Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 16.) önkormányzati rendelete

Solymár Nagyközség Önkormányzatának kezelésében álló helyi közutak fokozott elhasználódását, állagromlását és károsodását eredményező igénybevétele miatti kártalanítási kötelezettség előírásáról, valamint az egyes behajtási engedéllyel érintett útszakaszok védelméről

Hatályos: 2022. 07. 01- 2023. 02. 07

Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 16.) önkormányzati rendelete

Solymár Nagyközség Önkormányzatának kezelésében álló helyi közutak fokozott elhasználódását, állagromlását és károsodását eredményező igénybevétele miatti kártalanítási kötelezettség előírásáról, valamint az egyes behajtási engedéllyel érintett útszakaszok védelméről

2022.07.01.

Solymár Nagyközség Önkormányzata Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXCIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 2. pontja szerint meghatározott helyi önkományzati feladatkörében eljárva a településüzemeltetés biztosítása érdekében a helyi közutak megfelelő fenntartása érdekében, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogkörében, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:564. §-a alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat törzsvagyonának részét képező helyi közutak és műtárgyak állagának megóvása, fenntartás és a helyi közutakon a biztonságos közlekedés biztosítása érdekében, az alábbi rendeletet alkotja.

1. Kártalanítási Megállapodás megkötésével összefüggő szabályok

1. § (1) A rendelet területi hatálya Solymár Nagyközség Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén lévő, az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő helyi közutakra (a továbbiakban: közúthálózat) terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közúthálózatot igénybe vevő 2. § (3) bekezdése szerinti össztömeget meghaladó tehergépjárművek tulajdonosaira, üzemeltetőire, használóira, (a továbbiakban együtt: Használó) azonban nem terjed ki a fegyveres erők és testületek, a katasztrófavédelem, a mentők, a kommunális és közmű szolgáltatók járműveire, közfeladataik teljesítése során.

2. § (1) Az Önkormányzat hatáskörében eljárva, illetékességi területén a vagyonbiztonság fenntartása érdekében megállapítja és folyamatosan felülvizsgálja a közlekedés rendjét.

(2) Az Önkormányzat közlekedés rendje szerint meghatározott súlykorlátozástól eltérő, azt meghaladó tehergépjárművek megengedett legnagyobb össztömegének utakra gyakorolt terhelését építkezés, felújítás, valamint túlméretes áruszállítás jogszerű igénybevétele miatt, a köztulajdon megóvása érdekében jogszerű károkozásnak tekinti.

(3) Az Önkormányzat területén a 3.5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjárművek a közúthálózat fokozott elhasználódását, állagromlását és károsodását eredményező egyben jogszerű használata miatt, a közúthálózat használóját kártalanítási kötelezettség terheli a Ptk. 6:564. §-a alapján.

(4) A közúthálózatot igénybe venni szándékozó Használóval az Önkormányzat - amennyiben a megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tengelyterheléssel fokozott elhasználódást és állagromlást valósít meg a Használó, de nem okoz balesetveszélyes és végleges rongálódást a közlekedési infrastruktúrában - Kártalanítási Megállapodást (a továbbiakban: Kártalanítási Megállapodás) köt a Ptk. 6:71. §-a (szerződéskötési kötelezettség) alapján. A Kártalanítási Megállapodás megkötése és a megállapodásban rögzített kártalanítási összeg megfizetése a Használó részéről a közúthálózat igénybevételének előfeltétele. A megállapodás szerinti befizetést igazoló bizonylat a Kártalanítási Megállapodás mellékletét képezi.

(5) A Kártalanítási Megállapodásban rögzítésre kerül a Használó gépjárművének össztömege, a súlykorlátozástól eltérő, azt meghaladó gépjárművek megengedett legnagyobb össztömegének utakra gyakorolt tonnánkénti terhelése, a közút közlekedés rendjétől eltérő használatának időpontja, valamint a fizetendő kártalanítási összeg, amelynek mértékét jelen rendelet mellékletét képező 1. melléklet tartalmazza.

