

18 981 102 Ft

Megelőlegezés

1 653 426 Ft

Átadott pénzeszköz

12 539 456 Ft

Tartalékok

20 000 000 Ft

Felhalmozási kiadások

397 040 790 Ft
3.§.

Az Önkormányzat 2. §-ban meghatározott bevételeit és kiadásait, óvodai adatokkal együtt kimutatott pénzforgalmi mérlegét jogcímenként az 1. számú melléklet tartalmazza.


4.§.

Az Önkormányzat 2019 évi részletes kiadási és bevételi előirányzat felhasználási tervét a 2. melléklet tartalmazza.


5.§.

Az Önkormányzat létszámkeretét 3. számú melléklet tartalmazza, azzal a kikötéssel, hogy a közfoglalkoztatottak létszámára a támogatási szerződés keretszáma az irányadó.


6. §.

(1) Az Önkormányzat 2019 évben nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban Gst.) 3. §. (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

(2) Az Önkormányzat a Gst.. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.

(3) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseket nem tervez.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az év folyamán szükséges belső előirányzat-átcsoportosításokról, valamint a nem kötött felhasználású bevételek kapcsán saját hatáskörben rendelkezzen.


7. §.


A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos ellátásért a jegyző a felelős.

8. §.

A választott főállású polgármester juttatásait a következők szerint határozza meg:

Cafeteria juttatása bruttó éves 200 000 Ft;

Számlavezetéssel kapcsolatos költségtérítése 12 000 Ft;

Költségtérítését 59 830 Ft/hó.

9.§.


(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a tartósan szabad pénzeszközt az önkormányzat számlavezető pénzintézeténél pénzintézeti lekötést kezdeményezzen és a képviselő-testületet erről a következő testületi ülésen tájékoztassa.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésére.

(3) A képviselő-testület meghatározza, hogy a likviditási helyzet javítására a pénzintézettől való működési likviditási hitel felvételét csak a képviselő-testületi döntés alapján lehet eszközölni, a hitel felvétellel, a hitelbiztosíték kijelölésével kapcsolatos mindennemű hatáskört a képviselő-testület gyakorol.

 (5) 2019. január 1-jétől e rendelet elfogadásának időpontjáig terjedő időtartamban a polgármester az önkormányzat költségvetését megillető bevételeket a hatályos jogszabályok szerint beszedte és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadásokat arányosan teljesítette. Az átmeneti gazdálkodás során beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat e rendelet tartalmazza.

10. §.

Záró rendelkezések

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.Mellékletek