(6) A behajtási engedély iránti kérelmet e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(7) A Kártalanítási Megállapodás szövegét e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

3. § Jelen rendelet 2. § (4) bekezdése szerinti megállapodás és 1. mellékletben megállapított kártalanítási összegek 30 %-a terheli azokat a vállalkozásokat, vállalkozókat és civil szervezeteket, amelyeknek cégnyilvántartásba, vagy egyéb nyilvántartásba bejegyzett székhelye, telephelye, fióktelepe az Önkormányzat közigazgatási területén található. Továbbá, mindazok a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó gépjármű tulajdonosok, akiknek a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 14/A. § (6) bekezdése alapján Solymár Nagyközség Önkormányzatának Jegyzője a tárolásra való alkalmasságról hatósági bizonyítvány állít ki.

2. A Koppány Márton utca és az Akácfa utca behajtási rendjének szabályozása

4. § (1) A Koppány Márton utcán, valamint az Akácfa utca településrészt a 11106. jelű út felől megközelítő névtelen úton hétköznap délelőtt 6-9 óra között kizárólag behajtási engedély birtokában, vagy megkülönböztető jelzés használatával lehet közlekedni.

(2) A 4. § (1) bekezdésében meghatározott behajtási engedély iránti kérelmet e rendelet 4. mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani, a kérelmet a jegyző bírálja el az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.törvény alapján az eljárás önkormányzati hatósági ügynek minősül. Az eljárás illetékköteles.

5. § (1) A behajtási engedélyt az alábbi esetekben kell megadni:

a) a kérelmező Solymár, Kerekhegy, vagy Akácfa utca településrészen található

aa) ingatlan tulajdonosa, haszonélvezője, bérlője;

ab) a munkajogi, vagy tartós megbízási jogviszony keretében a munkavégzés helye és a munkavégzés kezdési/befejezési időpontja a behajtási engedéllyel érintett idősávban van.

ac) az aa) alpont Ptk. szerinti közeli hozzátartozója és hozzátartozója.

b) a kérelmező közfeladatot ellátó egészségügyi szolgáltató, kegyeleti szolgáltatási tevékenységet végző szervezet és a szolgáltatást Kerekhegyen vagy az Akácfa utcában látja el.

(2) A jegyző által hozott határozattal szemben a jegyzőhöz benyújtott és a képviselő-testületnek címzett jogorvoslatnak van helye.

3. Vegyes és záró rendelkezések

6. § (1) A behajtási engedély az itt élők és pihenők nyugalmának érdekében csak munkanapokra adható ki, hétfőtől péntekig 7.00-től 17.00 óráig, szombaton 8.00-tól 13.00 óráig. Vasárnapra és ünnepnapokra engedély nem adható ki.

(2) A behajtási engedély birtokosa köteles a szállítási feladat igénybevételéhez szükséges tehergépjármű össztömeg minimalizálására, a gazdaságossági számítások figyelembe vételével.

(3) Engedélyes köteles a szállítás útvonalát folyamatosan tisztántartani, az engedélyezett időtartam végén az utat eredeti állapotára helyreállítani.

(4) A behajtási engedélyt vagy azok másolati példányát a gépjármű szélvédője mögött, jól látható módon kell elhelyezni az összes szállítást végző járművön.

7. § (1) A Kártalanítási Megállapodások alapján befolyt összegeket a közúthálózat állagmegóvására, javítására és felújítására kell felhasználni.

(2) A Kártalanítási Megállapodásokról és az azok alapján befolyt összegekről a Polgármesteri Hivatal elkülönített nyilvántartást vezet.

(3) A behajtási engedély iránti kérelmet a kérelmezett napot megelőző 2 munkanappal korábban kell benyújtani.

8. § (1) A rendelet végrehajtásáról a Jegyző gondoskodik.

(2) A rendelet 5. melléklete és 6. melléklete tartalmazza a behajtási engedélyek mintáját.

9. § (1) Jelen rendelet hatályba lépésével a korábban kiadott közúthálózat használatára vonatkozó engedélyek azok lejártáig érvényesek.

(2) Jelen rendelet hatályba lépésének időpontjában a korábbiakban elfogadott és érvényben lévő helyi közutakra történő behajtás korlátozásáról szóló 12/2011 (V. 9.) önkormányzati rendelet hatályát veszti

10. § Ez a rendelet 2022. július 1-jén lép hatályba.